Projektui skirta suma: 15 000 Eur

Projektas „Jaunieji mediatoriai“ skirtas mokyklos bendruomenės stiprinimui bei alternatyvaus ginčo sprendimo būdo – bendraamžių mediacijos sklaidai ugdymo įstaigose, siekiant ugdyti psichologinį vaikų ir paauglių atsparumą, lavinant jų bendradarbiavimo, kritinio mąstymo, aktyvaus pilietiškumo, empatijos ir pagarbos vienas kitam įgūdžius.

Projekto tikslas – moksleivių  bendradarbiavimo, vadovavimo (lyderystės), kritinio mąstymo, empatijos ir pagarbos, tolerancijos vienas kitam kompetencijų ugdymas bei nesmurtinio požiūrio į žmogaus teises ir laisves orientuotos ugdymo įstaigos kultūros kūrimas.

Tikslinės grupės amžius – septintos ir aštuntos klasės mokiniai – būsimi jaunieji mediatoriai bei suaugę jaunųjų mediatorių koordinatoriai (soc. pedagogas, mokytojas, mokyklos psichologas ar kt.)

Projektu siekiama stiprinti mokinių emocinio raštingumo kompetencijas, kritinį mąstymą, bendradarbiavimo ir aktyvaus pilietiškumo įgūdžius bei vykdyti bendraamžių mediacijos strategiją ugdymo įstaigose, kuri, pasibaigus projektui, galėtų būti taikoma ir kitose švietimo įstaigose.

Projekte naudojami metodai efektyvūs ir inovatyvūs (individualių atvejų analizė, komunikacijos tarp atskirų, paslaugas teikiančių grupių užtikrinimas, pilotinis metodikos taikymas, grupiniai mokymai). Siekiant psichologinio vaikų ir paauglių atsparumo, lavinant jų bendradarbiavimo, lyderystės, kritinio mąstymo, aktyvaus pilietiškumo, empatijos ir pagarbos vienas kitam įgūdžius, šiame projekte numatytos veiklos yra efektyvios ir orientuotos į problemų atsiradimo priežastis (emocinę brandą, raštingumą, konfliktų valdymą, žmogaus teises ir t t.).

Projekto pridėtinė vertė – pasibaigus projektui bus parengta jaunųjų mediatorių komanda, kurie galės taikyti bendraamžių mediaciją savo mokykloje ir toliau veikti savarankiškai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022-07-01 iki 2023-12-31

Projektui skirta suma: 71 942,16 Eur

Per pastaruosius 40 metų atlikta daug šešėlinės ekonomikos tyrimų, bet labai nedaug padaryta siekiant užkirsti kelią šešėlinei ekonomikai ir mokesčių slėpimui. Lietuvos laisvosios rinkos instituto 2018 m. tyrimo rezultatai teigia, kad kovai su šešėline ekonomika Lietuva pasirinkusi nereikšmingas politikos priemones. Lietuvos Respublikos kanceliarijos 2016 m. išleistame leidinyje „Šešėlinė ekonomika. Pokyčiai per dešimtmetį“ teigiama, kad tinkamas surinktų mokestinių įplaukų panaudojimas, skaidrumas, visuomenės pasitenkinimas viešosiomis paslaugomis bei pilietiškumo ir visuomeniškumo motyvai gali sukelti šešėlinės ekonomikos traukimosi efektą. Tuo remdamiesi galime teigti, kad pilietiškumo kompetencijos ugdymas tiesiogiai prisideda prie šešėlinės ekonomikos mažinimo ir skaidrumo didinimo.

Visgi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakyme „Dėl pilietinio ir tautinio ugdymo 2016- 2020 m. tarpinstitucinio veiksmų plano patvirtinimo“ teigiama, kad nors ir yra vykdomas aktyvus mokinių pilietinis ugdymas, jis yra nepakankamas, taigi, šiuo projektu siūlome persiorientuoti ir susifokusuoti ties pilietinio ugdymo kokybės gerinimu dar ankstyvame amžiuje.

Šiuo projektu siekiame investuoti į pilietinio ugdymo kokybės gerinimą ir dar ankstyvame amžiuje mokyti vaikus atsakingo finansų valdymo stiprinant pilietiškumo ir finansinio raštingumo kompetencijas ugdyti pilietišką ir atsakingai mokesčius mokantį asmenį ir taip iš anksto užkirsti kelią šešėlinės ekonomikos plitimui Lietuvoje.

Tikslinė šio projekto grupė  tai 2-3 klasių (79 metų) Lietuvos mokiniai. Projektu siekiame stiprinti švietimo sistemą pateikiant ir plečiant kokybišką ugdymo metodiką – 5 užsiėmimų programą „Mano bendruomenė“, kuri apima pilietinių teisių, pilietinio dalyvavimo ugdymą - kartu integruojant ir finansinio raštingumo ugdymą. Šio projekto rėmuose siekiame paruošti 300 mokytojų specialistų, kurie net 5400 2- 3 kl. mokinių lydės per minėtą ugdymo programą. Projektu siekiame stiprinti švietimą apie pilietines teises bei pilietinio dalyvavimo ugdymą tvariai  integruojant  į ugdymo procesą turinį, kuris visiškai atitinka bendrąsias ugdymo programas ir gali būti naudojamas ne vienerius metus. Taip užtikrinamas kuriamo poveikio tęstinumas ir tikslinės auditorijos plėtimas pasiekti daugiau nei 5400 mokinių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022-06-01 iki 2023-11-30

Projektui skirta suma: 85 235,26 Eur

Šis projektas prisidės prie 1 poveikio srities tikslo įgyvendinimo – paskatins aktyvesnį piliečių dalyvavimą pilietinėse veiklose. Pagrindiniai iššūkiai:

 • ribotos galimybės savanoriauti VL asmenims, gyvenantiems Lietuvos regionuose.
 • nepakankamas norinčiųjų savanoriauti VL skaičius bei mažėjanti esamų savanorių motyvacija.

Pagrindinis projekto tikslas - skatinti piliečius (ypač gyvenančius nutolusiuose nuo Vilniaus regionuose) aktyviau dalyvauti pilietinėse veiklose, renkantis savanorystę VL internetu bei mokyti, motyvuoti ir kelti esamų savanorių kvalifikaciją.

Pagrindinės projekto tikslinės grupės:

 • TG1- pilietiškai aktyvūs pilnamečiai asmenys, gyvenantys nuo sostinės nutolusiuose regionuose, kurie galėtų tapti VL savanoriais ir teikti pagalbą vaikams ir paaugliams pokalbiais internetu (chat‘u);
 • TG-2 – esami VL savanoriai.

Šio projekto numatomi rezultatai:

 • paviešinta galimybė savanoriauti VL, teikiant pagalbą pokalbiais internetu (chat‘u);
 • pritraukti ir apmokyti 40 naujų savanorių iš regionų teikti pagalbą vaikams ir paaugliams pokalbiais internetu (chat‘u);
 • sustiprinta esamų VL savanorių motyvacija tęsti savanorystę, tokiu būdu užtikrinant pakankamą VL konsultantų skaičių, pakelta kvalifikacija ir kompetencijos.

Projekto rezultatų bus siekiama šiomis veiklomis:

 • įgyvendinta informuotumo didinimo kampanija bei organizuoti renginiai Panevėžio, Šiaulių ir Alytaus miestuose, siekiant pritraukti naujų savanorių teikti pagalbą vaikams ir paaugliams pokalbiais internetu (chat‘u).
 • Įgyvendintas VL savanorių motyvavimo renginys, organizuoti gyvi susitikimai su savanoriais, teikiančiais pagalbą vaikams ir paaugliams pokalbiais internetu (chat‘u); sukurta online biblioteka.

Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-06-01 iki 2023-11-30

Projektui skirta suma: 77 361,95

Nors negalios NVO susiduria su išteklių stygiumi bei advokacinių gebėjimų stoka, pamažu didėja bendruomenės pilietinis aktyvumas, ypač sėkmingų individualių advokacijos atvejų dėka. Stebėdamos nepakankamą pažangą įgyvendinant žmogaus teisių standartus, negalios NVO nuolat inicijuoja dialogą su atsakingomis institucijomis, siekiant jų atskaitomybės dėl reikiamų pokyčių negalios politikoje ir jos įgyvendinime.

Tikslinė grupė – tai negalios NVO ir 221 tūkst. negalią turinčių asmenų, iš kurių 15.2 tūkst. vaikų iki 18 metų, turinčių negalią, tai sudaro 8,2 proc. nuo bendro visų gyventojų skaičiaus.

Pareiškėjas LNF jungia 16 nacionalinių negalios organizacijų, kurios drauge atstovauja negalios situacijoje atsidūrusių žmonių – žmonių su negalia bei jų artimiausios aplinkos žmonių interesams. Taip pat – sprendimų priėmėjai, kurių veiklos laukas yra socialinės politikos ir konkrečiai – negalios politikos – formavimas, tiek savivaldos, tiek nacionaliniu lygmeniu bei žiniasklaida.

Siūlomas sprendimas: (I) sustiprinus negalios NVO advokacinius ir komunikacinius gebėjimus, įgyvendinti (II) advokacijos bei (III) komunikacijos kampanijas.

Bus vykdoma valdžios institucijų veiklos stebėsena, rengiama alternatyvioji (šešėlinė) Konvencijos įgyvendinimo pažangos (nuo 2016 m.) ataskaita, strateginės bylos pagalba bus atskleistos opiausios sisteminės ydos. Numatoma tikslingai viešinti stebėsenos metu surinktus įrodymus, bylos eigą, įgyvendinti informacinę pilietiškumo skatinimo kampaniją.

Projektu numatoma siekti rezultatų:

A) Poveikio rezultatas – sustiprėjusi pilietinės visuomenės (negalios organizacijų) vykdoma valdžios institucijų veiklos negalios politikos srityje priežiūra. Surinktais įrodymais grįsta advokacija. Poveikio rezultato rodiklis - negalios NVO parengta šešėlinė (alternatyvi) Jungtinių Tautų Neįgaliųjų Teisių konvencijos (toliau - Konvencijos) įgyvendinimo pažangos Lietuvoje ataskaita bei LNF negalios ekspertų suformuluotos rekomendacijos dėl Konvencijos įgyvendinimo.

B) Veiklos rezultatai:

1) LNF pateikti pasiūlymai viešajai negalios politikai (rodikl. – inicijuota 1 strateginė byla ir pateiktos 3 pozicijos / siūlymai teisės aktų pakeitimams);

2) paskatinta viešųjų institucijų, atsakingų už negalios politiką, atskaitomybė (rodikl. – įgyvendinta advokacijos kampanija)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022-06-01 iki 2023-12-01

Projektui skirta suma: 88 508,60 Eur

Visuminio, žmogaus teisėmis ir mokslu grįsto, amžiui pritaikyto lytiškumo ugdymo įgyvendinimas Lietuvoje vis dar sulaukia nemažai pasipriešinimo ir neranda konkrečios vietos švietimo sistemoje. Žmogaus teisių temos vis dar lieka paraštėse dėl didelio visuomenės susiskaldymo, baimės nagrinėti ne visuomet patogias temas, šių temų nesupratimo, neįsigilinimo į jas. Nors dabar kuriamoje Gyvenimo įgūdžių programoje yra integruojama nemažai lytiškumo ugdymo temų, tačiau ypač svarbios temos apie seksualinę orientaciją, lytinę tapatybę, sveikus ir lygiaverčius, saugesnius lytinius santykius vis dar lieka mažai arba visai neaptariamos. Taip pat nemažos dalies (ne)formalaus ugdymo įstaigų atstovų (–ių) vis dar yra identifikuojamas žinių ir įrankių stygius norint dirbti su šiomis temomis ir jas integruoti savo aplinkoje. Nors mokiniai ir turi galimybę gauti trumpalaikį poveikį, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje jie/jos grįžta į aplinką, kurioje vyrauja nuostatos ir įsisenėję įsitikinimai.

Tad šiuo projektu, veikiant paraleliai vietiniu ir nacionaliniu lygmenimis, siekiama užtikrinti kokybišką lytiškumo ugdymo, kaip patyčių, smurto lyties pagrindu, LGBTI+ asmenų diskriminavimo prevencijos įrankio, įgyvendinimą dviejų Lietuvos savivaldybių (Vilniaus m. ir Marijampolės) (ne)formalaus ugdymo įstaigose. Šio projekto tikslinės grupės yra (ne)formalaus ugdymo įstaigų atstovai(–ės), Vilniaus ir Marijampolės miestų Savivaldybių atstovai(– ės), LR Seimo žmogaus teisių ir / ar Švietimo komitetų ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai(– ės), o netiesioginę naudą gauna mokiniai ir jauni žmonės bei plačioji Lietuvos visuomenė.

Numatoma, jog po surengtų susitikimų miestų Savivaldybių atstovai(–ės) ras konkrečių būdų, kaip integruoti kokybišką lytiškumo ugdymą į (ne)formalaus ugdymo darbotvarkę, o susitikimai su Seimo atstovais leis kokybiškiau prisidėti prie kuriamos Gyvenimo įgūdžių programos, bus akredituota kvalifikacijos kėlimo programa, jos ir teikiamų supervizijų pagalba galėsime stiprinti (ne)formalaus ugdymo įstaigų darbuotojų įgūdžius. Sukurti įrankiai, pvz., rekomendacijos–gairės, filmukai, vizualai bus lengvai prieinama pagalba norintiems(–čioms) kokybiškai integruoti lytiškumo ugdymą kuriant saugesnę aplinką jauniems žmonėms

Projektas įgyvendinimas: nuo 2022-05-26 iki 2023-11-25

Projektui skirta suma: 15 000 Eur

Projekto tikslas – įgalinti LGBT+ jaunuolius, gyvenančius miestuose ir regionuose, stiprinant jų psichosocialinę sveikatą per šokio-judesio terapiją ir psichodramos užsiėmimus. Projektu siekiama kurti saugią erdvę, kurioje LGBT+ jaunuoliai įgytų juos įgalinančios patirties, stiprintų savo vidinius resursus, didintų atsparumą, mokytųsi pastebėti, kaip sąveikauja kūnas, mintys ir emocijos, stiprintų savitarpio pagalbos kompetencijas per vieni kitų palaikymą.

Projekte siūlomos patrauklios jaunimui, į veiksmą, ekspresiją ir meninę išraišką orientuotos terapinės paslaugos, kurios padės sėkmingai megzti santykį tarp terapeuto / psichologo ir jaunų žmonių. Šokiojudesio terapijos ir psichodramos pagalba LGBT+ jaunuoliams taps lengviau įvardinti, priimti ir išlaisvinti neišreikštas emocijas, kurios psichologiškai ir fiziologiškai veikia juos, taip palengvinant įsigalinimo ir kismo procesus, vardan sveikatos, gerovės ir augimo.

Projekto metu bus paskatintos naujos emocinės paramos paslaugos LGBT+ bendruomenei visoje Lietuvoje, pritraukiant į šokio-judesio terapijos ir psichodramos ciklą 20 jaunų LGBT+ asmenų (14-29 m.) iš Visagino ir dar 30 jaunų LGBT+ asmenų (14-29 m.) iš kitų Lietuvos vietovių. Remiantis šia patirtimi, bus sukurta ir pristatyta metodologija terapiniam darbui su LGBT+ jaunimu, taikant kūrybinius metodus.

Projekto pareiškėjas ir partneriai stiprins gebėjimus projektų rengimo ir vykdymo srityse, augins kompetencijas darbui su socialinę ir tautinę atskirtį patiriančiais asmenimis.

Projektas įgyvendinamas: nuo 2022-07-01 iki 2023-12-31

Projektui skirta suma: 16 617,05

Projektas #JUST4ALL sprendžia negalią turinčių žmonių socialinės ir ekonominės atskirties, diskriminacijos problemas ir siekia parengti negalią turinčius lyderius ir aktyvistus atstovauti ir ginti negalią turinčius žmones ir jų interesus švietimo, darbo rinkos, aktyvaus laisvalaikio srityse vietiniu ir nacionaliniu lygiu. Projekto metu ypatingas dėmesys bus skiriamas negalią turinčių žmonių bendruomenių ir organizacijų lyderių ir aktyvistų lyderystės, vadovavimo, komunikacijos ir naujų partnerysčių kūrimo kompetencijoms formuoti ir tobulinti. Projekto metu bus organizuojama lyderystės ir mentorystės programa, kurios tikslas paruošti negalią turinčius žmones atstovauti savo ir savo bendruomenių interesus, o siekiant užtikrinti suinteresuotų šalių bendradarbiavimą bus vykdomas diskusijų forumas. Įgyvendinat šias priemones bus užtikrintas pilietinės visuomenės ir negalią turinčių žmonių įgalinimas sprendimų priėmime ir atstovavime Klaipėdos ir Utenos apskrityse.

Projektas įgyvendinamas: nuo 2022-04-29 iki 2023-10-28

Projektui skirta suma: 55 571,89

Eilę metų Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje pagal didžiausią nuteistųjų skaičių tenkantį 100 000 gyventojų – 254, t. y. apie 2,5 karto daugiau už ES vidurkį. Teisingumo ministerijos duomenimis 62 proc. bausmę atliekančių asmenų ją atlieka pakartotinai. Nuteistųjų integraciją tyrinėjantys mokslininkai bei Caritas darbo praktika su nuteistaisiais atskleidė, kad nuteistųjų asmenų ryšiai su artimaisiais – vienas svarbiausių veiksnių, padedančių pasiruošti išėjimui į laisvę ir sulaikančių nuo nusikalstamo elgesio. Svarbu, kad artimieji būtų sustiprinti šiame procese, nes patiria įkalinimo padarinius (psichologinis emocinis krūvis, šeimos santykių krizės, finansiniai sunkumai, visuomenės stigmatizuojantis požiūris, atsiskyrimas).

Projekto tikslas – teikti pagalbą, kaip naują paslaugą Lietuvoje, nuteistųjų artimiesiems, aktualizuojant problematiką ir skleidžiant informaciją bei parengiant metodines darbo su pažeidžiama grupe gaires, kaip vienam iš svarbiausių nuteistųjų sėkmingos resocializacijos veiksnių.

Projekto tikslinės grupės – įkalintų asmenų artimieji iš Kauno miesto, Kauno rajono ir regionų – Kėdainių, Jonavos, Raseinių, Jurbarko, Ukmergės – iš Vilniaus ir Druskininkų miestų, Trakų, Varėnos ir Ignalinos rajonų. Siekiant padėti nuteistųjų artimiesiems labai svarbu, kad jie galėtų gauti reikiamą pagalbą savo aplinkoje, dėl šios priežasties matome poreikį jautrinti ir informuoti bendruomenes kuriant pagalbos tinklą. Taip pat parengti specialistus darbui su šia pažeidžiama grupe. Projektas orientuotas geriau pažinti Lietuvoje „neatrastą“, pažeidžiamų asmenų grupę – nuteistųjų artimuosius, tokiu būdu atitinka APF programos 4 poveikio srities tikslą, nes skatina įtrauktį ir įgalinimą pažeidžiamos grupės bei kuria naujas paslaugas. Bus pasitelkti dalyvavimu grindžiamos advokacijos metodai ir informuotumo didinimas, siekiant geriau pažinti pažeidžiamą grupę, suprasti jos poreikius, paskatinti jų pripažinimą bei teikti tuos poreikius atliepiančias naujas paslaugas.

Rezultatai:

 • Informacinės platformos nuteistųjų artimiesiems sukūrimas.
 • Sukurta nauja paslauga – tikslinės pagalbos teikimas nuteistųjų artimiesiems atliepiant jų poreikius ir siekiant įgalinimo (konsultuota 180 asmenų).
 • Bus informuota, sutelkta, aktyvinta ir įtraukta 21 regioninė bendruomenė.
 • Bus inicijuotos 3 nuteistųjų artimųjų savipagalbos grupės su palydėjimu (įtraukti 18 artimųjų).
 • Metodinių gairių parengimas darbui su nuteistųjų artimaisiais ir mokymai dirbantiems specialistams (apie 80 specialistų).
 • Komandos įgyvendinančios projektą gebėjimų sustiprinimas ir srities tinklinimas (2 tarptautiniai mokymai; NVO gerosios patirties ir informacijos dalijimosi susitikimas). 

Projektas įgyvendinamas: nuo 2022-04-29 iki 2023-10-28

Projektui skiriama suma: 77123,97 Eur

LGBT moksleiviams susiduriant su patyčiomis reikalinga sukurti paramos sistemą, didinti tėvų, mokyklos darbuotojų, bendraamžių sąmoningumą apie žalingą patyčių poveikį LGBT jaunuolių emocinei sveikatai. Pastangoms gerinti LGBT jaunuolių padėtį Lietuvoje žengiant pirmuosius žingsnius ypatingai svarbu perimti gerąją užsienio šalių patirtį, keistis gerąja patirtimi, skatinti skirtingų kartų bendradarbiavimą bei užmegzti tarpkultūrinį dialogą, įgalinant skirtingas pažeidžiamas visuomenės grupes dalintis savo patirtimi ir aktyviai ginti savo teises.

Projekto „Nieko apie mus be mūsų: LGBT jaunimo įgalinimas kovoje prieš patyčias“ tikslas – įgalinti LGBT jaunuolius aktyviai ginti savo teisę į prieigą prie švietimo be diskriminacijos, stiprinti jų atsparumą patyčioms teikiant patobulintas emocinės paramos paslaugas, aktyviai įtraukti juos į savo teisių advokaciją. Projektu taip pat siekiama į paramos LGBT moksleiviams tinklą įtraukti visą mokyklos bendruomenę ir užtikrinti, kad LGBT jaunuolių balsas būtų išgirstas. Projekto tikslai atitinka 4 poveikio srities poveikio rezultatą.

Tikimasi, kad siūlomas projektas suteiks galimybę pažeidžiamoms tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims dalyvauti renginiuose, įgyti reikalingų žinių, įgalins juos prisidėti prie savo bendruomenės poreikių advokacijos. Projektas taip pat suteiks impulsą patobulinti esamas emocinės paramos paslaugas, paskatins pažeidžiamų grupių įtrauktį, padidins jų informuotumą ir paskatins tarpkultūrinį dialogą bei skirtingų kartų bendradarbiavimą.

Projektas įgyvendinamas: 2022-07-01 iki 2023-12-31

Projektui skirta suma: 88 593,75 Eur

Projektu sprendžiama problema – Švenčionių r., Zarasų r. bei Anykščių r. sav. socialinę atskirtį patiriantis jaunimas dėl specialistų trūkumo bei esančių specialistų didelio užimtumo nėra pilnavertiškai integruojamas į savivaldybių socialinį gyvenimą, jaunuoliams trūksta socialinių įgūdžių, bendrųjų gebėjimų, verslumo bei soc. verslumo įgūdžių bei neformalių santykių ir bendradarbiavimo su vietos bendruomenėmis.

Projekto tikslinė grupė – socialinę atkirtį patiriantis jaunimas nuo 14 iki 29 metų: socialinės rizikos vaikai iki 18 m., daugiavaikių šeimų nariai, socialinės rizikos šeimų nariai, tautinėms mažumoms priklausantys asmenys, esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų, šeimynų auklėtiniai (iki 29 metų).

Projektu siekiama vykdyti socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių socialinę integraciją Švenčionių r., Anykščių r. bei Zarasų r. sav., teikti socialinės integracijos paslaugas siekiant mažinti jų socialinę atskirtį, atkurti palankias sąlygas jaunuolių vystymuisi, brendimui, integravimuisi į vietos bendruomenes, teikti pagalbą apie jų teises ir kitą jiems aktualią informaciją, ugdyti jaunuolių socialinio verslo gebėjimus ir skatinti juos realizuoti savo idėjas, integruoti jaunuolius į vietos bendruomenių aktyvų gyvenimą.

Projektas tiesiogiai atsižvelgia į bendruosius APF programos tikslus (stiprinti pilietinę visuomenę bei įgalinti pažeidžiamas grupes), kadangi projekto metu projekto savivaldybėse bus įgalinta pažeidžiama grupė (4 poveikio sritis) socialinę atskirtį patiriantis jaunimas (tame tarpe ir tautines mažumas atstovaujantis jaunimas) nuo 14 m. iki 29 m. būti aktyviais ir pilietiškais sociumo nariais, naudotis savo teisėmis, įsilieti ir organizuotai veikti vietos bendruomenėse bei kurti ir įgyvendinti savo soc. verslo idėjas. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą projekto savivaldybėse sumažės socialinę atskirtį patiriančio jaunimo nuo 14 m. iki 29 m., padidės bendras jaunimo politinio-pilietinio aktyvumo rodiklis, pilietiškumolabdaringumo lygis, soc. verslumo lygis, padidės vietos bendruomenių veiklose dalyvaujančio jaunimo skaičius.

Projektas įgyvendinamas: nuo 2022-06-01 iki 2023-12-01

Projektui skirta suma: 88 324,85 Eur

Klausos sutrikimų turintys vaikai yra pažeidžiama visuomenės grupė, kurios problemos visuomenėje dažnai nepastebimos, tačiau labai įtakoja visos šeimos gyvenimą ir kurčio vaiko ateitį. Kurčius ir neprigirdinčius vaikus auginančių tėvų NVO organizacijos gina šių vaikų teises gauti kokybiškas medicinos ir švietimo paslaugas, nuolat tobulina savo paslaugas. Klausos negalia yra specifinė, nematoma negalia, kelianti paslėptas problemas ugdymo procese. Viena pagrindinių problemų, su kuria šiandien susiduria sutrikusios klausos vaikus auginančios šeimos, yra kokybiško įtraukiojo ugdymo nebuvimas, spragos švietimo sistemoje šiam procesui besiruošiant. Projekto metu bus siekiama pagerinti įtraukiojo švietimo procesą. Lietuvoje yra priimti įstatymai, patvirtintas veiksmų planas, pagal kuriuos specialiųjų poreikių vaikai turėtų būti ugdomi bendrojo lavinimo mokyklose. Tačiau realybėje kurčių ir neprigirdinčių vaikų ugdyme susiduriama su daug kliūčių. Bendrojo lavinimo įstaigų mokytojai nepasirengę ugdyti sutrikusios klausos vaikų, nes neturi tam pakankamai žinių, neužtikrinama mokytojų padėjėjų pagalba. Klausos negalia dėl riboto bendravimo ir informacijos prieinamumo labai skiriasi nuo kitų negalios grupių, todėl tėvams ir specialistams būtina suteikti specifinių žinių ir įgūdžių.

Projekto tikslas - padėti sutrikusios klausos vaikams, jų šeimoms ir švietimo sistemai tinkamai pasiruošti įtraukiojo švietimo procesui, siekiant užtikrinti kokybišką ir sėkmingą klausos negalią turinčių vaikų ugdymą. Reikia suvienyti specialistų, tėvų, pačių vaikų jėgas ir tinkamai tam pasiruošti, ko bus siekiama projekto įgyvendinimo metu.

Tikslinės grupės: kurtieji ir neprigirdintys vaikai, jų šeimos nariai, bendrojo lavinimo pedagogai, pareiškėjo, partnerio ir regioninių organizacijų atstovai. Sutelkiant žmogiškuosius išteklius bendrai veiklai, projekto metu bus organizuojamos šviečiamosios veiklos šeimoms, kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams ir su jais dirbantiems švietimo specialistams.

Projektas padės gerinti paslaugas kurtiems vaikams ir šeimoms, teikiamas ugdymo įstaigose. Į šeimą orientuotos paslaugos užtikrins saugesnį šeimos klimatą ir sklandesnį įtraukųjį kurčių vaikų ugdymą bei integraciją. Kokybiško, nuoseklaus, poreikius atitinkančio ugdymo užtikrinimas kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams, padės jiems užaugti lygiaverčiais ir aktyviais visuomenės nariais, įgalins savarankiškai spręsti su negalia susijusias problemas, mažins socialinę atskirtį.

Projektas įgyvendinamas: nuo 2022-06-01 iki 2023-12-01

Projektui skirta suma: 87 362,82 Eur

Šiuo projektu siekiama spręsti senėjančios visuomenės keliamus iššūkius ir „sidabrinės ekonomikos“ dalyvių nuo 54+ amžiaus žmonių kuo ilgesnį laiką išlikimą veikliu ir bendruomenišku integracijos klausimus. „Sidabrinės ekonomikos“ kontekste, svarbu ne tik verslui, mokslui ruoštis pritaikyti produktus, paslaugas, infrastruktūrą prie „sidabrinio žmogaus“, bet kompleksiškai svarbi pozicija pačiam „sidabriniam žmogui“ išlikti veikliu ir bendruomenišku. Šie pokyčiai tiesiogiai atlieps bendruosius APF programos tikslus – per projektines veiklas bus įgalintos pažeidžiamos grupės. Taip pat prisidės prie 4 poveikio srities tikslo pasiekimo – ne tik bus įgalintos neformalaus užimtumo veiklos tikslinė grupė, bet taip pat bus teikiamos naujos paslaugos, skirtos pažeidžiamų asmenų poreikiams tenkinti.

Pagrindinis projekto tikslas – suteikti socialinio verslumo teorinius ir praktinius mokymus, konsultacijas ir mentorių pagalbą „Sidabriniams startuoliams“ Panevėžio mieste, sukuriant e-pardavimų platformą pagamintiems produktams realizuoti.

Tikslinė projekto grupė – Panevėžio miesto „Sidabriniai startuoliai“ nuo 54+ amžiaus, siekiantys įgyti socialinio verslumo žinių ir jas praktiškai įgyvendinti neformaliose užimtumo veiklose, sukurtus produktus realizuojant e-pardavimų platformoje.

Įgyvendinus projektą siektini šie projekto rezultatai: kiekybiniai – projekto veiklose dalyvaus 100 „Sidabrinių startuolių“ iš Panevėžio miesto, parengta 1 socialinio verslumo įgūdžių mokymų programa, suorganizuoti socialinio verslumo mokymai, konsultacijos ir mentorių pagalba, sukurta e-pardavimų platforma „Sidabrinių startuolių“ pagamintiems produktams realizuoti, sukurti vaizdo reportažai, skatinantys kitų miesto „sidabrinių žmonių“ socialinį verslumą ir aktyvumą bendruomenėje. Kokybiniai - gerės „Sidabrinių startuolių“ emocinė ir psichinė sveikata, didės pastangos išlikti kuo ilgesnį laiką veikliu ir bendruomenišku, pagilintos mokėjimo mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti kompetencijos, įgytos naujos socialinio verslumo žinios, per patirtinį mokymą skatinamas „sidabrinių žmonių“ kūrybiškumas. Pažeidžiamoms grupėms priklausantys asmenims bus suteikti socialinio verslumo teoriniai ir praktiniai mokymai, konsultacijos ir mentorių pagalba Panevėžio mieste, sukuriant e-pardavimų platformą pagamintiems produktams realizuoti. Mieste atsiras naujos tokio pobūdžio neformalaus užimtumo paslaugos „sidabriniams žmonėms“, skatinančios socialinį verslumą, kurios bus skirtos pažeidžiamų asmenų neformalių veiklų poreikiams tenkinti. Tokiomis formomis bus paskatinta pažeidžiamos grupės įtrauktis ir informuotumo didinimas.

Projektas įgyvendinamas: nuo 2022-07-01 iki 2023-12-31

Projektui skirta suma: 74 930,40 Eur

Kas antras gyventojas mano, kad sprendimų priėmimas Lietuvoje yra uždaras, o 6 iš 10, jog valdžia paveikiama stambių interesų grupių. Net 9 iš 10 gyventojų nėra dalyvavę savivaldos viešosiose konsultacijose, kas devinta savivaldybė viešai nesitaria su gyventojais. 2020 metais sumenko visuomenės pilietinės įtakos sprendimų priėmimui suvokimo indeksas (nuo 61.2 iki 55.7 balų iš 100).

Problema, kurią siekiama spręsti – menkas piliečių dalyvavimas ir jų įtraukimas į vietos sprendimų priėmimą.

Sprendimas: TILS kartu su partneriais sieks didesnio gyventojų dalyvavimo ir įtraukimo į sprendimų priėmimą per dalyvaujamuosius biudžetus. Siekdamas šio tikslo, TILS įtrauks ir bendradarbiaus su: (1) vietos gyventojais ir jų bendruomenėmis, (2) savivaldos atstovais, dirbančiais su dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimu, (3) nacionalinio ir vietos lygmens institucijų bei asociacijų atstovais, sprendimų priėmėjais.

Planuojami rezultatai: (1) Padidintas piliečių dalyvavimas vietos lygmens viešosios politikos sprendimų priėmime (įtraukiant bent 150 gyventojų į bent 10 viešųjų konsultacijų dėl dalyvaujamojo biudžeto ir bent 16 000 gyventojų iš bent 6 savivaldybių į dalyvaujamuosius biudžetus; sustiprinant bent 36 200 gyventojų pilietinį ugdymą); (2) Paskatintas piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose (bent 50 proc. daugiau savivaldybių įgyvendinant dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas; surengiant bent 3 informuotumo didinimo kampanijas); (3) Sukurtos ir sustiprintos PVO ir viešųjų subjektų partnerystės (įtraukiant bent 11 partnerių; įtraukiant bent 50 savivaldos atstovų į dalyvaujamojo biudžeto patirčių dalijimosi mainus; bent 280 atstovų iš nacionalinio ir vietos lygmens viešojo valdymo institucijų, bendruomenių, su dalyvaujamojo biudžeto klausimais dirbančių Lietuvos ir užsienio organizacijų); (4) Paskatinta pažeidžiamų grupių įtrauktis (bent 20 savivaldybių atstovų įtraukiant į mokymus, kaip tinkamai įtraukti įvairių socialinių grupių atstovus); (5) Paskatintas viešųjų institucijų skaidrumas ir atskaitomybė (bent 6 savivaldybėms skelbiant daugiau informacijos apie viešųjų lėšų panaudojimą, įgyvendinant laimėjusias gyventojų iniciatyvas); (6) PVO pateikti pasiūlymai viešajai politikai (pateikiant užklausas visoms savivaldybėms (60) ir bent 5 skirtingus pasiūlymus viešojo valdymo institucijų atstovams, siekiant stiprinti gyventojų įtraukimą ir dalyvavimą sprendimų priėmime savivaldoje). 

Projektas įgyvendinamas: 2022-05-09 iki 2023-11-08

Projektui skirta suma: 79 911,68 Eur

Projektu „Sidabrinė linija”: senjorų pilietinės galios auginimas, skatinant socialinį aktyvumą ir savanorystę“ sprendžiame žemo vyresnio amžiaus Lietuvos gyventojų pilietinio aktyvumo problemą.

Projekto tikslinė grupė: socialiai pažeidžiami vyresnio amžiaus gyventojai (60 m. ir vyresni), kurie dėl amžiaus, sveikatos būklės, ekonominių sunkumų, priklausymo tautinėms mažumoms ir su tuo siejamokalbos barjero, izoliacijos, vienišumo susiduria su socialinės atskirties rizika, iš dalies (ar visiškai) neturi ar yra praradę gebėjimus ir galimybes bendrauti, palaikyti socialinius santykius, yra socialiai ir visuomeniškai pasyvūs, nepasitiki savo pilietine galia.

Projekto tikslas: auginti vyresnio amžiaus žmonių pilietinę galią, skatinti jų socialinį aktyvumą, prasmingą dalyvavimą visuomenės gyvenime bei sprendimų priėmime, įtraukiant juos į socialinių santykių palaikymą „Sidabrinės linijos“ bendravimo programoje bei savanorystę.

Projektas prisidės prie APF programos bendrųjų ir 1 poveikio srities tikslų – stiprinti pilietinę visuomenę bei įgalinti pažeidžiamas grupes, skatinti aktyvesnį piliečių dalyvavimą pilietinėse veiklose - siekimo:

 • motyvuos ir skatins senjorus įsitraukti į pilietines veiklas – bendravimą ir savanorystę, stiprins jų pasitikėjimą savo pilietinėmis galiomis, sieks keisti neigiamas visuomenės nuostatas vyresnio amžiaus žmonių atžvilgiu.

Numatomi rezultatai:

 1. Įgyvendinus dvi informuotumo didinimo kampanijas, į projekto veiklas įsitrauks 400 socialinės rizikos vyresnio amžiaus asmenų, 200 senjorų susidomės savanoryste.
 2. Įgyvendinus senjorų savanorystės organizavimo veiklas, savanorystei „Sidabrinėje linijoje“ bus atrinkti, apmokyti ir į veiklą įsitrauks iki 200 senjorų.
 3. Įgyvendinus du savanorių motyvavimo ir kompetencijų tobulinimo seminarus, juose bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo komandoje kompetencijas patobulins bei motyvaciją savanorystei sustiprins iki 100-120 unikalių dalyvių (savanorių).
 4. Įgyvendinus informuotumo didinimo kampaniją, skirtą keisti neigiamas visuomenės nuostatas apie vyresnio amžiaus žmones, bus kuriamas ir socialiniuose tinkluose platinamas tekstinis ir vaizdinis turinys, įskaitant senjorų savanorystės ir įsitraukimo į „Sidabrinės linijos“ pokalbius poveikio istorijas, bus atliktas ir konferencijoje pristatytas sociologinis tyrimas, kurio tikslas – atskleisti „Sidabrinės linijos“ pašnekovų subjektyviai vertinamą fizinę, socialinę ir emocinę gerovę, bendravimo ir savanorystės „Sidabrinėje linijoje“ kuriamą poveikį jų savijautai bei socialiniam aktyvumui.

Projektas įgyvendinamas: nuo 2022-05-01 iki 2023-10-31

Projektui skiriama suma: 80 000 Eur

 Šis projektas yra skirtas spręsti nelegalios darbo imigracijos iš trečiųjų šalių problemą ir susijusias neigiamas pasekmes darbo migrantų socialiniam ir ekonominiam saugumui ir gerovei.

Užsienio šalių piliečiai sudaro trečdalį nelegaliai dirbančių asmenų Lietuvoje. Šešėlinio migrantų darbo tendencijos aštrėja Lietuvai susiduriant su didžiuliu darbuotojų trūkumu, o nedeklaruoti darbo santykiai dažnai yra susiję su imigrantų darbo laiko, sąlygų, darbo saugos ir apmokėjimo pažeidimais. Jie ypatingai paliečia žemesnės kvalifikacijos, pajamų ir socialinio statuso žmones. Tyrimai rodo, kad nelegalų atvykstančiųjų darbą skatina reguliaciniai darbo migracijos iš trečiųjų šalių suvaržymai, nepagrįstos ir neproporcingos darbo leidimų išdavimo procedūros, įdarbinimo reikalavimai bei kvotos. Pasaulio konkurencingumo indekse pagal užsieniečių įdarbinimo paprastumą Lietuva yra 112 iš 141 valstybės.

Projektu siekiama stiprinti pilietinės visuomenės advokaciją darbo migracijos politikos srityje. Mūsų tikslas yra inicijuoti ir skatinti įrodymais grįstą darbo imigracijos politikos ir reguliacinės aplinkos peržiūrą, siekiant užtikrinti palankesnes darbo migrantų iš trečiųjų šalių institucines sąlygas bei jų socialines ir ekonomines laisves ir teises, lygiateisiškumą, saugumą, integraciją ir gerovę. Atliksime darbo migracijos politikos, reguliavimų bei jų poveikio analizę, teisėkūros iniciatyvų stebėseną ir vertinimą, suformuluosime ir pristatysime įrodymais grįstus pasiūlymus dėl nepagrįstų reguliacinių kliūčių legaliai darbo migracijai šalinimo, skatinsime nacionalinį ir regioninį viešąjį diskursą plačios sklaidos, apskrito stalo diskusijų ir medijų komunikacijos pagalba. Pagrindinės tikslinės grupės yra valstybinės institucijos, viešosios politikos formuotojai ir nuomonės lyderiai iš politinės, verslo, akademinės ir teisininkų bendruomenių, savivaldos institucijos, pilietinės visuomenės organizacijos, vietos bendruomenės.

Numatome, kad projektas įtvirtins įrodymais grįstą viešąjį diskursą, sustiprins medijų komunikaciją, pilietinės visuomenės informuotumą ir įsitraukimą bei jų poveikį viešosios politikos formavimui, paskatins politikos sprendimus dėl institucinių sąlygų darbo migracijai iš trečiųjų šalių gerinimo.

Projektas atspindi APF vertybes - pagarbos žmogaus orumui ir teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, laisvės, lygybės bei teisinės valstybės.

Projektas įgyvendinamas: nuo 2022-04-29 iki 2023-04-28

Projektui skiriama suma: 69032,06 Eur

Projekto pavadinimas ”Savaitgaliniai užsiėmimai priklausomybę turintiems asmenims ir pagalba jų artimiesiems”. Projektu sprendžiamos 3 problemos: savaitgalinių tęstinių pagalbos užsiėmimų dirbantiems priklausomiems asmenims nebuvimas, priklausomų asmenų daroma žala artimiesiems, neigiamas darbdavių nusistatymas priklausomų asmenų atžvilgiu. Projekto pagrindinis tikslas – padėti priklausomybe sergantiems Kauno apskrityje gyvenantiems asmenims sveikti ir įgalinti juos bei jų artimuosius gyventi pilnavertį gyvenimą. Projekte dalyvaus 24 Kauno apskrityje gyvenantys priklausomi asmenys, 60 jų artimųjų, 24 darbdaviai ir 5 projekto vykdytojo darbuotojai. Pagrindinis įvardintų problemų sprendimo būdas – tai intensyvios pagalbos teikimas priklausomam asmeniui, jo artimiesiems ir darbdaviui. Didžiausias projekto laimėjimas, kad projekto dalyviams bus pasiūlyta savaitgalinių tęstinių pagalbos užsiėmimų paslauga. Taip pat vyks individualus konsultavimas ir terapijos. Artimiesiems bus teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos bei terapijos. Bus vykdomas darbdavių švietimas. Projekto vykdytojo personalui bus vedami mokymai. Visą veiklą vykdys profesionali komanda: psichiatras, psichologas, 3 priklausomybių konsultantai. Numatoma veikla tiesiogiai atitinka bendrąjį APF programos tikslą, nes siekia įgalinti priklausomus asmenis gyventi pilnavertį gyvenimą. Projektu siekiama šių programos rezultatų: bus įgalinta pažeidžiama grupė; jai priklausantys asmenys dalyvaus mokymuose; paskatintos naujos paslaugos, skirtos pažeidžiamų asmenų poreikiams tenkinti; PVO paskatinta pažeidžiamų grupių įtrauktis ir padidintas informuotumas; stipresni pilietinės visuomenės gebėjimai ir didesnis tvarumas; organizuota PVO gebėjimų stiprinimo veikla.

Projektas įgyvendinamas: 2022-08-15 iki 2023-08-15

Projektui skiriama suma: 13 500 Eur

Projekto tikslas – įgalinti 15-21 m. Lietuvos regionuose gyvenantį jaunimą tinkamai vertinti informacinę erdvę, taip užkertant kelią plisti nepasitikėjimui valstybe ir skatinant pilietiškumą. Projektas įgyvendinamas Visagino, Vilniaus rajono, Rokiškio rajono, Kretingos rajono, ir Šiaulių rajono savivaldybėse, ypatingą dėmesį skiriant pasyviam ir tautinių mažumų jaunimui. Organizuojami 5 dviejų etapų (ne mažesniu nei mėnesio tarpu) mokymai su praktiniu interaktyviu žaidimu, skirtu įgytoms žinioms įtvirtinti, kuriuose dalyvautų ne mažiau kaip 150 jaunuolių, mokytojų, jaunimo tarybų bei NVO

atstovų. Mokymų metu dalyviai bus supažindinami su dezinformacijos pavydžiais, informacijos tikrinimo būdais bei informacinio raštingumo daroma įtaka pilietiškumui. Projekto dėka jo dalyviai taps ne tik sąmoningesniais piliečiais, galinčiais pasitikrinti internete aptiktą informaciją ir neplatinti melagienų, bet ir reguliariais pilietinių veiklų dalyviais. Dalyviai bus supažindinami su jų savivaldybėse veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei kaip naujai įgytas žinias galėtų pritaikyti visuomeninėje veikloje.

Projektu siekiama įtraukti sunkiai pasiekiamą, visuomenine veikla ir Europos politiniais procesais menkai besidomintį arba visai nesidomintį jaunimą bei atnaujinti edukacines veiklas vedančių darbuotojų ir savanorių žinias. Tikslinei auditorijai pasiekti bei projekto žinutėms platinti bus įgyvendinta komunikacijos kampanija socialiame tinkle Facebook.

Projektas įgyvendinamas: nuo 2022-09-01 iki 2023-03-31

Projektui skiriama suma: 62833,87 Eur

Projektu „Pacientai pacientams“ siekiama paskatinti pacientų įsitraukimą bei dalyvavimą

organizuojant sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos procesus tam, kad viešoji politika ir praktika atspindėtų realius pacientų poreikius, atsižvelgtų į jų pageidavimus ir galimybes, o taip pat sustiprintų piliečių ir valstybės institucijų bendradarbiavimą.

Tyrimai rodo, jog pacientų aktyvus dalyvavimas sveikatos ir socialinės apsaugos  sistemose padeda pasiekti reikšmingai geresnius gydymo rezultatus, taip pat mažina pacientų laukimo eiles ir lėtinėmis ligomis sergančių pacientų skaičių. Lietuvoje pacientų įsitraukimas į gydymo procesą vis dar yra silpnas, nepakankamai dėmesio skiriama pacientų švietimui ir jų sveikatos raštingumo didinimui. Tuo tarpu vienas iš strateginių LR Vyriausybės prioritetų yra „didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti

sveikatą“, siekiant kad iki 2030 metų 300 procentų išaugtų gyventojų, manančių, kad jie buvo įraukti į gydymo procesą, dalis.

Kaip tikslinės grupės projekte išskirti 1) pacientai, kurie bus įtraukiami į savanorystės veiklas; 2)

pacientai, kurie bus ugdomi ir skatinami įsitraukti į politikos formavimą sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityse; 3) viešojo valdymo institucijos.

Vykdydami projektą, inicijuosime ir įgyvendinsime savanorių mentorystės programą,

įgyvendinsime sistemines pacientų bendruomenės informuotumo didinimo priemones, parengsime į pacientų poreikius orientuotą mokymų programą, organizuosime mokymus, skaitmeninių priemonių pagalba vykdysime pacientų apklausas ir tokiu būdu realizuosime pacientams galimybę išsakyti nuomonę dėl viešojo valdymo sprendimų, o pacientų nuomonės pagrindu teiksime siūlymus valstybės institucijoms ir įstaigoms.

Projekto veiklos ir rezultatai įgalins pacientus būti partneriais organizuojant jų pačių sveikatos priežiūrą, paskatins aktyviau domėtis ir dalyvauti pilietinėje veikloje, padės valstybės institucijoms suprasti problemas, su kuriomis susiduria pacientai sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemose, išgirsti jų patirtis, lūkesčius ir patarimus ir taip pagerinti priimamų sprendimų kokybę bei veiklos efektyvumą.

Projektas įgyvendinamas: 2022-04-29 iki 2023-08-28

Projektui skiriama suma: 70450,74 Eur

Projektu didinamas Šiaulių apskrities jaunimo pilietinis aktyvumas, dalyvavimas viešosios politikos formavime, plėtojant antikorupcinį ugdymą ir įsitraukimą į viešojo valdymo sprendimų priėmimą, skatinant tautinių mažumų integraciją bei išnaudojant NVO bendradarbystės potencialą vietiniu ir tarptautiniu lygiais.

Tikslinė grupė – Šiaulių apskrities jaunimo atstovai (14-29 m.), iš kurių 15 tautinių mažumų atstovai.

Sprendžiamos problemos: kokybiškų neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo programų trūkumas, jų įgyvendinimui reikalingų šiuolaikinių skaitmeninių metodinių priemonių stoka; pasyvus jaunimo ir ypač tautinių mažumų jaunimo dalyvavimas pilietinėse veiklose, per mažas įsitraukimas į viešosios politikos formavimą.

Projekte bus:

 • įgyvendinta patirties pasikeitimo stažuotė Norvegijoje, kurioje Pareiškėjas, 1 ir 2 Partneriai pasikeis teigiama veiklos, siekiant aktyvesnio įsitraukimo į viešosios politkos formavimą, patirtimi;
 • patobulinta neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo programa, parengta skaitmeninė metodinė medžiaga „easy to read“, atvira visiems išoriniams vartotojams;
 • įgyvendinti mokymai "Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir įsitraukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse, įtraukiant ir tautinių mažumų jaunimo atstovus;
 • suorganizuotos 4 moderuojamos viešojo valdymo pasiūlymų rengimo darbo grupės kiekvienoje Šiaulių apskrities savivaldybėje, įtraukiant 48 jaunimo atstovus;
 • patobulinti Pareiškėjo, 2 ir 3 Partnerių NVO veiklų plėtotei aktualūs gebėjimai.

Projekte numatytos veiklos užtikrins visų APF programos bendrųjų tikslų realizaciją:

 • bus sustiprinta pilietinė visuomenė, įgalintos pažeidžiamos grupės – jaunimas ir tautinių mažumų jaunimo atstovai;
 • bus sustiprintas Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijų, šalies donorės subjektų dvišalis bendradarbiavimas;
 • bus paskatinti regioniniai mainai tinklaveika, užtikrintas žinių, gerosios patirties prieinamumas visai pilietinei visuomenei.

Projektas prisidės prie APF programos lygmens rezultato („Sustiprėjusi pilietinė visuomenė ir aktyvus pilietiškumas, įgalintos pažeidžiamos grupės“) pasiekimo:

•PVO veiklose dalyvaujančių žmonių skaičius (įskaitant darbuotojus, savanorius) – 200 (160 jaunimo atstovų; 16 darbuotojų; 24 savanoriai);

Tiesiogiai finansuotų PVO skaičius – 4 (Pareiškėjas, 1 Norvegijoje veikianti NVO ir 2 – Šiaulių mieste veikiančios NVO. Taip pat į Projektą įtraukta 1 Šiaulių miesto ugdymo institucija.

Projektas įgyvendinamas: nuo 2022-07-01 iki 2023-12-31

Projektui skiriama suma: 77628,60 Eur

Jauni žmonės Lietuvoje turi daug potencialo kurti esminius pokyčius visuomenėje, kadangi tyrimai rodo, jos jie puikiai supranta savo pilietinės galios reikšmę, tačiau jiems trūksta alternatyvių formų, kurios didintų jų įsitraukimą. Kas penktas 25-29 metų jaunas žmogus Lietuvoje nėra užimtas – nesimoko, nedirba ar nekuria savo verslo. Užimtumo ar dalyvavimo formų stoka, jauniems žmonėms kuria socialinę įtampą, o tai tiesiogiai turi įtaką vėlesniam ribotam dalyvavimui visuomenės gyvenime. 

Projektu „Aktyvių piliečių ugdymas diegiant Skandinavijos Hojskole modelį Lietuvoje“, siekiama stiprinti jaunų žmonių pilietiškumą ir aktyvų dalyvavimą, kaip priemonę sukuriant pirmąją Lietuvoje „Folk High School“ mokyklą, kurioje būtų ugdomi socialiniai lyderiai. Viena vertus projektas leistų pasiūlyti naują, alternatyvaus užimtumo formą ugdant aktyvius piliečius, kita vertus – projektas yra tiesiogiai nukreiptas į darbą su kaimiškų vietovių vystymusi. Projekto metu jauni žmonės įgytas kompetencijas tiesiogiai pritaikys, siekiant stiprinti regionų plėtrą ir pilietinius procesus kaimiškose vietovėse. 

Tikslui pasiekti, projekto metu bus suburta vietinių ir tarptautinių ekspertų komanda, kuri kurs įgyvendins „Folk High School“ pilotinį konceptą Lietuvoje, matuos skirtingoms tikslinėms grupėms kuriamą poveikį, remiantis tuo – konstruos ilgalaikį modelį, kuris atitinka šalies kontekstą, stiprins partnerystes su suinteresuotomis švietimo institucijomis. 

Pagrindinis projekto siekiamas rezultatas – tvarus ir toliau vystomas, nuolat veikiantis „Folk High School“ mokyklos modelis Antalieptėje, įgalinantis jaunus socialinius lyderius. 

Projektas įgyvendinamas: nuo 2022-04-29 iki 2023-10-28

Projektui skiriama suma: 64 080 Eur

Projektu „KAD: kuriame ateitį dabar“ bus siekiama skatinti aktyvų jaunimo pilietiškumą prisidedant prie lyčių lygybės viešosios politikos formavimo. Bus sprendžiamos šios problemos:

 1. Mažas Lietuvos jaunimo, ypatingai regionuose, supratingumas apie lyčių lygybės svarbą ir menkas jaunimo aktyvumas dalyvaujant moterų ir vyrų lygybės politikos formavime ir įgyvendinime stabdo visuomenės bei demokratijos vystymąsi.
 2. Nepakankamas NVO įsitraukimas ir instrumentų, skatinančių jaunimo pilietinį aktyvumą lyčių lygybės klausimais stoka – tokių kaip viešos kampanijos grįstos tyrimais, faktais ar tarptautiniais dokumentais, neišvystyti pilietinės politinių partijų kontrolės mechanizmai, o ypatingai savivaldos lygiu.

Projekto tikslas - skatinti jaunimo aktyvų pilietiškumą ir didinti NVO tvarumą stiprinant gebėjimus aktyvinti jaunimą dalyvauti lyčių lygybės viešosios politikos formavime.

Tikslinės grupės: jaunimas (14 – 29 m.); su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai; lyčių lygybės srityje dirbančių NVO (LMLO narių) atstovai; plačioji visuomenė.

Projektu prisidedama prie APF tikslų ir rezultatų. Įgyvendinamos veiklos:

 • sustiprins pilietinį ugdymą ir paskatins aktyvesnį jaunimo dalyvavimą pilietinėse veiklose;
 • sustiprins NVO (LMLO narių) gebėjimus skatinti jaunimo pilietiškumą lyčių lygybės srityje, aktyvinti jaunimą dalyvauti moterų ir vyrų lygybės politikos formavime ir šios politikos įgyvendinimo stebėsenoje;
 • padės pagrindus NVO (LMLO narių) ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimui, skatinant jaunimo pilietiškumą lyčių lygybės srityje;
 • padidins informuotumą apie pilietines teises, pilietinį aktyvumą, lyčių nelygybės problemas ir jų sprendimo būdus.

Projektas įgyvendinamas: nuo 2022-07-01 iki 2023-12-31

Projektui skiriama suma: 61 236 Eur

2019 metais Europos Komisija, Tarptautinis valiutos fonas ir Valstybės kontrolė kritiškai pasisakė dėl Lietuvos sveikatos sistemos būklės ir akcentavo reformos poreikį. Sveikatos apsaugos ministerija 2021 metų pabaigoje pradėjo rengti sveikatos sistemos reformą (Reforma). Reforma kildinama iš 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 įgyvendinimo. Vienas iš Reformos tikslų - didinti visuomenės socialinį, pilietinį aktyvumą, dalyvavimą savanoriškoje, bendruomeninėje veikloje, tarpusavio pasitikėjimą, visuomenės socialinę atsakomybę

 • stiprinti pilietinės visuomenės organizacijas, gerinti aplinką veikti nevyriausybinėms organizacijoms, sudaryti galimybes visuomenei įsitraukti ir aktyviai dalyvauti sprendžiant visuomenei aktualius sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumo klausimus.

Nepriklausomai nuo Reformos tikslų, sveikatos sistemos NVO nebuvo įtrauktos į diskusijas dėl Reformos.GMEI kartu su LMS ir SKGS inicijavo rašto parengimą SSVAI* (jį pasirašė 18 sveikatos sistemos NVO atstovų) dėl įsitraukimo į Reformos planavimą ir pateikė jį SSVAI (https://www.lrt.lt/naujienos/sveikata/682/1560321/medikai-isplatino-kreipimasi-reformuojantsveikatos-prieziuros-istaigu-tinkla-mediku-organizacijos-paliktos-uz-pasitarimu-duru). „GMEI“, kartu su „LMS“, „SKGS“ bei „LŽSHA“ išskiria šias problemas:

 1. Sveikatos sistemos NVO ir pacientų nepasitikėjimas SSVAI ir SSVAI priežiūros trūkumas;
 2. Sveikatos sistemos NVO neturi efektyvių, teisiškai pagrįstų gairių ir bendros strategijos skirtos darbui su SSVAI sprendžiant Lietuvos sveikatos sistemai ir pacientams aktualius klausimus.

Tikslinės grupės:

 1. Sveikatos sistemos NVO;
 2. Pacientai.

Kad išspręsti apibrėžtas problemas, „GMEI“, kartu su „LMS“, „SKGS“ ir „LŽSHA“ vykdys šias veiklas:

 1. Siūlys naujas teisines priemones, tokiu būdu didinant SSVAI, NVO ir pacientų bendradarbiavimo veiksmingumą ir skaidrumą;
 2. Skatins glaudesnį sveikatos sistemos NVO ir SSVAI bendradarbiavimą;
 3. Įgalins tikslines grupes organizuojant ir teikiant teisinę pagalbą, švietimą ir mokymus;
 4. Pristatys teisiškai paremtą ir efektyviu bendradarbiavimu pagrįstą tarpsektorinę bendradarbiavimo strategiją;
 5. Švies medicinos bendruomenę, pacientus bei plačiąją visuomenę, naudojant įvairius informavimo metodus.

Projektas įgyvendinamas: nuo 2022-06-01 iki 2023-05-31

Projektui skiriama suma: 44690,40 Eur

Projektas “Ekspertinėmis žiniomis grįstas Baltijos šalių Afrikos politikos formavimas” siekia spręsti Baltijos šalių Afrikos užsienio politikos dalininkų - diplomatų, valstybės tarnautojų, žurnalistų, akademikų ir pilietinės visuomenės atstovų - ekspertinių žinių apie ES-Afrikos santykius trūkumo problemą, kuri trukdo Baltijos šalims pasinaudoti unikalia galimybe pradėti kurti lygiaverte partneryste ir Darnaus vystymosi tikslais paremtus santykius su Afrikos regiono šalimis. Nors visos Baltijos šalys yra išreiškusios siekį plėtoti santykius su Afrikos valstybėmis, susiduriama su gilesnės ekspertizės trūkumu (ypač įvardijamose prioritetinėse temose - migracija, saugumas, skaitmeninė ir žalioji transformacija) bei galimybėmis tokias žinias gauti. Neinvestuojant į savos (Baltijos šalių) ekspertizės stiprinimą, susiduriama su rizika, kad Baltijos šalys seks tradicinių Europos veikėjų Afrikoje pavyzdžiu, kuriam būdingi paternalistiniai paramos davėjo-gavėjo santykiai, ir/arba formuos politikos priemones remdamiesi paviršutiniškomis žiniomis ir stereotipais. 

Projekto siūlomas sprendimas yra intensyvūs teminiai kursai (5 dienų) Baltijos šalių Afrikos užsienio politikos dalininkams (15-20), kurių rezultatas bus dalyvių parengta trumpraščių su rekomendacijomis (angl. policy briefs) rinktinė. Šie kursai bus skirti tikslinių empirinių ir metodologinių žinių, reikalingų Baltijos šalių įsitraukimui į ES-Afrikos užsienio politiką, stiprinimui bei tinklaveikos tarp Baltijos šalių atstovų skatinimui. Tęstinio mokymosi modeliu paremti kursai suteiks dalyviams teminių (migracijos, saugumo, skaitmeninės ir žaliosios transformacijos) žinių bei gilins supratimą apie lygiaverte partneryste bei Darnaus vystymosi darbotvarkės principais grįstą ES-Afrikos partnerystę. 

Siūlomas sprendimas tiesiogiai prisideda prie įtraukesnio ir informuotesnio užsienio politikos formavimo, kadangi jo procesą kuria ir jame dalyvauja ne tik PVO, bet ir kiti užsienio politikos dalininkai, taip pat per bendrą veiklą stiprinama tinklaveika tarp Baltijos šalių PVO ir kitų užsienio politikos dalininkų. 

Projektas įgyvendinamas: nuo 2022-05-25 iki 2023-08-25 

2022-05-25 iki 2023-08-25

Projektui skiriama suma: 49 039,67 Eur

Projektas Naujoji realybė – iššūkiai ir galimybės NVO" siekia užtikrinti tvarią ir nuoseklią NVO sektoriaus plėtrą, adaptuojantis prie naujų realijų (“new normal”) bei įgalinant kokybišką ir visavertį NVO atstovų įtraukimą ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose nuo pat pradžių visuose etapuose. 

Tikslinė projekto grupė – NVO atstovai (darbuotojai, savanoriai, valdymo organų nariai), valstybės politikai (renkami/skiriami) ir viešojo sektoriaus atstovai (valstybės tarnautojai, valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojai, valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių vadovai ir darbuotojai). 

Projekto metu siekiama 1. užtikrinti lygiavertį ir nuoseklų NVO (įtraukimą) bendradarbiavimą su valdžios institucijomis ir įstaigomis 2. Stiprinti silpnas pilietines visuomenines organizacijas, siekiant didinti visuomenės pilietinį aktyvumą ir 3. ieškoma galimybių užtikrinti tvarų ir ilgalaikį NVO finansavimą. 

Numatytos projekto veiklos tiesiogiai ir nuosekliai prisideda prie APF svarbiausių programos tikslų įgyvendinimo ir siekia tvariai stiprinti pilietinę visuomenę, įgalinti ją aktyviau ir atsakingiau veikti, stiprinant pilietines organizacijas atstovauti, advokatauti, grindžiant jų veiklą bendrosiomis vertybėmis – laisve, pagarba žmogaus orumui ir teisėms, demokratija, lygybe, teisine valstybe, atliepiant „zero waste“ kultūrą, žaliąjį kursą ir kt. Ypatingas dėmesys bus skiriamas aktyvinti regionuose veikiančias organizacijas, stiprinant jų gebėjimus ir įgūdžius. To bus siekiama įgyvendinant 2 poveikio srities „Stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra/advokacija“ bei 5 poveikio srities “Stipresni pilietinės visuomenės gebėjimai ir didesnis tvarumas ”veiklas ir nustatytus rodiklius. Taip pat vykdant veiklas bus tiesiogiai atlieptos APF programos paramos sritys – demokratija, aktyvus pilietiškumas, geras valdymas ir skaidrumas bei pilietinės visuomenės sektoriaus gebėjimai ir tvarumas. 

Projektas įgyvendinamas: nuo 2022-05-06 iki 2023-05-05 

Projektui skiriama suma: 79 181,57 Eur

Lietuvos viešojoje erdvėje dominuoja keli žmogaus teisių (ŽT) klausimai, kurie dažnai yra išnaudojami visuomenei gąsdinti ir poliarizuoti. Mažiau kontroversiškos, įsisenėjusios problemos beveik nėra aptariamos viešojoje erdvėje, o žmogaus teisių idėjos siejamos tik su keliomis pažeidžiamomis grupėms. Be to, mažiau girdimų ŽT temų NVO ekspertai nėra gerai atpažįstami žurnalistų ir dažnai stokoja paveikios komunikacijos įgūdžių, o kokybiškos informacijos ŽT temomis stygius suteikia erdvės plisti dezinformaciniams naratyvams. Tokiu būdu dalies pažeidžiamų grupių problemos lieka nematomos ir negirdimos. Projekto „Mano teisės: Kokybiško žmogaus teisių diskurso stiprinimas Lietuvoje“ pagrindinis tikslas - stiprinti kokybišką žmogaus teisių diskursą (didinti visuomenės informuotumą apie žmogaus teises, jų įvairovę bei problematiką) įgalinant skirtingų ŽT sričių NVO komunikuoti jų atstovaujamoms visuomenės grupėms aktualiomis temomis bei stiprinant didžiausią ŽT portalą manoteises.lt. Projekto tikslinės grupės - žurnalistai, neigiamų nuostatų veikiama nuosaikioji visuomenės dalis, žmogaus teisėmis besidominti, pilietiška visuomenės dalis, skaitanti portalą manoteises.lt, nacionalinio lygmens politikai. Identifikuotai problemai spręsti bus sukurtas žmogaus teisių NVO ekspertų tinklas, atstovaujantis skirtingoms žmogaus teisių sritims. Ekspertai nuosekliai bendradarbiaus tarpusavyje, sistemiškai gilins savo atstovavimo žiniasklaidoje ir paveikaus komunikavimo įgūdžius, o pasinaudoję įgytomis žinioms, rengs komentarus ir didins savo temų atstovavimą žmogaus teisių portale manoteises.lt bei didžiuosiuose naujienų portaluose, matomumą bei atpažįstamumą žurnalistų, nacionalinio lygmens politikų bei nuosaikiosios visuomenės dalies, skaitančios naujienų portalus, tarpe. Projekto metu sukurtas turinys taip pat palaikys tolimesnį žmogaus teisėmis besidominčių pilietiškų žmonių, t. y. jau egzistuojančių manoteises.lt auditorijų, įtrauktį į žmogaus teisių diskurso formavimą ir advokatavimą. Projekto metu planuojama į tinklaveikos ir komunikacijos įgūdžių stiprinimo veiklas įtraukti bent 8 ŽT NVO ekspertus, publikuoti bent 35 straipsnius skirtingomis ŽT temomis ir padidinti informuotumą apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą, su žmogaus teisėmis ir vienodo požiūrio principu supažindinant ne mažiau nei 160 000 tikslinių auditorijų atstovų. 

Projektas įgyvendinamas: nuo 2022-07-01 iki 2023-12-31