4 poveikio srities projektai siekia įgalinti pažeidžiamas grupes atstovauti ir ginti savo interesus

Mažos apimties projektai

Santrauka: Projekto tikslas: teikti terapines paslaugas vaikams su elgesio ir emocijų sunkumais, siekiant padėti jiems lengviau prisitaikyti prie socialinės aplinkos. Tikslinė grupė: Marijampolės miesto 7-11 metų vaikai (60 asmenų), turintys elgesio ir emocijų sunkumų. Projekto vykdymo metu teiktos psichodramos ir šokio-judesio terapijų paslaugos, skirtos sustiprinti vaikų santykį su savimi ir kitais, atrasti save. Ryškiausiai vaikų elgesio ir emocijų sunkumai atsiskleidžia pradinės mokyklos metais, t.y. 7-11 metų vaikams. Svarbu šiuo laikotarpiu atpažinti vaikų elgesio ir emocijų sunkumus ir laiku suteikti pagalbą. 

Rezultatai:

 • Pravesta po 60 psichodramos ir šokio-judesio terapinių užsiėmimų vaikams su elgesio ir emocijų sunkumais.
 • Apibendrinus tėvų užpildytus klausimynus, matyti, kad psichodrama turėjo poveikį 8 vaikams (tai sudaro 33 proc.), o šokio-judesio terapija – 9 vaikams (tai sudaro 37 proc.).
 • Po psichodramos terapijos užsiėmimų tėvai įvertino, kad vaikų elgesys pakito 5 srityse: gali ilgiau sutelkti dėmesį į vieną objektą; lengviau suvokia ir vykdo kelių pakopų instrukcijas;  mažiau išsiblaško ir pamiršta; mažiau kalba, pertraukia kitus, išklauso; lengviau valdo savo jausmus ir emocijas, prisitaiko socialinėse situacijose.
 • Po šokio-judesio terapijos užsiėmimų tėvai įvertino, kad vaikų elgesys pakito 8 srityse: ilgiau sutelkia dėmesį į vieną objektą; mažiau netikslingai juda; lengviau vykdo nurodymus; veikia mažiau impulsyviai; mažiau kalba ir pertraukia kitus; rečiau laužo elgesio bei tvarkos taisykles; lengviau valdo savo jausmus ir emocijas, prisitaiko socialinėse situacijose bei lengviau supranta aplinkinių nuotaikas ir jausmus. 

Nuorodos: https://www.facebook.com/MarijampolesMykoloParapijosCaritas

APF skirta suma: 12 343 Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021-02-01 - 2022-02-28

Partneriai: Lietuvos sakaliukų sąjunga

Skirta suma: 14 282,10 Eur

Santrauka: Projekto tikslas – ugdyti romų ir socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių socialinius gebėjimus per profesionaliuoju menu paremtą sociokultūrinę veiklą.

Projektu siekiama romų tautybės, socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių įgalinimo, jų socialinių, emocinių, bendravimo gebėjimų lavinimo, visuomenės atvirumo, tarpusavio supratimo, pažinimo, stereotipų bei stigmų naikinimo.

Rezultatai:

 • Parengta kūrybinė komanda projekto veiklų įgyvendinimui.
 • Sukurta išplėstinė teatrinės stovyklos programa, orientuota į socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių socialinių, emocinių, bendravimo gebėjimų lavinimą.
 • Įgyvendintos dvi teatrinės stovyklos „Laukmės“ socialinę ir tautinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams derinant teatrines praktikas su gamtos ir savęs pažinimu.
 • Parengta stovyklos pagrindu paremta fotomedžiaga bei dokumentinis veiksmas-kino juosta „Dialogas“.
 • Įgyvendinti 5 informaciniai renginiai (dialogai-diskusijos) regionų vyresnių klasių moksleiviams bei mokytojams.

Nuorodos: http://www.apeirontheatre.net/222-stovykla-laukmes.html

APF skirta suma: 15 879 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-01 iki 2022-01-31

Santrauka: Projekto tikslas – didinti vaikų, jaunuolių, mamų su kūdikiais ir mažamečiais vaikais, vyresnio amžiaus gyventojų socialinę įtrauktį, skatinant jų dalyvavimą visuomeninėje veikloje mažiau pasiekiamuose Lietuvos regionuose. Ugdomoji veikla vaikams, jaunimui, mamoms su kūdikiais (esančioms pažeidžiamoje padėtyje dėl atitolimo nuo darbo rinkos, finansinių sąlygų/pajamų pasikeitimo, socializacijos trūkumo esant motinystės atostogose), prasmingo užimtumo šviečiamojo pobūdžio seminarai vyresnio amžiaus žmonėms, bendruomenę vienijantys renginiai, atviri visiems Geležių kaimo ir aplinkinių kaimų Zujūnų seniūnijoje (Vilniaus raj.) gyventojams. Projekto veiklos vyko ir Pagėgiuose, Anykščių, Ukmergės rajonuose. Siūlomos veiklos tikslinėms grupėms yra geriausias prasmingo užimtumo ir švietimo paslaugų stokos, saugumo jausmo trūkumo kaime sprendimas, nes tai ugdo bendruomeniškumą, skatina pažeidžiamas grupes įvardyti savo poreikius ir juos pristatyti, įsitraukti į visuomeninį gyvenimą ir kurti paslaugas.

Rezultatai: 

 • Suorganizuotos ugdomosios veiklos vaikams, jaunimui, mamoms su kūdikiais, prasmingo užimtumo šviečiamojo pobūdžio seminarus ir bendruomenę vienijantys renginiai, atviri visiems Geležių kaimo ir aplinkinių kaimų Zujūnų seniūnijoje (Vilniaus raj.) gyventojams.
 • Ugdomoji veikla tikslinėms grupėms buvo geriausias ir išties tinkamas įvardintų problemų – prasmingo užimtumo ir švietimo paslaugų stokos, saugumo jausmo trūkumo kaime – sprendimas, nes suvienijo bendruomenę, skatino pažeidžiamas grupes įvardyti savo poreikius ir nuolat mokytis.
 • Organizuoti užsiėmimai sėkmingai apjungė saviugdą (vaikų, jaunimo, mamų, senjorų), skatino fizinį aktyvumą, bendruomeniškumą ir bendravimą tarp kartų, sukurta paslaugų Vilniaus rajone (anglų kalba su mankšta mamoms su ikimokyklinukais bei Sąmoningumo užsiėmimus su dailės terapijos metodais jaunimui).

·      Nuorodos: https://www.facebook.com/tikrikaimynai

    APF skirta suma: 13 500 Eur

    Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2022-03-31

Santrauka: Projekto tikslas – įgalinti pažeidžiamų grupių asmenis savarankiškai pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę ir darbo rinką. Tik teikiant kompleksišką pagalbą, galima tikėtis tikrai sėkmingos asmens integracijos į visuomenę, nes pasibaigus reabilitacijos laikotarpiui, asmuo bus ištvermingesnis atkryčiams. Šiuo projektu siekiama bendruomeninių savarankiškumo namų „Kelkis“ ir „Gerų pokyčių centras“ gyventojus įgalinti keisti savo gyvenimą. Tikslinės grupės, kurios dalyvauja projekte – nuo tam tikrų medžiagų vartojimo priklausomi asmenys, benamiai.

Rezultatai:

 • Projekto dalyviai įgijo kompiuterinio raštingumo pagrindus. Kiekvienas projekto dalyvis susikūrė savo gyvenimo aprašą, pasirašė motyvacinį laišką, pasirengė darbo pokalbiui, susidarė asmeninį karjeros planą.
 • Surengtas informacinis švietėjiškas renginys visuomenei.
 • Pasidalinta gerąja patirtimi su kitais reabilitacijos centrais.
 • Specialistų pagalba pavyko įgyvendinti parengtą kompleksinę pagalbą, kuri reikalinga integruotis į visuomenę: bendrųjų gebėjimų ugdymas, socialinė pagalba ir ugdymas karjerai.
 • Pareiškėjo ir partnerio organizacijų vadovai ir darbuotojai įgijo organizacijos ir žmogiškųjų išteklių valdymo gebėjimų.

Nuorodos: https://www.facebook.com/kelkisreabilitacija/?ref=page internal

APF skirta suma: 10 242 Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-07 – 2021-10-06

Santrauka: Projektu siekta spręsti visuomenei kylančią kompleksinę problemą – socialinę atskirtį regionuose esančiose mokyklų bendruomenėse. JT Neįgaliųjų teisių konvencija įpareigoja šalinti negalią turinčių vaikų diskriminaciją švietimo sistemoje ir įgyvendinti įtraukųjį ugdymą. Projekto tikslas – įgalinti pažeidžiamas grupes, t. y. vaikus su IP auginančias šeimas, per informavimą, bendradarbiavimą, keitimąsi gerąja patirtimi ir regioninius mainus, advokacijos veiklas testuojant 9 -iose pilotinėse savivaldybėse (Kauno miesto, Kauno r. sav., Kazlų Rūdos sav., Kupiškio r. sav., Rokiškio r. sav., Šakių r. sav., Švenčionių r. sav., Zarasų r. sav., Visagino sav.). 

Tikslinė grupė – vaikų su IP šeimos, vaikai ir mokiniai, mokytojai, pagalbos specialistai ugdymosi įstaigose.

Rezultatai:

 • Pagerintas kolektyvų ir bendruomenių, į kurias ateina ugdytis vaikai su IP, požiūris ir gebėjimai.
 • Užtikrintas visuomenės informavimas apie neuroįvairovę – biologinį faktą, būdingą vaikams su IP.
 • Organizuota pažeidžiamų grupių įtrauktis ir lygias galimybes skatinantys švietėjiški renginiai.
 • Suorganizuotos šeimos konferencijos 9-iose pilotinėse geografiškai nutolusiose savivaldybėse, suteikiant vietos bendruomenėms gebėjimų atliepti pažeidžiamų grupių poreikius.
 • Padidintas pilietinės visuomenės jautrumas pažeidžiamų grupių poreikiams, naudojant menines priemones ir aktyvią komunikaciją žiniasklaidoje.
 • Organizuoti mokymai NVO nariams, darbuotojams ir savanoriams, gerinant advokacijos gebėjimus.

·       Nuorodos: https://galiudezute.lt/

 

APF skirta suma: 12 150 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-02 iki 2022-05-01

Vidutinės apimties projektai

Santrauka: Projektu „Bendradarbiai“ buvo sprendžiama žmonių su negalia diskriminavimo ir dalyvavimo darbo rinkoje problema. Siekiant didinti darbdavių ir visos visuomenės nuostatų keitimą bei įgalinti žmones atstovauti savo interesus darbo pasaulyje, 7 Lietuvos miestuose ir rajonuose buvo organizuojama darbo šešėliavimo iniciatyva DUOday 2021, kurios metu buvo organizuotas 201 „duetas“. DUOday dieną žmogės su negalia praleido kartu su įmonių darbuotojais – stebėjo darbo procesus, išbandė realias darbo užduotis, susipažino su darbo aplinka ir kt. Į iniciatyvą įsitraukė 152 žmonės su negalia, kurie 144-iuose įmonių ir organizacijų kolektyvuose praleido darbo dieną ir „pasimatavo“ profesiją. Iniciatyvoje dalyvaujantys darbdaviai ir įmonių darbuotojai buvo įtraukti į informuotumo kampaniją, buvo skatinami dalintis įspūdžiais turimais kanalais bei žiniasklaidos priemonėse.

Rezultatai:

 • Net 7 dalyviai po iniciatyvos gavo darbo pasiūlymus tose pačiose vietose, kurioje šešėliavo, mažiausiai 11 susirado darbo vietą kitose darbovietėse.
 • DUOday iniciatyvos metu žmonės su negalia susipažino su darbo rinkoje siūlomomis galimybėmis, geriau suprato, kokį darbą norėtų ir galėtų dirbti. Kai kuriems žmonėms su negalia, pvz. Klaipėdoje esantiems jauniems žmonėms su klausos negalia DUOday padėjo apsispręsti, kokią specialybę mokytis.
 • DUOday dieną žmonės su negalia galėjo pristatyti savo turimus talentus darbo rinkai, gavo pastiprinimą ir paskatinimą kurti toliau, būti aktyviais imtis iniciatyvos, dalis žmonių ėmė savanoriauti.
 • DUOday dalyvių atsiliepimai bei gyvas pavyzdys paskatino ir kitas įmones bei organizacijas priimti žmones su negalia tiek prisijungiant prie iniciatyvos, tiek ir apsisprendžiant įdarbinti juos.
 • Projektas turi ilgalaikį poveikį mažinant žmonių su negalia socialinę atskirtį ir didinant jų įtrauktį į darbo rinką.

Nuorodos: www.duoday.lt

https://sopa.lt/bendradarbiai

https://www.facebook.com/sopa.lt

https://www.youtube.com/channel/UCoQ3-6iviTzOx_Ip3_r-_Rg

APF skirta suma: 55 800 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2021-09-30

Partneriai: VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras

Kauno „Arkos“ bendruomenė

Skirta suma: 69 210,99 Eur 

Santrauka:

Projektas START siekia spręsti žmonių su proto negalia savęs atstovavimo, naujų paslaugų įvairovės trūkumo ir neigiamo įvaizdžio visuomenėje problemą. Siekiame veikti, kalbėti, spręsti ne už neįgaliuosius, bet kartu su jais.

Šią problemą spręsime kurdami naują paslaugą adaptuodami tarptautinės Arkos asociacijos naudojamas įtraukties metodines priemones, kelsime personalo kompetenciją socialinio verslo ir socialinio poveikio matavimo mokymuose, apibendrinę gerąją praktiką kursime metodinę priemonę ir dalinsimės ja su kitais socialiniais partneriais. Specializuotų savęs atstovavimo užsiėmimų metu, naudodami įvairias metodines priemones, didinsim neįgaliųjų savęs pažinimą bei gebėjimus save atstovauti. Stiprinsime ir plėsime individualaus laisvalaikio užimtumo orientuoto į poreikius ir socialinių dirbtuvių paslaugą kaip pilnaverčio gyvenimo garantus žmonėms su proto negalia. Vykdysime susitikimus bendruomenėse, edukacinius renginius visuomenėje bei informacines kampanijas su socialine reklama Vilniaus bei Kauno gatvėse ir trumpametražiais filmais socialinėje medijoje.

Projekte dalyvaus 3 organizacijos, 50 suaugusiųjų, turinčių proto negalią. Paslaugas teiks ir savo kompetencijas didins 24 darbuotojai ir 26 savanoriai.

 Projektu prisidėsime prie šių APF programos bendrųjų tikslų ir rezultatų:

-Įgalinsime pažeidžiamą grupę – suaugusius asmenis, turinčius proto negalią, sustiprinsime jų įtrauktį, didinsime jų dalyvavimą priimant sprendimus, naudojantis kultūros, sporto, darbo rinkos galimybėmis.

- Didinsime pilietinės visuomenės informuotumą apie negalią ir kursime palankesnį požiūrį į savo narius.

Numatomi projekto rezultatai:

1. Pažeidžiama tikslinė grupė- 50 suaugusių asmenų, turinčių proto negalią, yra įgalinti atstovauti save kasdienybėje bei bendruomenėje ir kokybiškai leidžia laisvalaikį pagal savo poreikius.

2. Padidėjęs visuomenės informuotumas apie asmenis su negalia, jų gebėjimus, kasdienybę; per pranešimus spaudai, socialinę mediją, teminius ir edukacinius susitikimus bendruomenėse.

3. Gerosios praktikos pagrindu sukurta „Savęs atstovavimo“ metodika ir išplatinta viešai. 5 kitos socialinės organizacijos išsamiai susipažins su metodika ir tuo pagerins savo darbo kokybę.

4. Trijose organizacijose paskatinta pažeidžiamų grupių įtrauktis, padidėjusi darbuotojų ir savanorių kompetencija, sukurtos ir patobulintos 4 naujos paslaugos asmenims su proto negalia bei matuojamas socialinis poveikis.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2022-03-31

Partneriai: Lietuvos psichoaktyvių medžiagų vartotojų iniciatyvinė grupė

Skirta suma: 68 999,75 Eur

Santrauka:

Tikslas - suburti ir įgalinti Lietuvos priklausomų nuo narkotinių medžiagų asmenų (toliau – PNA) bendruomenių atstovus bei paskatinti imtis savo bendruomenės teisių advokacijos.

Tikslinės projekto grupės – priklausomi nuo narkotinių medžiagų asmenys dėl priklausomybės turintys įvairių psichosocialinių bei sveikatos problemų, priklausomos nuo narkotinių medžiagų moterys ir PNA artimieji.

Siekdami išsiaiškinti tikslinių grupių realius poreikius regionuose, pakviesime į fokus grupes problemų aktualizavimui. Organizuosime pagal poreikį fokus grupes PN moterims ir PNA artimiesiems. Pagal realius rezultatus parengsime 5 advokacijos planus ir pristatysime tikslinėms grupėms. PNA pradžios etape susiburs į 5 atskiras regionines iniciatyvines grupes, kurios reguliariai susitikinės „advokaciniuose susitikimuose“. Ten gaus profesionalią pagalbą bei palaikymą, sukurs komunikacijos sistemą FB. Tikslinių grupių lyderiai, dalyvaudami įvairiuose komunikacijos, advokacijos, lyderystės, komunikacijos FB mokymuose, įgis profesionalių žinių, išmoks ištransliuoti savo poreikius bei teises. Dalyvaudami 2 advokacijos akcijose, PNA sustiprės kaip bendruomenė. Visuomenė bus informuojama apie projekto veiklas, PNA pokyčius (jautrinama) - mažės stigma. Stigmą mažins ir darbas su žiniasklaida 5 regionuose. Padedami ekspertų, bendruomenės lyderiai dalyvaus „apskrito stalo“ diskusijose su savivaldos bei kt. institucijų atstovais 5 savivaldybėse, ištransliuos specifines regionams būdingas bendruomenės problemas, diskutuos apie problemų sprendimo būdus. PNA bendruomenės parengs 1 bendrą advokacinį raštą LR valdžios institucijai, PNA lyderiai dalyvaus įteikime. PNA bus įgalinti, atsiras prielaidos susiburti į stiprią bendruomenę, turinčią savo lyderius, pakankamai advokacijos žinių bei gebėjimų, žinančią savo narių poreikius ir gebančią spręsti savo problemas vietiniu bei valstybiniu lygmenimis. Partnerių atstovai dalyvaus įvairiuose mokymuose, konsultuosis NVO stiprinimo klausimais, todėl ateityje efektyviau dirbs pažeidžiamų grupių labui.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2022-03-31

Partneriai: Klaipėdos miesto dailės klubas Guboja”

Skirta suma: 45 000,00 Eur

Santrauka:

Šio projekto reikalingumas grįstas tyrimų , neįgaliųjų segregacijos kritikos,  statistikos analize rodančia, kad žmonės, turintys negalią, yra labiausiai „nugalinta“ grupė ne tik Klaipėdos regione, bet ir Lietuvoje. Pagrindinius neįgaliesiems, jų artimiesiems svarbius iššūkius įvardijo Juodkaitė (2017) akcentuodama, kad problemų sukelia ne pati negalia, o kliūtys su kuriomis susiduria neįgalūs asmenys.

Pagrindinis projekto tikslas - įgalinti skirtingo amžiaus asmenis, turinčius negalią, jų artimuosius teikiant projekte numatytas paslaugas ir yra neatsiejamas nuo bendrojo APF tikslo – įgalinti pažeidžiamas visuomenės grupes. 

Tikslinės projekto grupės - skirtingo amžiaus asmenys, turintys negalią, jų artimieji ir negalios neturintis Klaipėdos regiono jaunimas.

Numatomi projekto rezultatai: neįgalieji ir jų artimieji dalyvavę mokymuose, kuriuose pateikta informacija apie negalios priėmimą, savo poreikių advokaciją) ir   paskatintos naujos (konkrečiai - kalbos terapijos) bei patobulintos (inkliuzinių tapybos gebėjimų lavinimo) paslaugos; paskatinta pažeidžiamų grupių įtrauktis, padidintas informuotumas (suorganizuoti šviečiamieji renginiai negalios pažinimo klausimais negalios neturintiems asmenims, projekto komandai).

Rezultatai bus pasiekti vykdant šias veiklas: mokymai asmenims, turintiems negalią ir jų artimiesiems siekiant šios grupės žmonių įgalinimo ir savo poreikių advokacijos gebėjimų ugdymo; gyvųjų (ne)galios knygų skaitymo renginiai negalios neturinčioms visuomenės grupėms siekiant formuoti pozityvų požiūrį į asmenis, turinčius negalią; inkliuziniai tapybos gebėjimų tobulinimo užsiėmimai skirtingo amžiaus asmenims, turintiems negalią ir jos neturintiems skatinant asmenų, turinčių negalią įtrauktį; kalbos terapijos užsiėmimai vaikams, turintiems kalbos, komunikacijos negalią ir konsultacijos, mokymai tėvams kaip jie gali ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus siekiant minėtas negalias turinčių vaikų įgalinimo efektyviau komunikuoti su aplinkiniais ir tėvų įgalinimo efektyviai ir laiku padėti savo vaikams.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-14 iki 2021-10-13

Santrauka: Projekto tikslas – įgalinti pažeidžiamus senyvo amžiaus asmenis plėtoti socialinius ryšius, užtikrinti savalaikę ir kokybišką informaciją ir jos prieinamumą aktualiais gyvenimo kokybės ir sėkmingo senėjimo klausimais bei gebėjimus aktyviau naudotis žmogaus teisėmis, paskatinti juos visavertiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir įnešti savo indėlį, gyventi savarankiškai ir priimti sprendimus savo gyvenimo klausimais. Projekto tikslinė grupė – socialiai pažeidžiami senyvo amžiaus asmenys (60 m. ir vyresni), kurie dėl amžiaus, sveikatos būklės, ekonominių sunkumų, izoliacijos, vienišumo susiduria su socialinės atskirties rizika. 

Rezultatai:

 • Planuota pasiekti 600 tikslinės grupės atstovų, o pasiekta 53,4 proc. Daugiau – 920.
 • Padidėjo pažeidžiamų senyvo amžiaus asmenų informuotumas žmogaus teisių įgyvendinimo bei kitais aktualiais gyvenimo kokybės užtikrinimo ir sėkmingo senėjimo klausimais.
 • Per projekto laikotarpį į „Sidabrinę liniją“ paskambinę senjorai gavo informaciją rūpimais klausimais, patarimus, kaip realizuoti pagalbą sau ar pasiekti bendruomenės pagalbą, taip pat emocinę paramą ir paguodą ir, tikėtina, pasijuto emociškai saugesni, ramesni, labiau užtikrinti dėl ateities, o ilgalaikėje perspektyvoje - savarankiškesni, labiau pasitikintys savimi, labiau įgalinti.
 • Net 138 asm. iš 920 (15 proc.) įsitraukė į reguliarius pokalbius „Sidabrinėje linijoje“, kurie padeda mažinti psichologinę įtampą artimoje aplinkoje ir bendruomenėje, o ilgalaikėje perspektyvoje padės siekti psichologinės ir fizinės sveikatos gerovės.
 • Patobulinta „Sidabrinės linijos“ paslauga padeda geriau pažinti ir tenkinti pažeidžiamų senyvo amžiaus asmenų poreikius, projekto komunikacijos veiklos didina paslaugos žinomumą ir pripažinimą, formuoja paklausą, stiprėja organizacijos instituciniai gebėjimai bei tvarumas.

 

Nuorodos: https://www.facebook.com/sidabrinelinija

 

APF skirta suma: 76 626 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31

Partneriai: Barnaheill – Save the Children Iceland (Islandija)

Skirta suma: 71 999,96 Eur

Santrauka:

Projekto tikslas – prisidėti prie 2017 m. priimtų Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimų įgyvendinimo Lietuvoje. Uždraudus bet kokios formos smurtą prieš vaikus, didžiajai daliai tėvų iškyla problema, kaip auklėti vaikus nenaudojant prievartos. Moksliškai pagrįsta ir vaikų teisėmis paremta programa „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“ atliepia šiuos tėvų poreikius.

Šia Programa, pritaikyta skirtingo raštingumo bei socialinių įgūdžių tėvams, siekiama sumažinti smurtinių auklėjimo metodų ir fizinių ar žeminančių bausmių naudojimą. Taip pat reikalinga tėvystės įgūdžių mokymų paslauga yra nepakankamai prieinama regionuose dėl paslaugos teikėjų trūkumo. Organizacija jau turi sertifikuotus programos mokytojus, kurie gali rengti naujus mokymų vadovus.

Pagrindinė Projekto užduotis – suburti motyvuotus specialistus ir sukurti tėvystės grupių mokymų vadovų tinklą, gebančių kokybiškai pravesti tęstinę Programą tėvams, įtėviams ar globėjams skirtinguose regionuose. Tėvams, įtėviams ar globėjams dalyvavimas Programos grupėse nemokamas. Projekto veiklos nukreiptos į geografiškai nutolusius Lietuvos regionus bei orientuotos į pažeidžiamas tikslines grupes, patiriančias socialinės rizikos veiksnius, siekiant jas įgalinti taikyti nesmurtines vaikų auklėjimo priemones. Taip bus duota pradžia Programos metodinio centro sukūrimui, kuris tęs savo veiklą Projektui pasibaigus ir kuris toliau rūpinsis naujų grupių vedančiųjų parengimu ir Programos kokybės užtikrinimu bei paslaugos teikimo koordinavimu.

Projekto metu bus stiprinamos Darbuotojų kompetencijos, siekiant užtikrinti efektyvų turimų resursų panaudojimą. Taip pat Projektas prisidės prie vaiko teisių sklaidos ir jų įgyvendinimo. Bendradarbiaujant su Partneriu bus ieškoma naujų, efektyvių smurto prevencijos ir vaikų savivertės stiprinimo būdų bei dalijamasi gerąja patirtimi šioje srityje.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2022-03-31

Santrauka: Karas iš esmės pakeitė bendrą migrantų situaciją Lietuvoje, į šalį pradėjo atvykti tūkstančiai nuo karo bėgančių žmonių, kuriems reikėjo greitai įsikurti ir – bent jau trumpuoju laikotarpiu – ieškoti darbo. DDG, kartu su LRK ir partneriu iš Norvegijos – KUN – siekė sustiprinti pažeidžiamų grupių – imigrantų ir prieglobsčio gavėjų - socioekonominę įtrauktį ir paskatinti tvarų privataus sektoriaus įsitraukimą užtikrinant jiems orias darbo sąlygas. Tikslui pasiekti buvo sukurtas IT įrankis – SCOBO – skirtas darbdavių ir darbo ieškančių migrantų sujungimui. Programėlė veikia lietuvių, anglų, ukrainiečių, rusų ir arabų kalbomis. Ji automatiškai išverčia darbo skelbimus į pasirinktą kalbą bei suveda darbdavius ir darbo ieškančius užsieniečius atsižvelgdama į jų darbo sritį, miestą ir kalbą. Tai - vienintelis Lietuvoje ir Šiaurės šalyse tokio pobūdžio įrankis, nes padeda įveikti kalbos barjerą darbo rinkoje. Šalyje yra tūkstančiai laisvų darbo vietų, projekto metu atliktas tyrimas parodė, kad daugeliui jų lietuvių kalba nėra būtina. Vis dėlto absoliuti dauguma darbo skelbimų rinkoje yra skelbiami lietuvių kalba, net jei jos nereikia pačiai pozicijai. SCOBO programėlė išsprendė problemą, o jos aktualumą rodo ir po projekto baigties didėjantys vartotojų skaičiai.

Rezultatai:

 • Šis projektas ir jo metu sukurtas sprendimas padėjo verslui sistemingai skelbti darbo vietas, o atvykusiems – ieškoti darbo šalyje.
 • Projekto metu SCOBO buvo patalpinta daugiau nei 300 darbo skelbimų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Tauragėje, Alytuje ir kituose miestuose, užregistruotos darbo vietos tiek aukštos, tiek žemesnės kvalifikacijos darbuotojams.
 • SCOBO programėle yra naudojamasi ir po projekto baigties – darbo ieškančių čia jau užsiregistravo virš tūkstančio.
 • Projekto komanda taip pat atliko išsamų darbo rinkos ir užsieniečių įtraukties vertinimą. Reprezentatyvi verslo, įdarbinančio migrantus, apklausa parodė, kad Lietuvos darbdaviai yra patenkinti užsieniečių darbu, norėtų ir toliau juos samdyti, tačiau nėra (tyrimas atliktas iki SCOBO programėlės sukūrimo) mechanizmo, kuris padėtų migrantams rasti darbą, o darbdaviams - įdarbinti į Lietuvą vis labiau atvykstančius užsieniečius.
 • Projekto metu vyko darbdavių mokymai apie žmogaus teisių ir įvairovės užtikrinimą organizacijose, migrantai konsultuoti darbo rinkos klausimais.

Nuorodos: www.scobo.lt

https://www.facebook.com/Scobolt

https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/ofi-open-for-immigration/

APF skirta suma: 59 463,49 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-20 iki 2022-04-19

Didelės apimties projektai

Partneriai: Menininkų grupė Žuvies akis”

Nordisk ALBA Norge (Norvegija)

Skirta suma: 149 870,00 Eur

Santrauka:

Projektu siekiama stiprinti pilietinį aktyvumą sąlygojančius jaunimo gebėjimus ir mažinti atotrūkį tarp tautinių mažumų ir daugumos grupių. Tautinių mažumų atskirties ir pažeidžiamumo problemos aktualumą didina gilėjančios geopolitinės įtampos regione ir įvairiais pjūviais demonstruojama gili atskirtis (ją rodo tokie skirtingi tyrimai kaip pilietinės galios indeksas, PISA 15-mečių pasiekimų testai, gyventojų dalyvavimo kultūroje tyrimai ir t.t.).

Projektas poveikio siekia kviesdamas į partnerystę mokyklas, kurias lanko net didžiausią socialinę izoliaciją patiriantys vaikai ir jaunimas. Padedant specialiai parengtiems įvairių kūrybos sričių profesionalams, mokiniai ir mokytojai mokosi tyrinėdami, spręsdami realias problemas, įgyvendindami idėjas, bendradarbiaudami su išorės partneriais. Toks mokymasis stiprina dalyvių pilietiškumo, kritinio mąstymo, kūrybingumo ir kitus esminius XXI a. gebėjimus, mokytojai perima aktyviu, sąmoningu dalyvavimu pagrįstus ugdymo metodus. Labai svarbi ir įkvepianti programos dalis - vietinių mokymosi bendruomenių, peržengiančių tautinių grupių ir profesinės bei visuomeninės veiklos sektorių ribas, kūrimas.

Programa “Tyrinėjimo menas” unikali tuo, kad geba pasiekti išliekančių dalyvių elgesio ir nuostatų pokyčių, kurti atvirumu ir dialogiškumu pagrįstus tarpusavio santykius. Mokyklos po projekto toliau taiko visų įtraukimu, sąmoningu mokinių dalyvavimu, tyrinėjimu ir kūryba pagrįstas mokymo strategijas ir metodus. Tęsiasi projekto metu užmegztos partnerystės su kultūros, savivaldos, pilietinio sektoriaus organizacijomis ir profesionalais. Projektas sudaro sąlygas įsitikinti bendradarbiavimo - tiek mokyklos bendruomenės visuje, tiek su išorės partneriais - nauda, izoliaciją keičia atvirumas, ryšių su įvairialype kultūrine aplinka plėtojimas.

Pasitikėjimą, kad galime prisidėti prie tvaraus problemos sprendimo, stiprina mūsų, “Kūrybinių jungčių” komandos daugiametė patirtis šioje srityje, tyrimais savo poveikį įrodžiusi ir plačiai pripažinta metodologija, pasitikėjimas partneriais ir stipria, nuolat besimokančia, kuriančių praktikų bendruomene.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-12-01 iki 2023-11-30

Partneriai: Lietuvos neonatologijos asociacija

Skirta suma: 144 070,00 Eur

Santrauka:

Projekto tikslas – taikant naujausius technologinius sprendimus sukurti nuotolinę mokymosi platformą kaip tėvystės įgūdžių ir psichikos sveikatos stiprinimo edukacinę priemonę, skirtą neišnešiotų naujagimių susilaukusioms šeimoms, įtraukiant sveikatos priežiūros darbuotojus, savanorius bei taikant naujausius užsienio šalių adaptuotus mokymo metodus.

Sprendžiama problema - bloga neišnešiotų naujagimių tėvų psichologinė būklė, informacijos apie neišnešiotų naujagimių fizinę sveikatą, vystymąsi ir auginimą trūkumas.

Tikslinė grupė - neišnešiotų naujagimių tėvai bei šeimos nariai (4500 asm.), medicinos darbuotojai (120 asm.).

Sukurta platforma suteiks gyvybiškai svarbią informaciją kasdieninės neišnešioto naujagimio, kuris negali savimi pasirūpinti, priežiūros klausimais iki mokyklinio amžiaus. Informacinė ir edukacinė medžiaga platformoje bus pateikiama tekstų, video, webinarų formatu ir prieinama kiekvienam, bet kuriuo paros metu, gaunant galimybę operatyviai pasinaudoti aukščiausios kvalifikacijos specialistų rekomendacijomis ir metodine medžiaga. Vaikų priežiūros – stebėjimo platforma ypatingai aktuali regionuose gyvenančioms šeimoms. Edukacinė platforma sudarys sąlygas gauti kvalifikuotą, nuolat atnaujintą informaciją ir būsimiems bei esamiems medicinos darbuotojams visos Lietuvos regiono ligoninėse.

Projekto rezultatai: projekto metu sukurta inovatyvi nuotolinio mokymo priemonė (1 vnt.); šeimoms (iki 4500 asm.) suteiktos psichologinės, socialinio darbuotojo nuotolinės konsultacijos, suorganizuoti mokymai medicinos specialistams (4 vnt., viso 120 asm.), suorganizuoti regioniniai seminarai šeimoms (4 vnt., 72 asm.), suorganizuoti mokymai savanoriams 20 asm. (bendrai 320 val.).  

Projekto sąsaja su APF programos bendraisiais tikslais: projektas prisideda prie pilietinės visuomenės stiprinimo ir orientuotas į pažeidžiamų grupių įgalinimą. Projektas skatins glaudų bendradarbiavimą su kitomis ligoninėmis, NVO organizacijomis.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-20 iki 2022-10-19

Partneriai: VšĮ Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Utenos švietimo centras 

Voksne for Barn (Norvegija)

Skirta suma: 129 654,67 Eur

Santrauka:

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenimis, 2019 m. užfiksuoti 5 469 galimo smurto prieš vaiką atvejai, kurių metu smurtą galimai patyrė 5 122 vaikai. Tai sudaro 1,03% visų Lietuvoje gyvenančių vaikų. Tuo tarpu, PSO duomenimis (WHO, 2020), 9,6% vaikų Europos regione patiria seksualinę, 22,9% fizinę ir 29,1% psichologinę prievartą. Tai rodo, kad Lietuvoje šalia vaiko esantiems suaugusiems ir patiems vaikams stinga žinių bei įgūdžių, kaip atpažinti smurtą ir kaip kreiptis pagalbos.

Šiuo metu Lietuvoje nėra prevencinės programos, kuri mokytų vaikus, kaip atpažinti, apsisaugoti bei pranešti susidūrus su įvairių rūšių smurtu, būtų nuosekli ir pritaikyta įvairaus amžiaus bei gebėjimų vaikams. Siekiant efektyviai apsaugoti vaikus nuo smurto, reikalinga ne tik prevencinė programa, bet ir tinkamai organizuota kompleksinė pagalba nukentėjusiems vaikams ir šeimoms. Lietuvoje išlieka specializuotų ir profesionalių paslaugų prieinamumo problema, ypač nuo Vilniaus nutolusiose vietovėse.

Tikslas – sukurti ir įdiegti smurto prevencijos ir intervencijos paslaugų modelį. Tikslinės grupės: raidos sutrikimų turintys vaikai ir jų šeimos; smurtą patyrę vaikai ir jų šeimos; vaikai, kuriems kyla didesnė rizika patirti smurtą ir jų šeimos; pagalbą vaikams ir šeimoms teikiantys specialistai; savivaldybių bendruomenės; plačioji visuomenė. Rezultatai: vaikai ir šeimos įgalinti atpažinti ir tinkamai reaguoti susidūrus su smurtu; sukurta ir įdiegta inovatyvi tiek vaikų, tiek šeimų poreikius atitinkanti smurto prevencinė programa; vaikai ir šeimos įtraukti į prevencijos ir intervencijos modelio kūrimą, įgyvendinimą, savo teisių advokaciją; suteikta specializuota pagalba smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2023-01-02

Partneriai: Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

SOS vaikai, Lietuvos agentūra, Panevėžio skyrius

Skirta suma: 148 296,84 Eur

Santrauka:

Projektu sprendžiama negalios paveiktų moterų (NPM) interesų atstovavimo ir teisių gynimo problema ir siekiama įgalinti grupę, kurios pažeidžiamumą stiprina lyties ir negalios sąveika (intersectionality). Jos poveikyje NPM problemos, ypač siejamos su smurtu artimoje aplinkoje ir reprodukcinėmis teisėmis, ir pačios moterys viešajame ir politiniame diskurse tampa nematomos. NPM susiduria su diskriminacija, stigmatizavimu, o joms aktualūs klausimai nėra nuosekliai atstovaujami moterų ir negalios klausimais dirbančių PVO.

Siekiant stiprinti NPM teisių advokaciją, projekte pasitelkiama kompleksinė struktūra: dirbama su NPM regionuose - aktualizuojamos problemos, telkiamas, ugdomas ir savo teises atstovauti įgalinamos NPM iniciatyvinės grupės, kurios savo ruoštu šviečia platesnę bendruomenę ir imasi konkrečių advokacijos veiksmų vietos lygiu (mikro lygmuo); keliamos PVO sektoriaus kompetencijos, siekiant sustiprinti jų motyvaciją atstovauti specifinius, negalios ir lyties sąveikoje iškylančius NPM klausimus, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą (mezo lygmuo); formuojamas diskursas, keičiamos visuomenės nuostatos, mažinamos su NPM siejamos stigmos ir prietarai, organizuojant informuotumo didinimo kampaniją - rengiant straipsnius, radijo laidas, tinklalaides, vizualinę medžiagą bei kuriant ir platinant NPM pritaikytą informacinį paketą apie moterų teises ir smurtą artimoje aplinkoje (makro lygmuo).

Projektas sustiprins NPM gebėjimus atstovauti savo poreikius; pagerins PVO teikiamų paslaugų kokybę, skatins moterų ir negalios klausimais dirbančių PVO bendradarbiavimą, viešajame diskurse išryškins problemas, su kuriomis susiduria NPM ir keis visuomenės nuostas šios grupės atžvilgiu.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2023-07-02

Santrauka: projektas sprendė visuomenėje susiklosčiusį atotrūkį tarp savarankiškesnių bei socialiai pažeidžiamų jaunuolių, kurie dėl įgūdžių stokos yra išstumiami iš pilnaverčio ir lygiateisio dalyvavimo bendruomenėje

Rezultatai:

 • VšĮ „A.C. Patria“ ir VšĮ „Futura oggi“ įtraukė 570 jaunuolius nuo 14 iki 29 metų (450 socialiniai pažeidžiamų) ir 75 su jaunimu dirbančius specialistus.
 • 211 jaunuolių buvo įtraukti į individualų konsultavimą, 108 važiavo į išvykas, 52 gavo palydėjimą į insitucijas. 72 jaunuoliai įsitraukė į 140 iniciatyvų, 5 mokymus ir 40 pristatymų.
 • Jaunuoliai buvo įgalinti būti savarankiškais, pasirūpinti savimi, atpažinti savo ir savo bendruomenės poreikius ir prisiimti atsakomybę už jų atstovavimą.

Nuorodos: https://patria.lt/lt_lt/; Vartai Atviras Jaunimo Centras | Facebook; https://www.facebook.com/A.C.Patria 

APF skirta suma: 134 503, 07 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-19 – 2023-04-18

 

Partneriai: Viešoji įstaiga „Jaunimo linija“

Tarptautinis filmų festivalis „Oslo/Fusion“ (Norvegija)

Socialinis centras „Emma“

Skirta suma: 125 100,00 Eur

Santrauka:

LGBT+  bendruomenė ne tik susiduria su diskriminacija iš išorės, susijusia su padidėjusia smurto rizika bei menkesnėmis galimybėmis, bet ir labiau kenčia dėl streso, depresijos, sumažėjusios savivertės, savidestrukcinio elgesio, tačiau sunkumus LGBT+ žmonės dažnai išgyvena vieni ir nesikreipia pagalbos, nes ji yra (ar atrodo) nepasiekiama ar nepatikima. Lietuvoje trūksta atvirų ir saugių socialinių-kultūrinių erdvių, bendruomenės įgalinimo iniciatyvų.

Projektu „Erdvė bendruomenei: LGBT+ socialinis-kultūrinis aktyvizmas ir parama“ siekiama įgalinti LGBT+ bendruomenę, vystant bendruomenei skirtą socialinę-kultūrinę platformą ir psichologinio palaikymo bei emocinės ir informacinės paramos galimybes. Poveikio rezultatas: įgalintos pažeidžiamos grupės, konkrečiai – LGBT+ bendruomenė, apimanti ne tik neheteroseksualius ir translyčius žmones, bet ir jų artimuosius.

Pasitelkiant egzistuojančias platformas bei dvišalį bendradarbiavimą, bus vystoma socialinio-kultūrinio LGBT+ aktyvizmo erdvė, susidedanti iš atvirų filmų peržiūrų, diskusijų, skaitymų ir kitų renginių, pradėto kurti LGBT+ archyvo ir bendruomenės socialinio-kultūrinio centro bei informacinės kampanijos. Taip pat bus sukurtos naujos ir patobulintos esamos LGBT+ bendruomenei skirtos psichologinio palaikymo, emocinės ir informacinės paramos paslaugos, apimančios individualų konsultavimą ir pagalbą grupėse, LGBT+ artimųjų palaikymo grupės vystymą, atnaujintą svetainę isgirsti.lt, serijos mokymų emocinės paramos savanoriams, susitikimų (užsiėmimų) su mokiniais regionuose, kitų pagalbos galimybes pristatančių sklaidos priemonių. Atskiras dėmesys bus skirtas organizacijų plėtrai ir gebėjimams stiprinti.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2023-02-28

Skirta suma: 149 000,00 Eur

Santrauka:

Projektu siekiama užtikrinti socialiai pažeidžiamų asmenų – onkologinių pacientų – įgalinimą, pagerinant jų gyvenimo kokybę, sumažinant finansinę naštą, suteikiant žinių ir įgūdžių, padedančių sveikti ir adaptuotis prie pasikeitusio gyvenimo aplinkybių, suteikiant gerų emocijų ir pozityvumo, padedant onkologiniams pacientams jaustis vertinama visuomenės dalimi, pageidaujantiems sudaryti galimybes dalyvauti savanorystės veiklose.

Projekto pagrindinė tikslinė grupė: onkologiniai pacientai – socialiai pažeidžiami asmenys, 100 000 Lietuvos gyventojų, kuriems siekdamas padėti pareiškėjas nuo 2013 m. įgyvendina POLA kortelės projektą ir kurio tolesniam vystymui prašoma lėšų teikiamo projekto apimtyje. Pareiškėjas siekia, kad kuo daugiau onkologinių pacientų visoje Lietuvoje gautų nemokamas teisines ir psichologines konsultacijas, gyvensenos rekomendacijas, turėtų galimybę gauti jiems aktualias prekes ir paslaugas nemokamai ar su ženkliomis nuolaidomis, kartu su artimaisiais galėtų nemokamai lankytis kultūros ir edukaciniuose renginiuose (spektakliuose, koncertuose, muziejuose, parodose, seminaruose ), taip pat sudaro galimybes prie šios veiklos prisidėti aktyviems asmenims (savanoriams) ir pilietinėms organizacijoms.

Įgyvendinant projektą

1) bus patobulintos 5 socialiai pažeidžiamai grupei, onkologiniams pacientams, skirtos POLA kortelės paslaugų grupės;

2) 720 asmenų individualių konsultacijų/mokymų metu gaus pagalbą, kaip ginti savo interesus, susidūrus su onkologinės ligos diagnoze;

3) bus plėtojamos partnerystės su verslo ir viešaisiais subjektais (susitarimai dėl nuolaidų taikymo ir nemokamų kvietimų apims bent 100 verslo įmonių ir ne mažiau kaip 80 kultūros ir edukacinę veiklą vykdančių įstaigų);

4) ties onkologinių pacientų įtraukties skatinimu ir jų informuotumo didinimu dirbs bent 32 pilietinės organizacijos;

5) į veiklas bus įtraukiama ne mažiau 80 savanorių;

6) bent 135 asmenys bus apmokyti dirbti su pažeidžiamomis grupėmis;

7) projekte numatytomis įgalinimo priemonėmis pasinaudos ne mažiau 26 000 asmenų.

Įgyvendinus projekto veiklas sumažės onkologinių pacientų atskirtis, palengvės jų finansinė našta, sustiprės onkologinių pacientų socialiniai ir savarankiško gyvenimo įgūdžiai, bus įgalintas ir paskatintas sergančiųjų įsitraukimas į savo poreikių atstovavimą, įsitraukimą į gydymo procesą ir socialines veiklas, pagerės gydymo rezultatai ir pacientų bei jų artimųjų gyvenimo kokybė.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-01-02 iki 2023-01-01

Partneriai: Lietuvos sakaliukų sąjunga

Romų integracijos centras

Marijampolės apskrities moters veiklos centras 

Skirta suma: 101 343,31 Eur

Santrauka:

Lietuva pagal gyventojų socialinės atskirties ir skurdo riziką yra viena iš pirmaujančių valstybių Europos Sąjungoje – 2019 metų duomenimis 28,3 proc. šalies gyventojų patiria skurdo ir socialinės atskirties riziką. Iš šios rizikos grupės ypač išsiskiria romų bendruomenė, kuri ne tik gyvena nepalankiomis ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis, bet ir sulaukia neigiamų visuomenės pažiūrų. Nors romai Lietuvoje gyvena kelis šimtmečius, visuomenėje vis dar egzistuoja stipri šios grupės atskirtis – 63 procentų šalies gyventojų nenorėtų gyventi romų kaimynystėje. Todėl siekiant spręsti šią problemą Lietuvos romų bendruomenė, kartu su partneriais, inicijavo projektą GALIU, kuris yra orientuotas į vienos labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių – romų –  stiprinimą.

Pagrindinis GALIU projekto tikslas – įgalinti romų bendruomenę, skatinant socialinę integraciją. Šiuo projektu yra siekiama ne tik suteikti romams galimybę aktyviau įsitraukti į vietos bendruomenės veiklas, bet ir skatinti dialogą tarp romų ir ne romų, taip mažinant neigiamas visuomenės nuostatas. Projekto GALIU tikslinė grupė – Vilniaus (Vilniaus miesto ir Šalčininkų rajono savivaldybėse), Šiaulių ir Marijampolės regionuose gyvenantys romai.

Projekto metu romų bendruomenė bus skatinama įsitraukti į savanoriškas veiklas, kurti socialinio verslo koncepcijas bei įgyvendinti tarpkultūrinio dialogo renginius, kurie suartins lietuvių ir romų kultūras. Projektas bus vykdomas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes ir pilietinės visuomenės organizacijas (toliau – PVO), siekiant didinant romų socialinę integraciją ir jų kultūros atvirumą, ir taip mažinant neigiamas visuomenės nuostatas. Įgalinimo priemonės pasieks 300 romų trijuose šalies regionuose, o apie egzistuojančią romų atskirties problematiką sužinos 410 000 šalies gyventojų. Į romų ir ne romų bendravimą ir bendradarbiavimą orientuotos veiklos prisidės prie teigiamo romų bendruomenės įvaizdžio formavimo ir šios etninės grupės atvirumo didinimo, taip mažinant jos socialinę atskirtį. Keturios su pažeidžiamomis grupėmis dirbančios organizacijos taip pat sustiprins savo gebėjimus siekiant padidinti jų veiklų poveikį atstovaujamoms grupėms.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-02 iki 2022-11-01