Vienas iš 2014-2021 metų EEE finansinio mechanizmo tikslų – dvišalio bendradarbiavimo tarp Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijų ir šalių donorių (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) subjektų stiprinimas per kuriamas partnerystes ir bendras veiklas, žinių bei patirties mainus.

Per atvirus APF programos kvietimus teikti paraiškas skiriant finansavimą Lietuvos PVO ir šalių donorių organizacijų bendrai įgyvendinamiems projektams, siekiama užtikrinti, kad dvišalis bendradarbiavimas būtų kokybiškas ir abipusiai naudingas, t.y., skatintų patirties, gerosios praktikos mainus, dalijimąsi žiniomis ir technologijomis ar jų perkėlimą, tinklaveiką ir bendrą veiklą.

Prie dvišalio bendradarbiavimo stiprinimo taip pat prisideda dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos, skirtos partnerių paieškai, partnerysčių kūrimui, APF programos projektų, įgyvendinamų kartu su partneriais iš šalies donorės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija), bendram planavimui ir paraiškų finansavimui gauti rengimui. Nuolatinis dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų kvietimas suteikia galimybę organizacijoms gauti savalaikį finansavimą partnerių paieškos vizitų, partnerysčių užmezgimo susitikimų, individualių trumpalaikių stažuočių ir patirties mainų organizavimui.

Be dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų finansavimo, Fondo operatorius Lietuvoje prieš kiekvieną atviro kvietimo teikti paraiškas etapą organizuos partnerysčių tarp Lietuvos ir šalių donorių organizacijų užmezgimo susitikimus, taip skatindamas galimybę organizacijoms tiesiogiai bendrauti ir dalytis idėjomis, aktualiomis Aktyvių piliečių fondo siekiams ir prioritetams. Pirmasis partnerysčių užmezgimo susitikimas, surengtas 2019 m. spalio 23 d. Vilniuje, buvo skirtas aktyvaus pilietiškumo (ypač skaitmeninio), pilietinio ugdymo ir socialiai pažeidžiamų grupių įgalinimo temoms.

Be Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje, Lietuvos organizacijoms, ieškančioms partnerių ar patirties pavyzdžių šalyse donorėse, padėti gali Norvegijos Helsinkio komitetas ir Islandijos žmogaus teisių centras, atstovaujantys savo šalims APF programos kontekste.

Norvegijos Helsinkio komitetas potencialių partnerių paieškai palengvinti sukūrė partnerių paieškos duomenų bazę.

Islandijos žmogaus teisių centras potencialių partnerių paieškai sukūrė partnerių paieškos duomenų bazę.

Aktyvių piliečių fondo programoje Lietuvoje dvišaliam bendradarbiavimui numatyta 170,000 €.

Dėmesio!!! NVO, pageidaujančios kelti kvalifikaciją per per trumpalaikes praktikas Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos organizacijose, kviečiamos teikti dvišalio praktinio mokymosi mobilumo paraiškas iki 2022 gruodžio 15 d. Kvietimo dokumentai yra čia