Bendra informacija

Aktyvių piliečių fondas – tai 15-oje ES šalių (Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje) veikianti 2014-2021 m. laikotarpio EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojama programa pilietinei visuomenei stiprinti. Aktyvių piliečių fondo programai Lietuvoje iš viso bus skirta 9 mln. eurų. Planuojama, kad per penkerius metus į APF inicijuojamas ar finansuojamas veiklas įsitrauks per 250 pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) (įskaitant bent 80 mažų vietos lygiu veikiančių organizacijų), bus finansuota bent 180 jų įgyvendinamų projektų, į veiklas tiesiogiai įsitrauks apie 10.000 asmenų.

 

Atskirų kvietimų teikti paraiškas gairės pareiškėjams skelbiamos skiltyje Kvietimai

Tinkamas pareiškėjas yra nevyriausybinė organizacija, registruota Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip metus iki galutinio paraiškų teikimo termino.

APF programos kontekste NVO yra laikoma pelno nesiekianti, Lietuvos Respublikoje įsteigta savanoriška organizacija, registruota kaip juridinis asmuo, kurios veiklos tikslas nėra pelno siekimas, nepriklausoma nuo vietinės, regioninės ir nacionalinės valdžios, valstybės institucijų, politinių partijų ir verslo organizacijų. Religinės institucijos ir politinės partijos nelaikomos NVO.

Detalesni projektų pareiškėjams taikomi administracinės atitikties ir tinkamumo kriterijai pateikti „Gairėse pareiškėjams“ 2.2 p. (6 psl.)

Paraiškos APF programai teikiamos 2 etapais: iš pradžių pareiškėjas parengia ir pateikia projekto koncepciją, kurioje aprašo problemą, kurią planuoja spręsti, sprendimo būdą – idėją, trumpai aprašo galimas veiklas. Paraiškos projekto koncepcijoms teikiamos iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 23:59 val. Lietuvos laiku. Iš pateiktų koncepcijų, bus atrinktos projektų idėjos, kurias bus siūloma vystyti toliau ir teikti išsamias projektų paraiškas. Galutinis terminas išsamioms projektų paraiškoms preliminariai numatomas 2022 m.  sausio 17 d.

 

Terminai ir sąvokos

Nevalstybinės, pelno nesiekiančios, savanoriškumo principu besiremiančios organizacijos, veikiančios atskirai nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir verslo organizacijų tokiose visuomenei svarbiose srityse kaip aktyvus pilietiškumas, lyčių lygybė, socialinė įtrauktis, žmogaus teisės, aplinkosauga ir pan. PVO veikla remiasi bendromis vertybėmis ir tikslais, kurie orientuoti į bendruomenės poreikius. PVO terminas apima nevyriausybines, bendruomenines organizacijas.

Pilietinė veiklos formos gali būti įvairios, pvz., dalyvavimas vietos bendruomenės veiklose; dalyvavimas aplinkos tvarkymo akcijose ar talkose; dalyvavimas nevyriausybinių organizacijų ir judėjimų veikloje; kreipimasis į valstybės kontroliuojančias institucijas dėl įstatymų pažeidimų, ginant viešąjį interesą; peticijų rengimas ir pasirašymas; dalyvavimas savanoriškoje veikloje ir t.t.

Aktyvių piliečių fondo rėmuose pažeidžiamos grupės – grupės, kurioms kyla didesnė skurdo ir socialinės atskirties rizika nei kitiems gyventojams. Pavyzdžiui, etninės mažumos, migrantai, neįgalieji, benamiai, nuo tam tikrų medžiagų vartojimo priklausomi asmenys, smurto lyties pagrindu aukos, izoliuoti pagyvenę asmenys ir pan. (šis sąrašas nėra baigtinis).

Remiantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, jaunimu laikomi asmenys nuo 14 iki 29 metų.

Neformali grupė – tai juridinio statuso neturinti grupė. Rekomenduojama, kad neformalią grupę sudarytų bent 4 asmenys. Ji neturi siekti asmeninio pelno, veikti visuomenės labui, būti savanoriška ir nediskriminacinė, nepriklausyti nuo vietos, regiono ar nacionalinės valdžios ar kitų valdžios institucijų bei būti nepriklausoma nuo politinių partijų ir verslo organizacijų.  

Asmens ar grupės asmenų vykdoma viešojo intereso gynimo veikla, siekiant daryti įtaką viešosios politikos sprendimams. Plačiau apie terminą galite rasti www.advokacija.lt

Ad-hoc projektai gali būti rengiami ir įgyvendinami kaip atsakas į staiga atsiradusį, skubių teisinių ar komunikacinių veiksmų reikalaujantį, poreikį apginti žmogaus teises ar teisės viršenybės principą, kuriems kyla grėsmė dėl politikų ar kitų sprendimų priėmėjų veiksmų. Pagrindu ad-hoc projektams rengti taip pat gali būti netikėtai kilusios, didelių socialinių, ekologinių ar kt. visuomenei svarbių padarinių turinčios/galinčios turėti problemos.

Keletas galimų ad-hoc projektų pavyzdžių: - Kampanijų (trumpų ir intensyvių komunikacinių veiksmų, dažnai derinamų su išmaniu medijų naudojimu, rinkinys, pasiekiantis plačias tikslines grupes) rengimas ir įgyvendinimas; - Jungtiniai mobilizavimo ir advokacijos veiksmai (vietos lygmens iniciatyvos, tokios kaip peticijų, demonstracijų rengimas, teisinės konsultacijos ar pagalba, tiesiogiai įtraukiančios platesnę visuomenę kokiai nors skubiai problemai, patenkančiai į 2 poveikio sritį, spręsti); - Ad-hoc koalicijos, buriamos konkrečiai problemai spręsti, kai tikslui pasiekti yra būtinas sutelktas piliečių, jų grupių, organizacijų veikimas; - ir kt.

Būtina atkreipti dėmesį, kad konferencijos, festivaliai ar kiti periodiškai organizuojami renginiai, vasaros stovyklos, poilsiniai kultūros ar sporto reginiai, labdaros renginiai ar panašios veiklos, skirtos vietos bendruomenės stiprinimui nėra laikomi ad-hoc projektais.

Klausimai apie paraiškos teikimą

Paraiškos yra pateikiamos elektroniniu būdu – atsiunčiama el.paštu.

Užpildytą paraiškos formą bei visus priedus, turite pasirašyti, nuskenuoti, išsaugoti PDF formatu. Šiuos visus dokumentus bei paraiškos formą Word formatu ir paraiškos biudžetą (jei taikytina) Excel formatu turite atsiųsti el. pašto adresu projektai@apf.lt laikantis paraiškų pateikimo terminų nurodytų Gairėse pareiškėjams.

Atkreipiame dėmesį, jog konkrečiai privalomi pateikti dokumentai su paraiška yra nurodyti Gairėse pareiškėjams.

Organizacija per vieną kvietimą gali pateikti vieną projektą bei dviejuose projektuose gali būti partneris.

Pirmajame kvietime ta pati organizacija gali teikti vieną paraišką vienai iš 1-5 poveikio sričių bei papildomai pateikti paraišką dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvoms ar ad-hoc projektams. Antrajame kvietime ta pati organizacija gali teikti vieną paraišką vienai iš 1-4 poveikio sričių, nepriklausomai nuo to, ar jos pirmojo kvietimo projektas yra baigtas įgyvendinti. Priimdamas sprendimą dėl antrojo kvietimo paraiškų finansavimo, Fondo operatorius atsižvelgs  į pirmajame kvietime finansuotų projektų sklandų įgyvendinimą.

Regionams prioritetas skiriamas, skatinant geografiškai nutolusių nuo sostinės NVO veiklą. Galimybės gauti finansavimą priklauso nuo bendros pateiktų projektų paraiškų kokybės. Vertinant projektų, teikiamų regionuose registruotų ir veikiančių nevyriausybinių organizacijų, ar projektų, įtraukiančių partneres organizacijas iš regionų, kokybę, bus skiriami balai (žr. Gairės pareiškėjams skyrių „PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKOS PROCEDŪROS“). Balai bus skiriami ir projektams, numatantiems veiklas tikslo grupėms, esančioms regionuose, nepriklausomai nuo to, kokia organizacija teikia paraišką ar yra projekto partnerė.

Projekto veikla gali prisidėti prie vieno ar kelių veiklos rezultatų. Kiekvieno jų progresas gali būti matuojamas bent vienu (ar keliais) pasirinktu (ar pasirinktais) veiklos rezultatų rodikliu (-iais). 

El. parašu pasirašyta paraiška tinkama. Taip pat galima pateikti užpildytą, pasirašytą ir skenuotą paraiškos su priedais versiją .pdf formatu. Paraišką visada reikia pateikti ir .doc/.docx formatu.

Finansavimas ir projekto biudžetas

Mažiems projektams gali būti skiriama € 5.000 – 15.000, vidutiniams - €15.001 – 80.000, dideliems projektams - € 80.001 – 150.000. Maksimali projektui skiriama suma gali sudaryti iki 90 % projekto vertės.

Gali. Suma, prašoma iš Aktyvių piliečių fondo gali sudaryti ne daugiau kaip 90% visos projekto vertės, likusi dalis (bent 10 % projekto vertės) turi būti dengiama iš nuosavo indėlio. Jeigu didelės apimties projektui prašoma 150 000 Eur suma, sudaranti 90 % bendro projekto vertės, vadinasi, bendra projekto vertė galėtų būti 166 667 Eur. Detaliau apie finansavimą žr. Gairės pareiškėjams skyrių: „KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS FINANSINĖS SĄLYGOS“.

Pareiškėjo nuosavas indėlis turi sudaryti ne mažiau kaip 10% bendros projekto vertės. Pareiškėjas turi įnešti nuosavą indėlį pinigais. Siekiant palengvinti finansinę naštą pareiškėjams, iki 50 % nuosavo indėlio (arba 5% bendros projekto vertės) leidžiama įnešti nepiniginiu indėliu - savanoriška veikla.

Siekiant apskaičiuoti nepiniginį indėlį, savanoriškos veiklos valandos įkainis apskaičiuojamas kiekvienu atskiru atveju, priklausomai nuo savanoriškai atliekamos veiklos pobūdžio. Valandos kaina nustatoma pagal valandinį darbo užmokestį, paprastai mokamą už tokio pobūdžio darbą. Ji gali svyruoti nuo 3,72 EUR per valandą (minimalus valandinis darbo užmokestis (bruto) Lietuvoje) iki 7,70 EUR per valandą (vidutinis valandinis darbo užmokestis (bruto) Lietuvoje), įskaitant darbdavių socialines įmokas.

Darbuotojas, dirbantis organizacijoje pilną darbo dieną, negali vykdyti savanoriškos veiklos, išskyrus atvejus, jei kuri nors projekto veikla ar jos dalis (renginys, mokymai, susitikimai) vyksta ne jo darbo metu. Tokiu atveju, su darbuotoju, dirbančiu renginiuose ne savo įprastu darbo laiku, turi būti sudaroma savanoriškos veiklos sutartis, ir tokie kaštai gali būti laikomi nuosavu savanoriškos veiklos indėliu į projekto veiklas.

Darbuotojai, organizacijoje dirbantys nepilną darbo dieną, projekto metu gali vykdyti savanorišką veiklą. Visais atvejais su darbuotoju turi būti sudaroma savanoriškos veiklos sutartis.

Atkreipiame dėmesį, jog nuosavos lėšos gali būti panaudotos bet kuriai projekto veiklai finansuoti, t. y. pareiškėjas privalės apmokėti 10 proc. (arba mažiau, jei bus įtraukta savanoriška veikla) visų tinkamų projekto išlaidų nuosavais pinigais.

Taip pat nuosavų lėšų, t. y. 10 proc., įnešimu į projektą yra laikoma, pvz., darbuotojo, kuriam mokamas atlyginimas iš organizacijos nuosavų lėšų, darbas prie APF finansuojamo projekto. Projekto biudžete turi būti apskaičiuota, kiek valandų darbuotojas dirbs prie projekto, bei tuo remiantis apskaičiuotas jo atlyginimas projekte.

APF Lietuvoje rėmuose nėra draudžiama ko-finansuoti projektą kitų rėmėjų/donorų lėšomis. Tačiau raginame pareiškėjus įsitikinti, kad galiojantys susitarimai su rėmėjais/donorais neprieštarauja tam, kad rėmėjų/donorų skirtos lėšos (konkretiems projektams ar veikloms) gali būti panaudojamos kitų donorų finansuojamuose projektuose (šiuo atveju, APF programos Lietuvoje projektuose). Pavyzdžiui, ES struktūrinių fondų paramos sutartyse paprastai būna numatytos griežtos sąlygos, draudžiančios panaudoti donorų skirtas, o taip pat ir pačių pareiškėjų nuosavam indėliui skirtas lėšas kitoms nei numatyta sutartyje veikloms finansuoti.

Projekto biudžete pasirinkdami prekių/paslaugų kainas privalote remtis rinkos kainomis, kurios gali būti nustatomos apklausiant tiekėjus, gaunant jų komercinius pasiūlymus ar patikrinant kainas internetinėse parduotuvėse. Komercinių pasiūlymų prekėms ir paslaugoms, išskyrus statybos/remonto prekes ir paslaugas, pateikti nebūtina, tačiau patikros vietoje ar audito metu galite būti paprašyti pateikti šiuos dokumentus, tad rekomenduojame saugoti juos. Pildydami biudžetui skirtą paraiškos priedą, biudžeto pastabų/papildomos informacijos skiltyje turite paaišktinti, kuo remdamiesi nustatėte/apskaičiavote prekių/paslaugų kainą bei pateikti tą apskaičiavimą.

Pagrindimą dėl biudžete naudojamo darbo užmokesčio (DU) dydžio taip pat pateikite biudžeto lentelės pastabų/papildomos informacijos skiltyje. Biudžete nustatytas DU dydis gali būti pagrindžiamas istoriniais organizacijos duomenimis (būtina pateikti apskaičiavimą, tačiau pažymos nėra būtinos. Audito metu gali būti paprašyta pateikti dokumentus ir duomenis, kurių pagrindu apskaičiavote ir paraiškoje pateikėte įkainius) arba darbo rinkoje atitinkamos profesijos atstovų gaunamo atlyginimo vidurkiu.

Netiesioginės išlaidos apima dalį bendrųjų organizacijos išlaidų, kurios nėra tiesiogiai susijusios su vykdomo projekto veiklomis, pavyzdžiui, proporcinga dalis organizacijos biuro nuomos išlaidų, komunalinių išlaidų, telekomunikacijos išlaidų, IT aptarnavimo paslaugų, organizacijos vadovo, buhalterio, administratorės bendriesiems reikalams atlyginimo dalis, organizacijos viešinimo išlaidų dalis, tinklapio aptarnavimo išlaidų dalis. Visos išlaidos, įtrauktos į netiesiogines išlaidas, privalo būti apskaitytos dalimi išlaidas patvirtinančių dokumentų, t.y. į netiesiogines išlaidas negali būti įtraukta visa sąskaitos/sutarties suma. Tuo tarpu projekto administravimo išlaidos privalo būti susijusios su įgyvendinamu projektu ir jo veiklomis, t.y. projekto vadovo darbo užmokestis, projekto finansininko darbo užmokestis (jeigu yra atskira vien tik darbui projekte skirta sutartis ar papildomas susitarimas) ir pan.

APF programa neapibrėžia projekto darbuotojų atlyginimų išlaidų dydžio. Planuodamas projekto biudžetą pareiškėjas turėtų vadovautis Gairėse pareiškėjams nustatytais finansiniais reikalavimais (žr. Gairės pareiškėjams skyrių „KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS FINANSINĖS SĄLYGOS“).  

Taip, projekto lėšomis galima padengti savanorių kelionių, nakvynės ir maitinimo išlaidas. Atkreipiame pareiškėjų dėmesį, kad šios išlaidos turi būti tinkamai pagrįstos.

Projekte tinkamomis išlaidomis yra pripažįstamos naujos arba naudotos įrangos nusidėvėjimo išlaidos. Tinkamomis išlaidomis bus pripažinta tik ta nusidėvėjimo išlaidų dalis, kuri patirta projekto įgyvendinimo laikotarpiu, ir tik ta dalimi, kuria įranga buvo faktiškai naudojama projekto įgyvendinimo reikmėms.

Jeigu Fondo operatorius ir projekto vykdytojas sutaria, kad įranga yra integrali ir būtina numatytiems projekto rezultatams pasiekti bei gali būti panaudota tiesioginei organizacijos misijai vykdyti po projekto pabaigos, tinkama gali būti pripažinta visa įrangos įsigijimo kaina. Tokiu atveju, projekto vykdytojas įsipareigoja:

  • mažiausiai penkerius metus po projekto įgyvendinimo pabaigos išlaikyti nuosavybės teisę į įrangą, toliau naudoti įrangą bendriesiems organizacijos ir/ar projekto tikslams siekti per nurodytą laikotarpį;
  • tinkamai apdrausti įrangą nuo nuostolių, tokių kaip gaisras, vagystė ar nuo kitų paprastai draustinų įvykių projekto įgyvendinimo laikotarpiu bei mažiausiai penkerius metus po projekto įgyvendinimo ir
  • mažiausiai penkerius metus po projekto įgyvendinimo skirti lėšų įrangos priežiūrai.

Nekilnojamo turto įsigijimas APF programos rėmuose negalimas. Gairių pareiškėjams 3.9.3 skyriuje nurodyta, kad išlaidos, susijusios su žemės arba nekilnojamo turto įsigijimu yra netinkamos.

Automobilis yra ilgalaikis turtas. Jam taikomos bendrosios taisyklės, kaip ir bet kuriam ilgalaikiam turtui, t.y. tinkamomis išlaidomis yra laikomos automobilio nusidėvėjimo išlaidos projekto įgyvendinimo metu. Numačius įsigyti ilgalaikį turtą, išsamioje projekto paraiškoje būtina pagrįsti tokio turto būtinumą projekto veikloms. 

Projektų vykdytojams projekto įgyvendinimo laikotarpiu avansu per kelis mokėjimus iš viso gali būti pervedama iki 90% finansavimo sumos, numatytos projekto įgyvendinimo sutartyje. Avansinių mokėjimų dydžiai skiriasi pagal projekto apimtis – didelis, vidutinis, mažas projektas. Detaliau žr. Gairės pareiškėjams skyrių „ATASKAITŲ TEIKIMAS IR MOKĖJIMAI“.

Projekto finansavimo lėšos mokamos avansinio mokėjimo, tarpinių mokėjimų ir galutinių mokėjimų forma. Pirmo avansinio mokėjimo dydis bus nustatytas projekto sutartyje. Didžiausias galimas avansinio mokėjimo dydis priklauso nuo projekto dydžio ir trukmės. Detaliau apie mokėjimus žr. Gaires pareiškėjams skyrelį ATASKAITŲ TEIKIMAS IR MOKĖJIMAI.

Klausimai apie pareiškėjus

Jeigu neturite reikalaujamos vienerių metų veiklos patirties, galite tapti labiau patyrusios nevyriausybinės organizacijos partneriu bei drauge vystyti projekto idėją. Partnerystė - tai abipusė nauda.

Gali, jei atitinka Gairėse pareiškėjams nustatytus reikalavimus pareiškėjams (žr. Gairių pareiškėjams skyrelį “TINKAMI PAREIŠKĖJAI”).

Pareiškėjas, norintis teikti projektą, juridinių asmenų registre turi būti užregistruotas mažiausiai prieš vienerius metus iki paraiškos pateikimo datos.

APF finansavimui gauti tinkami pareiškėjai yra Lietuvos Respublikoje įsteigtos NVO, atitinkančios NVO plėtros įstatyme nustatytus reikalavimus. Pagal įstatymą sodininkų bendrijos nėra laikomos NVO, todėl jos nėra tinkami pareiškėjai.

Projekto partneriai

Partneris gali būti viešoji ar privati organizacija, siekianti ar nesiekianti pelno, taip pat nevyriausybinė organizacija, įsteigta kaip juridinis asmuo šalyje donorėje (Islandija, Lichtenšteinas ar Norvegija), Lietuvoje ar kitoje šalyje paramos gavėjoje (Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Maltoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje) arba EEE nepriklausančioje šalyje, turinčioje bendrą sieną su Lietuva. Detaliau žr. Gairės pareiškėjams skyrių: „TINKAMI PARTNERIAI“.

Nebūtinai. Projekto partneriu taip pat gali būti organizacija iš Lietuvos, šalies paramos gavėjos (Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Maltos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos) arba EEE nepriklausančios šalies, turinčios bendrą sieną su Lietuva. Projektas partnerio gali ir neturėti.

Ne, partneriams toks reikalavimas nėra keliamas. Detaliau žr. Gairės pareiškėjams skyrių: “TINKAMI PARTNERIAI”.

Taip. Detaliau žr. Gairės pareiškėjams skyrių: “TINKAMI PARTNERIAI”.

Gairėse pareiškėjams minimos oficialios partnerystės, kuomet su partneriais pasirašoma partnerystės sutartis (partneris prisiima dalį projekto įsipareigojimų, jų įgyvendinimui skiriama atitinkama projekto biudžeto dalis ir pan.). Pateikiant paraišką pridedama ir partnerio deklaracija. Žinoma, su kuo bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant konkretų projektą, geriausiai nuspręsti gali tik pats pareiškėjas, įvertinęs bendradarbiavimo prasmę ir naudą. Partneriu gali būti bet kuri viešoji ar privati institucija, siekianti ar nesiekianti pelno, taip pat nevyriausybinė organizacija, tarptautinė organizacija ar neformali grupė (Gairės pareiškėjams 2.3 p.), tačiau APF programoje Lietuvoje, siekiant paskatinti pilietinės visuomenės organizacijų stiprėjimą regionuose, prioritetas teikiamas (ir atitinkamai, skiriami balai) projektams, įtraukiantiems partnerystę su regionuose veikiančiomis NVO.

Rengiant projektą projekto indėlio pagrįsti nereikia. Jei savivaldybė įsipareigoja skirti lėšų projekto indėliui padengti, šios lėšos gali būti laikomos projekto indėliu.

Ne. Teikiant projekto koncepciją reikia pateikti pasirašytą ir antspauduotą (jei taikytina) Partnerio deklaraciją. Partnerio deklaracijos forma skelbiama: https://apf.lt/gaires-pareiskejams/

Paraiškos vertinimas

Projektų koncepcijų kokybė vertinama remiantis kokybės kriterijais, pateikiamais Gairių pareiškėjams 4.2 skyriuje.

Kriterijai, išskyrus su teminiais, regiono ir dvišalės partnerystės prioritetais susijusius kriterijus, vertinami skalėje nuo 0 iki 5 ir verčiami į nustatytą įvertį (jeigu kriterijus vertinamas 5, jis verčiamas į didžiausią galimą to kriterijaus įvertį, pavyzdžiui, įvertinus problemos pagrindimo ir aktualumo tikslinei grupei kriterijų 5 balais, jo įvertis bus 20 balų, įvertinus 4 balais, įvertis atitinkamai bus 16 balų).

Kokybės vertinimo skalės reikšmės:

0 – Koncepcija neatitinka kriterijaus arba atitiktis kriterijui negali būti įvertinta dėl trūkstamos arba neišsamios informacijos.

1 – Labai silpnai. Nurodytas aspektas nagrinėjamas netinkamai arba yra rimtų trūkumų.

2 – Silpnai. Paraiškoje iš dalies atsižvelgiama į šį kriterijų, yra didelių trūkumų.

3 – Gerai. Paraiškoje tinkamai atsižvelgiama į kriterijų, tačiau yra nemažai trūkumų.

4 – Labai gerai. Paraiškoje tinkamai atsižvelgiama į šį kriterijų, tačiau yra keletas nedidelių trūkumų. 

5 – Puikiai. Paraiška visiškai atitinka visus nurodytus kriterijaus aspektus.

Taip, paraiškų vertinimo kriterijai yra viešai skelbiami (žr. Gairių pareiškėjams skyrelį “PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKOS PROCEDŪROS”).

Taip, tokia tikimybė yra. Fondo operatorius, remdamasis nepriklausomų vertintojų rekomendacijomis, pagrįstu sprendimu gali atsisakyti kurios nors veiklos, jos dalies ar dėl kitų pagrįstų priežasčių sumažinti skirtiną sumą.

Ataskaitų teikimas ir stebėsena

GYVI RENGINIAI

● Renginių dalyvių registracijos sąrašai su dalyvių parašais pildomi ne masiniams (riboto/baigtinio dalyvių skaičiaus) renginiams, tokiems kaip: susitikimai, konferencijos, mokymai, seminarai, klubai, būreliai ir t.t.

● Masinių renginių organizavimo atvejais (renginiai, kai nėra kviestinių dalyvių sąrašo ir pan.) veiklos įgyvendinimui pagrįsti naudojamos nuotraukos, vaizdo įrašai; organizacijų, atvežančių į renginį savo narius, parengti dalyvių sąrašai, patvirtinti organizacijos atstovo parašu.

Jei rodiklio pjūviui užfiksuoti reikalingi papildomi duomenys (amžiaus intervalai, lytis, organizacijos pavadinimas ir pan.) kartu pateikiami registracijos lapai, pildomi prieš patenkant į renginį (renginio vietoje), kai reikiamus duomenis užpildo patys renginio žiūrovai ir (arba) dalyviai; registracijos lapai, pildomi renginio organizatoriui pasitelkiant pagalbinius asmenis renginio metu, kurie užpildo renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių duomenis, taip pat ir kitais panašiais būdais.

ONLINE RENGINIAI

● Renginių dalyvių registracijos sąrašai renkami ne viešiems (riboto/baigtinio dalyvių skaičiaus) renginiams, tokiems kaip: susitikimai, konferencijos, mokymai, seminarai, klubai, būreliai ir t.t..  Registracijai galima pasitelkti įvairias formas: išankstinė registracija renginio organizatoriaus nurodytu elektroniniu paštu, išankstinė registracija internetu renginio organizatoriaus nurodytoje interneto svetainėje ar kitoje elektroninės prieigos vietoje (pvz. google forma). Dalyvių registracijos sąrašą, pašalinus nedalyvavusius asmenis (be dalyvių parašų) savo parašu patvirtina organizacijos atstovas, nurodydamas veiklos pavadinimą ir datas. Kartu pridedamos nuotoliniu būdu vykusios veiklos ekrano nuotraukos, kuriose matytųsi dalyvių skaičius.

● Viešų renginių organizavimo atvejais veiklos įgyvendinimui pagrįsti naudojamos ekrano nuotraukos/vaizdo įrašas bei, tai atvejais, kai yra galimybė, dalyvių registracijos sąrašai (žr. prieš tai einantį punktą).

Jei rodiklio pjūviui užfiksuoti reikalingi papildomi duomenys (amžiaus intervalai, lytis, organizacijos pavadinimas ir pan.) ši informacija gali būti įtraukta į dalyvių registracijos formą.

DALYVIŲ SĄRAŠŲ SAUGOJIMAS

Dalyvių sąrašų ir kitų pagrindžiančių dokumentų originalai tiek, kiek reikalinga pagrįsti projekto išlaidoms ar nusimatytiems rodikliams užfiksuoti, turi būti saugomi projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 3 (trejus) metus po to, kai Finansinio mechanizmo valdyba patvirtins galutinę APF programos Lietuvoje įgyvendinimo ataskaitą. Dalyvių sąrašų kopijos Fondo operatoriui pateikiamos kartu su ataskaitomis.

PAVYZDINĖ RENGINIO DALYVIŲ REGISTRACIJOS FORMA NĖRA NUMATYTA.

Visą informaciją, apie kokias projekto veiklas privaloma pranešti APF operatoriui iš anksto, kaip derinti projekto biudžeto ir veiklų pasikeitimus rasite stebėsenos atmintinėje.

Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos

Šalies donorės subjekto dalyvavimas yra būtina sąlyga, kad iniciatyva būtų laikoma dvišale. Tuo atveju, kai paraiškos teikėjas yra Lietuvos NVO, dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos partneris gali būti viešoji ar privati organizacija, siekianti ar nesiekianti pelno, taip pat nevyriausybinė organizacija, įsteigta kaip juridinis asmuo Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje. Detaliau žr. Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų gairės: „TINKAMI PARTNERIAI”. 

Iš APF programos skiriamas finansavimas gali sudaryti iki 100 % tinkamų biudžeto išlaidų. 90 % skirtų lėšų išmokama avansu, o likę 10 % – iniciatyvos vykdytojui pateikus galutinę ataskaitą už įgyvendintą iniciatyvą, o APF Lietuvoje operatoriui patvirtinus ataskaitą.