3 poveikio srities projektai didina paramą žmogaus teisėms

Mažos apimties projektai

Partneriai: Viešoji įstaiga “Šalčininkų švietimo ir informavimo centras”

Skirta suma: 9 500,00 Eur

Santrauka:

Mokymo įstaigose nėra vykdoma tęstinė ir efektyvi smurto lyties pagrindu jaunimo tarpe prevencija, pedagogams stokojant žinių bei praktinių mokomųjų įrankių šioje srityje. Augantis interneto prieinamumas bei greita informacijos socialiniuose tinkluose plėtra prisidėjo prie smurto lyties pagrindu elektroninėje erdvėje. Vaikai ir jaunimas elektroninę erdvę išnaudoja smurto lyties pagrindu platinimui, patyčioms, kerštui savo antrosioms pusėms, neapykantos kalbos bei diskriminacijos lyties pagrindu skleidimui.

Projektas prisidės prie šių APF programos tikslų ir poveikio sričių įgyvendinimo: kovos su neapykantą kurstančia kalba ypač socialiniuose tinkluose, nes tai viena iš pagrindinių projekto tikslinės grupės – jaunimo bendravimo erdvių; prie lyčių lygybės klausimo jaunimo tarpe sprendimo, bus kovojama prieš diskriminaciją ir smurtą lyties pagrindu.

Projekto tikslas – mažinti jaunų žmonių neapykantą lyties pagrindu kurstančios kalbos vartojimą, kovoti prieš lyčių stereotipus, diskriminaciją dėl lyties ir smurtą lyties pagrindu, skatinant jų kritinį mąstymą ir aktyvų įsitraukimą į problemų sprendimą.

Pagrindinė tikslinė grupė - jaunimas, bendrojo ugdymo mokyklų 10-12 klasių moksleiviai (16-19 m. amžiaus). Numatoma, kad projekte dalyvaus 75 jaunimo atstovai. Kitos tikslinės grupės: mokyklų bendruomenės; mokytojai ir jaunimo darbuotojai ir plačioji visuomenė.

Žaidimo Strateginės reakcijos sukūrimas ir taikymas yra paveiki priemonė mokant ir įtraukiant jaunimą į jautrių diskriminacijos lyties pagrindu ir smurto problemų sprendimą. Tai inovatyvi priemonė padėsianti mokiniams, mokytojams ir jaunimo darbuotojams naikinti su lytimi susijusius tradicinius ir stereotipinius požiūrius; atpažinti smurtą artimoje aplinkoje ir smurtą lyties pagrindu; įgalins didinti pagarbą žmogaus teisėms. Jaunimas ją išbandys mokymų metu, žaidimo komplektai bus dalinami Lietuvos mokykloms, jaunimo organizacijoms. Tai leis šią mokymo priemonę naudoti mokyklose platesniam tikslinės grupės ratui.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-12-01 iki 2021-11-30

Skirta suma: 13 155,48 Eur 

Santrauka:

Projekto tikslas – padėti pamatus gimdyvių teisių apsaugos stiprinimui Lietuvoje. Nors Lietuvos kiekybiniai gimdymų rezultatų rodikliai yra aukšti, nemaža dalis moterų atsimena savo gimdymą kaip neigiamą ar net traumuojančią patirtį. Gimdyvės yra dvigubai pažeidžiama grupė: kaip moterys nusistovėjusių patriarchalinių nuostatų veikiamoje visuomenėje, ir kaip pacientės labai jautriu gimdymo metu.

Projekto eigoje bus vykdoma informacinė kampanija apie gimdymo patirtis Lietuvoje: atliekama plačios apimties išsami gimdyvių apklausa, surinkti duomenys analizuojami bei sisteminami ir pateikiami specialiai tam skirtame interneto tinklalapyje bei viešinami socialinėse medijose ir masinėse informavimo priemonėse. Taip pat apskrito stalo diskusijos bei pristatymų įvairiuose Lietuvos miestuose metu bus siekiama rasti sprendimų pagerinti situaciją bei paruošiamos rekomendacijos politikos ir procedūrų pokyčiams. Tikslinės grupės: gimdyvės ir plačioji visuomenė, medikai ir ligoninių administracija, sveikatos apsaugos sistemos valstybės tarnautojai.

Projekto rezultatai: daugiau gimdyvių, jų šeimų ir Lietuvos visuomenė informuota apie gimdyvių teises ir jų svarbą; ligoninių administracinis ir medicininis personalas bei sveikatos apsaugos sistemos tarnautojai supažindinti su esama situacija ir galės vykdyti pokyčius gimdymo priežiūros srityje, daugiau atsižvelgiant į gimdyvių teises. Siekiama kurti didesnį ir sklandesnį dialogą tarp visų paliečiamų tikslinių grupių, mažinti periodiškai iškylančią įtampą.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2021-09-30

Vidutinės apimties projektai

Partneriai: Lietuvos žurnalistų sąjunga

Skirta suma: 31 903,20 Eur 

Santrauka:

Anot socialinių tyrimų, dauguma Lietuvoje veikiančių religinių mažumų jaučia diskriminaciją dėl savo religijos ir įsitikinimų. Pasak respondentų, žiniasklaida yra terpė, kurioje religinių mažumų nariai dažnai susiduria su diskriminacija, žiniasklaidos sukonstruoti tekstai ir vaizdiniai dažnai yra stereotipiški, neobjektyviai pateikiantys religines bendruomenes, tad ir neužtikrinantys tikėjimo laisvės teisių. Tad, žurnalistai yra tikslinė grupė, galinti etiškai pateikti informaciją apie religines mažumas žiniasklaidoje. Aktyvių piliečių fondo (APF) programos parama orientuojasi į žmogaus teisių ir lygiateisiškumo užtikrinimą kovojant su visomis diskriminacijos apraiškomis.

Šiuo projektu siekiama visuomenei pateikti korektišką informaciją apie religinę įvairovę Lietuvoje, taip akcentuojant religijos laisvę ir teisę išpažinti savo tikėjimą, skatinant vienodo požiūrio principo laikymąsi, didinti informuotumą šiomis temomis. Visuomenė bus supažindinta su religine įvairove ir kylančia diskriminacija, bus atkreiptas žmonių dėmesys į žmogaus teises, susijusias su tikėjimu ir požiūrių įvairove. Tai bus daroma organizuojant mokymus žurnalistams apie korektišką informacijos pateikimą religijos ir įsitikinimų temomis, įtraukiant į veiklas religines mažumas, suteikiant galimybę skirtingų regionų miestų gyventojams susipažinti su religinės įvairovės fotografijų paroda ir religinėmis bendruomenėmis, veikiančiomis Lietuvoje. Bendradarbiaujant Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centrui (NRTIC) kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) informacijos sklaida apie religinę įvairovę ir religijos laisvę paskatins kritišką visuomenės požiūrį į religinių mažumų stigmatizavimą, neigiamų „etikečių“ klijavimą, bus akcentuojama religijos laisvė. Tokiu būdu bus sudarytos prielaidos religinių bendruomenių narių diskriminacijos mažėjimui ir tolerancijos religijos ir įsitikinimų augimui visuomenėje.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-01-01 iki 2022-06-30

Partneriai: Asociacija LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ CENTRAS

Skirta suma: 77 650,56 Eur 

Santrauka:

Kokybiško, nuoseklaus, visapusiško, mokslu grįsto, amžiui pritaikyto lytiškumo ugdymo įgyvendinimo neužtikrinimas mokyklose sąlygoja vyraujančių stereotipų reprodukavimą, lyčių nelygybę, LGBTI+ asmenų diskriminaciją, homofobinių ir transfobinių patyčių paplitimą, smurtą lyties pagrindu, skurdų supratimą apie reprodukcines teises. Remiantis statistiniais duomenimis pirmaujame tarp Europos šalių, kur vaikai ir paaugliai patiria daugiausiai patyčių, pasižymi dideliu neplanuotų nėštumų skaičiumi tarp paauglių, o LGBTI+ asmenys bijo prabilti apie buvimą LGBTI+, tik maža dalis asmenų išdrįsta atskleisti savo tapatybę. Lyčių nelygybė, patyčios lyties, tapatybės, seksualinės orientacijos pagrindais, menkos žinios apie reprodukcines teises – tai vieni didžiausių iššūkių, susijusių su žmogaus teisėmis.

Šio projekto pagrindinis tikslas: pasitelkiant advokacijos kampaniją bei lytiškumo ugdymą, kaip informavimo įrankį, didinti visuomenės žinias apie reprodukcines teises bei plėsti suvokimą apie lytiškumo ugdymo įgyvendinimo svarbą, skatinti įvairių bendruomenių atstovus kritiškai vertinti lyčių stereotipus bei didinti jų sąmoningumą apie lytiškumo ugdymą kaip prevencijos priemonę anksčiau aptartoms problemoms. Taip pat motyvuoti bendruomenes užtikrinti lytiškumo ugdymo prieinamumą mokyklose ir taip mažinti patyčias seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais.

Tikslo bus siekiama įtraukiant dešimties Lietuvos regionų 1 – 12 klasių (12 – 18 m.) Lietuvos moksleivius turinčius aktyvius Instagram profilius, projekte dalyvaujančių mokyklų bendruomenes (įskaitant tų bendruomenių moksleivius), švietimo pagalbos specialistus, savivaldybių atstovus, Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos ir tarybos narius.

Įgyvendinus advokacijos kampaniją bei lytiškumo ugdymo užsiėmimų planą, bus padidintas sąmoningumas lyčių lygybės, smurto lyties pagrindu, LGBTI+ asmenų diskriminavimo, reprodukcinių teisių pažinimo ir supratimo klausimais, tikslinė grupė supažindinta su lytiškumo ugdymu, kaip žmogaus teisių dalimi bei jo poveikiu lyčių lygybei, LGBTI+ asmenų diskriminacijai, sukurtas lytiškumo ugdymo modulis būsimam įgyvendinimui Vilniaus miesto mokyklose.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-05 iki 2022-04-04

Partneriai: UN Women Islensk Landsnefnd (Islandija)

Skirta suma: 44 937,55 Eur

Santrauka:

Atsižvelgdami į tai, kad iki šiol moterų ir vyrų galimybės ir jų vertinimas nėra lygūs, projektu siekiame aktyviau kovoti su lyčių stereotipais, moterų diskriminacija darbo rinkoje bei didesnio ekonominio moterų įgalinimo. Nuomonės apklausos rodo, jog vyrai daro didelę įtaką lyčių stereotipų formavimui visuomenėje: vyrai dažniau nei moterys mano, kad jie turi labiau rūpintis savo karjera ir uždirbti daugiau nei moteris, net 30 proc. vyrų ir 14 proc. moterų mano, kad vyro nuomonė svarbesnė už moters. Vyrai vis dar priskiria moterims vaikų priežiūros, buities darbų funkcijas. Vis dėlto pastebima, kad didžioji dalis lyčių lygybės temai skirtų projektų įtraukia moteris ir yra skirti moterims. Esame įsitikinę, kad lyčių lygybė bus užtikrinta tik tuomet, kai ši tema bus vienodai aktuali abiems lytims, todėl siekiame įtraukti vyrus į lyčių lygybės palaikytojų gretas.

Mūsų tikslas – įgalinti vyrus kalbėti apie lyčių stereotipus, siekiant teigiamo jaunų vyrų požiūrio pokyčio į lyčių lygybę Lietuvoje.

Tikslui pasiekti pasirinkta Lietuvoje nauja, tačiau Islandijos partnerių patikrinta „Barbershop“ metodika suteikia įrankius vyrams, norintiems tapti lyčių lygybės pokyčio agentais, todėl šiuo projektu mobilizuosime lygybės idėją palaikančius vyrus, viešinsime vyrų įsitraukimo naudą ir būtinybę.

Mūsų tikslinės grupės: 1) vyrai – nuomonės lyderiai (aktyvūs visuomeninėje/politinėje veikloje, turintys aukštąjį išsilavinimą; 2) vyrai nuo 18 iki 29 metų. Netiesioginės tikslinės grupės: moterys ir visuomenė.

Projektu siekiame padidinti vyrų, išreiškiančių palankią nuomonę apie lyčių lygybę, skaičių ir tuo pačiu sudaryti prielaidas didesnėms moterų karjeros galimybėms bei saviraiškai. Projekto metu numatytos šios veiklos: Know how perėmimo mokymai, kuriuose paruošime profesionalus, vesiančius „Barbershop“ sesijas ir skatinančius vyrus būti lyčių lygybės čempionais savo darbovietėse, organizacijose, bendruomenėse; partnerysčių mezgimas Lietuvos regionuose, įtraukiant juos į lyčių lygybę skatinančios veiklos organizavimą; bent 500 vyrų supažindinimas su vienodo požiūro principu ir „Barbershop“ metodika;  viešinimo veiklos, tokios kaip tinklalapio sukūrimas, projekto pristatymas socialiniuose tinkluose ir tinklalapyje, turinio projektas su naujienų portalu, sesijos organizacijose; tyrimų, skirtų nustatyti vyrų požiūrio į lyčių lygybę pokyčius, atlikimas.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-14 iki 2021-10-13

Didelės apimties projektai

Partneriai: Asociacija Kauno moterų linija”

Skirta suma: 145 818,00 Eur

Santrauka:

Projektu siekiama:

a) sustiprinti žmogaus teisių padėties Lietuvoje stebėseną, siūlant sprendimų priėmėjams ir politikos formuotojams su tarptautiniais žmogaus teisių standartais derančius viešosios politikos sprendimus;

b) aktyvios advokacijos pagalba mobilizuoti visuomenės paramą šiems sprendimams bei didinti visuomenės atsparumą nedemokratinėms, žmogaus teises ribojančioms iniciatyvoms.

Projektu taip pat siekiama keisti su labiau pažeidžiamomis visuomenės grupėmis dirbančių specialistų bei apie pažeidžiamas grupes rašančių žurnalistų nuostatas šių grupių atžvilgiu, vykdant šviečiamąsias veiklas bei įtraukiant į jas pažeidžiamų bendruomenių atstovus (es).

Projekto poveikis bus kompleksinis, apimantis kelias tikslines sritis ir tikslines grupes:

a) projekto metu bus vykdoma bendros padėties įvairiose žmogaus teisių srityse stebėsena, įskaitant pilietinių laisvių Lietuvoje situaciją, bei teikiama informacija tarptautinėms žmogaus teisių priežiūros institucijoms apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje;

b) vykdoma teisės aktų projektų stebėsena ir formuluojami bei teikiami pasiūlymai nacionaliniams sprendimų priėmėjams;

c) organizuojami šviečiamieji renginiai specialistams ir žiniasklaidos atstovams, skirti išankstinių nuostatų apie labiau pažeidžiamas grupes kaitai;

d) rengiami susitikimai regionuose su jaunimu smurto dėl lyties tema, siekiant jaunimą įtraukti ir įgalinti prisidėti prie šios problemos sprendimo;

e) vykdomos advokacijos ir informuotumo didinimo kampanijos, įtraukiančios plačiąją visuomenę į diskusiją žmogaus teisių klausimais bei mobilizuojančios visuomenės paramą žmogaus teises užtikrinantiems viešosios politikos sprendimams.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sustiprintas tarptautinių žmogaus teisių standartų įgyvendinimas Lietuvoje, padidintas projekto tikslinių grupių informuotumas apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą, bei prisidėta prie geresnio smurto dėl lyties atpažinimo jaunimo, ypač regionuose, tarpe.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2023-11-02

Partneriai: Šeimos idėjų centras

Šiaurės Norvegijos Universitetinės ligoninės, Psichikos sveikatos ir priklausomybės ligų padalinio, Gydymo neskiriant medikamentų skyrius (Norvegija)

Skirta suma: 140 297,72 Eur

Santrauka:

Šio projekto tikslas – prisidėti prie asmenų, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvos regionuose.

Tai pasiekti siūloma, pirma, per regioninių bendruomenių švietimo veiklas ir kampanijas, ypač investuojant į psichikos sveikatos raštingumo didinimą.

Antra, labai svarbu dirbti su socialines paslaugas teikiančiais specialistais, dirbančiais Grupinio gyvenimo namuose. Siūloma tai daryti sistemingai – naudojant Pasaulio sveikatos organizacijos „QualityRights“ priemonių rinkinį bus įvertinta žmogaus teisių situacija ir teikiamų paslaugų kokybė, o remiantis rezultatais ir rekomendacijomis, specialistams suteiktos trūkstamos žinios per tikslinius mokymus, diskusijas ir supervizijas.

Trečia, svarbu apie identifikuotas problemas, potencialius jų sprendimo būdus informuoti sprendimų priėmėjus – ministerijų ir savivaldybių lygmenyse.

Ketvirta, itin svarbu yra dirbti ir su regionine bei nacionaline žiniasklaida, užtikrinant, kad šios temos viešojoje erdvėje būtų komunikuojamos etiškai bei remiantis žmogaus teisėmis grįstu požiūriu.

Paraleliai dirbant su visomis šiomis tikslinėmis grupėmis, tikėtina, kad atneštas pokytis žymiai prisidėtų prie intelekto ir/ar psichosocialinę negalią turinčių asmenų teisių užtikrinimo, jų galimybės gyventi pilnavertį gyvenimą bendruomenėje, gauti kokybiškas paslaugas ir prisidėti prie visuomenės visokeriopo augimo ir vystymosi. Tai žymiai prisidės prie bendros paramos žmogaus teisėms ir visuomenės informuotumas bus padidintas. Projektas sustiprins pilietinę visuomenę Lietuvos regionuose bei prisidės prie tarptautinių žmogaus teisių standartų  įgyvendinimo. Projekto metu taip pat bus dalinamasi gerąja Norvegijos praktika, bendradarbiaujant su šios šalies organizacija, stiprinamas dvišalis bendradarbiavimas.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2023-01-02

Partneriai: Moterų teisių asociacija

Viešoji įstaiga Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras 

Moterų veiklos inovacijų centras

Skirta suma: 133 200,00 Eur

Santrauka:

Projektas vienija Lietuvos moterų lobistinės organizacijos ir 4 aktyvių moterų organizacijų iš Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir Kauno pajėgas ir resursus siekiant didinti teikiamos specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą, įgalinant Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (toliau – SKPC) specialistus teikti pagalbą moterims turinčioms fizinę negalią ir/ar patiriančioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje.

Ekspertų nuomone bei įvairiais tyrimais paremtais duomenimis nei moterys seksualinės prievartos aukos, nei negalią turinčios moterys iki šiol negauna specializuotos, būtent šioms grupėms asmenims pritaikytos kompleksinės pagalbos Lietuvoje. Projekto metu bus išplėsta SKPC teikiama pagalba seksualinę prievartą patyrusiems, o fizinę negalią turintys asmenys įgis specializuotos kompleksinės pagalbos prieigą. Taip pat bus atlikta išsami situacijos analizė, identifikuojamos spragos, išanalizuota užsienio šalių geroji patirtis, parengiamas ir įdiegiamas SKPC pagalbos teikimo modelis, pateiktos rekomendacijos atstovaujamosios ir vykdomosios valdžios atstovams, socialiniams partneriams bei PVO. Viešinimo kampanija sustiprins problemos matomumą, didesnė socialinių tinklų vartotojų, fizinę negalią turinčių moterų ir /ar moterų patyrusių seksualinę prievartą artimoje aplinkoje dalis nesitaikstys su smurtu lyties pagrindu, daugiau asmenų kreipsis pagalbos.

Įgyvendinamos veiklos:

- padės pagrindus pagalbos moterims, turinčioms fizinę negalią ir/ar moterims, patiriančioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje, sistemos kūrimui, taip didindama parama žmogaus teisėms

- sustiprins SKPC specialistų gebėjimus analizuoti, organizuoti, planuoti ir priimti sprendimus teikiant pagalbą fizinę negalią turintiems ir/ar moterims patyrusioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje.

- padidins informuotumą apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-01-01 iki 2023-12-31

Partneriai: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras 

Skirta suma: 147 981,98 Eur 

Santrauka:

Projektas sieks tarptautinių žmogaus teisių (toliau – ŽT) standartų įgyvendinimo Lietuvoje, esamų tarptautinių įsipareigojimų įvykdymo ir didesnio visuomenės palaikymo šių standartų įgyvendinimui.

Šio projekto tikslai yra

1) vykdyti tarptautinių ŽT standartų stebėseną ir skatinti atitiktį tarp Lietuvos nacionalinės teisinės bazės ir tarptautinių ŽT standartų, siekiant užtikrinti pažeidžiamų grupių (ypač moterų ir LGBTI+ bendruomenės) teisių įgyvendinimą;

2) skatinti visuomenės palaikymą pažeidžiamoms grupėms, kurios patiria smurtą, diskriminaciją ar neapykantos nusikaltimus (ypač moterims, LGBTI+, etninių ir kt. mažumų bendruomenėms), bei šių grupių lygiateisiškumą užtikrinančioms politinėms ir teisinėms iniciatyvoms.

Tikslai bus įgyvendinami derinant advokacijos, komunikacijos, sąmoningumo didinimo ir tiesioginio pilietinės visuomenės įtraukimo veiklas. Siekiant užtikrinti pažeidžiamų grupių (ypač moterų ir LGBTI+ bendruomenės) teisių įgyvendinimą, projekto metu bus parengti teisės aktų pakeitimų pasiūlymai, organizuojami advokaciniai susitikimai, apskritojo stalo diskusijos bei aktyviai dalyvaujama darbo grupių veikloje. Išvien su advokacinėmis veiklomis bus rengiamos visuomenės informuotumo ir įtraukimo iniciatyvos – viešos diskusijos, eitynės, peticijos, pranešimai socialiniuose tinkluose, socialinė reklama televizijoje ir prieinamos informacijos apie vienodo požiūrio principą sklaida patraukliomis priemonėmis (pvz.: animuotais video, dokumentiniais filmais ir kt.).

Projekto tikslinės grupės yra sprendimus nacionaliniu ir regioniniu mastu priimantys valstybės valdžios atstovai, ŽT NVO atstovai, smurtą dėl lyties patyrę asmenys, pažeidžiamų nuo neapykantos nusikaltimų bendruomenių nariai (etninių ir religinių mažumų, LGBTI+ bendruomenės ir kt.) bei nuosaiki, neigiamų nuostatų veikiama visuomenės dalis (ypač jaunimas), kuriai trūksta kokybiškos informacijos apie žmogaus teisių principus.

Sujungus NVO ir akademikų jėgas, tobulinant teisės aktus bei tęsiant dialogą su valstybės institucijomis, bus užtikrinta geresnė smurto dėl lyties ir neapykantos nusikaltimų aukų apsauga. Projektas padidins visuomenės palaikymą LGBTI+ teisių įtvirtinimui.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2023-03-31

Skirta suma: 134 010,00 Eur 

Santrauka:

Projektu siekiame sukurti žurnalistinę platformą, kurioje pagarba žmogaus teisėms būtų centrinė ašis. Per asmenines Lietuvoje gyvenančių diskriminuojamų žmonių istorijas atskleisime jų nematomas problemas ir parodysime jų indėlį į visuomenę.

Medijų profesionalų komanda „Nanook“ (dabar „Nara“ – nara.lt) jau šešerius metus tai daro savo žurnalistiniais darbais – multimedijų projektais, tinklalaidėmis („Nyla“ podkastas – nyla.lt), gyvomis diskusijomis, fotoistorijomis.

Matydami augantį auditorijos poreikį, norime padidinti savo žurnalistinę galią: pritraukti naujų autorių, atnaujinti ir modernizuoti internetinę platformą, plėsti veiklą į Lietuvos regionus, netgi pakeisti „Nanook“ pavadinimą, pritaikydami jį vietos kontekstui.

Per tris projekto įgyvendinimo metus įsipareigojame:

- Rengti reguliarias tinklalaides žmogaus teisių temomis lietuvių ir rusų kalbomis;

- Atnaujintoje platformoje publikuoti profesionalių žurnalistų parengtas žmogaus teisių istorijas;

- Publikuoti pirmo asmens rašinius (op-ed), parengtus pačių diskriminaciją patiriančių žmonių;

- Rengti gyvas diskusijas skirtinguose Lietuvos miestuose;

- Dalintis savo darbais su regionine žiniasklaida ir edukuoti kitus Lietuvos žurnalistus žmogaus teisių klausimais.

„Nanook“ darbus per 2019 m. perskaitė ir / ar perklausė iki 1,000,000 unikalių lankytojų. Daugiau nei pusė (70 proc.) jų yra 25-44 m., dažniau – didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai. Tai aktyvi, sprendimus priimanti visuomenės dalis, kurią edukuojant žmogaus teisių temomis galime pasiekti reikšmingų rezultatų.

Kryptingai dirbdama mūsų komanda keis Lietuvos žiniasklaidos kalbėjimo apie diskriminuojamas grupes įpročius ir burs pilietišką bendruomenę, kuri turėtų reikiamą informaciją ir skatintų realų pokytį savo veiksmais.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-09-24 iki 2023-09-23

Partneriai: Labdaros ir paramos fondas „Frida“

Skirta suma: 144 882,66 Eur 

Santrauka:

LGBT+ asmenys Lietuvoje – viena iš labiausiai diskriminuojamų grupių visoje ES. Šalyje trūksta veiksmų, kurie pagerintų LGBT+ teisių situaciją. Tiek miestuose, tiek regionuose skirtingai suvokiamos LGBT+ teisės, menki siekiai jas ginti: dėl pasyvios adaptacijos miestuose; dėl baimės veikti, ryšių su palaikančiais asmenimis neturėjimo; dėl stipriai išreikštos internalizuotos homofobijos, bifobijos ir transfobijos. Lietuvoje nėra įtraukių, prieinamų ir saugią veiklą užtikrinančių priemonių, kurios paskatintų asmenis domėtis ir veikti individualiai ar per susivienijimus. Projektas prisidės prie pagrindinių poveikio srities iššūkių sprendimo – sieks didinti LGBT+ bendruomenės, ypač jaunimo, informuotumą apie tarptautinius žmogaus teisių standartus ir vienodo požiūrio principą, pagarbą ŽT ir lygiateisiškumo principui bei įsitraukimą į pilietines veiklas siekiant remti teigiamus pokyčius ŽT srityje ir ŽT standartų laikymąsi.

Pagrindinis projekto tikslas – didinti informuotumą apie LGBT+ žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą, įgalinant LGBT+ jaunimą bei kitas visuomenės grupes aktyviai domėtis žmogaus teisių problematika ir įsitraukti į visuomeninę veiklą miestuose ir regionuose.

Pagrindinės projekto tikslinės grupės: LGBT+ jaunimas (14-29 m.), LGBT+ asmenys, bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, LGBT+ vaikų turintys tėvai, artimieji ir LGBT+ asmenų sąjungininkai (angl. Straight allies), ŽT aktyvistai ir organizacijos.

Įgyvendinant tarpusavyje susietas projekto veiklas bus pasiekti šie rezultatai: išleisti leidiniai, kuriuose bus aptariamos specifinės LGBT+ bendruomenei svarbios temos, sukurta skaitmeninė platforma mobilioms priemonėms, kurioje projekto dalyviai žaidimo principu galės savarankiškai atlikti užduotis skirtas LGBT+ teisių padėčiai gerinti. Bus įsteigtas GSA (Gay-Straight Alliance) tinklas Lietuvos mokyklose. Veiklų dalyviai sustiprins gebėjimus mokymuose ir renginiuose.

Projekto pabaigoje tikimasi, kad pagausės pilietinės visuomenės narių, ypač tarp jaunų žmonių iš regionų, kurie prisidės prie teigiamų pokyčių ŽT srityje. Projekto vykdytojų organizacijos (TJA ir Labdaros ir paramos fondas „Frida“) sustiprins savo gebėjimus, padidins organizacinį tvarumą, užmegs naujų partnerysčių per GSA tinklą, pritrauks naujų aktyvių narių.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2023-09-30

Skirta suma: 111 662,85 Eur 

Santrauka:

Projektu siekiama spręsti lygybės, tolerancijos ir empatijos trūkumo mokykloje bei nepakankamo įvairių grupių teisių užtikrinimo problemas. Vienas pagrindinių iššūkių užtikrinant žmogaus teises kiekvienam yra visuomenėje įsigalėjusios nuostatos ir nepakantumas kitokiam, kuris yra reprodukuojamas iš kartos į kartą, o su švietimo sistema dar ir įtvirtinamas.

Projekto metu planuojama per įvairovės literatūrą skatinti

1) mokytojų refleksijas ir savo nuostatų peržvelgimą,

2) ugdyti mokinių toleranciją, empatiją ir supratimą įvairovės atžvilgiu.

Projektas orientuotas į dvi grupes - Lietuvos regionuose esančius mokytojus ir mokinius. Nelygių pažeidžiamų grupių teisių užtikrinimo sprendimui mokykla tampa palankia terpe - čia kuriasi žinojimas, perduodamos reikšmės ir prasideda pokyčiai. Projektas pasieks 90 mokytojų ir apie 2250 mokinių Lietuvos regionuose, taip prisidėdamas prie įvairių grupių teisių atstovavimo, lygybės ir įtraukties visuomenėje skatinimo.

Įvairovės literatūra - tai įrankis, padedantis per ypatingus knygų veikėjus, kitokius išgyvenimus ir aplinkas pažinti, įsijausti ir susitapatinus su jais; ugdytis tolerancijos, priėmimo ir supratimo savybes. Svarbu ir tai, jog įvairovės literatūra Lietuvoje beveik nekuriama ir neverčiama - todėl tokia literatūra, kurioje įtraukiamos skirtingos pasaulėžiūros bei reprezentuojamos ne tik dominuojančios (eng. mainstream) grupės, taps nauju būdu atstovauti žmogaus teisėms. Projekto metu sukursime elektroninę biblioteką, kurioje patalpinsime ne mažiau nei dešimt knygų (iš kurių dalis bus išversta iš užsienio kalbų, dalis bus kuriama Lietuvos autorių ir trečia dalis pritaikoma pagal jau dabar privalomos literatūros sąrašuose esančias knygas) bei šias knygas lydinčias metodines mokymo priemones. Kiekvienai knygai kartu su ekspertais bus rengiama metodika darbui su mokiniais, kuri atitiks bendrąsias ugdymo programas (mokytojai metodikas galės naudoti pamokų metu, integruodami į savo planus), nes yra siekiama, jog įvairovės literatūra taptų oficialios (o ne „popamokinės“) programos dalimi. Mokytojams bus organizuojami tęstiniai mokymai, kurių metu bus reflektuojama ir diskutuojama žmogaus teisių ir įvairovės temomis, taip ugdant ir pačių mokytojų kompetencijas. 

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2023-09-02