Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių (13 naujųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat Graikijai ir Portugalijai). Svarbiausias EEE finansinio mechanizmo sprendimų priėmimo organas yra EEE finansinio mechanizmo komitetas, sudarytas iš Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijų atstovų, o paramos administravimą prižiūri Norvegijos užsienio reikalų ministerijos ir EEE finansinio mechanizmo komiteto įsteigta Finansinių mechanizmų valdyba. Daugiau informacijos apie EEE finansinį mechanizmą rasite čia.
Pagal 2016 m. gegužės 3 d. Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimus dėl 2014–2021 metų laikotarpio Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų sukūrimo Lietuvai skirta 117,6 mln. eurų ekonominiams ir socialiniams skirtumams mažinti ir bendradarbiavimui su valstybėmis donorėmis stiprinti. Daugiau informacijos apie EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamas programas Lietuvoje rasite čia.
sloganas

Remiantis Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimu, bent 10 % EEE finansinio mechanizmo lėšų skiriama pilietinei visuomenei stiprinti per Aktyvių piliečių fondą. 2014 – 2021 m. EEE finansinio mechanizmo finansuojamas APF pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti 2019 - 2024 m. skiria 9,6 mln. eurų.

Aktyvių piliečių fondo (APF) programos paramos sritys:
 • Demokratija, aktyvus pilietiškumas, geras valdymas ir skaidrumas;
 • Žmogaus teisės ir lygiateisiškumo užtikrinimas kovojant su visomis diskriminacijos apraiškomis (rasinės ir etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, lyties, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos ar lyties identiteto);
 • Socialinis teisingumas ir pažeidžiamų grupių įgalinimas;
 • Lyčių lygybė ir smurto lyties pagrindu prevencija;
 • Aplinkosauga ir klimato kaita.
Svarbiausias APF programos tikslas – stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė, įgalintos pažeidžiamos visuomenės grupės. To bus siekiama:
Skiriant finansavimą pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) įgyvendinamiems APF programos paramos sričių projektams, kurie:
 • siekia aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose (1 poveikio sritis);
 • stiprina pilietinės visuomenės vykdomą valdžios institucijų priežiūrą ir advokaciją (2 poveikio sritis);
 • didina paramą žmogaus teisėms (3 poveikio sritis);
 • siekia įgalinti pažeidžiamas grupes atstovauti ir ginti savo interesus (4 poveikio sritis);
 • siekia stipresnių pilietinės visuomenės gebėjimų ir didesnio tvarumo (5 poveikio sritis).
  Skatinant kokybišką ir abipusiai naudingą dvišalį bendradarbiavimą per:
 • Į APF programos rezultatus orientuotų projektų, įgyvendinamų kartu su partneriais iš šalies donorės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija), finansavimą;
 • dvišalių iniciatyvų tarp Lietuvos ir šalies(-ių) donorės(-ių) organizacijų, pvz., partnerių paieškos vizitai, partnerysčių užmezgimo susitikimai, individualios trumpalaikės stažuotės ir patirties mainai, finansavimą.
  Įgyvendinant PVO gebėjimų stiprinimo iniciatyvas:
 • skatinant PVO veiklos plėtrą (pvz., skatinami projektai, kuriais numatomas nacionalinių ir vietinių organizacijų bendradarbiavimas ir pan.);
 • įpareigojant PVO numatyti 10-15 % įgyvendinamo projekto biudžeto skirti organizacijos gebėjimų stiprinimui;
 • organizuojant mokymo veiklas, skirtas PVO institucinių gebėjimų stiprinimui;
 • inicijuojant ir įgyvendinant regioninių PVO stiprinimo ir lyderystės programas.
Pasitelkiant regionines (daugiašales) pilietinės visuomenės iniciatyvas kartu su kitų šalių Aktyvių piliečių fondų operatoriais bus bendrai inicijuojami dalijimosi patirtimi ar žinių kūrimo veiklos ir renginiai pilietinės visuomenės stiprinimo, žmogaus teisių, socialinės įtraukties didinimo ar PVO vaidmens kuriant inovacijas ir socialinius pokyčius temomis. Lietuvoje APF administruoja nevyriausybinių organizacijų– VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“, VšĮ „OSFL projektai“ ir VšĮ „Geri norai“ - konsorciumas, vadovaudamasis pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisės viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms vertybėmis. Planuojama, kad per penkerius metus į APF Lietuvoje inicijuojamas ar finansuojamas veiklas įsitrauks per 250 pilietinės visuomenės organizacijų (įskaitant bent 80 vietos lygiu veikiančių mažų organizacijų), bus finansuota bent 180 jų įgyvendinamų projektų, o į veiklas tiesiogiai įsitrauks apie 10.000 asmenų.