Projekto vykdytojas: Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC)

Partneris: Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas (NSMOT)

Santrauka:  Projektu siekiama paskatinti Lietuvos visuomenę aktyviai remti nevyriausybinių organizacijų pastangas įtikinant sprendimų priėmėjus atsižvelgti į pažeidžiamiausių visuomenės grupių poreikius kovojant su COVID-19 krizės socialiniais ir ekonominiais padariniais. Projekto rėmuose sukurta informavimo ir advokacijos kampanija socialinių medijų ir interneto žiniasklaidos pagalba sieks pritraukti ne mažiau, kaip 20 000 aktyvių piliečių balsų peticijai, remiančiai NVO ir mokslininkų suformuluotus pasiūlymus vyriausybei, kurie užtikrintų adekvačias pajamas ir prieinamas socialines paslaugas bei pakankamą žmogaus teisių apsaugą krizės padarinių sprendimuose. Sėkmės atveju projekto metu įvykdytos advokacijos ir komunikacijos veiklos mobilizuos kritinę masę aktyvių piliečių, ir tokiu būdu turės ilgalaikį poveikį valstybės raidai kartu gerinant pažeidžiamiausių visuomenės grupių interesų atstovavimą.

Įgyvendinimo periodas: 2020.04.20–2020.06.20

Projekto vykdytojas: „Transparency International” Lietuvos skyrius (TILS)

Santrauka:

Problema: Nors Lietuvoje jau įsigaliojo Pranešėjų apsaugos įstatymas, institucijos vis dar neužtikrina galimybių saugiai pranešti apie pastebėtas negeroves ar pažeidimus įstaigos viduje. Apie korupciją pranešti ryžtųsi tik kas penktas gyventojas. Baimė nukentėti yra dažniausia nepranešimo priežastis. 

Sprendimas: TILS kartu su Generaline prokuratūra įvertins, kaip  įstaigos užtikrina pranešėjų apsaugą. Remiantis šiais duomenimis, TILS įvykdys advokacijos kampaniją, kuria sieks geresnės pranešančių asmenų apsaugos ir efektyvesnės korupcijos prevencijos, bei įsitrauks į Seime ir Vyriausybėje vyksiančias diskusijas ir teisės aktų svarstymus.

Planuojami rezultatai: stipresnė TILS vykdoma įrodymais grįsta advokacija, institucijų stebėsena;  paskatintas institucijų skaidrumas, atskaitomybė bei gerasis valdymas; pagerintos sąlygos aktyvesniam piliečių dalyvavimui įstaigų veiklos stebėsenoje; sustiprintas TILS bendradarbiavimas su viešojo ir privataus sektorių institucijomis.

Įgyvendinimo periodas: 2020 gegužė – spalis

Projekto vykdytojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas

Santrauka: 

Projektu siekiama sušvelninti socialinius COVID-19 krizės padarinius visuomenei, nemokamu „Sidabrinės linijos“ telefonu teikiant emocinę pagalbą ir tikslią, operatyvią ir patikimą informaciją pandemijos klausimais (įskaitant fizinės pagalbos galimybes gyvenamojoje vietoje), aiškias instrukcijas kaip elgtis krizės atveju, paguodą ištikus krizei, organizuojant draugystės pokalbius telefonu su savanoriais socialinių santykių palaikymui.

Projekto tikslinė grupė – vyresni nei 60 m. amžiaus asmenys, ypač vieniši, kurie krizės akivaizdoje patiria sunkumus įgyvendinant savo teises ir būtinuosius poreikius. Būdami labiausiai viruso pažeidžiama rizikos grupe, karantino metu jie atsiduria dar didesnėje atskirtyje dar ir dėl informacinės atskirties, svarbiausiai komunikacijai persikėlus į elektroninę erdvę. Dėl kylančios panikos, nerimo, nepakankamo informuotumo daugėja šių asmenų skambučių į karštąsias linijas, skubiosios pagalbos tarnybas, dėl to kyla rizika visuomenės sveikatai. Nuolat veikianti karštoji „Sidabrinė linija“ padės sušvelninti krizės pasekmes tikslinei grupei.

Įgyvendinimo periodas: 2020 04 15 – 2020 06 15