3 poveikio srities projektai didina paramą žmogaus teisėms

Mažos apimties projektai

Santrauka: Projektu buvo siekiama mažinti jaunų žmonių neapykantą lyties pagrindu kurstančios kalbos vartojimą, kovoti prieš lyčių stereotipus, diskriminaciją dėl lyties ir smurtą lyties pagrindu, skatinant jų kritinį mąstymą ir aktyvų įsitraukimą į problemų sprendimą. Šiuolaikinėje visuomenėje jaunimo tarpe yra paplitusi neapykantos kalba, diskriminacijos ir smurto lyties pagrindu mastai auga tiek kasdieniniame gyvenime, tiek internetinėje erdvėje.

Rezultatai:

 • Suorganizuoti 3 mokymo užsiėmimai, skirti mažinti neapykantą kurstančią kalbą (ypač dėl lyties), smurtą lyties pagrindu ir kovai prieš diskriminaciją dėl lyties, jaunimui, bendrojo ugdymo mokyklų 10-12 klasių moksleiviams, kuriuose dalyvavo 76 jaunimo atstovai.
 • Projekto baigiamojoje konferencijoje buvo pristatytas projektas ir jo rezultatai, mokymo metodikos dirbant su jaunimu.
 • Išleistas 1 000 vnt. stalo žaidimas „Strateginės reakcijos“ su mokymo priemonių rinkiniu ir žaidimo instrukcija mokytojams ir jaunimo darbuotojams.

Nuorodos: www.lygus.lt, www.ssic.lt

APF skirta suma: 9 500 Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-01 - 2022-02-08

Santrauka: Projekto tikslas – ištyrus gimdymo patirčių situaciją iš gimdyvių perspektyvos Lietuvoje, pateikti prieinamą situacijos analizę, rekomendacijas pacienčių teisių ir medicinos sistemos tobulinimui. Atlikta apklausa prisidėjo prie gimdyvių įgalinimo ir didesnio dėmesio gimdyvių teisių temai viešojoje erdvėje. Subjektyvios patirtys tapo pagrindu komunikuojant gimdymo priežiūros problemas per žmogaus teisių prizmę. Taip pat apklausa ir jos rezultatais paremtas ligoninių palyginimo įrankis prisidėjo prie MGIS ekspertinio įsitvirtinimo, bendradarbiavimo su Žmogaus teisių komitetu, stacionarų atstovais ir kitomis NVO.

Rezultatai:

 • Atlikta apklausa “Mano gimdymas”, kurioje dalyvavo 2 991 moterys iš visos Lietuvos.
 • Remiantis apklausos rezultatais ir viešai prieinama gimimų duomenų statistika esamos ir būsimos gimdyvės informuotos apie skirtingų gimdymo stacionarų praktikas, praktikų naudojimo pokyčius, tokiu būdu įgalinant gimdyves, esant galimybei, pasirinkti gimdymo stacionarą, kuris labiausiai atitinka jų poreikius.
 • Sustiprintas dialogas su medicinos įstaigų atstovais ir Sveikatos apsaugos ministerijos tarnautojais, siekiant gerinti komunikaciją tarp medikų ir gimdyvių

Nuorodos: https://mgis.lt/mano-gimdymas/

APF skirta suma: 13 155,48 Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-01 - 2021-10-31

Vidutinės apimties projektai

Santrauka: Projekto tikslas buvo didinti informuotumą̨ apie žmogaus teises, bendradarbiaujant su žiniasklaida bei visuomenei pateikiant informaciją apie religijų bei įsitikinimų įvairovę ir religijos laisvės principo įgyvendinimą Lietuvoje.

Rezultatai:

 • Atlikta visuomenės nuomonės apklausa „Religinės diskriminacijos kontūrai Lietuvoje“.
 • Surengta vieša apskrito stalo diskusija žiniasklaidos atstovams, kurioje buvo pristatyti atlikto tyrimo duomenys.
 • Surengti mokymai dvejoms Lietuvos žurnalistų grupėms kaip korektiškai ir etiškai publikuoti informaciją apie netradicinius religinius judėjimus, religines bendruomenes, įsitikinimus.
 • Surengti originaliausiai religijų įvairovę atspindinčio žurnalistinio straipsnio ir nuotraukų ciklo konkursai; parengta konkursui pateiktų nuotraukų parodaa apie religinę įvairovę Lietuvoje 10-tyje miestų.
 • Parengtas el. leidinys „Religijos ir įsitikinimų laisvės atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: tekstai ir vaizdai“.
 • Suorganizuoti mokymai pareiškėjo organizacijai apie organizacijos veiklos (misijos, vizijos ir strategijos) atnaujinimą̨ ir istorinės komunikacijos valdymą̨.

Nuorodos: www.religija.lt.

APF skirta suma: 30 897 Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021-01-01 - 2022-06-30

Santrauka: Projekto metu buvo siekiama didinti visuomenės žinias apie reprodukcines teises bei plėsti suvokimą apie lytiškumo ugdymo įgyvendinimo svarbą, skatinti įvairių bendruomenių atstovus kritiškai vertinti lyčių stereotipus bei didinti jų sąmoningumą apie lytiškumo ugdymą kaip prevencijos priemonę lyčių nelygybės, patyčių lyties, tapatybės, seksualinės orientacijos pagrindais.

Rezultatai:

 • Įgyvendinta advokacijos kampanija pasitelkiant lytiškumo ugdymą kaip informavimo įrankį.
 • Organizuoti lytiškumo ugdymo užsiėmimai 12-18 m. Lietuvos moksleiviams iš devynių Lietuvos regionų mokyklų, įtraukiant švietimo pagalbos specialistus, NVO atstovus, Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos ir tarybos narius.
 • Sukurtas lytiškumo ugdymo modulis įgyvendinimui Vilniaus miesto mokyklose.
 • Padidintas sąmoningumas lyčių lygybės, smurto lyties pagrindu, LGBTI+ asmenų diskriminavimo, reprodukcinių teisių pažinimo ir supratimo klausimais.

Nuorodos: https://www.ivairovesnamai.lt

APF skirta suma: 69 756Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-05 - 2022-04-04

Santrauka: Projekto tikslas – įgalinti vyrus kalbėti apie lyčių stereotipus, siekiant teigiamo jaunų vyrų požiūrio pokyčio į lyčių lygybę Lietuvoje. Siekta aktyviau kovoti su lyčių stereotipais, moterų diskriminacija darbo rinkoje bei didesnio ekonominio moterų įgalinimo.

Rezultatai:

 • Lietuvoje pristatyta UN Women Iceland sukurta „Barbershop ToolBox“ metodika, kuri suteikia diskusijos įrankius vyrams, norintiems tapti lyčių lygybės pokyčio agentais.
 • „Barbershop“ metodika išversta ir adaptuota Lietuvai, parengti 36 moderatoriai, surengta 10 diskusijų.
 • Atliktas vyrų požiūrio į lyčių lygybę tyrimas.

Nuorodos: https://bethechange.lt/

APF skirta suma: 34 736 Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-14 - 2021-10-13

Didelės apimties projektai

Partneriai: Asociacija Kauno moterų linija”

Skirta suma: 145 818,00 Eur

Santrauka:

Projektu siekiama:

a) sustiprinti žmogaus teisių padėties Lietuvoje stebėseną, siūlant sprendimų priėmėjams ir politikos formuotojams su tarptautiniais žmogaus teisių standartais derančius viešosios politikos sprendimus;

b) aktyvios advokacijos pagalba mobilizuoti visuomenės paramą šiems sprendimams bei didinti visuomenės atsparumą nedemokratinėms, žmogaus teises ribojančioms iniciatyvoms.

Projektu taip pat siekiama keisti su labiau pažeidžiamomis visuomenės grupėmis dirbančių specialistų bei apie pažeidžiamas grupes rašančių žurnalistų nuostatas šių grupių atžvilgiu, vykdant šviečiamąsias veiklas bei įtraukiant į jas pažeidžiamų bendruomenių atstovus (es).

Projekto poveikis bus kompleksinis, apimantis kelias tikslines sritis ir tikslines grupes:

a) projekto metu bus vykdoma bendros padėties įvairiose žmogaus teisių srityse stebėsena, įskaitant pilietinių laisvių Lietuvoje situaciją, bei teikiama informacija tarptautinėms žmogaus teisių priežiūros institucijoms apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje;

b) vykdoma teisės aktų projektų stebėsena ir formuluojami bei teikiami pasiūlymai nacionaliniams sprendimų priėmėjams;

c) organizuojami šviečiamieji renginiai specialistams ir žiniasklaidos atstovams, skirti išankstinių nuostatų apie labiau pažeidžiamas grupes kaitai;

d) rengiami susitikimai regionuose su jaunimu smurto dėl lyties tema, siekiant jaunimą įtraukti ir įgalinti prisidėti prie šios problemos sprendimo;

e) vykdomos advokacijos ir informuotumo didinimo kampanijos, įtraukiančios plačiąją visuomenę į diskusiją žmogaus teisių klausimais bei mobilizuojančios visuomenės paramą žmogaus teises užtikrinantiems viešosios politikos sprendimams.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sustiprintas tarptautinių žmogaus teisių standartų įgyvendinimas Lietuvoje, padidintas projekto tikslinių grupių informuotumas apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą, bei prisidėta prie geresnio smurto dėl lyties atpažinimo jaunimo, ypač regionuose, tarpe.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2023-11-02

Santrauka: projektas siekė atliepti kompleksinę žmogaus teisių problemą, susijusią su socialinės globos paslaugų sistema ir diskriminacinėmis visuomenės nuostatomis intelekto ir/ar psichosocialinės negalios atžvilgiu. 2014 m. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pradėtos pertvarkos rėmuose į tikslinį visuomenės švietimą apie asmenų su negalia teisę gyventi bendruomenėje, didesnį atvirumą kol kas nebuvo investuota. Šio projekto tikslas buvo prisidėti prie asmenų su intelekto ir/ar psichosocialine negalia žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvos regionuose.

To buvo siekiama, pirma, per regioninių bendruomenių švietimo veiklas ir kampanijas, ypač investuojant į psichikos sveikatos raštingumo didinimą bei kviečiant bendruomenes susitikti su žmonėmis su negalia renginių metu.

Antra, vertingi darbai nuveikti su socialines paslaugas teikiančiais specialistais, dirbančiais Grupinio gyvenimo namuose (GGN). Buvo atlikti trijų GGN paslaugų atitikmens ŽT standartams vertinimai naudojant Pasaulio sveikatos organizacijos „QualityRights“ priemonių rinkinį. Remiantis rezultatais specialistams suteiktos trūkstamos žinios bei įgūdžiai per tikslinius mokymus.

Trečia veiklos sritis – produktų bei mokymų rengimas regioninei ir nacionalinei žiniasklaidai, užtikrinant, kad projekto temos viešojoje erdvėje būtų komunikuojamos etiškai bei remiantis žmogaus teisėmis grįstu požiūriu.

Galutinė ir viską apibendrinanti veiklos sritis – sprendimų priėmėjų ministerijų ir savivaldybių lygmenyje informavimas apie projekto rezultatus bei galimus problemų sprendimo būdus sisteminiame lygmenyje.

Rezultatai:

 • dirbant su visomis tikslinėmis grupėmis, remiantis partnerių iš Norvegijos gerosios praktikos pavyzdžiais, buvo visapusiškai prisidedama prie bendros paramos žmogaus teisėms, o ypač asmenų su intelekto ir/ar psichosocialine negalia galimybės gyventi pilnavertį gyvenimą bendruomenėje, gauti kokybiškas paslaugas ir prisidėti prie visuomenės visokeriopo augimo ir vystymosi.

Nuorodos: Psichikos sveikatos perspektyvosPsichikos sveikatos perspektyvos – Žodžiai yra svarbūs; Psichikos sveikatos perspektyvos | Facebook 

APF skirta suma: 137 454, 39 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-03 – 2023 01 02

 

Partneriai: Moterų teisių asociacija

Viešoji įstaiga Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras 

Moterų veiklos inovacijų centras

Skirta suma: 133 200,00 Eur

Santrauka:

Projektas vienija Lietuvos moterų lobistinės organizacijos ir 4 aktyvių moterų organizacijų iš Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir Kauno pajėgas ir resursus siekiant didinti teikiamos specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą, įgalinant Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (toliau – SKPC) specialistus teikti pagalbą moterims turinčioms fizinę negalią ir/ar patiriančioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje.

Ekspertų nuomone bei įvairiais tyrimais paremtais duomenimis nei moterys seksualinės prievartos aukos, nei negalią turinčios moterys iki šiol negauna specializuotos, būtent šioms grupėms asmenims pritaikytos kompleksinės pagalbos Lietuvoje. Projekto metu bus išplėsta SKPC teikiama pagalba seksualinę prievartą patyrusiems, o fizinę negalią turintys asmenys įgis specializuotos kompleksinės pagalbos prieigą. Taip pat bus atlikta išsami situacijos analizė, identifikuojamos spragos, išanalizuota užsienio šalių geroji patirtis, parengiamas ir įdiegiamas SKPC pagalbos teikimo modelis, pateiktos rekomendacijos atstovaujamosios ir vykdomosios valdžios atstovams, socialiniams partneriams bei PVO. Viešinimo kampanija sustiprins problemos matomumą, didesnė socialinių tinklų vartotojų, fizinę negalią turinčių moterų ir /ar moterų patyrusių seksualinę prievartą artimoje aplinkoje dalis nesitaikstys su smurtu lyties pagrindu, daugiau asmenų kreipsis pagalbos.

Įgyvendinamos veiklos:

- padės pagrindus pagalbos moterims, turinčioms fizinę negalią ir/ar moterims, patiriančioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje, sistemos kūrimui, taip didindama parama žmogaus teisėms

- sustiprins SKPC specialistų gebėjimus analizuoti, organizuoti, planuoti ir priimti sprendimus teikiant pagalbą fizinę negalią turintiems ir/ar moterims patyrusioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje.

- padidins informuotumą apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-01-01 iki 2023-12-31

Partneriai: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras 

Skirta suma: 147 981,98 Eur 

Santrauka:

Projektas sieks tarptautinių žmogaus teisių (toliau – ŽT) standartų įgyvendinimo Lietuvoje, esamų tarptautinių įsipareigojimų įvykdymo ir didesnio visuomenės palaikymo šių standartų įgyvendinimui.

Šio projekto tikslai yra

1) vykdyti tarptautinių ŽT standartų stebėseną ir skatinti atitiktį tarp Lietuvos nacionalinės teisinės bazės ir tarptautinių ŽT standartų, siekiant užtikrinti pažeidžiamų grupių (ypač moterų ir LGBTI+ bendruomenės) teisių įgyvendinimą;

2) skatinti visuomenės palaikymą pažeidžiamoms grupėms, kurios patiria smurtą, diskriminaciją ar neapykantos nusikaltimus (ypač moterims, LGBTI+, etninių ir kt. mažumų bendruomenėms), bei šių grupių lygiateisiškumą užtikrinančioms politinėms ir teisinėms iniciatyvoms.

Tikslai bus įgyvendinami derinant advokacijos, komunikacijos, sąmoningumo didinimo ir tiesioginio pilietinės visuomenės įtraukimo veiklas. Siekiant užtikrinti pažeidžiamų grupių (ypač moterų ir LGBTI+ bendruomenės) teisių įgyvendinimą, projekto metu bus parengti teisės aktų pakeitimų pasiūlymai, organizuojami advokaciniai susitikimai, apskritojo stalo diskusijos bei aktyviai dalyvaujama darbo grupių veikloje. Išvien su advokacinėmis veiklomis bus rengiamos visuomenės informuotumo ir įtraukimo iniciatyvos – viešos diskusijos, eitynės, peticijos, pranešimai socialiniuose tinkluose, socialinė reklama televizijoje ir prieinamos informacijos apie vienodo požiūrio principą sklaida patraukliomis priemonėmis (pvz.: animuotais video, dokumentiniais filmais ir kt.).

Projekto tikslinės grupės yra sprendimus nacionaliniu ir regioniniu mastu priimantys valstybės valdžios atstovai, ŽT NVO atstovai, smurtą dėl lyties patyrę asmenys, pažeidžiamų nuo neapykantos nusikaltimų bendruomenių nariai (etninių ir religinių mažumų, LGBTI+ bendruomenės ir kt.) bei nuosaiki, neigiamų nuostatų veikiama visuomenės dalis (ypač jaunimas), kuriai trūksta kokybiškos informacijos apie žmogaus teisių principus.

Sujungus NVO ir akademikų jėgas, tobulinant teisės aktus bei tęsiant dialogą su valstybės institucijomis, bus užtikrinta geresnė smurto dėl lyties ir neapykantos nusikaltimų aukų apsauga. Projektas padidins visuomenės palaikymą LGBTI+ teisių įtvirtinimui.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2023-03-31

Skirta suma: 134 010,00 Eur 

Santrauka:

Projektu siekiame sukurti žurnalistinę platformą, kurioje pagarba žmogaus teisėms būtų centrinė ašis. Per asmenines Lietuvoje gyvenančių diskriminuojamų žmonių istorijas atskleisime jų nematomas problemas ir parodysime jų indėlį į visuomenę.

Medijų profesionalų komanda „Nanook“ (dabar „Nara“ – nara.lt) jau šešerius metus tai daro savo žurnalistiniais darbais – multimedijų projektais, tinklalaidėmis („Nyla“ podkastas – nyla.lt), gyvomis diskusijomis, fotoistorijomis.

Matydami augantį auditorijos poreikį, norime padidinti savo žurnalistinę galią: pritraukti naujų autorių, atnaujinti ir modernizuoti internetinę platformą, plėsti veiklą į Lietuvos regionus, netgi pakeisti „Nanook“ pavadinimą, pritaikydami jį vietos kontekstui.

Per tris projekto įgyvendinimo metus įsipareigojame:

- Rengti reguliarias tinklalaides žmogaus teisių temomis lietuvių ir rusų kalbomis;

- Atnaujintoje platformoje publikuoti profesionalių žurnalistų parengtas žmogaus teisių istorijas;

- Publikuoti pirmo asmens rašinius (op-ed), parengtus pačių diskriminaciją patiriančių žmonių;

- Rengti gyvas diskusijas skirtinguose Lietuvos miestuose;

- Dalintis savo darbais su regionine žiniasklaida ir edukuoti kitus Lietuvos žurnalistus žmogaus teisių klausimais.

„Nanook“ darbus per 2019 m. perskaitė ir / ar perklausė iki 1,000,000 unikalių lankytojų. Daugiau nei pusė (70 proc.) jų yra 25-44 m., dažniau – didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai. Tai aktyvi, sprendimus priimanti visuomenės dalis, kurią edukuojant žmogaus teisių temomis galime pasiekti reikšmingų rezultatų.

Kryptingai dirbdama mūsų komanda keis Lietuvos žiniasklaidos kalbėjimo apie diskriminuojamas grupes įpročius ir burs pilietišką bendruomenę, kuri turėtų reikiamą informaciją ir skatintų realų pokytį savo veiksmais.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-09-24 iki 2023-09-23

Partneriai: Labdaros ir paramos fondas „Frida“

Skirta suma: 144 882,66 Eur 

Santrauka:

LGBT+ asmenys Lietuvoje – viena iš labiausiai diskriminuojamų grupių visoje ES. Šalyje trūksta veiksmų, kurie pagerintų LGBT+ teisių situaciją. Tiek miestuose, tiek regionuose skirtingai suvokiamos LGBT+ teisės, menki siekiai jas ginti: dėl pasyvios adaptacijos miestuose; dėl baimės veikti, ryšių su palaikančiais asmenimis neturėjimo; dėl stipriai išreikštos internalizuotos homofobijos, bifobijos ir transfobijos. Lietuvoje nėra įtraukių, prieinamų ir saugią veiklą užtikrinančių priemonių, kurios paskatintų asmenis domėtis ir veikti individualiai ar per susivienijimus. Projektas prisidės prie pagrindinių poveikio srities iššūkių sprendimo – sieks didinti LGBT+ bendruomenės, ypač jaunimo, informuotumą apie tarptautinius žmogaus teisių standartus ir vienodo požiūrio principą, pagarbą ŽT ir lygiateisiškumo principui bei įsitraukimą į pilietines veiklas siekiant remti teigiamus pokyčius ŽT srityje ir ŽT standartų laikymąsi.

Pagrindinis projekto tikslas – didinti informuotumą apie LGBT+ žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą, įgalinant LGBT+ jaunimą bei kitas visuomenės grupes aktyviai domėtis žmogaus teisių problematika ir įsitraukti į visuomeninę veiklą miestuose ir regionuose.

Pagrindinės projekto tikslinės grupės: LGBT+ jaunimas (14-29 m.), LGBT+ asmenys, bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, LGBT+ vaikų turintys tėvai, artimieji ir LGBT+ asmenų sąjungininkai (angl. Straight allies), ŽT aktyvistai ir organizacijos.

Įgyvendinant tarpusavyje susietas projekto veiklas bus pasiekti šie rezultatai: išleisti leidiniai, kuriuose bus aptariamos specifinės LGBT+ bendruomenei svarbios temos, sukurta skaitmeninė platforma mobilioms priemonėms, kurioje projekto dalyviai žaidimo principu galės savarankiškai atlikti užduotis skirtas LGBT+ teisių padėčiai gerinti. Bus įsteigtas GSA (Gay-Straight Alliance) tinklas Lietuvos mokyklose. Veiklų dalyviai sustiprins gebėjimus mokymuose ir renginiuose.

Projekto pabaigoje tikimasi, kad pagausės pilietinės visuomenės narių, ypač tarp jaunų žmonių iš regionų, kurie prisidės prie teigiamų pokyčių ŽT srityje. Projekto vykdytojų organizacijos (TJA ir Labdaros ir paramos fondas „Frida“) sustiprins savo gebėjimus, padidins organizacinį tvarumą, užmegs naujų partnerysčių per GSA tinklą, pritrauks naujų aktyvių narių.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2023-09-30

Skirta suma: 111 662,85 Eur 

Santrauka:

Projektu siekiama spręsti lygybės, tolerancijos ir empatijos trūkumo mokykloje bei nepakankamo įvairių grupių teisių užtikrinimo problemas. Vienas pagrindinių iššūkių užtikrinant žmogaus teises kiekvienam yra visuomenėje įsigalėjusios nuostatos ir nepakantumas kitokiam, kuris yra reprodukuojamas iš kartos į kartą, o su švietimo sistema dar ir įtvirtinamas.

Projekto metu planuojama per įvairovės literatūrą skatinti

1) mokytojų refleksijas ir savo nuostatų peržvelgimą,

2) ugdyti mokinių toleranciją, empatiją ir supratimą įvairovės atžvilgiu.

Projektas orientuotas į dvi grupes - Lietuvos regionuose esančius mokytojus ir mokinius. Nelygių pažeidžiamų grupių teisių užtikrinimo sprendimui mokykla tampa palankia terpe - čia kuriasi žinojimas, perduodamos reikšmės ir prasideda pokyčiai. Projektas pasieks 90 mokytojų ir apie 2250 mokinių Lietuvos regionuose, taip prisidėdamas prie įvairių grupių teisių atstovavimo, lygybės ir įtraukties visuomenėje skatinimo.

Įvairovės literatūra - tai įrankis, padedantis per ypatingus knygų veikėjus, kitokius išgyvenimus ir aplinkas pažinti, įsijausti ir susitapatinus su jais; ugdytis tolerancijos, priėmimo ir supratimo savybes. Svarbu ir tai, jog įvairovės literatūra Lietuvoje beveik nekuriama ir neverčiama - todėl tokia literatūra, kurioje įtraukiamos skirtingos pasaulėžiūros bei reprezentuojamos ne tik dominuojančios (eng. mainstream) grupės, taps nauju būdu atstovauti žmogaus teisėms. Projekto metu sukursime elektroninę biblioteką, kurioje patalpinsime ne mažiau nei dešimt knygų (iš kurių dalis bus išversta iš užsienio kalbų, dalis bus kuriama Lietuvos autorių ir trečia dalis pritaikoma pagal jau dabar privalomos literatūros sąrašuose esančias knygas) bei šias knygas lydinčias metodines mokymo priemones. Kiekvienai knygai kartu su ekspertais bus rengiama metodika darbui su mokiniais, kuri atitiks bendrąsias ugdymo programas (mokytojai metodikas galės naudoti pamokų metu, integruodami į savo planus), nes yra siekiama, jog įvairovės literatūra taptų oficialios (o ne „popamokinės“) programos dalimi. Mokytojams bus organizuojami tęstiniai mokymai, kurių metu bus reflektuojama ir diskutuojama žmogaus teisių ir įvairovės temomis, taip ugdant ir pačių mokytojų kompetencijas. 

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2023-09-02