1 poveikio srities projektai siekia aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose

Mažos apimties projektai

Skirta suma: 12 510,00 Eur

Santrauka:

Kaimo bendruomenės veikloje jaučiamas pasyvumas, nenoras dalyvauti aktyviose pilietinėse veiklose. Ši situacija dar paaštrėjo panaikinus mokyklą ir kultūros centrą. Kad galėtume motyvuoti bendruomenės piliečius, reikia:

 - Išsiugdyti bendruomenėje lyderius ir suformuoti komandą (ypač jaunimo tarpe);

- Inicijuoti įtraukiančias ir įdomias veiklas, skatinančias pilietinį aktyvumą, pasitelkiant komandą;

- Organizuoti susitikimus – gerosios patirties mainus  su kitomis regiono NVO.

 Pagrindinis projekto tikslas - siekti aktyvesnio Degaičių kaimo bendruomenės jaunimo ir vidutinio bei vyresniojo amžiaus piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose.

Tikslinės grupės:

1. Jaunimas iki 29 metų;

2. Vidutinio ir vyresniojo amžiaus asmenys.

Projekto rezultatai:

1. Įvykdyti praktiniai- patyriminiai užsiėmimai ( 24 ak. val. 15  projekto dalyvių);

2. Suorganizuoti 3 renginiai bendruomenėje ( 3 renginiai, 125 projekto dalyviai );

3. Sukurtas 1 informacinis filmas (30 min. trukmės) apie bendruomenės  projektines veiklas ( 1 filmas);

4. Suorganizuoti 2 susitikimai patirties pasidalijimui su regiono NVO ( 2 susitikmai , 40 projekto dalyvių).

Veiklose dalyvaus 180 tikslinės grupės atstovų. Įvykdžius šias veiklas 15 proc. padidės bendruomenės pilietinis aktyvumas (esamoje situacijoje skaičiuojant nuo deklaruojamų gyventojų skaičiaus aktyvūs tik 8 proc.).

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-09-24 iki 2022-01-23

Partneriai: Asociacija „Žlibinų bendruomenė“

Skirta suma: 11 399,00 Eur

Santrauka: 

Rajono kaimuose mažėja gyventojų. Daugelyje uždarytos mokyklos. Šeimos dažniau laisvalaikiui renkasi miestą. Kaimų bendruomenės stengiasi įtraukti į veiklą gyventojus, tačiau labiau prisijungia vyresni nei 40 m. žmonės. Jaunimui kaimų bendruomenių veikla, ypač pilietinė, dažniausiai nėra patraukli. Projektu sieksime įveiklinti jaunus žmones, stiprinti jų pilietinius jausmus. Tai svarbu tiek bendruomenių aktyvui, tiek jaunimui. Nuo to priklauso kaimų bendruomenių ateitis, o neretai – ir veiklų kokybė, nes jauni žmonės ateina su idėjomis, energija, savanoriavimo galimybėmis.

Bendruomenių aktyvas ne tik vertina jaunimo pagalbą, bet ir siekia įtraukti į nuolatinę aktyvią veiklą. Tai Plungės skautai pastebėjo dalyvaudami bendruomenių sąskrydyje, šventėse kaimuose, kalbėdami su bendruomenių atstovais.

Įsitraukimas į kaimų bendruomenių veiklą svarbus ir jaunimui, nes savirealizacija susijusi su saviverte. Veikla savo kaimo bendruomenėje stiprina ne tik pasitikėjimą savimi, bet ir identitetą, pojūtį, kad esi svarbus savo aplinkai. Galiausiai užimtumas – prevencinė priemonė.

Projekto tikslas – sudalyvaujant bent 10-ties kaimų bendruomenių renginiuose bei 2021-ųjų Plungės r. kaimų bendruomenių sąskrydyje, įtraukti į aktyvią bendruomenių veiklą jaunus kaimų žmones, stiprinti jų patriotinius jausmus. Projekto siekiamybė – kad bendri Plungės skautų ir bendruomenių renginiai būtų paskata jauniems kaimo žmonėms įsijungti į vietos bendruomenės veiklą, ne tik renginius, bet ir į būsimus projektus, iniciatyvas, talkas ir kt., dalijantis sumanymais, veiklos rezultatais FB puslapyje.

Tikslinės grupės – kaimuose gyvenantis 14–29 m. jaunimas, taip pat – vyresni aktyvūs kaimų bendruomenių nariai bei Plungės skautai. Netiesioginį poveikį jaus ir kiti kaimų gyventojai, kai jaunimas įsilies į aktyvų kultūrinį gyvenimą.

Rezultatas – suburtos aktyvaus jaunimo grupelės 10-tyje kaimų (iš viso 70–100 jaunuolių), besidalijančios patirtimi, sumanymais, akcijomis, talkomis, veiklos rezultatais „Plungės skautų“ sukurtame ir administruojamame FB puslapyje „Čia – namai“. To būtų pasiekta organizuojant bendrus kaimų bendruomenių ir asociacijos renginius bei diskusijas, aptariant konkrečius sprendimus ir jų įgyvendinimo planus 10 kaimų bendruomenių bei 2021 m. kaimų bendruomenių sąskrydyje.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-14 iki 2022-04-13

Skirta suma: 13 445,00 Eur

Santrauka: 

Gerėjant žmonių gyvenimui smarkiai didėja vartojimas ir su tuo susijęs aplinkos teršimas bei gamtos niokojimas. Norint pradėti keisti šią padėtį, reikia pradėti nuo savęs - turime siekti pakeisti save kaip vartotoją, ugdyti atsakomybę prieš gamtą. Projekto tikslas išmokyti vietos bendruomenę tvaraus vartojimo, keisti mąstymą ir formuoti vertybių sistemą, besiremiančią aplinkosauginėmis dimensijomis. Projekto metu planuojame, kad:

• 280 dalyvių įgis bazinių žinių apie tvaraus maisto parinkimą, paruošimą, vartojimą, naudą;

• 10 dalyvių išmoks siūti, įgis žinių kaip daryti iškarpas, persiūti, pasitaisyti, pakeisti drabužį, pasisiūti lovos patalynę ar kitus reikalingus daiktus;

• 150 dalyvių kūrybiniuose edukaciniuose užsiėmimuose mokysis suteikti antrą gyvenimą” naudotiems nebereikalingiems daiktams;

• Bus pastatyti 2 šilumos mainų nameliai”, kuriuose žmonės galės palikti savo ir pasirinkti sau tinkamų drabužių, avalynės, kitų buities daiktų, knygų ir žurnalų;

• 15 projekto dalyvių lankys anglų kalbos kursus;

• Didės bendruomenės narių sutelktumas ir pilietiškumas, bus pritraukta daugiau žmonių į pilietinę visuomeninę, savanoriavimo veiklą, augs jų aktyvumas ir gebėjimai.

Savo projektu stengsimės parodyti, ką mes kiekvienas kasdien galime padaryti, rinkdamiesi maistą, gamindami ar valgydami namuose, pirkdami naują drabužį ar daiktą, kad kuo mažiau iššvaistytume ir būtume arčiau gyvenimo be atliekų filosofijos.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-10 iki 2022-04-09

Skirta suma: 14 947,65 Eur

Santrauka: 

Domeikavos seniūnija susideda iš 14 kaimų, tarp kurių yra didžiausias kaimas Lietuvoje – Domeikavos kaimas. Domeikavos seniūnijoje gyventojų skaičių sudaro apie 10 000 gyventojų, šis skaičius nuolat didėja, kadangi vyksta intensyvūs statybų darbai. Didesnę naujų gyventojų dalį sudaro jaunos šeimos ir jaunimas. Sudėtinga pasiekti ir įtraukti jaunimo amžiaus grupę, sudominti, sunku įtraukti į pilietines veiklas.

Per šį projektą sukursime įdomias jaunimui veiklas, tokias kaip: interviu paskaitos ir interviu ėmimas iš Sausio 13-osios gyvų liudytojų; organizuosime patriotinį žygį per Domeikavos seniūnijos istorines vietas; kviesime prisidėti prie žygio maršruto kūrimo; sukursime Domeikavos seniūnijos istorinių objektų lankstinuką; per bendruomenę organizuosime gidų mokymus iš vietos gyventojų, ypač jaunimo; kursime jaunimo savanorių grupes veikloms vykdyti; organizuosime gyvo garso jaunimo grupių koncertą-festivalį „Atlik patriotinę dainą”; kviesime jaunimą sukurti iniciatyvinę grupę, kurios užduotis bus įdomiai ir patraukliai pateikti Domeikavos seniūnijos istorinius objektus per jaunimui patrauklias formas, kad aktyviai įsitrauktų patys į pilietines veiklas ir įtrauktų visą bendruomenę aktyviai dalyvauti jose.

Šio projekto dėka tikimės, kad gyventojai, o ypač jaunimas labiau įsitrauks į pilietines veiklas ir iniciatyvas. Projektas orientuotas į bendradarbiavimą su visomis vietos NVO, Domeikavos seniūnijos ugdymo, biudžetinėmis įstaigomis, tokiu būdu projekto veiklos ir iniciatyvos pasieks geografiškai nutolusius Domeikavos seniūnijos gyventojus;

Viena iš pasirinktų tikslinių grupių yra jaunimo amžiaus grupė ir žmonės aktyviai, bei pilietiškai dirbantys su jaunimu, juos sieksime įtraukti į įvairias pilietines akcijas ir iniciatyvas, per mokymus ir seminarus kelsime jų kompetencijas, bei skatinsime aktyvesnį įsitraukimą ir dalyvavimą pilietinėse veiklose.

Tikimės, kad 15 % daugiau ir aktyviau Domeikavos seniūnijos gyventojų įsitrauks į pilietines akcijas, iniciatyvas, renginius.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2021-12-30

Vidutinės apimties projektai

Partneriai:

Labdaros ir paramos fondas „Pagalbos namuose tarnyba

VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių Sąjunga

Velferdsalliansen EAPN Norway

Koordinacinis centras „Gilė”

Maltos ordino pagalbos tarnyba

VšĮ „Inovatorių slėnis“

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas

Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“

Lietuvos žmogaus teisių centras 

Skirta suma: 71 922,78 Eur

Santrauka:

Projekto tikslas: įtraukti pažeidžiamas grupes – skurdą ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis –  į nacionalinio ir vietos lygmens viešosios politikos sprendimų priėmimo procesą ir įgalinti atstovauti savo interesus.

Su skurdo ir socialinės atskirties rizika susiduriantys asmenys dažnai neturi realių galimybių ir pajėgumų išreikšti savo siūlymus. Skurdas žemina jų orumą ir skatina bejėgiškumą. Užsienio patirtis rodo, jog skurstančių asmenų įtraukimo problema gali būti sprendžiama įvairiais metodais. Daugelyje Europos šalių šiai problemai spręsti organizuojami skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų susitikimai. Jų metu asmenys turi progą patys išsakyti savo problemas ir teikti pasiūlymus, taip formuodami organizacijų bei politikų darbotvarkes sprendžiant skurdo problemas šalyje. Perimant tarptautinę patirtį, projekto metu NSMOT sieks surengti regioninius ir nacionalinius skurdą patiriančių asmenų susitikimus žmogaus teisių tematika. Jų metu siekiama žmones supažindinti ir plačiau aptarti žmogaus - socialines ir pilietines - teises, vadovavimąsi jomis ir galimus pažeidimus kasdieniame gyvenime.  Susitikimuose taip pat dalyvaus ir sprendimus priimančių viešojo valdymo institucijų atstovai.

Numatomi trys projekto įgyvendinimo etapai: pirmajame etape bus rengiama skurdą patiriančių asmenų susitikimų ir jų įtraukimo į viešąjį valdymą metodika bei organizuojami mokymai, skirti pilietinės visuomenės organizacijų atstovams. Antrajame etape bus organizuojami regioniniai susitikimai skurdo patirtį turinčių asmenų susitikimai. Planuojama, kad kiekvienoje Lietuvos apskrityje bus suorganizuota po vieną regioninį susitikimą. Susitikimą ves patyręs forumo teatro ekspertas kartu su regioniniais koordinatoriais. Trečiajame etape regioniniai koordinatoriai, naudodami parengtą metodiką, savarankiškai organizuos regioninius susitikimus savo apskrityse.

Susitikimų metu aptartos problemos ir siūlymai išdėstomi leidinyje, pristatomi ministerijoms, savivaldybėms ir Seimo nariams bei naudojami tolesnei advokacijai. Projekto metu taip pat bus parengta informuotumo didinimo kampanija. 

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-12-01 iki 2022-05-31

Skirta suma: 71 450,96 Eur

Santrauka:

Projekto tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę per savanorystę sujungiant piliečius, įmones ir pelno nesiekiančias organizacijas išmaniosiomis technologijomis. Hands ON Connect platforma – internetinis įrankis, talpinantis metinį savanoriškų veiklų kalendorių, užtikrinantį paprastą gyventojų įsitraukimą į savanorystę. Savanorių valdymo platforma leidžia valdyti ir nukreipti žmonių srautus, savanorystės galimybes. Savanoriai savo profilyje matys nuveiktas veiklas, savanorystei skirtą laiką, sukurtą pokytį. NVO bei verslas matys sritis, kuriose kuriamas didžiausias poveikis, stebės įsitraukimą. Lengvas naudojimasis, prieinamumas leidžia išplėsti savanoriaujančių skaičių. Platforma leidžia ne pelno organizacijoms pamatuoti sukuriamą vertę, didinti savanorių pritraukimo efektyvumą; visuomenei – patogų ir greitą naudojimąsi, veiklų įvairovę, tikslinių grupių pažinimą; verslui – motyvuotus darbuotojus, prasmės jausmą, palengvintą koordinavimą. Tikslinės grupės: jauni studentai / darbuotojai, jaunos šeimos, 45+ amžiaus darbingi žmonės, verslo įmonės, NVO.

Pilietinės visuomenės instituto tyrimas (2019): rizika, kad, įsitraukęs į pilietinę veiklą, aplinkinių būsi įtarinėjamas tai darantis dėl savanaudiškų paskatų, tikėtina atrodo 57 proc. respondentų; kad būsi viešai užsipuolamas – 52 proc. “Spinter tyrimų“ gyventojų apklausa (2019): 31 proc. dalyvauja savanoriškoje veikloje, 62 proc. – nedalyvauja, net 28 proc. apklaustųjų savanoriauti motyvuotų daugiau informacijos apie tai, kur ir kaip įsitraukti į savanorystę. NVO ir kt. savanorius priimančios organizacijos stokoja savanorių įsitraukimo, susiduria su neigiamomis nuostatomis tikslinių grupių atžvilgiu. Planuojama į savanorystę įtraukti 400 aktyvių platformos naudotojų: 200 verslo įmonių atstovų iš 15-20 įmonių bei 200 pilietinės visuomenės atstovų, patalpinti metiniame kalendoriuje 120 savanoriškų veiklų. Taip pat viešindami savanoriškas veiklas formuosime pozityvias nuostatas savanorystės atžvilgiu, atskleisime savanorystės potencialą: savanorystę su šeima, trumpalaikę savanorystę, įvairias savanorystės sritis. Projektu bus stiprinamos NVO darbuotojų kompetencijos, jų tikslinės grupės veiks drauge su savanoriais, o tai mažins stigmą ir strereotipus.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-09-24 iki 2022-03-23

Partneriai: UAB „Magnet LT“

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)

Skirta suma: 80 000,00 Eur 

Santrauka:

Projektas „Misija Sibiras“ – tai pilietiškumo ugdymo projektas, kuris skatina didžiavimąsi savo valstybe, įsitraukimą į pilietinės visuomenės gyvenimą per istorijos išsaugojimo prizmę. Pagrindinė problema sprendžiama šiuo projektu – priemonių, skirtų jauniems žmonėms išreikšti savo pilietiškumą, tapti pilnaverčiais pilietinės visuomenės dalyviais, stoka. Projekto metu siekiama suteikti tikslinėms grupėms: jauniems žmonėms, kurie jau  suformavę savo pilietiškumo jausmą, ir savo požiūrį į pilietiškumą dar tik formuojantiems jauniems žmonėms galimybę į pilietines veiklas įsitraukti praktiškai, o ne vien teoriniu pagrindu, kaip yra įprasta Lietuvos ugdymo įstaigose. Projektas siekia pagrindinio tikslo, organizuojant ekspedicijas į lietuvių tremties ir kalinimo vietas, kur jauni žmonės gali savomis rankomis prisiliesti prie istorijos tvarkydami lietuvių kapines, susitikdami ir fiksuodami vietos gyventojų istorijas, statydami atminimo simbolius. Vėliau yra kuriamos skaitmeninės priemonės, viešinimo kampanijos, organizuojami gyvi susitikimai mokyklose, bendruomenėse, jaunimo organizacijose ir pan., kurių metu diskutuojama apie pilietiškumą, istoriją, skatinama aktyviau įsitraukti į valstybės gyvenimą.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2021-10-31

Partneriai: Visagino bendruomenės fondas

Skirta suma: 67 225,37 Eur

Santrauka:

Projektas reikalingas tam, kad, priimant strateginius vietos savivaldos kompetencijai priskirtus sprendimus Visagine, nebūtų ignoruojamas demografinis gyventojų senėjimas, pagyvenę asmenys būtų įtraukiami į sprendimų, kurie yra susiję su palankios senėjimui aplinkos Visagine kūrimu bei šios tikslinės grupės pilietiniu aktyvumu, priėmimo procesus vietos savivaldos lygmenyje. Projekte bus atsižvelgiama į tikslinės grupės poreikius.

Projekto uždaviniai ir veiklos siekia suaktyvinti tikslinės grupės asmenų dalyvavimą pilietinėse veiklose, įtraukti į konsultacijas su sprendimus priimančiomis vietos savivaldos institucijomis, visuomenę įtraukti į informuotumo didinimo kampanijas, pritraukti daugiau savanorių, sudaryti galimybes piliečiams dalyvauti sprendimų priėmimo vietos savivaldoje procesuose, padidinti informuotų apie pilietines teises ir pilietinį dalyvavimą tikslinės grupės asmenų skaičių. Be to, numatyta vietos savivaldos institucijoms pateikti siūlymus dėl sprendimų priėmimo.

Projekto tikslas – įgalinti tikslinės grupės Visagino miesto gyventojus aktyviai dalyvauti pilietinėse veiklose ir išsakyti savo nuomonę formuojant vietos savivaldos sprendimus, susijusius su palankios vyresniojo amžiaus gyventojams gyventi aplinkos kūrimu. Projekto tikslinės grupės:

- vyresniojo amžiaus Visagino gyventojai, sulaukę 65+ metų, Visagino TAU veiklų dalyviai, kurie bus informuoti pilietinių teisių, aktyvaus pilietiškumo, savanorystės, kritinio mąstymo temomis, dalyvaus „Diskusijų erdvės“ veikloje – pilietiniuose susitikimuose, diskusijose, pasiūlymų vietos savivaldos institucijoms generavimo sesijose;

- Visagine veikiančios PVO, vienijančios vyresniojo amžiaus gyventojus, kurios apsijungs į tinklą ir aktyviau įsitrauks į aktyvų pilietiškumą skatinančias veiklas.

Rezultatai – projektu įgalinti vyresniojo amžiaus Visagino gyventojai aktyviai dalyvauti pilietinėse veiklose ir atstovauti savo interesams: įgyvendintos 2 visuomenės informuotumo didinimo kampanijos, įkurta ir įveiklinta „Diskusijų erdvė“, 130 tikslinės grupės asmenų informuoti apie pilietines teises ir pilietinį dalyvavimą, darbui pritraukti savanoriai, dalyvaujant tikslinės grupės atstovams įvykdytos konsultacijos su vietos savivaldos institucijomis, inicijuotas Visagino savivaldybės senjorų tarybos įsteigimas ir dalyvaujama jos veikloje, inicijuotas Visagino savivaldybėje veikiančių PVO apsijungimas į tinklą, išanalizuota tarptautinė vyresniojo amžiaus asmenims palankių miestų ir bendruomenių tinklo patirtis ir organizuota konferencija, jos metu priimta ir vietos savivaldos institucijoms pristatyta Rezoliucija dėl stojimo į tinklą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-01 iki 2021-09-30

Partneriai:  Moterų informacijos centras

Asociacija Kauno moterų linija

Skirta suma: 75 469,67 Eur

Santrauka:

Pagalbos moterims linija (PML), veikianti daugiau nei 16 metų, administruojama Klaipėdoje, Kaune bei Vilniuje, vis dar atsako tik į kas antrą besikreipiančiojo emocinės paramos skambutį. Tai lemia nepakankamas:

- turimų savanorių skaičius, 

- linijos darbo laikas,

- linijos žinomumas, kad ieškantys emocinės paramos bet kuriuo paros metu galėtų ja pasinaudoti.

Projekto „Tu gali!“ tikslas – skatinti piliečių aktyvesnį dalyvavimą PML savanoriškoje veikloje, stiprinti ir tobulinti savanorių gebėjimus teikti kokybišką bei labiau prieinamą emocinę paramą, ypač moterims ir mergaitėms, nukentėjusioms nuo smurto lyties pagrindu bei esančioms krizinėje situacijoje  telefonu ir internetu.

Projekto tikslinės grupės: PML savanoriai; asmenys, kurie kreipiasi pagalbos į PML; suaugę visuomenės nariai galintys įstraukti  į savanorišką veiklą.

Projekto numatytos veiklos yra skirtos didinti PML teikiamos emocinės paramos prieinamumą, žinomumą, naujų savanorių pritraukimą bei mokymus ir esamų savanorių gebėjimų stiprinimą. Pasitelkiant socialines informacines kampanijas projektas skatins šalies piliečius, jaunimą, įsitraukti į savanorišką veiklą, kas  susisieja su APF programos bendraisiais tikslais. Tokiu būdu projektas stiprins pilietinės visuomenės ugdymą, jos vertybes.

Didesnis PML žinomumas  įgalins daugiau žmonių kreiptis pagalbos. Parengus daugiau savanorių bei prailginus PML darbo laiką, padidės emocinės paramos pasiekiamumo galimybės. Tobulinant savanorių kompetencijas bus užtikrinta teikiamos paramos kokybė, savanorio psichohigiena, sustiprinta motyvacija, kas lems mažesnę savanorių kaitą.

Projekte numatytos veiklos taip pat prisidės prie smurto lyties pagrindu problemos sprendimo, didesnio pagalbos prieinamumo negalią turintiems asmenims, asmenims turintiems suicidinę riziką problemų sprendimo, kas susisieja su APF programos bendraisiais tikslais įgalinti pažeidžiamas grupes. Projektas taip pat sudarys galimybę keistis gerąja patirtimi su užsienio partneriais, taip sustiprins teikiamos pagalbos kokybę, kas susisieja su programos siekiu stiprinti Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijų ir šalių donorių subjektų dvišalį bendradarbiavimą.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-12-01 iki 2022-05-31

Partneriai: Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjunga

Skirta suma: 51 976,43 Eur 

Santrauka:

Projektu „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje“ sprendžiama problema - nepakankamas piliečių aktyvumas įsitraukiant į klimato kaitos ir aplinkos problemų sprendimą ir motyvuojančios veikti informacijos stoka. Projektu siekiama stiprinti pilietinę visuomenę, didinti bendruomenių informuotumą klimato kaitos ir aplinkosaugos srityje bei ugdyti jų gebėjimus dalyvauti įgyvendinant šios srities ES ir Lietuvos strateginius tikslus. Projekto tikslinė grupė - Kauno rajono bendruomenės. Nors šiose bendruomenėse stebimas tam tikras aktyvumas, tačiau klimato kaitos ir aplinkosaugos srityje pasigendama gilesnio problemų supratimo, veiklos kryptingumo. Per projekte numatytas veiklas (informacinius aplinkosauginius bei advokacijos seminarus, apskritojo stalo diskusiją ir kitas) bus ne tik padidintas bendruomenių informuotumas klimato kaitos ir aplinkosaugos srityje, bet ir sustiprinti Kauno r. bendruomenių, kaip pilietinės visuomenės, gebėjimai ir paskatintas įsitraukimas dalyvauti pilietinėse veiklose per vietos klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo strategijų rengimą.

Projekto partneris KRBOS prisidės prie tvaraus rezultatų platinimo visose Kauno rajono bendruomenėse, projekto rezultatai bus skleidžiami ir kitų Lietuvos savivaldybių bendruomenėse.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-05 iki 2022-04-04

Partneriai: VšĮ ”Kūrybos ir užimtumo stuba” (Stuba)

Skirta suma: 52 334,51 Eur

Santrauka:

Šio projekto ašis yra siekis didinti aplinkosauginių problemų žinomumą ir įgalinti žmones veikti, aktyvinti veiklai, ugdyti pilietišką ir atsakingą požiūrį į savo aplinką. Tai atliepia bendruosius APF tikslus, įvardijančius rūpestį dėl aplinkosauginių problemų žinomumo didinimo visuomenės tarpe.

Projekto “Zero Waste karta” tikslas – aplinkosaugines problemas priartinti prie žmogaus, padėti jas geriau suprasti ir suvokti, kaip kasdieniai mūsų pasirinkimai gali įtakoti aptartų problemų sprendimą. Mažesnio vartojimo skatinimas, naujų tvaresnio gyvenimo būdo įpročių ugdymas, „pasidaryk pats“ kultūros ir daržininkystės mieste sklaida, pagalba ir rekomendacijos kasdieniam tvarkymuisi – žinios apie kasdienę buitį, kurių labiausiai trūksta šviečiant visuomenę aplinkosauginių problemų kontekste.

Projekto tikslinė grupė - šeimos su mažais vaikais, kūdikio besilaukiančios šeimos, ikimokyklinio amžiaus vaikai ir pradinukai, o taip pat ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų personalas. Būtent šioms tikslinėms grupėms modeliuosime ir kursime veiklas, kurios įgalins vaikus auginti ir auklėti tvariai, nuo mažų dienų ugdyti sąmoningumą ir pagarbą savo aplinkai ir gamtai. Ieškant geriausio ir efektyviausio būdo, kaip skatinti mažesnį vartojimą ir ugdyti naujus tvaresnio gyvenimo būdo įpročius, pirmiausia atsigręšime į vaikus ir aplinkas, kur formuojasi jų įpročiai – šeimą, namus ir ugdymo įstaigas. Jei tėvai, globėjai, darželių auklėtojai bei mokyklų mokytojai turės žinių ir įgūdžių, kaip šviesti vaikus, kaip ugdyti jų įpročius, kaip gerąsias praktikas diegti savo kasdienybėje, vaikai tvaresnį, ekologiškesnį gyvenimo būdą priims ir suvoks kaip natūralų būdą gyventi. Vykdydami projektą įgyvendinsime kelis skirtingus veiklų blokus, kurie vienas kitą papildys ir sudarys projekto visumą: nuo seminarų ir dirbtuvių šeimoms, atvirų „Meistro virtuvė“ renginių, iki „Pasidaryk pats“ žaidimų aikštelių vaikams kūrimo, ar pažinties su įvairiais daržininkystės būdais mieste; nuo simuliacinių vaidmenų žaidimų su moksleiviais iki rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kaip savo kasdienę veiklą paversti tvaresne ir mažiau taršia.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-19 iki 2021-08-18

Didelės apimties projektai

Partneriai: Tauragės miesto vietos veiklos grupė 

Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“

Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“

Kaimų bendruomenė ,,Saulietekis‘‘

Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga

Hardangerrådet IKS (Norvegija)

Vestland apskrities administracija (Norvegija)

Skirta suma: 134 816,23 Eur 

Santrauka:

Pagrindinė projekto problematika susijusi su pilietinėmis iniciatyvoms ir jų skatinimu savivaldos ir regioniniu lygmeniu, įtraukiant suinteresuotas bendruomenines ir piliečių interesų grupes tiksliniuose regionuose ir regioninėse savivaldybėse (Kauno, Biržų, Ignalinos, Tauragės, Jurbarko, Šilalės, Pagėgių, Zarasų, Klaipėdos rajono, Kauno rajono savivaldybes ir kitose).

Projekte remiamasi idėja, kad tarpinstitucinės partnerystės tarp vietos valdžios (savivaldybės), vietos bendruomenių ir piliečių grupių bei kitų regionuose veikiančių suinteresuotų grupių leidžia pritaikyti skirtingus interesų derinimo modelius ir prieigas, didinančias demokratiją ir palaikančias įvairias pilietines iniciatyvas bei didinančias įsitraukimą į vietos politikos darbotvarkę bei viešųjų paslaugų teikimą gyventojams, gyventojų dalyvavimo strateginio planavimo procesuose ar prisidedant prie didesnės gyventojų gyvenimo kokybės konkrečiose teritorijose. Pagrindinės projekto veiklos apima tiriamąją darbą, siekiant identifikuoti ir įvertinti vietos demokratijos ir gyventojų dalyvavimo situaciją konkrečiose savivaldybių teritorijose, bendruomenių atstovų mokymus vietos demokratijos ir pilietinės lyderystės srityse, bendradarbiavimą su Norvegijos partneriais ir tinklaveikos bei komunikacines veiklas.

Pagrindiniai rezultatai: parengta poreikių studija, apmokyta 300 asmenų, suorganizuotas 1 vizitas pas Norvegijos partnerius, įgyvendintos tinklaveikos ir komunikacinės veiklos (skaitmeninių priemonių testavimas, vietos poreikių seminarai ir diskusijos).

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-12-01 iki 2023-05-31

Partneriai: Panevėžio Alumni

Lietuvos Norvegijos prekybos rūmai

Skirta suma: 126 000,00 Eur

Santrauka:

Projektas sprendžia problemą, kad užsienyje gyvenantys lietuviai pasyviai dalyvauja Lietuvos visuomeniniame gyvenime, teigdamas, kad yra grupių, kurios turi specifinių poreikių, ir jų poreikiai atliepiami nepakankamai.

Pirmoji projekto tikslinė grupė – diasporos profesionalai, kurie yra linkę pilietiškai įsitraukti, tačiau jiems reikia pasiūlyti konkrečias ir jų poreikius atitinkančias dalyvavimo priemones.

Antroji tikslinė grupė – Lietuvos visuomeninės ir viešojo sektoriaus organizacijos, kurios siekia plėsti savo veiklos auditoriją ir/arba joms reikalingos tam tikros specifinės kompetencijos ar patirtys.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti sąlygas profesionalios diasporos įsitraukimui į visuomeninį gyvenimą Lietuvoje.

Siūlomas problemos sprendimas – profesionalios diasporos pilietiškumo įveiklinimo ekosistema, kuri susideda iš keturių dalių: skaitmeninės platformos, iniciatyvinių grupių, renginių ir komunikacijos.

Internetinė platforma kuria vieno langelio principą tikslinių grupių susijungimui ir bendradarbiavimui, o pareiškėjo darbas buriant ir kuruojant iniciatyvines grupes nukreiptas gerosioms praktikoms, sėkmės istorijoms ir įpročiui kurti. Tikima, kad su komunikacijos pagalba būtent tai užtikrins projekto tęstinumą ir tvarumą.

Numatoma, kad per projektą platformoje užsiregistruos bent 2 500 diasporos profesionalų, 30 nevyriausybinių ir viešojo sektoriaus institucijų, jie sukurs bent 20 iniciatyvinių grupių, iš kurių bent 10 projekto laikotarpiu pasieks savo išsikeltus tikslus. Svarbus ir kokybinis pokytis – tikslinės grupės geriau supras bendradarbiavimo prasmę, naudą ir vieni kitų poreikius ir lūkesčius, o internetinė platforma taps erdve naujoms jungtims kurtis net ir projektui pasibaigus. 

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-02 iki 2022-11-01

Partneriai: VšĮ Vytauto Didžiojo Universiteto Verslo praktikų centras

Skirta suma: 149 180,00 Eur

Santrauka:

Sprendžiama problema – Lietuvos regionų jaunimo socialinė, pilietinė situacija nėra gera: aukštas migracijos bei skurdo lygis, aukštas nedarbas, mažas pilietiškumas, neįsitraukimas į visuomeninį, pilietinį gyvenimą. Taip pat trūkumas efektyvių, įtraukiančių jaunimui skirtų pilietinio ugdymo programų.

Siekiamas poveikis ir sąsaja su programos tikslais: projektas tiesiogiai orientuojasi į pagrindinį APF tikslą – stiprinti pilietinę visuomenę ir rezultatą – siekia sustiprėjusios pilietinės visuomenės ir aktyvaus pilietiškumo Lietuvoje, orientuojantis į vieną pažeidžiamiausių ir svarbiausių visuomenės grupių - regionų jaunimą. Tikslas - skatinti jaunų žmonių aktyvų pilietinį dalyvavimą Lietuvos socialiniuose bei viešosios politikos procesuose, prisidėti gerinant pilietinio ugdymo kokybę.

 Projekto veiklos, rezultatai:

- Parengta metodinė priemonė „Jaunimo pilietiškumo ugdymas – BeACTIVE“ ir jos priedai;

- Suorganizuoti mokymai su jaunimu dirbantiems specialistams. Jie bus apmokinti aktyvių pilietiškumo ugdymo metodų. Mokymuose sudalyvaus 200 dalyvių iš 10 Lietuvos apskričių.

- Suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės jaunuoliams (pilietiškumo, kūrybiškumo ugdymas, įtraukimas į vietos problemų sprendimus); viso įvyks 10 dirbtuvių; 400 dalyvių iš 10 Lietuvos apskričių.

- Internetinės platformos „BeACTIVE – 100 idėjų Lietuvai“ sukūrimas;

- Idėjų festivalis „BEACTIVE”.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-15 iki 2023-10-14

Partneriai: Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras

Vilniaus „Ateities“ mokykla

Skirta suma: 121 499,08 Eur

Santrauka:

Remiantis tyrimo PISA 2018 duomenimis, Lietuvos mokyklose beveik pusė mokinių nesijaučia esantys bendruomenės dalimi ir galintys įtakoti mokykloje priimamus sprendimus. Projekto „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvos mokyklose“ siekis – įgyvendinti demokratinio ugdymo principais grįstas praktikas, kurios mokinius mokytų pilietinio ugdymo per praktinę kasdienę veiklą mokykloje, kad mokiniai pajustų, kas yra realus kad ir mažų sprendimų priėmimas, darantis įtaką bendruomenės gyvenimui.

Projekto tikslas – pilietiškai aktyvios visuomenės kūrimas, diegiant demokratinio ugdymo principus Lietuvos mokyklose. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

1) įdiegti demokratinio ugdymo principais grįstas praktikas mokyklose, kurių pagrindu mokiniai taptų aktyviais mokyklos bendruomenės nariais, įsitrauktų į mokyklos sprendimų priėmimą ir gebėtų inicijuoti pokyčius, spręsti problemas;

2) sukurti sąlygas mokiniams „išžaisti“ demokratijos veikimo principus ir procesus dalyvaujant edukaciniame MINI miesto žaidime;

3) dalintis pilietinio ugdymo gerosiomis praktikomis su Lietuvos pedagogais ir tėvais.

Pagrindinė projekto tikslinė grupė – 7-16 metų vaikai, taip pat pedagogai, mokyklų administracijos darbuotojai, mokinių tėvai.

Vykdant projektą bus įdiegti demokratinio ugdymo principai (individualus pokalbis su klasės mokytoju, klasės susirinkimas, mokyklos susirinkimas, teisingumo komitetas) bent 20-yje Lietuvos mokyklų. Bus sudarytos sąlygos mokiniams „išžaisti“ demokratijos veikimo principus ir procesus MINI mieste, kuriame pagrindiniais miesto veikėjais bus vaikai. Šiame mieste vaikai patys kurs miesto valdžią, užsidirbs pinigų, kuriuos galės išleisti čia pat mieste veikiančioje parduotuvėje, kavinėje ar kino teatre. Projekto metu įgyta patirtis ir pasiekti rezultatai bus pristatyti dviejuose nacionalinėse demokratinio ugdymo konferencijose, kurių metus bus siekiama parodyti, kaip pilietinis ugdymas gali būti įgyvendintas per kasdienes praktines veiklas ir kad pilietinis sąmoningumas yra daug arčiau mūsų visų ir prasideda nuo aktyvus dalyvavimo priimant mažus kasdienius viešuosius sprendimus.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2022-12-31

Partneriai: VšĮ “Mokyklų tobulinimo centras”

Skirta suma: 149 554,68 Eur

Santrauka:

Tyrimai rodo sąlyginai menką Lietuvos visuomenės solidarumo, pilietinio aktyvumo, savanorystės lygį, tuo tarpu pilietinio ugdymo kokybė dažnai priklauso nuo konkretaus mokytojo kompetencijos ir motyvacijos, pedagogams trūksta aiškumo, motyvacijos ir konkrečių įrankių, įvairios pilietinio ugdymo praktikos tebevyksta tik trumpalaikių projektų ir iniciatyvų lygmenyje. Deja, viena iš tokių iniciatyvų yra ir edukacinė platforma „Nepatogaus kino klasė“ (www.nepatogauskinoklase.lt): per ketverius veiklos metus sukauptas edukacinis turinys, platforma turi per 2000 registruotų vartotojų (pedagogų), tačiau dėl žmogiškųjų ir finansinių išteklių stokos nesukurta galimybė kelti platforma besinaudojančių pedagogų žmogaus teisių, medijų raštingumo kvalifikacijos, užtikrinti ugdymo kokybę. Todėl nors sukurtas įrankis turi potencialo visą šalį apimančiam pilietinio ugdymo pokyčiui, jis lieka nepanaudotas.

Siekiant ilgalaikių, plataus poveikio pokyčių pilietinio ugdymo ir žmogaus teisių švietimo lauke, ugdymo priemonės ir jų tobulinimas turi būti sisteminio pobūdžio, o pačios priemonės turi atitikti šių laikų jauno žmogaus poreikius ir ypač – orientuotos į praktinį veikimą. Tik motyvuoti ir kompetentingi pedagogai, naudodamiesi šiuolaikiškais ugdymo įrankiais gali išugdyti pilietiškas, kūrybiškas asmenybes ir įkvėpti jų socialinį iniciatyvumą.

Projektu „Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link“ siekiama pasiremti jau egzistuojančiu internetinės platformos „Nepatogaus kino klasė“ įdirbiu ir paversti ją tvaria, visiems šalies pedagogams prieinama ir ŠMM akredituota profesinio tobulinimo programa, kurią pirmieji projekto rėmuose išbandys 60 motyvuotų, iš visos Lietuvos regionų atrinktų pedagogų. Galiausiai, aktyvaus pilietiškumo skatinimo elementas, integruotas į ugdymo programą, padės mokytojams ir moksleiviams įvardinti socialines jų mokyklos, miestelio ar regiono problemas ir imtis jų spręsti, padedant profesionaliems mentoriams ir projekto savanoriams. Tokiu būdu ne mažiau, kaip 1200 jaunuolių ir 60 jų mokytojų ne tik įgis žmogaus teisių ir pilietinio ugdymo žinių, tačiau per savanorystę jas pritaikys praktiškai sprendžiant konkrečias socialines problemas, padedant 5 profesionaliems mentoriams ir 40 projekte dirbsiančių savanorių.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-01 iki 2023-04-30

Partneriai: Vellenes Fellesorganisasjon (Norvegija)

Bodø kommune (Norvegija)

Kauno technologijos universitetas

Skirta suma: 149 381,93 Eur

Santrauka:

Šis projektas reikalingas todėl, kad Šančių rajone vykdoma urbanistinė plėtra neatitinka Kauno miesto bendrojo plano reikalavimo ir pažeidžia viešąjį interesą. Projektu „GENIUS LOCI: urbanizacija ir pilietinė bendruomenė“ siekiama spręsti nedarnios ir nedemokratiškais principais vykdomos urbanizacijos Kauno Šančių rajone problemą, sukuriant sąlygas aktyvesniam piliečių dalyvavimui demokratijos procesuose, sustiprinant ir įgalinant aktyvų pilietiškumą. Tikslinę projekto grupę sudaro Šančių gyventojai ir kitos suinteresuotos visuomenės grupės.

Tikslas: Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose; stipresni pilietinės visuomenės gebėjimai ir didesnis tvarumas.

Rezultatai: Aktyviau pilietinėse veiklose dalyvaujantys ir į sprendimų priėmimą įtraukti piliečiai: Šančių bendruomenės nariai bei suinteresuota visuomenė, jaunimas, socialinę atskirtį patiriančios grupės;

sukurta pilietinius procesus įgalinanti virtuali bendruomeninė erdvė ir padidėjęs visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose skatinančių skaitmeninių priemonių naudotojų skaičius;

sukurtos kūrybiškai interaktyvios erdvės skatinančios visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose; įgyvendintos PVO ir viešųjų / privačių subjektų partnerystės.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-09-24 iki 2023-09-23

Partneriai: „Žinau, ką renku”

Asociacija „Jaunimo laisvalaikis"

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ 

Skirta suma: 145 000,00 Eur

Santrauka:

Lietuvoje jauni žmonės vieni labiausiai nesidominčių politika ir pasižyminčių itin mažu aktyvumu vietos savivaldos rinkimuose. Pagrindinės to priežastys:

1) silpnos jaunimo žinios apie politiką ir praktiniai dalyvavimo viešajame gyvenime gebėjimai;

2) atotrūkis tarp politikų ir jaunų žmonių, neigiamas politikų įvaizdis;

3) nepakankamas politinių diskusijų, kuriose dalyvauja jauni žmonės, skaičius.

Pirmoji projekto tikslinė grupė - 14-24 m. amžiaus jauni žmonės regionuose, kurie taps “Žinau, ką renku” tinklo savanoriais ir veiks savo gyvenamosiose vietovėse.

Projektu siekiama skatinti jaunų žmonių aktyvų, informuotą ir sąmoningą dalyvavimą vietos savivaldos rinkimuose ir vietos sprendimų priėmime per išrinktų politikų veiklos stebėseną.

„Žinau, ką renku” veikia tinklaveikos principu: jauni žmonės iš visos Lietuvos prisijungia kaip savanoriai prie tinklo veiklų pagal savo interesus ir galimybes. Į tinklo veiklą taip pat įsitraukia žurnalistai, kurie moderuoja diskusijas savanoriškais pagrindais, padeda savanoriams atrinkti informaciją apie vietos politikus, bei politologai, kurie padeda jaunuoliams stebėti politikus. Tokiu būdu užtikrinamas mokymasis vieniems iš kitų ir per patirtį: veikdami kartu, jauni žmonės jaučiasi drąsiau bendraudami su politikais ir juos stebėdami, gaudami pagalbą iš mentorių ir tinklo koordinatorių. Tai padeda telkti ir formuoti sąmoningų ir aktyvių jaunų piliečių bendruomenę.

Planuojami projekto rezultatai:

1. Stipresnis savanorių tinklas, veikiantis bent 50 Lietuvos savivaldybių, per 200 kokybiškai pilietinėse veiklose dalyvaujančių jaunų žmonių,

2. Gilesnės jaunų žmonių pilietinės žinios ir stipresni gebėjimai dalyvauti viešajame gyvenime per neformalų pilietinį ugdymą (3 nauji metodai, 60 partnerysčių su ugdymo įstaigomis, 120 edukacinių užsiėmimų),

3. Aktyvesnis ir sąmoningesnis jaunų žmonių dalyvavimas priešrinkiminėse veiklose ir rinkimuose, pasitelkiant virtualią platformą ir gyvas diskusijas (1 platforma, 1 kampanija, bent 60 debatų),

4. Daugiau jaunų žmonių 30-yje savivaldybių vykdo ilgalaikę politikų stebėseną ir dalyvauja vietos sprendimų priėmime (1 platforma, 1 kampanija, 60 diskusijų).

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2023-11-02

Partneriai: Red Cross Oslo – Kors på halsen (Norvegija)

Skirta suma: 147 118,38 Eur

Santrauka:

Šis projektas paskatins saugesnės, palankesnės ir tvaresnės emocinės aplinkos kūrimą bei geresnį teisių apsaugos užtikrinimą Lietuvos (toliau LT) vaikams.

Šis projektas prisidės prie APF 1 poveikio srities tikslo įgyvendinimo - paskatins aktyvesnį piliečių dalyvavimą pilietinėse veiklose – pritrauks naujų VL savanorių bei motyvuos esamus, skatins piliečius finansiškai remti VL. Pagrindiniai iššūkiai – nepakankamas piliečių įsitraukimas į savanorišką veiklą, savanorių trūkumas, ilgainiui mažėjanti VL savanorių motyvacija.

Projekto tikslas - skatinti piliečius aktyviau dalyvauti visuomeninėse veiklose, įtraukiant piliečius į savanorystę VL, motyvuoti esamus savanorius, skatinti piliečius skirti organizacijai finansinę paramą – aukojant / tampant rėmėju. Ilgalaikis projekto tikslas - užtikrinti LT vaikų teisių apsaugą, užtikrinti emocinį gerbūvį, teikiant kokybišką emocinę paramą. Projekto tikslinės grupės:

1 -potencialūs VL savanoriai,

2 - tėvai, globėjai, ugdymo specialistai,

3 - esami VL savanoriai,

4 - potencialūs VL finansiniai rėmėjai.

Numatomi projekto rezultatai:

1.Įgyvendinus 2 informuotumo didinimo kampanijas, skatinančias savanoriauti VL, numatomas pokytis: pritraukta 200 asmenų, norinčių savanoriauti.

2. Įgyvendinus informuotumo didinimo kampaniją, skatinančią privačius asmenis aukoti ir paremti VL veiklą (skiriant 1,2 % GPM ar kitais būdais), numatomas pokytis: kampanijos įgyvendinimo metais lėšų pritraukimas iš 1,2 % GPM padidės 10 %.

3. Organizuoti 2 vnt. VL savanorių 2 dienų (su 2 nakvynėmis) ir 2 vnt. supervizorių (savanorių - savanorių mokytojų) 2 dienų (su 2 nakvynėmis) kvalifikacijos kėlimo bei motyvavimo seminarai.

Projekto metu apie 340 savanorių bei 40 supervizorių pagilins žinias apie vaikų emocinius poreikius bei efektyvius pagalbos būdus. Numatomas pokytis: išaugusi savanorių motyvacija aktyviai dalyvauti VL veikloje.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-02 iki 2023-11-01