4 poveikio srities projektai siekia įgalinti pažeidžiamas grupes atstovauti ir ginti savo interesus

Mažos apimties projektai

Skirta suma: 13 500,00 Eur

Santrauka:

Ugdymo įstaigose elgesio ir emocinių sunkumų turintys vaikai trukdo mokymosi procesui nepriimtinu, agresyviu, provokuojamu, įžūliu elgesiu. Jie pasižymi staigiais emocijų pokyčiais, menka saviverte, nerimu, baimėmis. Mokykloje pasireiškiantis elgesio sunkumas sutrikdo vaiko sėkmę klasėje, nes blogi santykiai su bendraamžiais susiję su akademinių ir socialinių įgūdžių trūkumais, kurie gilėja. Ryškiausiai vaikų elgesio ir emocijų sunkumai atsiskleidžia pradinės mokyklos metais, t. y. 7-11 metų vaikams. Svarbu šiuo laikotarpiu atpažinti vaikų elgesio ir emocijų sunkumus ir laiku suteikti pagalbą.

Projekto tikslas: teikti terapines paslaugas vaikams su elgesio ir emocijų sunkumais, siekiant padėti jiems lengviau prisitaikyti prie socialinės aplinkos.

Tikslinė grupė: Marijampolės miesto 7-11 metų vaikai (60 asmenų), turintys elgesio ir emocijų sunkumų.

Projekto vykdymo metu planuojamos teikti grupinės šokio-judesio ir psichodramos terapijų paslaugos.

Šiuo projektu siūlomos terapinės veiklos, skirtos sustiprinti vaikų santykį su savimi ir kitais, atrasti save. Pasirinktos į judesį, vaidybą orientuotos grupinės terapijos (judesio-šokio ir psichodrama), atsižvelgiant į šio amžiaus tarpsnio poreikius, pasireiškiantį fizinį aktyvumą, koordinacijos vystymąsi, savivertės jausmo formavimąsi. Psichodramos užsiėmimai sustiprins vaikų vidinę darną, padės adaptuotis prie įvairių situacijų, stimuliuos ir organizuos vaikų psichinį ir fizinį aktyvumą, subalansuos jų emocinę būseną, pagerins savijautą, turės galimybę geriau pažinti save, savo mintis, norus, emocijas, kūną, suprasti savo elgesį. Šokio-judesio terapija didins sąmoningumą, savivertę, asmeninę autonomiją, atskleis minčių, jausmų ir veiksmų sąveiką, bendravimo galimybes, stabilesnę emocinę ir fizinę savijautą. Terapinėmis veiklomis pasiektas gilesnis vaikų savęs pažinimas padės jiems lengviau prisitaikyti prie mokyklos socialinės aplinkos, palengvinant ugdymo įstaigos komandos teikiamą pagalbą vaikui ir šeimai.

Vaikai, įveikę elgesio ir emocijų sunkumus, sėkmingai prisitaikę mokyklos socialinėje aplinkoje, bus įgalinti sėkmingai įveikti savo amžiaus tarpsnio uždavinius, plėsti tarpasmeninius santykius.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-26 iki 2021-09-25

Partneriai: Lietuvos sakaliukų sąjunga

Skirta suma: 14 282,10 Eur

Santrauka:

Projekto tikslas - ugdyti romų ir socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių socialinius gebėjimus per profesionaliuoju menu paremtą sociokultūrinę veiklą.

Siekiant romų tautybės, socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių įgalinimo, jų socialinių, emocinių, bendravimo gebėjimų lavinimo, visuomenės atvirumo, tarpusavio supratimo, pažinimo, stereotipų bei stigmų naikinimo numatoma:

1) Parengti kūrybinę komandą projekto veiklų įgyvendinimui;

2) Sukurti išplėstinę teatrinės stovyklos programą, orientuotą į socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių socialinių, emocinių, bendravimo gebėjimų lavinimą;

3) Įgyvendinti dvi teatrines stovyklas „Laukmės socialinę ir tautinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams derinant teatrines praktikas su gamtos ir savęs pažinimu;

4) Parengti stovyklos pagrindu paremtą fotomedžiagą bei dokumentinį veiksmą-kino juostą „Dialogas“;

5) Įgyvendinti 5 informacinius renginius (dialogus-diskusijas) regionų vyresnių klasių moksleiviams bei mokytojams.

Projektu siekiamas pokytis atliepia APF programos tikslus, numatomą 4 poveikio sritį. Projektu sukuriama galimybė įgalinti pažeidžiamų asmenų (konkrečiai – romų ir socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių) integraciją visuomenėje per sustiprintus socialinius, emocinius, bendravimo gebėjimus.

Tuo pačiu pareiškėjas ir partneris sukurs tvarų pagrindą teikti naujas sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams per parengtą teatrinės stovyklos metodiką, dokumentuotą edukacinę medžiagą „Dialogas“.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-01 iki 2022-01-31

Partneriai: Asociacija Pagėgių Bendruomenė”

Skirta suma: 13 500,00 Eur

Santrauka:

Projekto tikslas – didinti vaikų, jaunuolių, mamų su kūdikiais ir mažamečiais vaikais, vyresnio amžiaus gyventojų socialinę įtrauktį, skatinant jų dalyvavimą visuomeninėje veikloje mažiau pasiekiamuose Lietuvos regionuose. Organizuosime ugdomąją veiklą vaikams, jaunimui, mamoms su kūdikiais (esančioms pažeidžiamoje padėtyje dėl atitolimo nuo darbo rinkos, finansinių sąlygų/pajamų pasikeitimo, socializacijos trūkumo esant motinystės atostogose), prasmingo užimtumo šviečiamojo pobūdžio seminarus vyresnio amžiaus žmonėms, bendruomenę vienijančius renginius, atvirus visiems Geležių kaimo ir aplinkinių kaimų Zujūnų seniūnijoje (Vilniaus raj.) gyventojams. Projekto veiklos vyks ir Pagėgiuose, Anykščių, Ukmergės rajonuose.

Siūloma ugdomoji veikla tikslinėms grupėms yra geriausias įvardintų problemų – prasmingo užimtumo ir švietimo paslaugų stokos, saugumo jausmo trūkumo kaime – sprendimas, nes tai ugdys bendruomeniškumą, tokiu būdu skatinsime pažeidžiamas grupes įvardyti savo poreikius ir juos pristatyti, t.y. dalyviai bus įtraukti į visuomeninį gyvenimą ir kurti paslaugas. Siūlomi veiklų metodai – organizuojami užsiėmimai apjungs saviugdą (vaikų, jaunimo, mamų, senjorų), skatins fizinį aktyvumą, bendruomeniškumą ir bendravimą tarp kartų, keičiantis gerosiomis praktikomis, sukurs paslaugų prieinamumą nutolusiuose regionuose ir aktyvins visuomenę pristatyti savo poreikius (savivaldybėje, seniūnijoje). Be to, šios naujos paslaugos bus sukurtos ir suteiktos arti gyvenamosios vietos, t.y. kaime, geografiškai nepalankioje vietoje pasiekti miesto ar didesnių rajono gyvenviečių paslaugas dėl viešojo transporto ir tinkamų kelių trūkumo.

Numatomas dalyvių skaičius – 300 (tiesioginiai dalyviai inovatyviose ugdomosiose veiklose ir bendruomenę vienijančiuose renginiuose). Netiesioginių naudos gavėjų – apie 5000 žmonių, kurie gaus informaciją apie veiklas, metodus, gerąsias patirtis Vilniaus rajone, Pagėgiuose, Anykščių, Ukmergės rajonuose.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2022-03-31

Partneriai: VšĮ „Gerų pokyčių centras”

Skirta suma: 10 782,00 Eur

Santrauka:

Projekto tikslas – įgalinti pažeidžiamų grupių asmenis savarankiškai pasirūpinti savimi bei integruotis į  visuomenę ir darbo rinką.

Projekto pagalba sprendžiama problema yra asmens integracija į visuomenę– gebėjimų ir darbingumo atstatymas, integravimasis į darbo rinką. Tik teikiant kompleksišką pagalbą, galima tikėtis tikrai sėkmingos asmens integracijos į visuomenę, nes pasibaigus reabilitacijos laikotarpiui, asmuo bus ištvermingesnis atkryčiams. Šiuo projektu mes siekiame bendruomeninių savarankiškumo namų „Kelkis“ ir „Gerų pokyčių centras“ gyventojus įgalinti keisti savo gyvenimą. Tikslinės grupės, kurios dalyvauja projekte:

1. Nuo tam tikrų medžiagų vartojimo priklausomi asmenys;

2. Benamiai.

Projekto uždaviniai:

1. Ugdyti bendruosius gebėjimus.

2. Ugdyti socialinius gebėjimus.

3. Įgalinti priimti sprendimus profesinėje srityje.

Projekto metu asmenys gaus kompleksinę pagalbą, kuri reikalinga integruotis į visuomenę: bendrųjų gebėjimų ugdymas, socialinė pagalba ir ugdymas karjerai. Daugiausiai dėmesio bus skiriama tam, kad su specialisto pagalba, asmenys būtų įgalinti planuoti savo karjerą, sudaryti individualų karjeros planą, prisiimti atsakomybę už jo įgyvendinimą. Tai yra geriausias problemos sprendimas, nes tarpininkaujant specialistui, patys asmenys veiks, bus įgalinti spręsti problemas, mokysis prisiimti atsakomybę, iš pasyvaus visuomenės nario taps aktyviu piliečiu ir vėliau įsitrauks į šios problemos sprendimą, keičiant visuomenės nuomonę.

Projekto metu sukursime naują paslaugą, skirtą pažeidžiamų asmenų poreikiams tenkinti, tai yra ugdymas karjerai.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-07 iki 2021-10-06

Partneriai: VšĮ „Saulėtos idėjos“

VšĮ „Mediacijos ir teisinių paslaugų centras“

Asociacija „Savarankiškas gyvenimas“

Skirta suma: 12 150,00 Eur 

Santrauka:

4 nevyriausybinių organizacijų klasterio įgyvendinamas projektas „Galių dėžutė“ sprendžia  vaikus su IP auginančioms šeimoms iškylančias 2 pagrindines problemas:

1) Gerinti kolektyvų ir bendruomenių, į kuriuos ateina ugdytis vaikai su IP, požiūrį ir gebėjimus, kad jie ne siektų nusikratyti „kitokiu“ vaiku, o išmoktų tinkamai suprasti ir atliepti jo poreikius;

2) Užtikrinti aiškų ir suprantamą visuomenės informavimą apie neuroįvairovę – biologinį faktą, būdingą vaikams su IP, jog smegenų skirtumai yra tiesiog skirtumai, o ne kaip liga ar sutrikimas, nulemiantis šeimos ateitį.

Projekto tikslas – įgalinti pažeidžiamas grupes, t. y. vaikus su IP auginančias šeimas, per informavimą, bendradarbiavimą, keitimąsi gerąja patirtimi ir regioninius mainus, advokacijos veiklas testuojant 9-iose pilotinėse savivaldybėse (Kauno miesto, Kauno r. sav., Kazlų Rūdos sav., Kupiškio r. sav., Rokiškio r. sav., Šakių r. sav., Švenčionių r. sav., Zarasų r. sav., Visagino sav.). Auditorija – vaikų su IP šeimos, vaikai ir mokiniai, mokytojai, pagalbos specialistai ugdymosi įstaigose. Siekiami rezultatai: vieninga vaikus su IP auginančių šeimų ir joms talkinančių specialistų bendruomenė, grindžiama palaikymu ir tarpusavio pagalba, savo pavyzdžiu skatinanti pažeidžiamų grupių įtrauktį ir advokaciją.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-02 iki 2022-05-01

Vidutinės apimties projektai

Partneriai: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Jaunuolių dienos centras

Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrija „AIDAS”

Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga

Skirta suma: 55 800,00 Eur

Santrauka:

Projektu bus sprendžiama žmonių su negalia diskriminavimo ir dalyvavimo darbo rinkoje problema. Siekiant didinti darbdavių ir visos visuomenės nuostatų keitimą bei įgalinti žmones atstovauti savo interesus darbo pasaulyje, visoje Lietuvoje bus organizuojama darbo šešėliavimo iniciatyva DUOday. DUOday dieną žmogus su negalia praleis kartu su įmonės darbuotoju – stebės darbo procesus, išbandys realias darbo užduotis, susipažins su darbo aplinka ir kt. Planuojama, kad į iniciatyvą įsitrauks 120 žmonių su negalia, kurie mažiausiai 90-yje įmonių ir organizacijų praleis darbo dieną ir „pasimatuos“ profesiją.

Iniciatyvoje dalyvaujantys darbdaviai ir įmonių darbuotojai bus įtraukti į informuotumo kampaniją, jie bus skatinami dalintis įspūdžiais turimais kanalais bei žiniasklaidos priemonėse. Tikimasi, kad DUOday dalyvių atsiliepimai bei gyvas pavyzdys paskatins ir kitas įmones bei organizacijas priimti žmones su negalia tiek prisijungiant prie iniciatyvos, tiek ir apsisprendžiant įdarbinti juos. Projektas turės ilgalaikį poveikį mažinant žmonių su negalia socialinę atskirtį ir didinant jų įtrauktį į darbo rinką.   

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2021-09-30

Partneriai: VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras

Kauno „Arkos“ bendruomenė

Skirta suma: 69 210,99 Eur 

Santrauka:

Projektas START siekia spręsti žmonių su proto negalia savęs atstovavimo, naujų paslaugų įvairovės trūkumo ir neigiamo įvaizdžio visuomenėje problemą. Siekiame veikti, kalbėti, spręsti ne už neįgaliuosius, bet kartu su jais.

Šią problemą spręsime kurdami naują paslaugą adaptuodami tarptautinės Arkos asociacijos naudojamas įtraukties metodines priemones, kelsime personalo kompetenciją socialinio verslo ir socialinio poveikio matavimo mokymuose, apibendrinę gerąją praktiką kursime metodinę priemonę ir dalinsimės ja su kitais socialiniais partneriais. Specializuotų savęs atstovavimo užsiėmimų metu, naudodami įvairias metodines priemones, didinsim neįgaliųjų savęs pažinimą bei gebėjimus save atstovauti. Stiprinsime ir plėsime individualaus laisvalaikio užimtumo orientuoto į poreikius ir socialinių dirbtuvių paslaugą kaip pilnaverčio gyvenimo garantus žmonėms su proto negalia. Vykdysime susitikimus bendruomenėse, edukacinius renginius visuomenėje bei informacines kampanijas su socialine reklama Vilniaus bei Kauno gatvėse ir trumpametražiais filmais socialinėje medijoje.

Projekte dalyvaus 3 organizacijos, 50 suaugusiųjų, turinčių proto negalią. Paslaugas teiks ir savo kompetencijas didins 24 darbuotojai ir 26 savanoriai.

 Projektu prisidėsime prie šių APF programos bendrųjų tikslų ir rezultatų:

-Įgalinsime pažeidžiamą grupę – suaugusius asmenis, turinčius proto negalią, sustiprinsime jų įtrauktį, didinsime jų dalyvavimą priimant sprendimus, naudojantis kultūros, sporto, darbo rinkos galimybėmis.

- Didinsime pilietinės visuomenės informuotumą apie negalią ir kursime palankesnį požiūrį į savo narius.

Numatomi projekto rezultatai:

1. Pažeidžiama tikslinė grupė- 50 suaugusių asmenų, turinčių proto negalią, yra įgalinti atstovauti save kasdienybėje bei bendruomenėje ir kokybiškai leidžia laisvalaikį pagal savo poreikius.

2. Padidėjęs visuomenės informuotumas apie asmenis su negalia, jų gebėjimus, kasdienybę; per pranešimus spaudai, socialinę mediją, teminius ir edukacinius susitikimus bendruomenėse.

3. Gerosios praktikos pagrindu sukurta „Savęs atstovavimo“ metodika ir išplatinta viešai. 5 kitos socialinės organizacijos išsamiai susipažins su metodika ir tuo pagerins savo darbo kokybę.

4. Trijose organizacijose paskatinta pažeidžiamų grupių įtrauktis, padidėjusi darbuotojų ir savanorių kompetencija, sukurtos ir patobulintos 4 naujos paslaugos asmenims su proto negalia bei matuojamas socialinis poveikis.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2022-03-31

Partneriai: Lietuvos psichoaktyvių medžiagų vartotojų iniciatyvinė grupė

Skirta suma: 68 999,75 Eur

Santrauka:

Tikslas - suburti ir įgalinti Lietuvos priklausomų nuo narkotinių medžiagų asmenų (toliau – PNA) bendruomenių atstovus bei paskatinti imtis savo bendruomenės teisių advokacijos.

Tikslinės projekto grupės – priklausomi nuo narkotinių medžiagų asmenys dėl priklausomybės turintys įvairių psichosocialinių bei sveikatos problemų, priklausomos nuo narkotinių medžiagų moterys ir PNA artimieji.

Siekdami išsiaiškinti tikslinių grupių realius poreikius regionuose, pakviesime į fokus grupes problemų aktualizavimui. Organizuosime pagal poreikį fokus grupes PN moterims ir PNA artimiesiems. Pagal realius rezultatus parengsime 5 advokacijos planus ir pristatysime tikslinėms grupėms. PNA pradžios etape susiburs į 5 atskiras regionines iniciatyvines grupes, kurios reguliariai susitikinės „advokaciniuose susitikimuose“. Ten gaus profesionalią pagalbą bei palaikymą, sukurs komunikacijos sistemą FB. Tikslinių grupių lyderiai, dalyvaudami įvairiuose komunikacijos, advokacijos, lyderystės, komunikacijos FB mokymuose, įgis profesionalių žinių, išmoks ištransliuoti savo poreikius bei teises. Dalyvaudami 2 advokacijos akcijose, PNA sustiprės kaip bendruomenė. Visuomenė bus informuojama apie projekto veiklas, PNA pokyčius (jautrinama) - mažės stigma. Stigmą mažins ir darbas su žiniasklaida 5 regionuose. Padedami ekspertų, bendruomenės lyderiai dalyvaus „apskrito stalo“ diskusijose su savivaldos bei kt. institucijų atstovais 5 savivaldybėse, ištransliuos specifines regionams būdingas bendruomenės problemas, diskutuos apie problemų sprendimo būdus. PNA bendruomenės parengs 1 bendrą advokacinį raštą LR valdžios institucijai, PNA lyderiai dalyvaus įteikime. PNA bus įgalinti, atsiras prielaidos susiburti į stiprią bendruomenę, turinčią savo lyderius, pakankamai advokacijos žinių bei gebėjimų, žinančią savo narių poreikius ir gebančią spręsti savo problemas vietiniu bei valstybiniu lygmenimis. Partnerių atstovai dalyvaus įvairiuose mokymuose, konsultuosis NVO stiprinimo klausimais, todėl ateityje efektyviau dirbs pažeidžiamų grupių labui.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2022-03-31

Partneriai: Klaipėdos miesto dailės klubas Guboja”

Skirta suma: 45 000,00 Eur

Santrauka:

Šio projekto reikalingumas grįstas tyrimų , neįgaliųjų segregacijos kritikos,  statistikos analize rodančia, kad žmonės, turintys negalią, yra labiausiai „nugalinta“ grupė ne tik Klaipėdos regione, bet ir Lietuvoje. Pagrindinius neįgaliesiems, jų artimiesiems svarbius iššūkius įvardijo Juodkaitė (2017) akcentuodama, kad problemų sukelia ne pati negalia, o kliūtys su kuriomis susiduria neįgalūs asmenys.

Pagrindinis projekto tikslas - įgalinti skirtingo amžiaus asmenis, turinčius negalią, jų artimuosius teikiant projekte numatytas paslaugas ir yra neatsiejamas nuo bendrojo APF tikslo – įgalinti pažeidžiamas visuomenės grupes. 

Tikslinės projekto grupės - skirtingo amžiaus asmenys, turintys negalią, jų artimieji ir negalios neturintis Klaipėdos regiono jaunimas.

Numatomi projekto rezultatai: neįgalieji ir jų artimieji dalyvavę mokymuose, kuriuose pateikta informacija apie negalios priėmimą, savo poreikių advokaciją) ir   paskatintos naujos (konkrečiai - kalbos terapijos) bei patobulintos (inkliuzinių tapybos gebėjimų lavinimo) paslaugos; paskatinta pažeidžiamų grupių įtrauktis, padidintas informuotumas (suorganizuoti šviečiamieji renginiai negalios pažinimo klausimais negalios neturintiems asmenims, projekto komandai).

Rezultatai bus pasiekti vykdant šias veiklas: mokymai asmenims, turintiems negalią ir jų artimiesiems siekiant šios grupės žmonių įgalinimo ir savo poreikių advokacijos gebėjimų ugdymo; gyvųjų (ne)galios knygų skaitymo renginiai negalios neturinčioms visuomenės grupėms siekiant formuoti pozityvų požiūrį į asmenis, turinčius negalią; inkliuziniai tapybos gebėjimų tobulinimo užsiėmimai skirtingo amžiaus asmenims, turintiems negalią ir jos neturintiems skatinant asmenų, turinčių negalią įtrauktį; kalbos terapijos užsiėmimai vaikams, turintiems kalbos, komunikacijos negalią ir konsultacijos, mokymai tėvams kaip jie gali ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus siekiant minėtas negalias turinčių vaikų įgalinimo efektyviau komunikuoti su aplinkiniais ir tėvų įgalinimo efektyviai ir laiku padėti savo vaikams.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-14 iki 2021-10-13

Partneriai: Senasis Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas

Skirta suma: 76 626,00 Eur

Santrauka:

Projektu spręsime informacijos žmogaus teisių įgyvendinimo klausimais trūkumo ir neprieinamumo senyvo amžiaus asmenims problemą kaip vieną svarbiausių šios tikslinės grupės socialinės atskirties veiksnių.

Projekto tikslinė grupė: senyvo amžiaus asmenys, kurie dėl amžiaus, sveikatos būklės, ekonominių sunkumų, vienišumo susiduria su socialinės atskirties ir informacinės izoliacijos rizika.

Siūlomas problemos sprendimas: patobulinti šiuo metu teikiamą „Sidabrinės linijos“ paslaugą, įdiegiant „vieno langelio“ principu veikiančią informavimo telefonu paslaugą senyvo amžiaus žmonėms, jų globėjams ir artimiesiems. Įdiegus šį patobulinimą, nemokamu „Sidabrinės linijos“ telefonu 8 800 800 20 tikslinei grupei amžiui draugiškais metodais bus teikiama operatyvi, tiksli ir patikima informacija socialinės rūpybos, sveikatos apsaugos, kitais aktualiais gyvenimo kokybės užtikrinimo klausimais, konsultacijos žmogaus teisių įgyvendinimo ir sėkmingo senėjimo srityse.

Įgyvendinus projektą numatome pasiekti šių teigiamų pokyčių, kurie tiesiogiai prisidės prie bendrųjų APF programos tikslų siekimo – pilietinės visuomenės stiprinimo ir pažeidžiamų grupių įgalinimo:

1. numatoma į projektą įtraukti ne mažiau 600 pažeidžiamų senyvo amžiaus asmenų ir, padidinus jų galimybes gauti informaciją žmogaus teisių įgyvendinimo klausimais, įgalinti juos aktyviau šiomis teisėmis naudotis tiek asmeniniais, tiek bendruomenės tikslais, įsitraukti į visuomenės gyvenimą ir įnešti savo indėlį;

2. pagerėjus prieigai prie aktualios informacijos,

1) didės senyvo amžiaus asmenų informuotumas ir įsitraukimas į visuomenės gyvenimą,

2) sustiprės jų emocinis saugumas,

3) padidės įgalinimas susidoroti su sunkumais,

4) pagerės gyvenimo kokybė;

3. įdiegus informavimo telefonu paslaugą senyvo amžiaus žmonėms bus patobulinta ir išplėsta esama „Sidabrinės linijos“ draugystės pokalbių ir emocinės pagalbos paslauga, skirta pažeidžiamų asmenų poreikiams tenkinti. Tai padės pareiškėjui geriau pažinti ir efektyviau tenkinti ir kitus pažeidžiamų senyvo amžiaus asmenų poreikius.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31

Partneriai: Barnaheill – Save the Children Iceland (Islandija)

Skirta suma: 71 999,96 Eur

Santrauka:

Projekto tikslas – prisidėti prie 2017 m. priimtų Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimų įgyvendinimo Lietuvoje. Uždraudus bet kokios formos smurtą prieš vaikus, didžiajai daliai tėvų iškyla problema, kaip auklėti vaikus nenaudojant prievartos. Moksliškai pagrįsta ir vaikų teisėmis paremta programa „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“ atliepia šiuos tėvų poreikius.

Šia Programa, pritaikyta skirtingo raštingumo bei socialinių įgūdžių tėvams, siekiama sumažinti smurtinių auklėjimo metodų ir fizinių ar žeminančių bausmių naudojimą. Taip pat reikalinga tėvystės įgūdžių mokymų paslauga yra nepakankamai prieinama regionuose dėl paslaugos teikėjų trūkumo. Organizacija jau turi sertifikuotus programos mokytojus, kurie gali rengti naujus mokymų vadovus.

Pagrindinė Projekto užduotis – suburti motyvuotus specialistus ir sukurti tėvystės grupių mokymų vadovų tinklą, gebančių kokybiškai pravesti tęstinę Programą tėvams, įtėviams ar globėjams skirtinguose regionuose. Tėvams, įtėviams ar globėjams dalyvavimas Programos grupėse nemokamas. Projekto veiklos nukreiptos į geografiškai nutolusius Lietuvos regionus bei orientuotos į pažeidžiamas tikslines grupes, patiriančias socialinės rizikos veiksnius, siekiant jas įgalinti taikyti nesmurtines vaikų auklėjimo priemones. Taip bus duota pradžia Programos metodinio centro sukūrimui, kuris tęs savo veiklą Projektui pasibaigus ir kuris toliau rūpinsis naujų grupių vedančiųjų parengimu ir Programos kokybės užtikrinimu bei paslaugos teikimo koordinavimu.

Projekto metu bus stiprinamos Darbuotojų kompetencijos, siekiant užtikrinti efektyvų turimų resursų panaudojimą. Taip pat Projektas prisidės prie vaiko teisių sklaidos ir jų įgyvendinimo. Bendradarbiaujant su Partneriu bus ieškoma naujų, efektyvių smurto prevencijos ir vaikų savivertės stiprinimo būdų bei dalijamasi gerąja patirtimi šioje srityje.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2022-03-31

Partneriai: Lietuvos Raudonasis Kryžius

Stiftelsen Kvinneuniversitet Nord (Norvegija)

Skirta suma: 59 463,49 Eur

Santrauka:

DDG, kartu su LRK ir partneriu iš Norvegijos - KUN - siekia sustiprinti pažeidžiamų grupių - imigrantų ir prieglobsčio gavėjų - socioekonominę įtrauktį ir paskatintų tvarų privataus sektoriaus įsitraukimą užtikrinant jiems orias darbo sąlygas. Tikslui pasiekti bus sukurtas Šiaurės šalių praktika paremtas IT įrankis, skirtas darbdavių ir darbo ieškančių migrantų sujungimui, teikiamos specializuotos konsultacijos naujakuriams, vykdomi intensyvūs praktiniai mokymai viešojo ir privataus sektorių, taip pat žiniasklaidos atstovams.

Projekto rezultatai: bent 400 imigrantų ir prieglobsčio gavėjų sužinos apie naują paslaugą siūlantį IT įrankį; bent 100 imigrantų ir prieglobsčio gavėjų naudosis palankesnę įsidarbinimo paslaugą siūlančiu IT įrankiu; IT įrankyje bus paskelbta bent 100 imigrantams ir prieglobsčio gavėjams tinkamų darbo vietų; surengta 15 tikslinių konsultacijų bent 100 darbo ieškančių imigrantų ir prieglobsčio gavėjų; surengti 3 intensyvūs praktiniai mokymai apie integracijos per įdarbinimą užtikrinimą, kuriuose dalyvaus bent 40 viešojo ir 20 privataus sektorių atstovų;  surengti 2 mokymai bent 20 žurnalistų ir žurnalistikos studentų.

Projekto metu bus dirbama skirtinguose Lietuvos regionuose ir skatinama tarpkultūrinė integracija, nes būtent migrantų įdarbinimas yra pagrindinė tvarios integracijos sąlyga, kuomet atvykėliai nuosekliai įsilieja į priimančią visuomenę, ir joje nesikuria izoliuotos bendruomenės.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-20 iki 2022-04-19

Didelės apimties projektai

Partneriai: Menininkų grupė Žuvies akis”

Nordisk ALBA Norge (Norvegija)

Skirta suma: 149 870,00 Eur

Santrauka:

Projektu siekiama stiprinti pilietinį aktyvumą sąlygojančius jaunimo gebėjimus ir mažinti atotrūkį tarp tautinių mažumų ir daugumos grupių. Tautinių mažumų atskirties ir pažeidžiamumo problemos aktualumą didina gilėjančios geopolitinės įtampos regione ir įvairiais pjūviais demonstruojama gili atskirtis (ją rodo tokie skirtingi tyrimai kaip pilietinės galios indeksas, PISA 15-mečių pasiekimų testai, gyventojų dalyvavimo kultūroje tyrimai ir t.t.).

Projektas poveikio siekia kviesdamas į partnerystę mokyklas, kurias lanko net didžiausią socialinę izoliaciją patiriantys vaikai ir jaunimas. Padedant specialiai parengtiems įvairių kūrybos sričių profesionalams, mokiniai ir mokytojai mokosi tyrinėdami, spręsdami realias problemas, įgyvendindami idėjas, bendradarbiaudami su išorės partneriais. Toks mokymasis stiprina dalyvių pilietiškumo, kritinio mąstymo, kūrybingumo ir kitus esminius XXI a. gebėjimus, mokytojai perima aktyviu, sąmoningu dalyvavimu pagrįstus ugdymo metodus. Labai svarbi ir įkvepianti programos dalis - vietinių mokymosi bendruomenių, peržengiančių tautinių grupių ir profesinės bei visuomeninės veiklos sektorių ribas, kūrimas.

Programa “Tyrinėjimo menas” unikali tuo, kad geba pasiekti išliekančių dalyvių elgesio ir nuostatų pokyčių, kurti atvirumu ir dialogiškumu pagrįstus tarpusavio santykius. Mokyklos po projekto toliau taiko visų įtraukimu, sąmoningu mokinių dalyvavimu, tyrinėjimu ir kūryba pagrįstas mokymo strategijas ir metodus. Tęsiasi projekto metu užmegztos partnerystės su kultūros, savivaldos, pilietinio sektoriaus organizacijomis ir profesionalais. Projektas sudaro sąlygas įsitikinti bendradarbiavimo - tiek mokyklos bendruomenės visuje, tiek su išorės partneriais - nauda, izoliaciją keičia atvirumas, ryšių su įvairialype kultūrine aplinka plėtojimas.

Pasitikėjimą, kad galime prisidėti prie tvaraus problemos sprendimo, stiprina mūsų, “Kūrybinių jungčių” komandos daugiametė patirtis šioje srityje, tyrimais savo poveikį įrodžiusi ir plačiai pripažinta metodologija, pasitikėjimas partneriais ir stipria, nuolat besimokančia, kuriančių praktikų bendruomene.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-12-01 iki 2023-11-30

Partneriai: Lietuvos neonatologijos asociacija

Skirta suma: 144 070,00 Eur

Santrauka:

Projekto tikslas – taikant naujausius technologinius sprendimus sukurti nuotolinę mokymosi platformą kaip tėvystės įgūdžių ir psichikos sveikatos stiprinimo edukacinę priemonę, skirtą neišnešiotų naujagimių susilaukusioms šeimoms, įtraukiant sveikatos priežiūros darbuotojus, savanorius bei taikant naujausius užsienio šalių adaptuotus mokymo metodus.

Sprendžiama problema - bloga neišnešiotų naujagimių tėvų psichologinė būklė, informacijos apie neišnešiotų naujagimių fizinę sveikatą, vystymąsi ir auginimą trūkumas.

Tikslinė grupė - neišnešiotų naujagimių tėvai bei šeimos nariai (4500 asm.), medicinos darbuotojai (120 asm.).

Sukurta platforma suteiks gyvybiškai svarbią informaciją kasdieninės neišnešioto naujagimio, kuris negali savimi pasirūpinti, priežiūros klausimais iki mokyklinio amžiaus. Informacinė ir edukacinė medžiaga platformoje bus pateikiama tekstų, video, webinarų formatu ir prieinama kiekvienam, bet kuriuo paros metu, gaunant galimybę operatyviai pasinaudoti aukščiausios kvalifikacijos specialistų rekomendacijomis ir metodine medžiaga. Vaikų priežiūros – stebėjimo platforma ypatingai aktuali regionuose gyvenančioms šeimoms. Edukacinė platforma sudarys sąlygas gauti kvalifikuotą, nuolat atnaujintą informaciją ir būsimiems bei esamiems medicinos darbuotojams visos Lietuvos regiono ligoninėse.

Projekto rezultatai: projekto metu sukurta inovatyvi nuotolinio mokymo priemonė (1 vnt.); šeimoms (iki 4500 asm.) suteiktos psichologinės, socialinio darbuotojo nuotolinės konsultacijos, suorganizuoti mokymai medicinos specialistams (4 vnt., viso 120 asm.), suorganizuoti regioniniai seminarai šeimoms (4 vnt., 72 asm.), suorganizuoti mokymai savanoriams 20 asm. (bendrai 320 val.).  

Projekto sąsaja su APF programos bendraisiais tikslais: projektas prisideda prie pilietinės visuomenės stiprinimo ir orientuotas į pažeidžiamų grupių įgalinimą. Projektas skatins glaudų bendradarbiavimą su kitomis ligoninėmis, NVO organizacijomis.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-20 iki 2022-10-19

Partneriai: VšĮ Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Utenos švietimo centras 

Voksne for Barn (Norvegija)

Skirta suma: 129 654,67 Eur

Santrauka:

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenimis, 2019 m. užfiksuoti 5 469 galimo smurto prieš vaiką atvejai, kurių metu smurtą galimai patyrė 5 122 vaikai. Tai sudaro 1,03% visų Lietuvoje gyvenančių vaikų. Tuo tarpu, PSO duomenimis (WHO, 2020), 9,6% vaikų Europos regione patiria seksualinę, 22,9% fizinę ir 29,1% psichologinę prievartą. Tai rodo, kad Lietuvoje šalia vaiko esantiems suaugusiems ir patiems vaikams stinga žinių bei įgūdžių, kaip atpažinti smurtą ir kaip kreiptis pagalbos.

Šiuo metu Lietuvoje nėra prevencinės programos, kuri mokytų vaikus, kaip atpažinti, apsisaugoti bei pranešti susidūrus su įvairių rūšių smurtu, būtų nuosekli ir pritaikyta įvairaus amžiaus bei gebėjimų vaikams. Siekiant efektyviai apsaugoti vaikus nuo smurto, reikalinga ne tik prevencinė programa, bet ir tinkamai organizuota kompleksinė pagalba nukentėjusiems vaikams ir šeimoms. Lietuvoje išlieka specializuotų ir profesionalių paslaugų prieinamumo problema, ypač nuo Vilniaus nutolusiose vietovėse.

Tikslas – sukurti ir įdiegti smurto prevencijos ir intervencijos paslaugų modelį. Tikslinės grupės: raidos sutrikimų turintys vaikai ir jų šeimos; smurtą patyrę vaikai ir jų šeimos; vaikai, kuriems kyla didesnė rizika patirti smurtą ir jų šeimos; pagalbą vaikams ir šeimoms teikiantys specialistai; savivaldybių bendruomenės; plačioji visuomenė. Rezultatai: vaikai ir šeimos įgalinti atpažinti ir tinkamai reaguoti susidūrus su smurtu; sukurta ir įdiegta inovatyvi tiek vaikų, tiek šeimų poreikius atitinkanti smurto prevencinė programa; vaikai ir šeimos įtraukti į prevencijos ir intervencijos modelio kūrimą, įgyvendinimą, savo teisių advokaciją; suteikta specializuota pagalba smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2023-01-02

Partneriai: Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

SOS vaikai, Lietuvos agentūra, Panevėžio skyrius

Skirta suma: 148 296,84 Eur

Santrauka:

Projektu sprendžiama negalios paveiktų moterų (NPM) interesų atstovavimo ir teisių gynimo problema ir siekiama įgalinti grupę, kurios pažeidžiamumą stiprina lyties ir negalios sąveika (intersectionality). Jos poveikyje NPM problemos, ypač siejamos su smurtu artimoje aplinkoje ir reprodukcinėmis teisėmis, ir pačios moterys viešajame ir politiniame diskurse tampa nematomos. NPM susiduria su diskriminacija, stigmatizavimu, o joms aktualūs klausimai nėra nuosekliai atstovaujami moterų ir negalios klausimais dirbančių PVO.

Siekiant stiprinti NPM teisių advokaciją, projekte pasitelkiama kompleksinė struktūra: dirbama su NPM regionuose - aktualizuojamos problemos, telkiamas, ugdomas ir savo teises atstovauti įgalinamos NPM iniciatyvinės grupės, kurios savo ruoštu šviečia platesnę bendruomenę ir imasi konkrečių advokacijos veiksmų vietos lygiu (mikro lygmuo); keliamos PVO sektoriaus kompetencijos, siekiant sustiprinti jų motyvaciją atstovauti specifinius, negalios ir lyties sąveikoje iškylančius NPM klausimus, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą (mezo lygmuo); formuojamas diskursas, keičiamos visuomenės nuostatos, mažinamos su NPM siejamos stigmos ir prietarai, organizuojant informuotumo didinimo kampaniją - rengiant straipsnius, radijo laidas, tinklalaides, vizualinę medžiagą bei kuriant ir platinant NPM pritaikytą informacinį paketą apie moterų teises ir smurtą artimoje aplinkoje (makro lygmuo).

Projektas sustiprins NPM gebėjimus atstovauti savo poreikius; pagerins PVO teikiamų paslaugų kokybę, skatins moterų ir negalios klausimais dirbančių PVO bendradarbiavimą, viešajame diskurse išryškins problemas, su kuriomis susiduria NPM ir keis visuomenės nuostas šios grupės atžvilgiu.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2023-07-02

Partneriai: VšĮ FUTURA OGGI” (Mauros namas)

MEDVIRKNINGSAGENTENE (Norvegija)

Skirta suma: 135 000,00 Eur

Santrauka:

Projektu sprendžiamas visuomenėje susiklostęs atotrūkis tarp savarankiškesnių bei socialiai pažeidžiamų jaunuolių, kurie dėl įgūdžių stokos yra išstumiami iš pilnaverčio ir lygiateisio dalyvavimo bendruomenėje. Į projektą bus įtraukta 150 socialiai pažeidžiamų jaunuolių nuo 14 iki 29 metų. Prie bendrųjų APF programos tikslų, projektas pirmiausia prisidės įtraukiant ir įgalinant pažeidžiamus jaunuolius būti savarankiškais ir gebėti pasirūpinti savimi, atpažinti savo ir savo bendruomenės poreikius ir prisiimti atsakomybę už jų atstovavimą. Be įprastai gaunamų socialinių paslaugų, jaunuoliai bus skatinami sąmoningiau įsitraukti įvairias pačių sugalvotas iniciatyvas bei prisiimti atsakomybę už jų įgyvendinimą, dalyvauti renginiuose kviečiant kitus jaunuolius įsitraukti, kelti jiems aktualias temas darbo grupėse bei susitikimuose su politikos formuotojais, savanoriauti kitose organizacijose. Projekte sustiprėjusi AC Patria ir jaunuolių komanda ves mokymus kitiems su jaunimu dirbantiems specialistams, taip suteikiant galios savarankiškumo įgavusiems jaunuoliams bei leidžiant specialistams patirti kitokį santykį su socialiai pažeidžiamais jaunuoliais.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-19 iki 2023-04-18

Partneriai: Viešoji įstaiga „Jaunimo linija“

Tarptautinis filmų festivalis „Oslo/Fusion“ (Norvegija)

Socialinis centras „Emma“

Skirta suma: 125 100,00 Eur

Santrauka:

LGBT+  bendruomenė ne tik susiduria su diskriminacija iš išorės, susijusia su padidėjusia smurto rizika bei menkesnėmis galimybėmis, bet ir labiau kenčia dėl streso, depresijos, sumažėjusios savivertės, savidestrukcinio elgesio, tačiau sunkumus LGBT+ žmonės dažnai išgyvena vieni ir nesikreipia pagalbos, nes ji yra (ar atrodo) nepasiekiama ar nepatikima. Lietuvoje trūksta atvirų ir saugių socialinių-kultūrinių erdvių, bendruomenės įgalinimo iniciatyvų.

Projektu „Erdvė bendruomenei: LGBT+ socialinis-kultūrinis aktyvizmas ir parama“ siekiama įgalinti LGBT+ bendruomenę, vystant bendruomenei skirtą socialinę-kultūrinę platformą ir psichologinio palaikymo bei emocinės ir informacinės paramos galimybes. Poveikio rezultatas: įgalintos pažeidžiamos grupės, konkrečiai – LGBT+ bendruomenė, apimanti ne tik neheteroseksualius ir translyčius žmones, bet ir jų artimuosius.

Pasitelkiant egzistuojančias platformas bei dvišalį bendradarbiavimą, bus vystoma socialinio-kultūrinio LGBT+ aktyvizmo erdvė, susidedanti iš atvirų filmų peržiūrų, diskusijų, skaitymų ir kitų renginių, pradėto kurti LGBT+ archyvo ir bendruomenės socialinio-kultūrinio centro bei informacinės kampanijos. Taip pat bus sukurtos naujos ir patobulintos esamos LGBT+ bendruomenei skirtos psichologinio palaikymo, emocinės ir informacinės paramos paslaugos, apimančios individualų konsultavimą ir pagalbą grupėse, LGBT+ artimųjų palaikymo grupės vystymą, atnaujintą svetainę isgirsti.lt, serijos mokymų emocinės paramos savanoriams, susitikimų (užsiėmimų) su mokiniais regionuose, kitų pagalbos galimybes pristatančių sklaidos priemonių. Atskiras dėmesys bus skirtas organizacijų plėtrai ir gebėjimams stiprinti.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2023-02-28

Skirta suma: 149 000,00 Eur

Santrauka:

Projektu siekiama užtikrinti socialiai pažeidžiamų asmenų – onkologinių pacientų – įgalinimą, pagerinant jų gyvenimo kokybę, sumažinant finansinę naštą, suteikiant žinių ir įgūdžių, padedančių sveikti ir adaptuotis prie pasikeitusio gyvenimo aplinkybių, suteikiant gerų emocijų ir pozityvumo, padedant onkologiniams pacientams jaustis vertinama visuomenės dalimi, pageidaujantiems sudaryti galimybes dalyvauti savanorystės veiklose.

Projekto pagrindinė tikslinė grupė: onkologiniai pacientai – socialiai pažeidžiami asmenys, 100 000 Lietuvos gyventojų, kuriems siekdamas padėti pareiškėjas nuo 2013 m. įgyvendina POLA kortelės projektą ir kurio tolesniam vystymui prašoma lėšų teikiamo projekto apimtyje. Pareiškėjas siekia, kad kuo daugiau onkologinių pacientų visoje Lietuvoje gautų nemokamas teisines ir psichologines konsultacijas, gyvensenos rekomendacijas, turėtų galimybę gauti jiems aktualias prekes ir paslaugas nemokamai ar su ženkliomis nuolaidomis, kartu su artimaisiais galėtų nemokamai lankytis kultūros ir edukaciniuose renginiuose (spektakliuose, koncertuose, muziejuose, parodose, seminaruose ), taip pat sudaro galimybes prie šios veiklos prisidėti aktyviems asmenims (savanoriams) ir pilietinėms organizacijoms.

Įgyvendinant projektą

1) bus patobulintos 5 socialiai pažeidžiamai grupei, onkologiniams pacientams, skirtos POLA kortelės paslaugų grupės;

2) 720 asmenų individualių konsultacijų/mokymų metu gaus pagalbą, kaip ginti savo interesus, susidūrus su onkologinės ligos diagnoze;

3) bus plėtojamos partnerystės su verslo ir viešaisiais subjektais (susitarimai dėl nuolaidų taikymo ir nemokamų kvietimų apims bent 100 verslo įmonių ir ne mažiau kaip 80 kultūros ir edukacinę veiklą vykdančių įstaigų);

4) ties onkologinių pacientų įtraukties skatinimu ir jų informuotumo didinimu dirbs bent 32 pilietinės organizacijos;

5) į veiklas bus įtraukiama ne mažiau 80 savanorių;

6) bent 135 asmenys bus apmokyti dirbti su pažeidžiamomis grupėmis;

7) projekte numatytomis įgalinimo priemonėmis pasinaudos ne mažiau 26 000 asmenų.

Įgyvendinus projekto veiklas sumažės onkologinių pacientų atskirtis, palengvės jų finansinė našta, sustiprės onkologinių pacientų socialiniai ir savarankiško gyvenimo įgūdžiai, bus įgalintas ir paskatintas sergančiųjų įsitraukimas į savo poreikių atstovavimą, įsitraukimą į gydymo procesą ir socialines veiklas, pagerės gydymo rezultatai ir pacientų bei jų artimųjų gyvenimo kokybė.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-01-02 iki 2023-01-01

Partneriai: Lietuvos sakaliukų sąjunga

Romų integracijos centras

Marijampolės apskrities moters veiklos centras 

Skirta suma: 101 343,31 Eur

Santrauka:

Lietuva pagal gyventojų socialinės atskirties ir skurdo riziką yra viena iš pirmaujančių valstybių Europos Sąjungoje – 2019 metų duomenimis 28,3 proc. šalies gyventojų patiria skurdo ir socialinės atskirties riziką. Iš šios rizikos grupės ypač išsiskiria romų bendruomenė, kuri ne tik gyvena nepalankiomis ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis, bet ir sulaukia neigiamų visuomenės pažiūrų. Nors romai Lietuvoje gyvena kelis šimtmečius, visuomenėje vis dar egzistuoja stipri šios grupės atskirtis – 63 procentų šalies gyventojų nenorėtų gyventi romų kaimynystėje. Todėl siekiant spręsti šią problemą Lietuvos romų bendruomenė, kartu su partneriais, inicijavo projektą GALIU, kuris yra orientuotas į vienos labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių – romų –  stiprinimą.

Pagrindinis GALIU projekto tikslas – įgalinti romų bendruomenę, skatinant socialinę integraciją. Šiuo projektu yra siekiama ne tik suteikti romams galimybę aktyviau įsitraukti į vietos bendruomenės veiklas, bet ir skatinti dialogą tarp romų ir ne romų, taip mažinant neigiamas visuomenės nuostatas. Projekto GALIU tikslinė grupė – Vilniaus (Vilniaus miesto ir Šalčininkų rajono savivaldybėse), Šiaulių ir Marijampolės regionuose gyvenantys romai.

Projekto metu romų bendruomenė bus skatinama įsitraukti į savanoriškas veiklas, kurti socialinio verslo koncepcijas bei įgyvendinti tarpkultūrinio dialogo renginius, kurie suartins lietuvių ir romų kultūras. Projektas bus vykdomas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes ir pilietinės visuomenės organizacijas (toliau – PVO), siekiant didinant romų socialinę integraciją ir jų kultūros atvirumą, ir taip mažinant neigiamas visuomenės nuostatas. Įgalinimo priemonės pasieks 300 romų trijuose šalies regionuose, o apie egzistuojančią romų atskirties problematiką sužinos 410 000 šalies gyventojų. Į romų ir ne romų bendravimą ir bendradarbiavimą orientuotos veiklos prisidės prie teigiamo romų bendruomenės įvaizdžio formavimo ir šios etninės grupės atvirumo didinimo, taip mažinant jos socialinę atskirtį. Keturios su pažeidžiamomis grupėmis dirbančios organizacijos taip pat sustiprins savo gebėjimus siekiant padidinti jų veiklų poveikį atstovaujamoms grupėms.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-11-02 iki 2022-11-01