Programos tikslai ir laukiami rezultatai

Socialinių lyderių įgalinimo programa skirta tikslingam vietinių lyderių regionuose gebėjimų ugdymui, taip prisidedant prie Aktyvių piliečių fondo programos siekio pasiekti nedideles vietines pilietinės visuomenės organizacijas, dirbančias su pažeidžiamomis grupėmis ir(arba) geografiškai nutolusiuose regionuose.

Socialinių lyderių įgalinimo programa siūlo ilgalaikį, 12 mėnesių, mentorystės ir individualių konsultavimo veiklų lydimą mokymosi procesą, kurio tikslas – suteikti dalyviams galimybę tapti pokyčių agentais savo bendruomenėse. Ilgalaikėje perspektyvoje siekiama sustiprinti NVO sektorių regionuose, suteikiant galimybę mažesnėms organizacijoms vykdyti savo misijas ir tapti svarbiais viešosios vietos lygmens politikos sprendimų priėmimo procesų partneriais. Pritaikant socialinio verslumo organizacijose plačiai naudojamas priemones ir strategijas (pvz., idėjų inkubavimas, instruktavimas, kuravimas ir kt.), bus stiprinamas nevyriausybinio sektoriaus lyderių aktyvus įsitraukimas į organizacijų stiprinimo strategijų rengimą ir įgyvendinimą.

Iš viso šia programa siekiama sustiprinti 90 nevyriausybinių organizacijų gebėjimus, 30 organizacijų padėti pasirengti ir išbandyti organizacijos/bendruomenės stiprinimo planus, o dar 30 - organizacijų vystymo ir ilgalaikio tvarumo planus. Projektas bus įgyvendinamas dviem srautais (2020 02 – 2021 08 ir 2021 08 – 2023 02), kurių kiekvienas turės po 4 etapus.

Programos etapai

Išankstinė dalyvių atranka. Bus paskelbti atviras kvietimas vietos lygiu veikiančioms organizacijoms. Bus atrinkta 45 dalyviai. Pirmenybė bus teikiama vietos jaunimo organizacijų lyderiams ir kandidatams iš nutolusių geografinių regionų (pvz., kaimo vietovių) arba tikslinių grupių (pvz., tautinių mažumų ir pan.) atstovams bei tiems, kurie dirba su socialine įtrauktimi ir pažeidžiamomis grupėmis.
Intensyvūs 3-4 dienų mokymo kursai, kurių metu dalyviai analizuos savo organizacijų situaciją, vertins norimus pokyčius, nustatys savo mokymosi poreikius, mokysis apie priežasties ir pasekmių analizę, pokyčių teoriją, finansinį tvarumą, rinkodarą ir komunikaciją ir kt. Taip pat bus naudojami dizainu grįsto mąstymo ir socialinio verslo principai. Šie mokymai bus dalyvių atrankos tolesniems etapams pagrindas: iš 45 dalyvių į tolesnį etapą pateks 30.
Atrinktieji dalyviai galės rinktis vieną iš dviejų 12 mėnesių trukmės gebėjimų stiprinimo programos variantų: Vietos socialinių lyderių ugdymo programą arba Inkubatorių. Vietos socialinių lyderio ugdymo programa bus siekiama sustiprinti dalyvių gebėjimą būti novatoriškais pokyčių lyderiais vietinėse pilietinės visuomenės organizacijose ir bendruomenėse. Ilgalaikė programa bus sudaryta iš teminių seminarų, mokomųjų užsiėmimų, konsultacijų, padėsiančių rengti ir išbandyti praktines strategijas žmogiškųjų išteklių ir procesų valdymui, organizacijos pajamų diversifikavimui; narių motyvavimui ir komandinio darbo stiprinimui; socialinių naujovių, tinklaveikos taikymui; dalyvavimo viešojoje politikoje, advokacijos ir tarpsektorinio bendradarbiavimo klausimams ir kt. Dalyviai programą baigs turėdami pasirengę organizacijos/ bendruomenių stiprinimo planus. Inkubatoriaus programoje dalyvaus mažų pilietinės visuomenės organizacijų, dirbančių su socialiai pažeidžiamomis grupėmis, atstovų. Programa bus siekiama prisidėti prie jų organizacijų plėtros ir ilgalaikio tvarumo užtikrinimo. Programą sudarys reguliarūs susitikimai, individualiems poreikiams pritaikyti mokymai ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu bus kuriami ir išbandomi organizacinės plėtros, pokyčių siekio planai, taip pat ugdomi nauji lėšų pritraukimo, naujų partnerysčių paieškos, inovatyvių paslaugų kūrimo ir piliečių įtraukimo įgūdžiai. Dalyviai programą baigs turėdami pasirengę organizacijos vystymo ir ilgalaikio tvarumo planus.
Pasibaigus programai bus rengiamas programos įgyvendinimo apibendrinamasis susitikimas, kuriame dalyviai dialysis grįžtamuoju ryšiu apie programos procesą ir kokybę, dalyvių pasiektus rezultatus, organizacijų pokyčius ir šių pokyčių poveikį.

Programos poveikis

Socialinių lyderių programa įgalinimo programa bus pritaikyta tikslinių grupių poreikiams atsižvelgiant į jų veiklos apimtį ir dabartinį gebėjimų lygį. Jos dalyviai turės galimybę patobulinti profesines kompetencijas, reikalingas kiekvienos organizacijos vystymuisi. Tikimasi, kad ilgalaikė gebėjimų ugdymo programa prisidės prie mažų vietinių organizacijų vadovų ir aktyvių narių gebėjimų, suteiks jiems supratimą, žinias, „know-how“ ir priemones, kurios leistų organizacijai veiksmingai veikti ateityje.

Šia programa taip pat siekiama pilietinių visuomenės organizacijų ir vietos verslo bei vietos valdžios institucijų partnerystės užmezgimo. Tikimasi, kad šis tarpsektorinis bendradarbiavimas peržengs programos rėmus ir taip užtikrins inovatyvaus bendruomenės modelio tęstinumą.

Programos etapų grafikas

RezultataiVeiklų aprašymaiNumatoma pradžiaNumatoma pabaigaSvarbiausi etapai
Apmokyta 90 dalyvių iš geografiškai nutolusių vietovių apie priežasties-pasekmės analizę, pokyčių teoriją, finansinį tvarumą, marketingą ir komunikaciją ir pan.Atrankos kriterijų parengimas Kvietimo dalyviams skelbimas (I srautas) Pirminė dalyvių atranka (I srautas) Intensyvių mokymų koncepcijos ir programos rengimas Intensyvių mokymų vykdymas (I srautas)2020 022021 11Paskelbtas kvietimas dalyviams, I srautas (2020 02) Atrinkti 45 dalyviai į I srautą (2020 03) Apmokyti 45 dalyviai iš I srauto (2020 05)
Kvietimo dalyviams skelbimas (II srautas) Pirminė dalyvių atranka (II srautas) Intensyvių mokymų koncepcijos ir programos atnaujinimas Intensyvių mokymų vykdymas (II srautas)Paskelbtas kvietimas dalyviams, II srautas (2021 08) Atrinkti 45 dalyviai į II srautą (2021 09) Apmokyti 45 dalyviai iš II srauto (2021 11)
Parengta 30 PVO/ bendruomenių stiprinimo planųGalutinė dalyvių atranka (I srautas) Ilgalaikės vietos socialinių lyderių programos rengimas Vietos socialinių lyderių tobulinimo programos įgyvendinimas (I srautas) Įgyvendinimo apibendrinamasis susitikimas (I srautas)2020 052023 02Atrinkti 15 dalyvių į I srautą (2020 05) Apmokyti 15 dalyvių iš I srauto (2021 06)
Galutinė dalyvių atranka (II srautas) Ilgalaikės vietos socialinių lyderių tobulinimo programos atnaujinimas (II srautas) Įgyvendinimo apibendrinamasis susitikimas (II srautas)Atrinkti 15 dalyvių į II srautą (2021 12) Apmokyti 15 dalyvių iš II srauto (2023 02)
Parengta 30 PVO vystymo ir ilgalaikio tvarumo planųGalutinė dalyvių atranka (I srautas) Inkubatoriaus programos rengimas Inkubatoriaus programos įgyvendinimas (I srautas) Įgyvendinimo apibendrinamasis susitikimas (I srautas)2020 052023 01Atrinkti 15 dalyvių į I srautą (2020 05) Apmokyti 15 dalyvių iš I srauto (2021 06)
Galutinė dalyvių atranka (II srautas) Inkubatoriaus programos atnaujinimas Inkubatoriaus programos įgyvendinimas (II srautas) Įgyvendinimo apibendrinamasis susitikimas (II srautas)Atrinkti 15 dalyvių į II srautą (2021 12) Apmokyti 15 dalyvių iš II srauto (2023 02)