2 poveikio srities projektai stiprina pilietinės visuomenės vykdomą valdžios institucijų priežiūrą ir advokaciją

Vidutinės apimties projektai

Partneriai:

„Transparency International” Lietuvos skyrius Kauno miesto poliklinika  Kelmės rajono psichikos sveikatos centras

Skirta suma: 76 630,15 Eur

Santrauka:

Pastaraisiais metais išsivysčiusių šalių sveikatos priežiūros sistemose vis garsiau kalbama apie orientuotumą į pacientą - siekiamybę teikti tokias sveikatos priežiūros paslaugas, kurios gerbtų individualaus paciento poreikius ir vertybes, bei užtikrintų, kad tuo būtų grindžiami klinikiniai sprendimai. Tai kriterijus, kuriuo Europoje sveikatos priežiūros kokybę kontroliuojančios institucijos matuoja sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Siekiant iš tiesų orientuoti palsaugas į pacientą, svarbu pasirūpinti ir pačių medikų sveikata. Lietuvoje dabartinė sistema neatliepia teisėtų pacientų ir darbuotojų lūkesčius - Valstybės kontrolės duomenimis, Lietuva pagal gyventojų pasitenkinimą sveikatos priežiūros paslaugomis iš 34 Europos valstybių yra 31-oje vietoje. Lietuvoje trūksta gerųjų pavyzdžių, kuriais būtų grindžiama advokacija už kokybiškesnę sveikatos priežiūrą.

Projekto tikslas - skatinti įrodymais pagrįstų į pacientą ir darbuotoją orientuotos sveikatos priežiūros principų diegimą Lietuvos gydymo įstaigose.

Tikslinės grupės: KMP ir KRPSC medikai, ASPĮ dalininkai (Sveikatos apsaugos ministerija ir savivaldybės), ASPĮ vadovai, KMP ir KRPSC administracijos atstovai, KMP ir KRPSC pacientai.

Projekto rezultatai

a. Dvi gydymo įstaigos pasitvirtins ir savo kasdienėje veikloje pradės taikyti į pacientą ir darbuotoją orientuotos sveikatos priežiūros principus, kuriais bus pasiektas:

1. Didesnis KMP ir KRPSC pacientų įtraukimas į sprendimų priėmimo procesus ASPĮ;

2. Didesnis projekto veiklose dalyvaujančių sveikatos priežiūros įstaigų pacientų pasitenkinimas;

3. Sumažėjęs projekto veiklose dalyvaujančių medikų perdegimo sindromo lygmuo ir pagerėjęs projekte dalyvaujančių sveikatos priežiūros įstaigų psichosocialinis klimatas;

b. Padidėjęs projekto veiklose dalyvaujančių ASPĮ pacientų informuotumas.

c. ASPĮ steigėjams (Sveikatos apsaugos ministerijai ir savivaldybėms) pateiktas pasiūlymas dėl teisės aktų korekcijų.

d. Pateiktas metodinių rekomendacijų rinkinys sveikatos priežiūros įstaigų vadovams.

e. Padidėjusi JGA ir projekto partnerių kompetencija.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-06 iki 2022-02-05

Partneriai:

Mažų valstybių studijų centras (MVSC) Islandijos universitete - Rannsóknasetur um smáríki (Islandija)

Skirta suma: 49 500,00 Eur

Santrauka:

Projektas siekia spręsti prasmingo ir informuoto Baltijos šalių įsitraukimo į ES ir Afrikos regiono bendradarbiavimo klausimus (kurie šiuo metu yra vieni iš aukščiausių ES prioritetų) problemą. Afrikos valstybėse egzistuoja poreikis naujų, kolonijinių ir tradicinių donoro – paramos gavėjo santykių neturinčių veikėjų, kurie galėtų prisidėti prie nusistovėjusios dinamikos ES – Afrikos santykiuose keitimo ir Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Dėl kompetencijų ir patirties trūkumo nei viešosios institucijos, nei žiniasklaida, nei akademinė bendruomenė negali užtikrinti prasmingų diskusijų, vedančių į apgalvotą viešąją politiką, šioje srityje.

Atsižvelgiant į mūsų pasirinktos tikslinės auditorijos - Baltijos šalių politikos formuotojų – poreikius gilinti žinias ir kompetenciją ES – Afrikos politikos formavimo klausimais bei išgryninti savo pačių pozicijas ES – Afrikos santykių kontekste, mūsų projekto siūlomas sprendimas yra Baltijos šalių patirties, nuostatų bei interesų analize grįstos viešosios politikos ekspertinės diskusijos. Šiomis informuotomis diskusijomis siekiame skatinti Baltijos šalių politikos formuotojus sąmoningai įsitraukti į ES – Afrikos santykių formavimą remiantis Darnaus vystymosi tikslais ir lygiavertės partnerystės principu. Siekiant projekto tvarumo bei ilgalaikio poveikio, projekto veiklų įgyvendinimas bus metodologiškai nukreiptas į aktyvų Baltijos šalių politikos formuotojų įsitraukimą bei sudarys sąlygas tikslinei grupei išsigryninti galimas strategines užsienio politikos priemones, aptarti jų įgyvendinimą bei nustatyti progreso stebėsenos mechanizmą.

Pilietinės visuomenės įsitraukimas į užsienio politikos formavimą dėl šios pobūdžio yra sudėtingesnis, tačiau Baltijos šalių aiškių nuostatų ir strategijos Afrikos regiono atžvilgiu nebuvimas suteikia išskirtinę progą PVO prisidėti prie šios srities užsienio politikos formavimo.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-12-01 iki 2022-03-31

Santrauka: Šiuo projektu siekėme stiprinti aplinkosaugos NVO advokaciją žemės ūkio politikos formavimo procesuose. Subūrėme žemės ūkio srities ekspertus ir mokslininkus ir pakvietėme juos į 9 apskrito stalo diskusijas. Remdamiesi diskusijomis ir literatūra, atlikome esamos situacijos analizę ir identifikavome su dirvožemio apsauga ir tręšimu susijusias problemas bei pasiūlėme sprendimų kryptis.

Rezultatai:

  • Sukurta aplinkosauginė pozicija darnaus tręšimo ir dirvožemio apsaugos politikos klausimais.
  • Pozicija pristatyta tikslinėms grupėms: ministerijoms, ūkininkams, Seimo nariams. Dalis siūlymų įtraukti į Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą.
  • Didintas PVO (Aplinkosaugos informacijos centras, Baltijos vilkas, Lietuvos entomologų draugija, Žiedinė ekonomika, Bendrija „Atgaja“, Darnaus vystymo iniciatyvos, Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją „Rūpi“) informuotumas darnaus tręšimo ir dirvožemio apsaugos politikos klausimais, stiprinant jų poveikį sprendimų priėmėjams.
  • Suformuotas tvirtas pagrindas tolimesnei advokacijai dirvožemio temoje.

Nuorodos: https://www.dirvozemioapsauga.lt/

APF skirta suma: 46 730,80 Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021-01-02 - 2022-01-01

Partneriai:

Pasaulio ekonomikos forumo Jaunimo globalaus tinklo Vilniuje bendruomenė

Kėdainių Bendruomenės iniciatyvų centras

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė

Kelmės Informacijos mainų ir švietimo centras

Biržų jaunimo klubas Žalias!”

Varėnos sveikatingumo sporto klubas „Ropė”

Zarasų moterų politikių bendruomenė

Skirta suma: 71 669,43 Eur

Santrauka:

Projekto sprendžiama problema – sprendimų priėmėjai regionuose nesivadovauja duomenimis ir įrodymais analizuodami savivaldybėse egzistuojančias problemas, priimdami regioninės politikos sprendimus. Aktyvių piliečių organizacijoms, bendruomenėms trūksta informacijos, įrankių ir prieigos, kad galėtų daryti įtaką politiniams sprendimams. Projektas padės vietos bendruomenėms atstovauti piliečių interesams naudojantis atvirai prieinamais duomenimis tam, kad identifikuotų pagrindines regiono problemas. Projekto eigoje bus sustiprinti vietos organizacijų gebėjimai identifikuoti problemas savivaldybėse, sustiprinti valdžios priežiūrą konkrečiose srityse, taip pat parengti reikiamų sprendimų rekomendacijas, advokatavimo planus ir komunikacijos strategijas. Projektas padės vietos organizacijoms ir bendruomenėms įgyti reikiamų gebėjimų ir patirties bei sustiprins vietos piliečių organizacijų vaidmenį regionuose.

Projekto tikslas: sustiprinta pilietinės visuomenės per PVO ir bendruomenes vykdoma valdžios priežiūra ir advokacija už reikiamus sprendimus savivaldybėse.

Kartu su vietos PVO ir bendruomenėmis 11-oje savivaldybių identifikuotos ir išianalizuotos pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria vietos gyventojai. Savivaldybių gerovės indeksas, sudaromas VPAI kasmet, bus panaudotas kaip instrumentas problemų identifikacijai ir vietos politikos kaitos rekomendacijoms bei jų advokacijai pasirengti. PVO ir bendruomenės yra įgalinamos komunikuoti ir advokatauti už geresnį įvardytų problemų sprendimą.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2022-05-02

Didelės apimties projektai

Partneriai: 

Vytauto Didžiojo universitetas

Bendruomenės iniciatyvų centras

Skirta suma: 134 526,18 Eur 

Santrauka:

Siekis kurti gerovės valstybę negali būti įgyvendintas neatsižvelgiant į žmogaus teises (ŽT). Projektas reikalingas, nes Lietuvoje egzistuoja selektyvus viešojo sektoriaus požiūris į ŽT ir prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus. Kai kuriais atvejais šis požiūris aktyviai priešiškas, menkinantis tarptautines praktikas. Žiniasklaida taip pat nepakankamai aktyviai atlieka kritinės refleksijos funkciją informuodama su ŽT susijusiais klausimais. Nors NVO šiuos klausimus kelia, vykdo ŽT pažeidimų stebėseną, tačiau riboti resursai lemia sistemiškos, įrodomais ir žmogaus teisių nedalomumo principu paremtos stebėsenos, ja grįstos advokacijos ir įtraukios komunikacijos įvairioms visuomenės grupėms stygių.

Šią spragą ir siekia užpildyti projektas, kurio tikslas - sustiprinti žmogaus teisių standartų įgyvendinimo stebėseną ir vykdyti jų advokaciją bei informavimą apie žmogaus teises, pasitelkiant tarpsektorinį bendradarbiavimą ir įtraukiant jaunimą.

Projekto tikslinės grupės:

1) Regioninės PVO bei sprendimų priėmėjai regioniniame lygmenyje;

2) Nacionaliniai sprendimų priėmėjai;

3) Regionuose gyvenantis ir akademinis jaunimas;

4) Plačioji visuomenė. 

Projekto pagrindiniai rezultatai:

1) Parengta JT Visuotinės periodinės priežiūros mechanizmo šešėlinė ataskaita ir vykdoma advokacija, pateikiant rekomendacijas nacionalinės ir regioninės politikos formuotojams.

2) Padidintas informuotumas apie žmogaus teises ir sustiprintas tarpsektorinis bendradarbiavimas bei jaunimo įtrauktis organizuojant Nacionalinį žmogaus teisių forumą bei reaguojant į aktualias grėsmes žmogaus teisėms šalyje.

Taip pat projekto metu bus sustiprinti projekto pareiškėjo Žmogaus teisų organizacijos koalicijos gebėjimai siekti bendro tikslo bei atstovauti žmogaus teises kaip nedalomas. Projekto partneris Bendruomenės iniciatyvų centras įgis daugiau žinių apie žmogaus teises ir pasirengs strateginį planą bendruomenės narių įtraukimui į veiklas. Štai taip projektas sustiprins kokybišką ŽT atstovavimą, įtraukų informavimą apie ŽT įvairioms visuomenės grupėms bei padidins tiek PVO bendradarbiavimą, tiek tarpsektorinį bendradarbiavimą.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-16 iki 2022-11-15

Partneriai: 

Kaišiadorių raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Skirta suma: 134 999,10 Eur

Santrauka:

Nuo 2017 m. Lietuvoje už neteisėtą net labai mažo kiekio narkotikų turėjimą tik savo reikmėms be tikslo platinti taikoma griežčiausia – baudžiamoji – atsakomybė. Toks baudimas yra neproporcingas, perteklinis, prieštarauja PSO bei JT rekomendacijoms dėl į sveikatą orientuotos narkotikų politikos, o svarbiausia – sukelia žalą: stumia žmones į užribį, atitolina paslaugas, brangiai kainuoja mokesčių mokėtojams. Problemą gilina tai, kad sprendimų priėmėjams trūksta kompetencijų apie veiksmingas narkotikų politikos priemones, atsakingos institucijos linkę priimti populistinius sprendimus ir mažai bendradarbiauja tarpusavyje ir su PVO. 

Projekto tikslas: veiksmingos narkotikų politikos, orientuotos į visuomenės saugumą ir sveikatą, įgyvendinimo spartinimas advokacijos veiklomis, sukuriant sąlygas: a) vartojimo dekriminalizavimui ir mokslu grįstiems sprendimams; b) nukreipimų nuo bausmių į pagalbą algoritmo sukūrimui, pilotavimui ir vertinimui Kaišiadorių raj.

Projekto naudos gavėjai - narkotikus vartojantys (ypač jauni) asmenys, jų artimieji bei visuomenė. Tikslinė grupė: narkotikų politiką formuojantys ir įgyvendinantys nacionaliniai ir vietos sprendėjai. Netiesioginė tikslinė grupė – visi LR piliečiai, dalyvaujantys viešajame gyvenime ir darantys įtaką sprendėjams.

Sprendimas:

1. Advokacijos ir viešosios nuomonės formavimo kampanija, nukreipta į teisės aktų pakeitimų ir alternatyvų bausmėms inicijavimą, bei valdžios institucijų priežiūra, siūlymai. Formuosime visuomenės nuomonę apie efektyvią narkotikų politiką ir skatinsime diskusiją, nes visuomenės nuomonė daro įtaką politikų sprendimams.

2. Su partneriu Kaišiadorių raj. VSB sukursime, pilotuosime, vertinsime ir kitoms savivaldybėms perteiksime įstaigų bendradarbiavimo algoritmą (į sveikatą ir visuomenės saugumą orientuotą nukreipimų modelį, pagrįstą Estijos praktika), kuris užtikrintų, kad vartojantis asmuo būtų ne persekiojamas, o nukreiptas į pagalbą.

Rezultatai:

Sustiprėjusi PVO vykdoma advokacija dėl efektyvios narkotikų politikos, įsitraukiant į sprendimų priėmimo procesą, teikiant rekomendacijas.

Sustiprintas tarpsektorinis PVO bendradarbiavimas

Paskatintos diskusijos viešojoje erdvėje apie mokslu grįstą narkotikų politiką

Padidintas sprendėjų ir visuomenės informuotumas apie efektyvią narkotikų politiką.

Sukurtas nukreipimų nuo bausmės į pagalbą algoritmas Kaišiadorių raj. savivaldybėje, atrinkti ir apmokyti darbuotojai, dirbsiantys su algoritmu

Pilotuotas ir įvertintas nukreipimų į pagalbą algoritmas, jo pagrindu parengtos rekomendacijos nac. valdžiai.

10-ties savivaldybių atstovai įgiję žinių apie nukreipimų nuo bausmės į pagalbą praktiką.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2022-09-30

Skirta suma: 132 750,00 Eur

Santrauka:

Projektu siekiame stiprinti įrodymais grindžiamą teisėkūros proceso stebėseną ir advokaciją socialinių ir ekonominių santykių srityje, siekiant pagerinti teisėkūros proceso skaidrumą ir valdžios institucijų atskaitomybę. Projektas skirtas spręsti visuomenės problemas, susijusias su sisteminiais teisėkūros proceso trūkumais. Didelis teisėkūros intensyvumas, dažna įstatymų kaita, teisės aktų priėmimas skubos arba ypatingos skubos tvarka, netinkamas teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, teisėkūros skaidrumo ir viešumo stoka pakerta teisinio reguliavimo kokybę, pasitikėjimą valstybe, pilietinės visuomenės įsitraukimą. Projekto tikslinės grupės yra dirbantieji, savarankiškai dirbantys, socialiai jautrios grupės, vartotojai ir nuosavybės teisių turėtojai, dėl kurių socialinio ir ekonominio reikšmingumo ir jautrumo skaidrus ir kokybiškas teisėkūros procesas yra itin svarbus užtikrinant jų laisves ir teises.

Įgyvendinsime devynias teisėkūros proceso stebėsenos iniciatyvas ir paruošime devynias ataskaitas, parengsime teisėkūros proceso kokybės švieslentę, kuri suteiks patogų ir patrauklų įrankį įvertinti teisėkūros iniciatyvų atitikimą teisėkūros principams ir taisyklėms, pateiksime pasiūlymus dėl teisėkūros proceso tobulinimo, įgyvendinsime advokacijos ir komunikacijos kampanijas. Didinsime tikslines grupes atstovaujančių PVO ir NVO informuotumą apie jiems aktualių teisėkūros procesų būklę ir skatinsime jų aktyvesnį įsitraukimą. 

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2023-07-30

Partneriai: 

Nacionalinis švietimo NVO tinklas

Europos Vergelando Centras (Norvegija)

Europos namai

Pasaulio piliečių akademija

Kardokų gamtos mokykla

Turing School

Skirta suma: 129 006,32 Eur

Santrauka:

Menkas švietimo NVO į(si)traukimas į švietimo politikos formavimą ir įgyvendinimą savivaldybių lygmeniu lemia neefektyvias, gyventojų poreikių neatliepiančias švietimo paslaugas. Daugumoje savivaldybių nevyriausybinių organizacijų įtraukimas yra silpnas ir fragmentiškas, organizacijų ištekliai ir gebėjimai - nepakankami, o savivaldybėse vyrauja nepasitikėjimas jomis. Nacionaliniu lygmeniu NVO atskyrimas nuo bendros švietimo politikos ir ugdymo sistemos riboja švietimo sistemos galimybes didinti švietimo įvairovę ir gerinti šių paslaugų kokybę.  Atverti ne visi švietimo duomenys, todėl sudėtinga vertinti institucijų skelbiamą informaciją, neretai  duomenimis manipuliuojama. Todėl projektu siekiama didinti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą švietimo sistemoje šiais aspektais:

1. Stiprinti švietimo NVO gebėjimus, skatinti dialogą tarp vietos valdžios ir NVO, vykdyti advokaciją dėl švietimo paslaugų perdavimo NVO Vilniaus miesto, Kauno miesto ir rajono, Kazlų Rūdos, Alytaus miesto ir rajono savivaldybėse, siekiant, kad švietimo NVO būtų įtrauktos į patariamuosius nurodytų savivaldybių darinius, o į jų pateiktus pasiūlymus būtų atsižvelgta, rengiant  savivaldybių strateginius dokumentus  ir jų įgyvendinimo planus/programas;

2. Aktyviai dalyvauti ir teikti siūlymus dėl bendrųjų, ypač pilietiškumo ugdymo srityje, programų ir rengiamo praktinio 4K modelio bei vykdyti jų advokaciją ir įgyvendinimo stebėseną, taip atveriant galimybes realiam NVO dalyvavimui pilietiniame ugdyme;

3. Atlikti  švietimo duomenų teikimo ir panaudojimo švietimo srities sprendimų priėmimui analizę bei pateikti siūlymus dėl jos tobulinimo, vykdyti advokaciją ir stebėseną, taip sudarant prielaidas didesniam už švietimą atsakingų valstybės institucijų skaidrumui ir atskaitomybei.

Tikslinės grupės: (1) Vilniaus miesto, Kauno miesto ir rajono, Kazlų Rūdos, Alytaus miesto ir rajono regioninės švietimo organizacijos; (2) aukščiau nurodytų savivaldybių tarybų ir administracijų atstovai; (3) Nacionalinio švietimo NVO tinklo nariai; (4) Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojai; (5) švietimo bendruomenė.

Projekto veikla padės sustiprinti organizacijų, ypač regioninių, gebėjimus ir advokaciją švietimo srityje bei  kurti palankią aplinką ir instrumentus joms dalyvauti švietimo politikos formavime ir sprendimų priėmime, sistemingiau vykdyti nacionalinės ir vietos valdžios institucijų priežiūrą.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-01 iki 2022-10-31

Partneriai: 

Kauno Technologijos Universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

VšĮ LCC tarptautinis universitetas

Jaunųjų gydytojų asociacija

Ibuar - Samradslydraedi ses (Citizens Foundation) (Islandija)

Eitminiškių gimnazija

Kalvelių „Aušros“ gimnazija

Prienų „Žiburio“ gimnazija

Vilniaus Simono Konarskio gimnazija

Šiaulių „Rasos“ progimnazija

Ukmergės Senamiesčio progimnazija

Šakių „Žiburio“ gimnazija

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija

Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazija

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija

Skirta suma: 149 850,00 Eur

Santrauka:

Nors Lietuvoje kyšininkavimo lygis per 15 metų sumažėjo triskart, stambesnė korupcija, pavyzdžiui, nepotizmas, išlieka labiausiai paplitusia korupcijos forma. Savivaldybės yra vienos labiausiai korumpuotų institucijų Lietuvoje, tačiau šį dešimtmetį buvo skirta mažai dėmesio vietos politikų bei institucijų skaidrumo didinimui ir korupcijos lygio mažinimui. Problema, kurią TILS siekia spręsti – korupcijos apraiškos Lietuvos savivaldoje.

Sprendimas: TILS kartu su partneriais atliks stebėsenos iniciatyvas ir vykdys duomenimis bei įrodymais grįstą advokaciją, skatindamas didesnį savivaldos politikų, viešojo valdymo intitucijų ir kitų organizacijų skaidrumą bei geresnį vietos bendruomenių įtraukimą į sprendimų priėmimą.

Siekdamas šių tikslų, TILS įtrauks šias tikslines grupes: (1) savivaldos politikus ir sprendimų priėmėjus, (2) vietos bendruomenių lyderius bei (3) nacionalinių institucijų atstovus, sprendimų priėmėjus ir asocijuotas struktūras.

Planuojami rezultatai:

1) Geresnė TILS ir į projekto veiklas įtrauktų PVO vykdoma viešojo valdymo institucijų stebėsena ir duomenimis grįsta advokacija (prisidedant bent prie 6 savivaldai aktualių nacionalinių teisės aktų turinio, pateikiant bent 35 viešosios politikos pasiūlymus);

2) Paskatintas politikų ir viešojo sektoriaus institucijų skaidrumas ir atskaitomybė (įgyvendinant bent 38 stebėsenos iniciatyvas, kuriomis siekiama didinti bent 250 viešojo valdymo institucijų ir bent 180 savivaldybių vadovų veiklos skaidrumą, bent 5 skaitmeniniais įrankiais pateikiant naujausius duomenis apie skaidrumo tendencijas savivaldoje bei padidinant visuomenės galimybes vykdyti viešojo sektoriaus institucijų ir vietos politikų stebėseną TILS įrankių pagalba);

3) Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose, sustiprintas pilietinis ugdymas (padedant bent 10 mokyklų įtraukti bent 2,5 tūkst. savo bendruomenės narių bei bent 2 savivaldybėms įtraukti bent 500 gyventojų į konsultacijas ir sprendimų priėmimą; įtraukiant bent 80 tūkst. gyventojų skaitmeninių įrankių pagalba);

4) Stipresnės partnerystės, sustiprinti TILS ir partnerių gebėjimai ir tinklaveika (į projekto veiklas įtraukiant bent 16 partnerių ir kartu su jais įgyvendinant bent 28 bendras iniciatyvas).

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-09-24 iki 2023-01-23

Partneriai: 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Klaipėdos krašto Alzheimerio ligos klubas „ATMENA“

Alzheimersamtökin – Islandijos Alzheimerio Asociacija (Islandija)

VŠĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Skirta suma: 104 338,02 Eur

Santrauka:

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) demenciją įvardija kaip visuomenės sveikatos prioritetą ir ragina sutelkti dėmesį į demencijos keliamus iššūkius plėtojant tarpžinybinio bendradarbiavimo priemones, kurios gerintų demenciją turinčių asmenų gyvenimo kokybę, didintų paslaugų prieinamumą, mažintų stigmą ir socialinę atskirtį (PSO, 2017). Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos Sąjungos šalių, dar neturinčių demencijos strategijos, nors PSO skatina tai padaryti iki 2025 m. Demencijos strategija yra būdas planuoti atsaką į demenciją, siekiant vykdyti jos prevenciją, taip pat suteikti paramą ir palaikymą demenciją turintiems asmenims, jų globėjams ir šeimos nariams, užtikrinant jų gerovę, gerbiant jų orumą, autonomiją ir jų teisių apsaugą.

Projektas „Demencijos strategijos link: situacijos analizė ir informuotumo didinimas“ stiprina PVO vaidmenį demencijos strategijos vystyme ir jų vykdomas advokacijos veiklas įgyvendindamas šiuos tikslus:

1)Atlikti demencijos situacijos analizę: teisiniu, paslaugų ir kt. aspektais; sudaryti demencijos srityje veikiančių organizacijų žemėlapį; suburti ekspertų grupę atstovauti įvairiais su demencija susijusiais klausimais. 2) Parengti rekomendacijas, siekiant paskatinti demencijos strategijos rengimo ir įgyvendinimo procesą. 3) Padidinti visuomenės informuotumą apie demenciją.

Projekto rezultatai prisidės prie demenciją turinčių asmenų, jų globėjų ir šeimos narių gerovės, paskatins demencijos strategijos kūrimą Lietuvoje, paskatins PVO būti aktyviau veikti demencijos temoje.

Tikslinės projekto grupės:

- Demenciją turintys asmenys, jų globėjai ir šeimos nariai;

- Įvairiuose sektoriuose veikiančios organizacijos ir jų darbuotojai;

- Viešosios politikos atstovai;

- Plačioji visuomenė.

Projektas bus įgyvendinamas bendradarbiaujant su daugeliu partnerių, tarp kurių Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos regiono Alzheimerio ligos klubas Atmena”, VŠĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Islandijos Alzheimerio asociacija. Prie projekto įgyvendinimo prisidės dvi tarptautinės organizacijos –  The Global Brain Health Institute ir The Alzheimer’s Disease International.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2023-09-30