Aktyvių piliečių fondo veikla remiasi į rezultatus orientuoto valdymo principu, todėl su šalimis donorėmis buvo suderinti siektini APF programos rezultatai. Jais vadovaujantis rengiami kvietimų teikti paraiškas dokumentai, finansuojami projektai.

Minėti rezultatai suskirstyti į penkias poveikio sritis (ang., outcome), kiekvienai jų nustatyti veiklos rezultatai (ang., output) bei jų rodikliai. Siekiant bendrai sutartų tikslų ypač svarbus yra kiekvieno finansuojamo projekto indėlis per suplanuotus projektų veiklos rezultatus (projektu sukurti produktai ir paslaugos, skirti specifinei tikslinei grupei ar projekto naudos gavėjams) ir numatomą poveikį (trumpos ar vidutinės trukmės projekto poveikis specifinei tikslinei grupei ar projekto naudos gavėjams).

Žemiau rasite Aktyvių piliečių fondo programos Lietuvoje siektino poveikio sritis, veiklos rezultatus ir rodiklius.

 

Programos lygmens rezultatai
APF programos rezultataiRodikliaiSiekiama reikšmė
Sustiprėjusi pilietinė visuomenė ir aktyvus pilietiškumas, įgalintos pažeidžiamos grupėsPVO veiklose dalyvaujančių žmonių skaičius (įskaitant darbuotojus ir savanorius) 10,000
Tiesiogiai finansuotų PVO skaičius180
1 poveikio sritis
APF programos rezultataiRodikliaiSiekiama reikšmė
Poveikio rezultatas
Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veikloseAktyviau pilietinėse veiklose dalyvaujančios tikslinės grupės dalis (žmonės, kurių dalyvavimo lygmenį siekiama pakeisti) (Keliais procentais išaugs į Jūsų projekto tikslinę grupę patenkančių asmenų, kurie pradėjo aktyviau dalyvauti pilietinėse veiklose, skaičius?)(+25%)
Visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose skatinančių skaitmeninių priemonių naudotojų skaičius (Kiek žmonių naudos visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose skatinančias skaitmenines priemones?)40000
Žmonių, dalyvaujančių konsultacijose su sprendimus priimančiomis viešojo valdymo institucijomis, skaičius (Kiek žmonių dalyvaus konsultacijose su sprendimus priimančiomis viešojo valdymo institucijomis?)600
Veiklos rezultatas
Paskatintas piliečių dalyvavimas pilietinėse veikloseInformotuomo didinimo kampanijų, kurias įvykdė finansavimą gavusios PVO, skaičius (Kelias visuomenės informuotumo didinimo kampanijas planuojate įvykdyti savo projekte?)44
Savanorių, dirbančių finansavimą gavusiose PVO, skaičius (Kiek savanorių dirbs Jūsų ir, jei aktualu, partnerio organizacijoje projekto įgyvendinimo metu?)1400
Nacionaliniu ir vietiniu lygiu viešosios politikos sprendimų priėmimo procesuose dalyvaujantys piliečiaiPVO, kurios įtraukia piliečius į viešosios politikos sprendimų priėmimo procesus, skaičius (Kelios organizacijos įtrauks piliečius į viešosios politikos sprendimų priėmimo procesus? įskaičiuokite savo ir, jei aktualu, partnerių organizacijas)33
Skaitmeninių priemonių, sukurtų siekiant skatinti visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose ir (arba) priimant viešosios politikos sprendimus, skaičius (Kelis skaitmeninius įrankius, skirtus skatinti visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose ir (arba) įsitraukimą į viešosios politikos sprendimų priėmimą, planuojate sukurti?)10
Sustiprintas pilietinis ugdymasPVO ir ugdymo institucijų partnerysčių pilietiniam ugdymui stiprinti skaičius (Kelios ugdymo institucijos bus projekto partneriai pilietiniam ugdymui stiprinti?)10
Su pilietinėmis teisėmis supažindintų ir apie dalyvavimą informuotų žmonių skaičius (Kiek žmonių planuojate informuoti apie pilietines teises ir pilietinį dalyvavimą?)2000
2 poveikio sritis
APF programos rezultataiRodikliaiSiekiama reikšmė
Poveikio rezultatas
Stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacijaNacionalinės politikos priemonių ir teisės aktų, kurių turiniui įtakos turėjo PVO, skaičius (Prie kelių nacionalinės politikos priemonių ir teisės aktų turinio prisidės Jūsų projekto veiklos?)10
PVO, naudojančių įrodymais grįstus tyrimus advokacijos ir politikos formavimo veikloms remti, skaičius (Kelios organizacijos naudos įrodymais grįstus tyrimus, įgyvendindamos advokacijos ir politikos formavimo veiklas? įskaičiuokite savo ir, jei aktualu, partnerių organizacijas)22
Veiklos rezultatas
PVO pateikti pasiūlymai viešajai politikaiPVO pateiktų siūlymų, siekiant poveikio viešajai politikai, teisės aktams, viešosios politikos sprendimams, skaičius (Kiek siūlymų planuojate pateikti, siekdami poveikio viešajai politikai, teisės aktams, viešiesiems sprendimams?)44
Paskatintas viešųjų institucijų skaidrumas ir atskaitomybėFinansavimą gavusių PVO stebėsenos iniciatyvų, kuriomis skatinamas viešųjų institucijų skaidrumas ir atskaitomybė, skaičius (Kiek planuojate įgyvendinti stebėsenos iniciatyvų, skirtų skatinti viešųjų institucijų skaidrumą ir atskaitomybę?)22
Finansavimą gavusių PVO surengtų kampanijų, kuriomis skatinamas viešųjų institucijų skaidrumas ir atskaitomybė, skaičius (Kiek planuojate įgyvendinti kampanijų, skirtų skatinti viešųjų institucijų skaidrumą ir atskaitomybę?)15
Medijas advokacijos veikloms išplėsti aktyviai naudojančių PVO skaičius (Kelios organizacijos Jūsų projekte planuoja aktyviai naudoti medijas, kad išplėstų advokacijos veiklas? Įskaičiuokite savo ir, jei aktualu, partnerių organizacijas)52
Skaitmeninių priemonių, sukurtų siekiant skatinti visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose ir (arba) priimant viešosios politikos sprendimus, skaičius (Kelis skaitmeninius įrankius, skirtus skatinti visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose ir (arba) įsitraukimą į viešosios politikos sprendimų priėmimą, planuojate sukurti?)10
Sustiprintas tarpsektorinis PVO bendradarbiavimasFinansavimą gavusių PVO bendrai vykdomų advokacijos iniciatyvų skaičius (Kelias tarpsektorines (įvairias sritis apimančias) advokacijos iniciatyvas planuojate vykdyti?)6
3 poveikio sritis
APF programos rezultataiRodikliaiSiekiama reikšmė
Poveikio rezultatas
Didesnė parama žmogaus teisėmsNacionalinės politikos priemonių ir teisės aktų, kurių turiniui įtakos turėjo PVO, skaičius (Prie kelių nacionalinės politikos priemonių ir teisės aktų turinio prisidės Jūsų projektas?)10
Tikslinės grupės dalis, išreiškianti paramą žmogaus teisėms. (Keliais procentais išaugs į Jūsų projekto tikslinę grupę patenkančių asmenų, išreiškiančių paramą žmogaus teisėms, skaičius?)(+15%)
Tikslinės grupės, nepritariančios viešiems pareiškimams, kuriais išsakomas neigiamas požiūris arba reiškiama neapykanta pažeidžiamų grupių atžvilgiu, dalis (Keliais procentais išaugs į Jūsų projekto tikslinę grupę patenkančių asmenų, nepritariančių viešiems pareiškimams, kuriuose išsakomas neigiamas požiūris arba neapykanta pažeidžiamų grupių atžvilgiu, skaičius?)(+15%)
Palankią nuomonę apie lyčių lygybę išreiškianti tikslinės grupės dalis (Keliais procentais išaugs į Jūsų projekto tikslinę grupę patenkančių asmenų, išreiškiančių palankią nuomonę apie lyčių lygybę, skaičius?)(+15%)
Veiklos rezultatas
Sustiprintas tarptautinių žmogaus teisių standartų įgyvendinimasĮgyvendintų žmogaus teises skatinančių advokacijos kampanijų skaičius (Kiek žmogaus teises remiančių advokacijos kampanijų planuojate įgyvendinti?)20
Finansuotų strateginio bylinėjimosi atvejų skaičius (Kiek strateginio bylinėjimosi atvejų numatyta Jūsų projekte?)14
PVO, gavusių finansavimą tarptautinių žmogaus teisių standartų įgyvendinimo stebėsenai, skaičius (Kelios organizacijos Jūsų projekte planuoja vykdyti tarptautinių žmogaus teisių standartų įgyvendinimo stebėseną? Įskaičiuokite savo ir, jei aktualu, partnerių organizacijas)14
Prisidėta prie informuotumo didinimo apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principąĮgyvendintų informuotumo didinimo apie žmogaus teises kampanijų skaičius (Kiek informuotumo didinimo apie žmogaus teises kampanijų planuojate įgyvendinti?)35
Apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą informuotų žmonių skaičius (Kiek žmonių planuojate informuoti apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą?)1500
PVO aktyviai sprendžia lyčių lygybės ir smurto dėl lyties klausimusLyčių lygybės klausimais dirbančių PVO skaičius (Kelios organizacijos Jūsų projekte dirbs su lyčių lygybės klausimais? Įskaičiuokite savo ir, jei aktualu, partnerių organizacijas)15
Smurto dėl lyties klausimais dirbančių PVO skaičius (Kelios organizacijos Jūsų projekte dirbs su smurto dėl lyties klausimais? Įskaičiuokite savo ir, jei aktualu, partnerių organizacijas)15
4 poveikio sritis
APF programos rezultataiRodikliaiSiekiama reikšmė
Poveikio rezultatas
Įgalintos pažeidžiamos grupėsPažeidžiamų asmenų, kuriems taikytos įgalinimo priemonės, skaičius (Kiek pažeidžiamų asmenų planuojate pasiekti projekte numatytomis įgalinimo priemonėmis?)2200
Suteiktų arba patobulintų paslaugų gavėjų skaičius (Kiek paslaugų gavėjų gaus (pagerintas) paslaugas?)1100
Tikslinės grupės, nepritariančios viešiems pareiškimams, kuriais išsakomas neigiamas požiūris arba reiškiama neapykanta pažeidžiamų grupių atžvilgiu, dalis (Keliais procentais išaugs į Jūsų projekto tikslinę grupę patenkančių asmenų, nepritariančių viešiems pareiškimams, kuriuose išsakomas neigiamas požiūris arba neapykanta pažeidžiamų grupių atžvilgiu, skaičius?)(+20%)
Veiklos rezultatas
Pažeidžiamoms grupėms priklausantys asmenys, dalyvavę mokymuose arba vykdantys savo / savo bendruomenės poreikių advokacijąPažeidžiamoms grupėms priklausančių asmenų, dalyvavusių mokymuose advokacijos klausimais arba vykdančių savo / savo bendruomenės poreikių advokaciją, skaičius (Kiek pažeidžiamoms grupėms priklausančių asmenų dalyvaus mokymuose advokacijos klausimais arba įtrauksite į savo ar savo bendruomenės poreikių advokaciją?)110
Paskatintos naujos ar patobulintos esamos paslaugos, skirtos pažeidžiamų grupių poreikiams tenkintiPaskatintų naujų ar patobulintų esamų paslaugų, skirtų pažeidžiamų grupių poreikiams tenkinti, skaičius (konkrečiai bendruomenei skirtos naujos pagalbos ar paslaugų priemonės, kurios toje bendruomenėje anksčiau neegzistavo) (Kelias naujas paslaugas planuojate sukurti ar patobulinti esamas, kurios yra skirtos pažeidžiamų grupių poreikiams tenkinti?)11
PVO paskatinta pažeidžiamų grupių įtrauktis ir padidintas informuotumasFinansavimą gavusių PVO, dirbančių pažeidžiamų grupių įtraukties skatinimo ir informuotumo didinimo srityse, skaičius (Kelios organizacijos Jūsų projekte dirbs su pažeidžiamų grupių įtraukties skatinimu ir jų informuotumo didinimu? Įskaičiuokite savo ir, jei aktualu, partnerių organizacijas)11
Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, kaip dirbti su pažeidžiamomis grupėmis, skaičius (Kiek specialistų dalyvaus mokymuose, kaip dirbti su pažeidžiamomis grupėmis?)200
5 poveikio sritis
APF programos rezultataiRodikliaiSiekiama reikšmė
Poveikio rezultatas
Stipresni pilietinės visuomenės gebėjimai ir didesnis tvarumasPVO, turinčių ne mažiau kaip 2 finansavimo šaltinius, iš kurių bent vienas sudaro ne mažiau kaip 30 % viso biudžeto, skaičius (Kelios organizacijos projekto pabaigoje turės ne mažiau kaip 2 finansavimo šaltinius, iš kurių bent venas sudarys ne mažiau kaip 30 % viso biudžeto?)(+50%)
Iniciatyvų, kurias įgyvendino PVO ir viešųjų / privačių subjektų partnerystės, skaičius (Kiek iniciatyvų įgyvendinsite kartu su viešais/privačiais subjektais?)30
Reguliariai visuomenę apie savo veiklas ir rezultatus informuojančių PVO skaičius (Kelios organizacijos reguliariai informuos visuomenę apie savo veiklas ir rezultatus?)(+40%)
Veiksmingas valdymo procedūras turinčių PVO skaičius (Kelios organizacijos taikys veiksmingas valdymo procedūras?)(+25%)
Skaidrios ir atskaitingos valdysenos principais besiremiančių PVO skaičius (Kelios organizacijos taikys skaidraus ir atskaitingo valdymo principus?)(+25%)
Veiklos rezultatas
Organizuota PVO gebėjimų stiprinimo veiklaAPF programos finansuojamose gebėjimų stiprinimo iniciatyvose dalyvaujančių PVO skaičius (iniciatyvos, skirtos finansinio tvarumo, organizacijų vystymo ir valdymo, komunikacijos, valdysenos, poveikio tvarumo, advokacijos ir pan. temoms) (Kelios PVO dalyvaus gebėjimų stiprinimo veiklose?)200
Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius (Kiek PVO darbuotojų dalyvaus mokymuose?)260
Savo organizacijos gebėjimų stiprinimo poreikių vertinimą atliekančių ir pagal vertinimo rezultatus veiksmų planą rengiančių PVO skaičius (Kelios PVO atliks savo organizacijos gebėjimų stiprinimo poreikių vertinimą ir pagal vertinimo rezultatus parengs veiksmų planą?)50
Finansinio tvarumo planus rengiančių PVO skaičius (Kelios PVO parengs finansinio tvarumo planus?)50
Poveikio vertinimo planus rengiančių PVO skaičius (Kelios PVO parengs poveikio vertinimo planus?)50
Sukurtos PVO strategijos, skirtos piliečiams į PVO veiklas įtrauktiPVO, parengusių naujus ar atnaujinusių turimus planus, kaip įtraukti savo atstovaujamus asmenis, skaičius (Kelios PVO parengs ar atnaujins turimus planus, kaip įtraukti atstovaujamus asmenis?)20
Sukurtos PVO ir viešų / privačių subjektų partnerystėsPVO ir viešų/privačių subjektų partnerysčių skaičius (Užmegztų partnerysčių su viešais / privačiais subjektais skaičius)20
Dvišalio bendradarbiavimo poveikio sritis
APF programos rezultataiRodikliaiSiekiama reikšmė
Poveikio rezultatas
Glaudesnis programoje dalyvaujančių subjektų iš valstybių paramos gavėjų ir valstybių donorių bendradarbiavimasPasitenkinimo partneryste lygis≥ 4.5
Bendradarbiaujančių organizacijų, pritaikančių partnerystėje įgytas žinias, dalis (Kelios organizacijos pritaikys partnerystėje įgytas žinias?)≥ 50%
APF dvišalio fondo finansuotų dvišalių iniciatyvų dalyvių, nurodančių patobulintas žinias/metodus/požiūrius, dalis (Kiek dvišalės bendradarbiavimo iniciatyvos dalyvių patobulins žinias/metodus/požiūrius?)(≥ 60%)
Veiklos rezultatas
Paremtos partnerystės su šalių donorių subjektaisProjektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių partneriais, skaičius20
APF dvišalio fondo paremtas bendradarbiavimas su šalių donorių subjektaisAPF dvišalio fondo finansuotų dvišalių iniciatyvų skaičius30
APF dvišalio fondo finansuojamose dvišalėse veiklose dalyvavusių asmenų skaičius (Kiek asmenų dalyvaus dvišalio bendradarbiavimo veiklose?)60