1 poveikio srities projektai siekia aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose

Mažos apimties projektai

Santrauka: Projektas parengtas siekiant paskatinti kaimo gyventojus aktyviau dalyvauti pilietinėse veiklose. Degaičių kaime situacija ypač paaštrėjo panaikinus mokyklą ir kultūros centrą̨. Projektu siekta bendruomenėje išugdyti lyderius ir suformuoti aktyvistų komandą, inicijuoti pilietinį aktyvumą̨ skatinančias įtraukiančias veiklas, organizuoti susitikimus, gerosios patirties mainus su kitomis regiono NVO.

Rezultatai:

 • Projektas sutelkė bendruomenę aktyviai veiklai; suburta nauja komanda vykdė projekto metu suplanuotas veiklas.
 • Pavyko lanksčiai prisitaikyti prie tikslinių grupių poreikio, o tai paskatino vis daugiau žmonių dalyvauti:
  • renginiuose (3 renginiai, 214 dalyvių);
  • patyriminiuose užsiėmimuose ( 24 akademinių valandų, 15 dalyvių);
  • patirties dalijimosi susitikimuose su regiono NVO (2 susitikimai, 43 projekto dalyviai).

Nuorodos: http://bit.ly/3BEJONo

APF skirta suma: 12 510 Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-24 - 2022-01-23

Santrauka: Projektas sprendė jaunų kaimuose gyvenančių žmonių įtraukties į aktyvesnį bendruomenių gyvenimą problemą. Siekta įveiklinti jaunus, 14–29 m. žmones, stiprinti jų pilietinius jausmus.

Rezultatai:

 • Dalyvauta renginiuose dešimtyje kaimiškų vietovių ir 2021 m. kaimų bendruomenių sąskrydyje pritraukiant jaunimą jiems patraukliomis veiklomis: žygiais, edukacijomis, žaidimais, tarp jų įpinant diskusijas apie bendruomeniškumą, įsijungimą į kaimų aktyvą.
 • Sukurtas FB puslapis „Čia – namai“, kuriame viešintos projekto veiklos.
 • Projekto dalyviai suvokė, kad jie yra svarbūs savai bendruomenei, joje taip pat vyksta įdomių veiklų, o jei jų trūksta – jaunimas gali būti veiklų iniciatoriai.

Nuorodos: https://www.facebook.com/%C4%8Cia-namai-105664604686529

APF skirta suma: 11 399 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-14 - 2022-04-13

Santrauka: Projekto tikslas buvo įgalinti Panevėžio vietos bendruomenės „Už upės“ narius keisti vartojimo įpročius, išmokyti tvaraus vartojimo, keisti jų mąstymą ir formuoti vertybių sistemą, besiremiančią aplinkosauginėmis dimensijomis.

Rezultatai:

 • Dalyviai įgijo bazinių žinių apie tvaraus maisto parinkimą, paruošimą, vartojimą ir naudą.
 • 10 projekto dalyvių lankė siuvimo kursus, kuriuose išmoko siūti, daryti iškarpas ir sukirpti drabužį, jį persiūti, pataisyti, pakeisti ir atnaujinti, pasisiūti patalynę ir kitus reikalingus daiktus. Kartu su dizaineriu kursų dalyviai mokėsi suteikti „antrą gyvenimą“ naudotiems, nebereikalingiems daiktams, pakeisti jų paskirtį.
 • Buvo pastatyti du „Šilumos mainų“ nameliai, kuriose žmonės gali palikti savo ir pasirinkti sau tinkamų drabužių, avalynės, kitų buities daiktų, knygų ir žurnalų.
 • 10 projekto dalyvių tobulino gebėjimus komunikuoti anglų kalba.
 • Projektas leido padidinti bendruomenės susitelkimą ir pilietiškumą, paskatino daugiau žmonių įsitraukti į savanorystės veiklą.

Nuorodos: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064798983897

APF skirta suma: 13 445 Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-24 - 2022-10-10

Santrauka: Projektas buvo skirtas paskatinti Kauno rajono savivaldybės Domeikavos kaimo vietos bendruomenę ir organizacijas aktyviau dalyvauti pilietinėse veiklose ir iniciatyvose.

Projekto rezultatai:

 • Sukurtas įdomių lankytinų vietų interaktyvus žemėlapis-maršrutas su QR kodais. Įrengtas stendas su Domeikavos seniūnijos lankytinų objektų žemėlapiu-maršrutu. Paruošti ir apmokyti 4 gidai.
 • Suorganizuotas pilietinis žygis su gidu, pilietinės dainos konkursas-festivalis, pilietinė akcija Liepos 6-osios proga.
 • Į projekto veiklas įtraukti geografiškai nutolusių teritorijų gyventojai, 10 savanorių, kurie įgijo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių; organizuoti mokymai apie interviu žanrą. Bendradarbiauta su vietos ugdymo įstaigomis (Domeikavos gimnazija, darželiais), bibliotekomis (2 filialais), laisvalaikio salėmis (2 filialais), Domeikavos seniūnija, Domeikavos Lietuvos kankinių parapija, Lapių seniūnija, Voškonių bendruomene, įtraukėme ir jaunimą.

Nuorodos: https://www.facebook.com/domeikavoskaimobc

APF skirta suma: 16 608,50 Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-01 - 2021-12-30

Vidutinės apimties projektai

Santrauka: Projekto tikslas buvo įtraukti skurdą ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis į nacionalinio ir vietos lygmens viešosios politikos sprendimų priėmimo procesą ir įgalinti atstovauti savo interesams. Projektas buvo reikalingas, nes su skurdo ir socialinės atskirties rizika susiduriantys asmenys dažnai neturi realių galimybių ir pajėgumų išreikšti savo siūlymus. Skurdas žemina jų orumą ir skatina bejėgiškumą. Daugelyje Europos šalių šiai problemai spręsti organizuojami skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų susitikimai, kurių metu asmenys turi progą patys išsakyti savo problemas ir teikti pasiūlymus, taip formuodami organizacijų bei politikų darbotvarkes sprendžiant skurdo problemas šalyje.

Rezultatai:

 • Perimant tarptautinę patirtį, parengta skurdą patiriančių asmenų susitikimų ir jų įtraukimo į viešąjį valdymą metodika bei pagal ją regioniniai partneriai buvo apmokyti Forumo teatro ir susitikimų organizavimo (2 dienų mokymai).
 • Kiekvienoje Lietuvos apskrityje surengtas 1 nacionalinis ir 20 regioninių skurdą patiriančių asmenų susitikimų žmogaus teisių tematika. Per abu susitikimų ciklus renginiuose dalyvavo 292 skurdą patiriantys asmenys, kurie kėlė problemas ir teikė siūlymus. Susitikimuose taip pat dalyvavo 90 sprendimus priimančių viešojo valdymo institucijų atstovų.
 • Buvo parengtas apibendrinantis leidinys, vėliau pristatytas SADM, savivaldybėms, Seimo nariams ir mokslininkas bei naudojamas tolesnei advokacijai.
 • Įgyvendinta informuotumo didinimo kampanija, kurios metu buvo skatinamas socialinis jautrumas, didinamas žmonių sąmoningumas apie socialines teises. Kartu su regioniniais partneriais išplatinti 83 pranešimai socialiniuose tinkluose, siekiant supažindinti su skurdą patiriančių žmonių iššūkiais bei siūlymais, buvo skatinamas visuomenės socialinis jautrumas, didinamas sąmoningumas apie socialines teises. Viso pasiekti 11 5629 socialinių tinklų vartotojai.

Nuorodos: https://www.smtinklas.lt/

APF skirta suma: 71 923 Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-01 - 2022-05-31

Skirta suma: 71 450,96 Eur

Santrauka:

Projekto tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę per savanorystę sujungiant piliečius, įmones ir pelno nesiekiančias organizacijas išmaniosiomis technologijomis. Hands ON Connect platforma – internetinis įrankis, talpinantis metinį savanoriškų veiklų kalendorių, užtikrinantį paprastą gyventojų įsitraukimą į savanorystę. Savanorių valdymo platforma leidžia valdyti ir nukreipti žmonių srautus, savanorystės galimybes. Savanoriai savo profilyje matys nuveiktas veiklas, savanorystei skirtą laiką, sukurtą pokytį. NVO bei verslas matys sritis, kuriose kuriamas didžiausias poveikis, stebės įsitraukimą. Lengvas naudojimasis, prieinamumas leidžia išplėsti savanoriaujančių skaičių. Platforma leidžia ne pelno organizacijoms pamatuoti sukuriamą vertę, didinti savanorių pritraukimo efektyvumą; visuomenei – patogų ir greitą naudojimąsi, veiklų įvairovę, tikslinių grupių pažinimą; verslui – motyvuotus darbuotojus, prasmės jausmą, palengvintą koordinavimą. Tikslinės grupės: jauni studentai / darbuotojai, jaunos šeimos, 45+ amžiaus darbingi žmonės, verslo įmonės, NVO.

Pilietinės visuomenės instituto tyrimas (2019): rizika, kad, įsitraukęs į pilietinę veiklą, aplinkinių būsi įtarinėjamas tai darantis dėl savanaudiškų paskatų, tikėtina atrodo 57 proc. respondentų; kad būsi viešai užsipuolamas – 52 proc. “Spinter tyrimų“ gyventojų apklausa (2019): 31 proc. dalyvauja savanoriškoje veikloje, 62 proc. – nedalyvauja, net 28 proc. apklaustųjų savanoriauti motyvuotų daugiau informacijos apie tai, kur ir kaip įsitraukti į savanorystę. NVO ir kt. savanorius priimančios organizacijos stokoja savanorių įsitraukimo, susiduria su neigiamomis nuostatomis tikslinių grupių atžvilgiu. Planuojama į savanorystę įtraukti 400 aktyvių platformos naudotojų: 200 verslo įmonių atstovų iš 15-20 įmonių bei 200 pilietinės visuomenės atstovų, patalpinti metiniame kalendoriuje 120 savanoriškų veiklų. Taip pat viešindami savanoriškas veiklas formuosime pozityvias nuostatas savanorystės atžvilgiu, atskleisime savanorystės potencialą: savanorystę su šeima, trumpalaikę savanorystę, įvairias savanorystės sritis. Projektu bus stiprinamos NVO darbuotojų kompetencijos, jų tikslinės grupės veiks drauge su savanoriais, o tai mažins stigmą ir strereotipus.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-09-24 iki 2022-03-23

Partneriai: UAB „Magnet LT“

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)

Skirta suma: 80 000,00 Eur 

Santrauka:

Projektas „Misija Sibiras“ – tai pilietiškumo ugdymo projektas, kuris skatina didžiavimąsi savo valstybe, įsitraukimą į pilietinės visuomenės gyvenimą per istorijos išsaugojimo prizmę. Pagrindinė problema sprendžiama šiuo projektu – priemonių, skirtų jauniems žmonėms išreikšti savo pilietiškumą, tapti pilnaverčiais pilietinės visuomenės dalyviais, stoka. Projekto metu siekiama suteikti tikslinėms grupėms: jauniems žmonėms, kurie jau  suformavę savo pilietiškumo jausmą, ir savo požiūrį į pilietiškumą dar tik formuojantiems jauniems žmonėms galimybę į pilietines veiklas įsitraukti praktiškai, o ne vien teoriniu pagrindu, kaip yra įprasta Lietuvos ugdymo įstaigose. Projektas siekia pagrindinio tikslo, organizuojant ekspedicijas į lietuvių tremties ir kalinimo vietas, kur jauni žmonės gali savomis rankomis prisiliesti prie istorijos tvarkydami lietuvių kapines, susitikdami ir fiksuodami vietos gyventojų istorijas, statydami atminimo simbolius. Vėliau yra kuriamos skaitmeninės priemonės, viešinimo kampanijos, organizuojami gyvi susitikimai mokyklose, bendruomenėse, jaunimo organizacijose ir pan., kurių metu diskutuojama apie pilietiškumą, istoriją, skatinama aktyviau įsitraukti į valstybės gyvenimą.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2021-10-31

Santrauka: Projektas svariai prisidėjo prie to, kad, priimant strateginius vietos savivaldos kompetencijai priskirtus sprendimus Visagine, nebūtų ignoruojamas demografinis gyventojų senėjimas, pagyvenę asmenys būtų įtraukiami į sprendimų, kurie yra susiję su palankios senėjimui aplinkos Visagine kūrimu bei šios tikslinės grupės pilietiniu aktyvumu, priėmimo procesus vietos savivaldos lygmenyje.

Rezultatai:

 • Pasiektas projekto tikslas – suaktyvintas tikslinės grupės (vyresniojo amžiaus Visagino gyventojai, sulaukę 65+ metų, Visagino TAU veiklų dalyviai, Visagine veikiančios PVO, vienijančios vyresniojo amžiaus gyventojus) asmenų dalyvavimas pilietinėse veiklose.
 • Šviečiamųjų renginių dalyviai buvo informuoti pilietinių teisių, aktyvaus pilietiškumo, savanorystės, kritinio mąstymo temomis, aktyviai dalyvauta „Diskusijų erdvės“ veikloje – pilietiniuose susitikimuose, diskusijose, pasiūlymų vietos savivaldos institucijoms generavimo sesijose.
 • Inicijuota ir įsteigta Visagino senjorų taryba, pateikti 4 pasiūlymai vietos savivaldos institucijoms senjorams aktualiais klausimais.
 • Atlikta Tarptautinio vyresniojo amžiaus asmenims palankių miestų ir bendruomenių tinklo patirties, priimtų strateginių dokumentų analizė, pagal tai parengtas Memorandumas su pasiūlymu svarstyti galimybes Visaginui tapti šio tinklo dalimi.
 • Organizuota respublikinė konferencija aktualiais projekto konteksto klausimais, kurioje dalyvavo daugiau kaip 100 dalyvių, o tiesiogiai konferenciją stebėjo apie 300 šalies gyventojų, institucijų atstovų.

Nuorodos: https://bit.ly/3W1ryG6

APF skirta suma: 65 255,37 Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-01 - 2022-06-30

Santrauka: Projekto veiklos buvo skirtos didinti teikiamos emocinės paramos prieinamumą, žinomumą, naujų savanorių pritraukimą, mokymus ir gebėjimų stiprinimą. Tikslinės projekto grupės – Paramos moterims linijos (PML) savanoriai, asmenys, kurie kreipiasi pagalbos į PML, suaugę visuomenės nariai galintys įsitraukti į savanorišką veiklą.

Rezultatai:

 • Įgyvendinta informacinė kampanija socialiniuose tinkluose, TV, viešajame transporte, sukurtos tinklalaidės.
 • Parengta PML programa, komunikacijos ir strateginis planas.
 • Pravesti 6 mokymai, organizuotas savanorių palaikymas, 2 AAG, kvalifikacijos kėlimo seminarai.
 • Programa bendrai sustiprino PML veiklą, padidino žinomumą, emocinės paramos pasiekiamumo galimybę, skatino asmenis įsitraukti į savanorišką veiklą, sustiprino teikiamos paramos kokybę, savanorių psichohigiena, motyvaciją. PML tapo labiau matoma linija, sustiprėjo vidinė PML komunikacija kiekviename padalinyje bei bendradarbiavimas tarp partnerių.

Nuorodos: https://www.ksppc.lt/projektai

APF skirta suma: 75 469,67 Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-13 - 2022-06-10

Santrauka: Projektu „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje“ buvo sprendžiama nepakankamo piliečių aktyvumo įsitraukiant į klimato kaitos ir aplinkos iššūkių sprendimą problema ir motyvuojančios veikti informacijos stoka. Projektu buvo siekiama stiprinti pilietinę visuomenę, didinti bendruomenių informuotumą klimato kaitos ir aplinkosaugos srityje bei ugdyti jų gebėjimus dalyvauti įgyvendinant šios srities ES ir Lietuvos strateginius tikslus, švelninant klimato kaitos padarinius bei saugant aplinkos kokybę. Tikslinė grupė – Kauno rajono bendruomenės.

Rezultatai:

 • Vykdyta bendruomenių apklausa.
 • Organizuoti informaciniai aplinkosauginiai ir advokacijos seminarai, apskritojo stalo diskusija.
 • Parengta bendruomenių Klimato švelninimo bei aplinkos gerinimo strategija.
 • Organizuotas informacinis renginys ir konferencija.
 • Padidintas bendruomenių informuotumas klimato kaitos ir aplinkosaugos srityje, sustiprinti Kauno r. bendruomenių, kaip pilietinės visuomenės, gebėjimai ir paskatintas įsitraukimas dalyvauti pilietinėse veiklose per vietos Klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo strategijų rengimą.

Nuorodos: https://ecat.lt/projektai/

APF skirta suma: 51 976 Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-04 - 2022-04-04

Santrauka: Projekto tikslas – aplinkosaugines problemas priartinti prie žmogaus, padėti jas geriau suprasti ir suvokti, kaip kasdieniai mūsų pasirinkimai gali daryti įtaką šių problemų sprendimui. Mažesnio vartojimo skatinimas, naujų tvaresnio gyvenimo būdo įpročių ugdymas, „pasidaryk pats“ kultūros ir daržininkystės mieste sklaida, pagalba ir rekomendacijos kasdieniam tvarkymuisi – žinios apie kasdienę buitį, kurias stengėmės perteikti per įvairias projekto metu įgyvendintas veiklas (mokymus, kūrybines dirbtuves, edukacines programas moksleiviams ir kt.). Tikslinė grupė – šeimos su mažais vaikais, kūdikio besilaukiančios šeimos, ikimokyklinio amžiaus vaikai ir pradinukai.

Rezultatai:

 • Įgyvendinti keli skirtingi veiklų blokai, kurie vienas kitą papildė ir sudarė projekto visumą: nuo seminarų ir dirbtuvių šeimoms, atvirų „Meistro virtuvė“ renginių, „Pasidaryk pats“ žaidimų aikštelių vaikams kūrimo, ar pažinties su įvairiais daržininkystės būdais mieste iki vaidmenų žaidimų su moksleiviais.
 • Buvo sukurtas tvarų gyvenimo būdą įkvepiantis žaidimas 7-11 m. vaikams ZERO HERO ir edukacinė programa pradinių klasių moksleiviams apie baterijas, jų medžiagų gavybą ir rūšiavimą. Skaitmeniniu formatu jos abi yra viešai prieinamos projekto pareiškėjo svetainėje. Kortų žaidimas ZERO HERO taip pat yra visiems prieinamas fiziniu pavidalu.

Nuorodos: https://miestolaboratorija.lt/projektas-zero-waste-karta-2/

APF skirta suma: 51 815,87 Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-19 - 2021-10-01

Didelės apimties projektai

Partneriai: Tauragės miesto vietos veiklos grupė 

Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“

Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“

Kaimų bendruomenė ,,Saulietekis‘‘

Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga

Hardangerrådet IKS (Norvegija)

Vestland apskrities administracija (Norvegija)

Skirta suma: 134 816,23 Eur 

Santrauka:

Pagrindinė projekto problematika susijusi su pilietinėmis iniciatyvoms ir jų skatinimu savivaldos ir regioniniu lygmeniu, įtraukiant suinteresuotas bendruomenines ir piliečių interesų grupes tiksliniuose regionuose ir regioninėse savivaldybėse (Kauno, Biržų, Ignalinos, Tauragės, Jurbarko, Šilalės, Pagėgių, Zarasų, Klaipėdos rajono, Kauno rajono savivaldybes ir kitose).

Projekte remiamasi idėja, kad tarpinstitucinės partnerystės tarp vietos valdžios (savivaldybės), vietos bendruomenių ir piliečių grupių bei kitų regionuose veikiančių suinteresuotų grupių leidžia pritaikyti skirtingus interesų derinimo modelius ir prieigas, didinančias demokratiją ir palaikančias įvairias pilietines iniciatyvas bei didinančias įsitraukimą į vietos politikos darbotvarkę bei viešųjų paslaugų teikimą gyventojams, gyventojų dalyvavimo strateginio planavimo procesuose ar prisidedant prie didesnės gyventojų gyvenimo kokybės konkrečiose teritorijose. Pagrindinės projekto veiklos apima tiriamąją darbą, siekiant identifikuoti ir įvertinti vietos demokratijos ir gyventojų dalyvavimo situaciją konkrečiose savivaldybių teritorijose, bendruomenių atstovų mokymus vietos demokratijos ir pilietinės lyderystės srityse, bendradarbiavimą su Norvegijos partneriais ir tinklaveikos bei komunikacines veiklas.

Pagrindiniai rezultatai: parengta poreikių studija, apmokyta 300 asmenų, suorganizuotas 1 vizitas pas Norvegijos partnerius, įgyvendintos tinklaveikos ir komunikacinės veiklos (skaitmeninių priemonių testavimas, vietos poreikių seminarai ir diskusijos).

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-12-01 iki 2023-05-31

Santrauka: šis projektas buvo reikalingas, nes užsienyje gyvenantys lietuviai pasyviai dalyvauja Lietuvos visuomeniniame gyvenime, yra grupių, kurios turi specifinių poreikių, ir jie atliepiami nepakankamai. Buvo siekiama sukurti sąlygas profesionalios diasporos įsitraukimui į visuomeninį gyvenimą Lietuvoje. Siūlytas problemos sprendimas – profesionalios diasporos pilietiškumo įveiklinimo ekosistema, kuri susideda iš keturių dalių: skaitmeninės platformos, iniciatyvinių grupių, renginių ir komunikacijos. Pirmoji projekto tikslinė grupė – diasporos profesionalai, kurie yra linkę pilietiškai įsitraukti, tačiau jiems reikia pasiūlyti konkrečias ir jų poreikius atitinkančias dalyvavimo priemones. Antroji tikslinė grupė – Lietuvos visuomeninės ir viešojo sektoriaus organizacijos, kurios siekia plėsti savo veiklos auditoriją ir/arba joms reikalingos tam tikros specifinės kompetencijos ar patirtys.

Rezultatai: 

 • Projekto metu sukurta internetinė platforma, kuri veikia vieno langelio principu tikslinių grupių susijungimui ir bendradarbiavimui, o pareiškėjo darbas buriant ir kuruojant iniciatyvines grupes nukreiptas gerosioms praktikoms, sėkmės istorijoms ir įpročiui kurti. Komunikacija padės užtikrinti ir projekto tęstinumą bei tvarumą.
 • Projekto metu platformoje užsiregistravo apie 2.500 diasporos profesionalų, 30 nevyriausybinių ir viešojo sektoriaus institucijų.
 • Įvyko ir kokybinis pokytis – tikslinės grupės geriau supranta bendradarbiavimo prasmę, naudą ir vieni kitų poreikius ir lūkesčius, o internetinė platforma naudojamasi, kaip erdve naujoms jungtims kurtis net ir projektui pasibaigus.

Nuorodos: GLL – Global Lithuanian Leaders; Global Lithuanian Leaders | Vilnius | Facebook

APF skirta suma: 125 865,28 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-02 – 2023 01 31

 

Partneriai: VšĮ Vytauto Didžiojo Universiteto Verslo praktikų centras

Skirta suma: 149 180,00 Eur

Santrauka:

Sprendžiama problema – Lietuvos regionų jaunimo socialinė, pilietinė situacija nėra gera: aukštas migracijos bei skurdo lygis, aukštas nedarbas, mažas pilietiškumas, neįsitraukimas į visuomeninį, pilietinį gyvenimą. Taip pat trūkumas efektyvių, įtraukiančių jaunimui skirtų pilietinio ugdymo programų.

Siekiamas poveikis ir sąsaja su programos tikslais: projektas tiesiogiai orientuojasi į pagrindinį APF tikslą – stiprinti pilietinę visuomenę ir rezultatą – siekia sustiprėjusios pilietinės visuomenės ir aktyvaus pilietiškumo Lietuvoje, orientuojantis į vieną pažeidžiamiausių ir svarbiausių visuomenės grupių - regionų jaunimą. Tikslas - skatinti jaunų žmonių aktyvų pilietinį dalyvavimą Lietuvos socialiniuose bei viešosios politikos procesuose, prisidėti gerinant pilietinio ugdymo kokybę.

 Projekto veiklos, rezultatai:

- Parengta metodinė priemonė „Jaunimo pilietiškumo ugdymas – BeACTIVE“ ir jos priedai;

- Suorganizuoti mokymai su jaunimu dirbantiems specialistams. Jie bus apmokinti aktyvių pilietiškumo ugdymo metodų. Mokymuose sudalyvaus 200 dalyvių iš 10 Lietuvos apskričių.

- Suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės jaunuoliams (pilietiškumo, kūrybiškumo ugdymas, įtraukimas į vietos problemų sprendimus); viso įvyks 10 dirbtuvių; 400 dalyvių iš 10 Lietuvos apskričių.

- Internetinės platformos „BeACTIVE – 100 idėjų Lietuvai“ sukūrimas;

- Idėjų festivalis „BEACTIVE”.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-15 iki 2023-10-14

Partneriai: Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras

Vilniaus „Ateities“ mokykla

Skirta suma: 121 499,08 Eur

Santrauka:

Remiantis tyrimo PISA 2018 duomenimis, Lietuvos mokyklose beveik pusė mokinių nesijaučia esantys bendruomenės dalimi ir galintys įtakoti mokykloje priimamus sprendimus. Projekto „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvos mokyklose“ siekis – įgyvendinti demokratinio ugdymo principais grįstas praktikas, kurios mokinius mokytų pilietinio ugdymo per praktinę kasdienę veiklą mokykloje, kad mokiniai pajustų, kas yra realus kad ir mažų sprendimų priėmimas, darantis įtaką bendruomenės gyvenimui.

Projekto tikslas – pilietiškai aktyvios visuomenės kūrimas, diegiant demokratinio ugdymo principus Lietuvos mokyklose. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

1) įdiegti demokratinio ugdymo principais grįstas praktikas mokyklose, kurių pagrindu mokiniai taptų aktyviais mokyklos bendruomenės nariais, įsitrauktų į mokyklos sprendimų priėmimą ir gebėtų inicijuoti pokyčius, spręsti problemas;

2) sukurti sąlygas mokiniams „išžaisti“ demokratijos veikimo principus ir procesus dalyvaujant edukaciniame MINI miesto žaidime;

3) dalintis pilietinio ugdymo gerosiomis praktikomis su Lietuvos pedagogais ir tėvais.

Pagrindinė projekto tikslinė grupė – 7-16 metų vaikai, taip pat pedagogai, mokyklų administracijos darbuotojai, mokinių tėvai.

Vykdant projektą bus įdiegti demokratinio ugdymo principai (individualus pokalbis su klasės mokytoju, klasės susirinkimas, mokyklos susirinkimas, teisingumo komitetas) bent 20-yje Lietuvos mokyklų. Bus sudarytos sąlygos mokiniams „išžaisti“ demokratijos veikimo principus ir procesus MINI mieste, kuriame pagrindiniais miesto veikėjais bus vaikai. Šiame mieste vaikai patys kurs miesto valdžią, užsidirbs pinigų, kuriuos galės išleisti čia pat mieste veikiančioje parduotuvėje, kavinėje ar kino teatre. Projekto metu įgyta patirtis ir pasiekti rezultatai bus pristatyti dviejuose nacionalinėse demokratinio ugdymo konferencijose, kurių metus bus siekiama parodyti, kaip pilietinis ugdymas gali būti įgyvendintas per kasdienes praktines veiklas ir kad pilietinis sąmoningumas yra daug arčiau mūsų visų ir prasideda nuo aktyvus dalyvavimo priimant mažus kasdienius viešuosius sprendimus.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2022-12-31

Partneriai: VšĮ “Mokyklų tobulinimo centras”

Skirta suma: 149 554,68 Eur

Santrauka:

Tyrimai rodo sąlyginai menką Lietuvos visuomenės solidarumo, pilietinio aktyvumo, savanorystės lygį, tuo tarpu pilietinio ugdymo kokybė dažnai priklauso nuo konkretaus mokytojo kompetencijos ir motyvacijos, pedagogams trūksta aiškumo, motyvacijos ir konkrečių įrankių, įvairios pilietinio ugdymo praktikos tebevyksta tik trumpalaikių projektų ir iniciatyvų lygmenyje. Deja, viena iš tokių iniciatyvų yra ir edukacinė platforma „Nepatogaus kino klasė“ (www.nepatogauskinoklase.lt): per ketverius veiklos metus sukauptas edukacinis turinys, platforma turi per 2000 registruotų vartotojų (pedagogų), tačiau dėl žmogiškųjų ir finansinių išteklių stokos nesukurta galimybė kelti platforma besinaudojančių pedagogų žmogaus teisių, medijų raštingumo kvalifikacijos, užtikrinti ugdymo kokybę. Todėl nors sukurtas įrankis turi potencialo visą šalį apimančiam pilietinio ugdymo pokyčiui, jis lieka nepanaudotas.

Siekiant ilgalaikių, plataus poveikio pokyčių pilietinio ugdymo ir žmogaus teisių švietimo lauke, ugdymo priemonės ir jų tobulinimas turi būti sisteminio pobūdžio, o pačios priemonės turi atitikti šių laikų jauno žmogaus poreikius ir ypač – orientuotos į praktinį veikimą. Tik motyvuoti ir kompetentingi pedagogai, naudodamiesi šiuolaikiškais ugdymo įrankiais gali išugdyti pilietiškas, kūrybiškas asmenybes ir įkvėpti jų socialinį iniciatyvumą.

Projektu „Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link“ siekiama pasiremti jau egzistuojančiu internetinės platformos „Nepatogaus kino klasė“ įdirbiu ir paversti ją tvaria, visiems šalies pedagogams prieinama ir ŠMM akredituota profesinio tobulinimo programa, kurią pirmieji projekto rėmuose išbandys 60 motyvuotų, iš visos Lietuvos regionų atrinktų pedagogų. Galiausiai, aktyvaus pilietiškumo skatinimo elementas, integruotas į ugdymo programą, padės mokytojams ir moksleiviams įvardinti socialines jų mokyklos, miestelio ar regiono problemas ir imtis jų spręsti, padedant profesionaliems mentoriams ir projekto savanoriams. Tokiu būdu ne mažiau, kaip 1200 jaunuolių ir 60 jų mokytojų ne tik įgis žmogaus teisių ir pilietinio ugdymo žinių, tačiau per savanorystę jas pritaikys praktiškai sprendžiant konkrečias socialines problemas, padedant 5 profesionaliems mentoriams ir 40 projekte dirbsiančių savanorių.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-01 iki 2023-04-30

Partneriai: Vellenes Fellesorganisasjon (Norvegija)

Bodø kommune (Norvegija)

Kauno technologijos universitetas

Skirta suma: 149 381,93 Eur

Santrauka:

Šis projektas reikalingas todėl, kad Šančių rajone vykdoma urbanistinė plėtra neatitinka Kauno miesto bendrojo plano reikalavimo ir pažeidžia viešąjį interesą. Projektu „GENIUS LOCI: urbanizacija ir pilietinė bendruomenė“ siekiama spręsti nedarnios ir nedemokratiškais principais vykdomos urbanizacijos Kauno Šančių rajone problemą, sukuriant sąlygas aktyvesniam piliečių dalyvavimui demokratijos procesuose, sustiprinant ir įgalinant aktyvų pilietiškumą. Tikslinę projekto grupę sudaro Šančių gyventojai ir kitos suinteresuotos visuomenės grupės.

Tikslas: Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose; stipresni pilietinės visuomenės gebėjimai ir didesnis tvarumas.

Rezultatai: Aktyviau pilietinėse veiklose dalyvaujantys ir į sprendimų priėmimą įtraukti piliečiai: Šančių bendruomenės nariai bei suinteresuota visuomenė, jaunimas, socialinę atskirtį patiriančios grupės;

sukurta pilietinius procesus įgalinanti virtuali bendruomeninė erdvė ir padidėjęs visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose skatinančių skaitmeninių priemonių naudotojų skaičius;

sukurtos kūrybiškai interaktyvios erdvės skatinančios visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose; įgyvendintos PVO ir viešųjų / privačių subjektų partnerystės.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-09-24 iki 2023-09-23

Partneriai: „Žinau, ką renku”

Asociacija „Jaunimo laisvalaikis"

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ 

Skirta suma: 145 000,00 Eur

Santrauka:

Lietuvoje jauni žmonės vieni labiausiai nesidominčių politika ir pasižyminčių itin mažu aktyvumu vietos savivaldos rinkimuose. Pagrindinės to priežastys:

1) silpnos jaunimo žinios apie politiką ir praktiniai dalyvavimo viešajame gyvenime gebėjimai;

2) atotrūkis tarp politikų ir jaunų žmonių, neigiamas politikų įvaizdis;

3) nepakankamas politinių diskusijų, kuriose dalyvauja jauni žmonės, skaičius.

Pirmoji projekto tikslinė grupė - 14-24 m. amžiaus jauni žmonės regionuose, kurie taps “Žinau, ką renku” tinklo savanoriais ir veiks savo gyvenamosiose vietovėse.

Projektu siekiama skatinti jaunų žmonių aktyvų, informuotą ir sąmoningą dalyvavimą vietos savivaldos rinkimuose ir vietos sprendimų priėmime per išrinktų politikų veiklos stebėseną.

„Žinau, ką renku” veikia tinklaveikos principu: jauni žmonės iš visos Lietuvos prisijungia kaip savanoriai prie tinklo veiklų pagal savo interesus ir galimybes. Į tinklo veiklą taip pat įsitraukia žurnalistai, kurie moderuoja diskusijas savanoriškais pagrindais, padeda savanoriams atrinkti informaciją apie vietos politikus, bei politologai, kurie padeda jaunuoliams stebėti politikus. Tokiu būdu užtikrinamas mokymasis vieniems iš kitų ir per patirtį: veikdami kartu, jauni žmonės jaučiasi drąsiau bendraudami su politikais ir juos stebėdami, gaudami pagalbą iš mentorių ir tinklo koordinatorių. Tai padeda telkti ir formuoti sąmoningų ir aktyvių jaunų piliečių bendruomenę.

Planuojami projekto rezultatai:

1. Stipresnis savanorių tinklas, veikiantis bent 50 Lietuvos savivaldybių, per 200 kokybiškai pilietinėse veiklose dalyvaujančių jaunų žmonių,

2. Gilesnės jaunų žmonių pilietinės žinios ir stipresni gebėjimai dalyvauti viešajame gyvenime per neformalų pilietinį ugdymą (3 nauji metodai, 60 partnerysčių su ugdymo įstaigomis, 120 edukacinių užsiėmimų),

3. Aktyvesnis ir sąmoningesnis jaunų žmonių dalyvavimas priešrinkiminėse veiklose ir rinkimuose, pasitelkiant virtualią platformą ir gyvas diskusijas (1 platforma, 1 kampanija, bent 60 debatų),

4. Daugiau jaunų žmonių 30-yje savivaldybių vykdo ilgalaikę politikų stebėseną ir dalyvauja vietos sprendimų priėmime (1 platforma, 1 kampanija, 60 diskusijų).

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2023-11-02

Partneriai: Red Cross Oslo – Kors på halsen (Norvegija)

Skirta suma: 147 118,38 Eur

Santrauka:

Šis projektas paskatins saugesnės, palankesnės ir tvaresnės emocinės aplinkos kūrimą bei geresnį teisių apsaugos užtikrinimą Lietuvos (toliau LT) vaikams.

Šis projektas prisidės prie APF 1 poveikio srities tikslo įgyvendinimo - paskatins aktyvesnį piliečių dalyvavimą pilietinėse veiklose – pritrauks naujų VL savanorių bei motyvuos esamus, skatins piliečius finansiškai remti VL. Pagrindiniai iššūkiai – nepakankamas piliečių įsitraukimas į savanorišką veiklą, savanorių trūkumas, ilgainiui mažėjanti VL savanorių motyvacija.

Projekto tikslas - skatinti piliečius aktyviau dalyvauti visuomeninėse veiklose, įtraukiant piliečius į savanorystę VL, motyvuoti esamus savanorius, skatinti piliečius skirti organizacijai finansinę paramą – aukojant / tampant rėmėju. Ilgalaikis projekto tikslas - užtikrinti LT vaikų teisių apsaugą, užtikrinti emocinį gerbūvį, teikiant kokybišką emocinę paramą. Projekto tikslinės grupės:

1 -potencialūs VL savanoriai,

2 - tėvai, globėjai, ugdymo specialistai,

3 - esami VL savanoriai,

4 - potencialūs VL finansiniai rėmėjai.

Numatomi projekto rezultatai:

1.Įgyvendinus 2 informuotumo didinimo kampanijas, skatinančias savanoriauti VL, numatomas pokytis: pritraukta 200 asmenų, norinčių savanoriauti.

2. Įgyvendinus informuotumo didinimo kampaniją, skatinančią privačius asmenis aukoti ir paremti VL veiklą (skiriant 1,2 % GPM ar kitais būdais), numatomas pokytis: kampanijos įgyvendinimo metais lėšų pritraukimas iš 1,2 % GPM padidės 10 %.

3. Organizuoti 2 vnt. VL savanorių 2 dienų (su 2 nakvynėmis) ir 2 vnt. supervizorių (savanorių - savanorių mokytojų) 2 dienų (su 2 nakvynėmis) kvalifikacijos kėlimo bei motyvavimo seminarai.

Projekto metu apie 340 savanorių bei 40 supervizorių pagilins žinias apie vaikų emocinius poreikius bei efektyvius pagalbos būdus. Numatomas pokytis: išaugusi savanorių motyvacija aktyviai dalyvauti VL veikloje.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-02 iki 2023-11-01