Santrauka: 

Projektu sieksime mažinti baimes, susijusias su Stambulo konvencijos ratifikavimu ir lyčiai neutralios partnerystės įteisinimu, pasitelkiant profesionaliai atrinktą ir parengtą informaciją. Projekto tikslinės grupės – mokytojai ir mokiniai, nes mokytojai vaidina reikšmingą ugdytojų ir informacijos skleidėjų vaidmenį. Abiems grupėms šie klausimai yra aktualūs, o visuomenėje pradėta skleisti dezinformacija, konkrečiais aspektais liečianti mokytojų ir mokinių santykį.

Projekto rėmuose bus parengti trys elektroniniai naujienlaiškiai „Aš manau“, apimantys atrinktus kokybiškos žiniasklaidos šaltinius, atgarsius socialinėse medijose, ekspertų komentarus ir specialias užduotis mokiniams. Numerių tematika bus parinkta, atitinkamai reaguojant į Seimo darbotvarkės ciklą ir atgarsius visuomenėje. Kiekvieną naujienlaiškio numerį gaus ne mažiau 32 000 mokytojų, naudojančių e-dienyną TAMO.

Rezultate paskatinsime mokytojų ir mokinių informuotumą, kritinį mąstymą minėtais klausimais. Jie tobulins argumentuotos ir pagarbios diskusijos kultūrą, medijų raštingumo įgūdžius, permąstys stereotipus ir empatijos bei tolerancijos reikšmę. Tikslinės grupės gryninsis sąmoningą pilietišką poziciją, o tai didins valdžios institucijų atskaitomumą.

Įgyvendinimo periodas: 2021-05-01 – 2021-10-31

Santrauka:

Projektu “Mąstyk, kaip mąstai” siekiama stiprinti mažesniųjų Lietuvos savivaldybių mokyklų pilietinę bendruomenę, kuriant palankias sąlygas grįžimui prie kontaktinio ugdymo būdo organizavimo, nesivadovaujant neigiamomis išankstinėmis nuostatomis bei kuriant palankias sąlygas pažeidžiamų grupių integracijai.

Projekto metu bus įgyvendinama žmogaus teisių komunikacijos kampanija, kurios metu bus sukurti ir viešinami edukaciniai video filmukai, neigiantys stereotipus apie 4 pasirinktas socialines grupes, palaikomas ryšys su mažesniųjų Lietuvos savivaldybių bendruomenėmis ir kuriama integracijai palanki aplinka mokyklose.

Įgyvendinimo periodas: 2021-07-01  2021-12-31

Santrauka:

Projektas “Stiprūs regionai - stipri valstybė” skirtas sustiprinti nevyriausybinio sektoriaus atstovų, kurie yra deleguoti į Partnerių grupes prie Regionų plėtros tarybų, kompetencijas. Pagrindinis projekto tikslas - užtikrinti, jog deleguoti atstovai galėtų tinkamai atstovauti nevyriausybinį sektorių regionuose, prisidedant prie viešosios politikos pokyčių. Didžiausias dėmesys skiriamas ugdyti atstovavimo,  pasiūlymų ar rekomendacijų teikimo ir pristatymo, advokacijos, sprendimų priėmimo, derybinių kompetencijų ugdymui. Taip pat projekte bus sukurta ir plėtojama deleguotų atstovų tinklaveika. Skatinsime jų tarpusavio bendradarbiavimą ir bendravimą, patirties ir gerosios praktikos dalijimąsi. Į tinklaveiką taip pat įsitrauks ir nacionalinių skėtinių organizacijų ekspertai, kurie dalinsis savo sukaupta patirtimi ir sustiprins atstovų pozicijas. Taip pat dalinsis įžvalgomis, aktualiais dokumentais bei problemomis iš savo kuruojamų sektorių. 

Įgyvendinimo periodas: 2021-06-20 2021-12-20