Kvietimas teikti paraiškas dvišalio praktinio mokymosi mobilumo projektams

Vienas iš EEE finansinio mechanizmo finansuojamo „Aktyvių piliečių fondo“ programos tikslų – dvišalio bendradarbiavimo tarp Lietuvos NVO ir šalių donorių (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) subjektų stiprinimas per kuriamas partnerystes ir bendras veiklas, žinių bei patirties mainus.

Per praktinio mokymosi mobilumo projektus teikiama finansinė ir administracinė parama trumpalaikiam Lietuvos NVO darbuotojų ar savanorių praktiniam mokymuisi iš valstybėje donorėje esančios NVO (ir atvirkščiai), stiprinamos tam tikros kompetencijos, reikalingos dirbant organizacijoje. Šie projektai taip pat apima mokymąsi ir dalijimąsi naujais metodais bei gerąja patirtimi. Naujos partnerystės ar bendri projektai galėtų būti dar vienas laukiamas šių projektų rezultatas. Būtina dvišalio praktinio mokymosi mobilumo projektų sąlyga – šalies donorės nevyriausybinės organizacijos dalyvavimas projekte.

Praktiniu mokymosi mobilumu siekiama:

  • stiprinti ir aktyvinti dvišalį bendradarbiavimą;
  • gerinti šalių donorių NVO ir paramos gavėjų tarpusavio supratimą ir žinias;
  • tobulinti turimus ir (ar) įgyti naujų organizacijos veiklos srities praktinių įgūdžių;
  • dalytis turima patirtimi su tos pačios srities specialistais;
  • taikyti naujus, pažangesnius darbo organizavimo metodus, siekiant tobulinti praktinius mokymo, valdymo ar kitus reikalingus įgūdžius.

 

Lietuvos organizacijoms, ieškančioms partnerių, taip pat gali padėti  Norvegijos Helsinkio komitetas ir Islandijos žmogaus teisių centras, atstovaujantys savo šalims APF programos kontekste. Potencialių partnerių paieškai palengvinti yra sukurtos partnerių paieškos duomenų bazės Norvegijoje ir Islandijoje.

Trukmė:

Praktinis mokymosi mobilumas gali trukti nuo 5 iki 20 darbo dienų (visa veikla turėtų baigtis ne vėliau kaip 2024 m. kovo 31 d.).

APF finansavimas:

Gali būti finansuojama iki 100 % tinkamų finansuoti projekto išlaidų: dengiamos tiesioginės priėmimo ir dalyvio išlaidos, kompensuojamas dalyvio atlyginimas bei netiesioginės išlaidos.

 

Terminai:

Praktinio mokymosi mobilumo paraiškos pateikimo terminas – 2022 m. gruodžio 15 d. 23:59 val. Lietuvos laiku.

Kvietimo dokumentai:

Kvietimas teikti paraišką dvišaliam bendradarbiavimui – praktinis mokymosi mobilumas

Paraiškos forma

Praktinio mokymosi mobilumo biudžetas

Dalyvaujančios organizacijos deklaracija

Dokumentų formos anglų kalba

Iškilus klausimams organizacijos gali kreiptis į Fondo operatorių adresu info@apf.lt arba pasitikrinti D.U.K. skyrelyje