5 poveikio srities projektai siekia stipresnių pilietinės visuomenės gebėjimų ir didesnio tvarumo 

Didelės apimties projektai

Partneriai: Slovenské centrum fundraisingu (Slovakija)

Skirta suma: 149 975,28 Eur

Santrauka: 

Lietuvos NVO vis dar remiasi projektiniu finansavimu, neprioretizuoja lėšų pritraukimo kaip strateginės organizacijos krypties, kai tuo pat metu milžiniškas fizinių aukotojų ir verslo paramos pritraukimo potencialas nėra išnaudojamas. NVO sektorius lėšų pritraukimo ir finansavimo šaltinių diferencijavimo aspektais yra ypatingai silpnas: organizacijos neturi pakankamai lėšų pritraukimo kompetencijų ir neskiria pakankamai resursų kokybiškai paramos telkimo veiklai. Šalyje nėra nei vienos tęstinės lėšų pritraukimo specialistų rengimo programos: NVO darbuotojams trūksta tarptautinių ekspertų mokymų, gerosios patirties sklaidai skirtos platformos, viso sektoriaus mastu priimtų etikos standartų. Lietuvoje veikiančios mažos, regioninės arba naujai įsteigtos organizacijos neturi galimybės perimti šalyje patikrintų ir su ribotais ištekliais įgyvendinamų lėšų pritraukimo metodų.

Atliepiant į NVO poreikius, Geros valios projektai kartu su partneriu, Slovenské centrum fundraisingu, inicijuoja projektą FUNDRAISING.LT, kurio tikslas – sustiprinti Lietuvos NVO sektoriaus finansinį tvarumą sukuriant lėšų pritraukimo specialistų kompetencijų ugdymo modelį ir sudarant sąlygas formuotis profesionalų bendruomenei. 27 mėnesius truksiančio projekto metu bus sukurta ir išbandyta pirmoji Lietuvoje išplėstinė lėšų pritraukimo kompetencijų ugdymo programa ir sukurtos sąlygos nuolatiniam NVO sektoriaus tobulėjimui užtikrinti: sukurtas unikalus portalas Fundraising.lt, įgyvendintos nacionalinės ir tarptautinės tinklaveikos veiklos. Projektas orientuotas į jau dirbančius NVO lėšų pritraukimo specialistus, NVO sprendimų priėmėjus, mažų / regioninių NVO atstovus ir būsimus NVO darbuotojus – potencialius lėšų pritraukimo specialistus.

Projekto ilgalaikis rezultatas – kokybinis NVO lėšų pritraukimo procesų pokytis, kuris prisidės prie reikšmingo pritraukiamos paramos augimo, finansavimo šaltinių diversifikavimo ir aukojimo kultūros vystymosi Lietuvoje. Tai yra vienas reikšmingiausių veiksnių, siekiant pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimų stiprinimo ir tvarumo didinimo.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2022-12-31

Partneriai: Viešoji įstaiga Amatų mokykla Sodžiaus meistrai”

Skirta suma: 121 680,00 Eur

Santrauka: 

Šis projektas yra skirtas NVO darbuotojų ir vadovų kompetencijų stiprinimui bei jų tarpusavio bendradarbiavimo skatinimui. Dirbdami NVO lauke susiduriame su šiais pagrindiniais poveikio srities iššūkiais:

- nepakankamais NVO gebėjimais atstovauti pažeidžiamų asmenų grupių interesus viešosios politikos sprendimų priėmimo procese.

- nepakankamais NVO vadovų lyderystės ir vadovavimo gebėjimais vystant ilgalaikes strategijas, organizacijų tikslus,  vedant derybas su paslaugų vystytojais.

- darbuotojų bendradarbiavimo ir atstovavimo kompetencijų trūkumu.

- nepakankamu bendradarbiavimu tarp toje pačioje teritorijoje veikiančių su pažeidžiamais asmenimis dirbančių NVO.

- informacijos sklaidos apie įdiegtas NVO naujoves trūkumu.

Projekto tikslas – stiprinti mažas ir vidutinio dydžio su pažeidžiamomis tikslinėmis grupėmis dirbančias NVO, didinant jų valdymo gebėjimus bei keliant darbuotojų bendrąsias ir specialiąsias profesines kompetencijas. Šių NVO vadovai bei darbuotojai yra tiesioginės projekto tikslinės grupės.

 Planuojame projektu pasiekti šiuos rezultatus:

- Stipresnius pilietinės visuomenės gebėjimus ir didesnį tvarumą: sustiprėję NVO, dirbančių su pažeidžiamomis grupėmis, valdymo įgūdžiai ir didesnė veiklos kokybė.

Rodikliai: reguliariai visuomenę apie savo veiklas ir veiklos rezultatus informuos 13 organizacijų;

6 organizacijos įvertins savo valdymo procedūrų efektyvumą ir susidarys veiksmingų valdymo procedūrų schemas.

- Organizuota NVO gebėjimų stiprinimo veikla: organizuojama ilgalaikė kvalifikacijos kėlimo programa apimanti vadovų ir tiesiogiai su žmonėmis dirbančių darbuotojų bei savanorių bendrųjų ir profesinių kompetencijų kėlimą per mokymus, supervizijas, stažuotes, mentorystės programas.

Rodikliai:

Ilgalaikėje darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programoje dalyvaus 16 organizacijų;

Mokymuose dalyvaus 24  aukščiausios ir vidutinės grandies vadovai ir 54 tiesiogiai su pažeidžiamomis  tikslinėmis grupėmis dirbančių darbuotojų.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-01-04 iki 2023-03-03

Partneriai: Asociacija JCI Šiauliai”

Skirta suma: 118 827,00 Eur

Santrauka: 

Atlikus analizę bei PVO apklausą (2020.06.15-06.21) nustatyta, kad Šiaulių apskrities jaunimo PVO dažnai yra nedidelės, turinčios iki 10 narių bei dažnai veikiančios labiau kaip neformalios grupės, o ne organizacijos. Dėl emigracijos, jauno narių amžiaus, neįsisąmonintos “aktyvaus piliečio” sampratos (ir naudos) bei baimės būti lyderiu, PVO kankina” dažna narių ir lyderių kaita, veiklos yra mažapaveikės, dažnai orientuotos tik į savo narius. PVO dažnai neišnaudoja turimų resursų, kurie ir taip yra nedideli, nebendradarbiauja tarpusavyje. Yra tikslinga Šiaulių apskrities PVO kryptingai suteikti pagalbą iš išorės.

Patirties perdavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymo programa regionams Aktyvaus pilietiškumo modelio plėtra” tikslas - stiprinti Šiaulių apskrities PVO, įgalinant jas bendradarbiauti tarpusavyje, strategiškai ir į ateitį planuoti  savo veiksmus, taikant modernius šiuolaikinius lyderystės ugdymo metodus, tarp jų ir aktyvaus pilietiškumo modelį.

Projektu kviesime Šiaulių regiono jaunimą jungtis į PVO, būti aktyviais piliečiais, dalyvauti PVO vykdomuose projektuose.

Projekto tikslinės grupės:

a) jaunimo PVO arba su jaunimu dirbančių PVO, veikiančių Šiaulių apskrityje, nariai, ypač sprendimus priimantys asmenys;

b) Šiaulių apskrities jaunimas, potencialūs PVO nariai.

Netiesioginiai naudos gavėjai bus Šiaulių apskrities bendruomenės, su kuriomis dirba vietos PVO, nes įgyvendinus projektą tikėtina išaugs vykdomų projektų kokybė, atsiras tikslesnis PVO strateginis planavimas keliems metams į priekį bei jungtinė veiklos strategija, pagerės komunikacija, bus sukuriama daugiau tvarių sprendimų vietos lygmeniu, gerės regiono politinė advokacija.

Projekto metu bus organizuojamas interaktyvių mokymų ciklas bei mentorystės sesijos - patirties perdavimo dirbtuvės su Lietuvos ir užsienio treineriais, mentoriais ir fasilitatoriais reikiamiems organizacijos valdymo, veiklos strategijos formavimo, narystės politikos ir kitiems gebėjimams įgyti bei sustiprinti. Projektą užbaigs jungtinės Šiaulių apskrities PVO veiklos strategijos bei atskirų PVO pristatymai baigiamajame Lyderystės forume – tinklaveikos dienoje. Po projekto bus stebimas strategijos įgyvendinimo procesas ir teikiamos konsultacijos įsipareigojusioms bendradarbiauti PVO.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-12-01 iki 2023-05-30

Skirta suma: 90 868,61 Eur

Santrauka: 

Regionuose turime įsikūrusių nedaug NVO, o tyrimai rodo, jog pilietinis įsitraukimas ir bendruomenės noras būti jų dalimi vis mažėja, nėra ieškoma kaip inovuoti savo veiklas, nėra skatinami įsitraukti nauji žmonės, jaunimas. Siūlomų veiklų modeliai neskatina pilietiško įsitraukimo ir iniciatyvumo. Vykdomų iniciatyvų ir mokymų nemažai, tačiau dažniausiai jie yra vienkartiniai ir apsiriboja trumpalaikiu poveikiu.

NVO akseleratorius – pilotinė NVO gebėjimų stiprinimo programa, paremta geriausiomis dažniausiai startuoliams (jauniems inovatyviems verslams) taikomomis veiklos vystymo praktikomis. Tai į ilgalaikį poveikį orientuota iniciatyva, kurios pilotinis projektas būtų vykdomas 7-iose regioninėse savivaldybėse Lietuvoje. Akseleratoriumi siekiama paskatinti regionuose veikiančias NVO tiek į savo veiklos sritis, tiek į finansavimo šaltinius bei bendruomenių įtraukimą pažiūrėti ne tik kūrybiškiau, bet ir veikti tvaraus veiklos modelio principais, siekiant kurti pokytį regionuose.

Siūlomas akseleratorius veiks sprinto ir maratono etapais. Sprinto metu 10 NVO sustiprins bazinius organizacijų vystymosi ir plėtros įgūdžius, kurių pagalba sprinto pabaigoje pristatys siūlomus novatoriškus sprendimus ekspertų komisijai ir varžysis dėl patekimo į antrąjį etapą – akseleratoriaus maratoną. 5-ios į maratoną patekusios NVO įgaus pažangių verslumo ir organizacijų tvarumo gebėjimų keliais būdais: dirbtuvėse su ekspertais, individualiose konsultacijose, sprendimų testavimo ir „gyvo“ išsibandymo metu, mentorysčių iš ekspertų iš kitų NVO ir privataus bei viešojo sektoriaus atstovų pagalba. Kadangi vienas svarbiausių tradicinių startuolių akseleratorių sėkmės ingredientų yra stipri partnerių, panašių organizacijų ir ekspertų ekosistema ir bendruomenė, kurioje tarpusavyje dalinamasi žiniomis, maratono etapą lydės tinklaveikos ir prisistatymo bendruomenėms renginiai naujai sukurtose bendradarbystės erdvėse regionuose, kurių dėka bus įgalintos regioninės NVO ir jų bendruomenės nuolat aktyviai įtraukti savo bendruomenių atstovus bei dalintis gerosiomis praktikomis tarpusavyje.

Viso akseleratoriaus metu bus analizuojamas jo poveikis ir rengiamas galutinis NVO akseleratoriaus modelis, kuris galėtų būti vykdomas valstybiniu mastu.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-16 iki 2022-11-15