Lietuvos nevyriausybines organizacijas kviečiame teikti ad-hoc projektų paraiškas Aktyvių piliečių fondui. Ad-hoc projektų paraiškos gali būti teikiamos nuolat, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 1 dienos. 

Primename, kad ad-hoc projektai yra 2 poveikio srities „Visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija“ dalis, todėl projektų tikslai ir laukiami rezultatai turi derėti su šios poveikio srities siekiais.

Dėmesio!!! Trumpa termino ad-hoc reikšmė šiame kvietime yra „iš anksto nenumatytas veiksmas, reikalingas dėl staiga iškilusios svarbios priežasties“. Tai reiškia, kad ad-hoc projektai gali būti rengiami ir įgyvendinami kaip atsakas į staiga atsiradusį, skubių teisinių ar komunikacinių veiksmų reikalaujantį, poreikį apginti žmogaus teises ar teisės viršenybės principą, kuriems kyla grėsmė dėl politikų ar kitų sprendimų priėmėjų veiksmų. Pagrindu ad-hoc projektams rengti taip pat gali būti netikėtai kilusios, didelių socialinių, ekologinių ar kt. visuomenei svarbių padarinių turinčios/galinčios turėti problemos.

Ad-hoc projektais nelaikomos: konferencijos, šventės, festivaliai ar kiti periodiškai organizuojami renginiai, vasaros stovyklos, poilsiniai kultūros ar sporto reginiai, labdaros renginiai ar panašios veiklos, skirtos vietos bendruomenės stiprinimui, mobilizavimui ir pan. Ad-hoc projektais taip pat nelaikomi veiksmai, kuriems reikia skubios finansinės paramos, bet tai niekaip nesusiję su išorės veiksniais (ekologine katastrofa, teisės pažeidimais ir pan.), ar vien tik su paslaugų pažeidžiamoms visuomenės grupėms teikimu susiję veiksmai.

Keletas galimų ad-hoc projektų pavyzdžių: informacinių kampanijų rengimas ir įgyvendinimas; jungtiniai piliečių mobilizavimo ir advokacijos veiksmai (vietos lygmens iniciatyvos, tokios kaip peticijų, demonstracijų rengimas, teisinės konsultacijos ar pagalba, tiesiogiai įtraukiančios platesnę visuomenę kokiai nors skubiai problemai, patenkančiai į 2 poveikio sritį, spręsti); ad-hoc koalicijos, buriamos konkrečiai problemai spręsti, kai tikslui pasiekti yra būtinas sutelktas piliečių, jų grupių, organizacijų veikimas.

Ad-hoc projekto finansavimo dydis – nuo 1,000 iki 5,000 EUR. Ad-hoc projekto trukmė – nuo 1 iki 6 mėn.